Hotărârea nr. 765/2017

Hotărârea 765/2017 - Aprobarea amplasării de mobilier urban destinat expunerii produselor alimentare de tip legume-fructe pe raza municipiului Cluj-Napoca.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind aprobarea amplasării de mobilier urban destinat expunerii produselor alimentare de tip legume-fructe pe raza municipiului Cluj-Napoca

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară, Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea amplasării de mobilier urban destinat expunerii și comercializării produselor alimentare de tip legume-fructe pe raza municipiului Cluj-Napoca - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 344531 din 26.07.2017 al Direcției patrimoniul municipiului și evidența proprietății, prin care se propune aprobarea amplasării de mobilier urban destinat expunerii și comercializării produselor alimentare de tip legume-fructe pe raza municipiului Cluj-Napoca;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36, 39 al. 1 și 45 din Legea nr. 215/ 2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă Regulamentul privind amplasarea mobilierului urban destinat expunerii produselor alimentare de tip legume-fructe pe raza municipiului Cluj-Napoca, conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția patrimoniul municipiului și evidența proprietății și Direcția Generală Poliția locală.


Președinte de ședință, ștefan Tarcea


Nr. 765 din 2 august 2017

(Hotărârea a fost adoptată cu 24 voturi)Contrasemnează:

icipiului,Anexa la Hotărârea nr. 765/2017

REGULAMENT

privind amplasarea mobilierului urban destinat expunerii produselor alimentare de tip legume-fructe pe raza municipiului Cluj-Napoca

CAPITOLUL I

PREVEDERI GENERALE

Art.l. Prezentul regulament stabilește cadrul unitar pentru amplasarea mobilierului urban destinat expunerii produselor alimentare de tip legume-fructe pe raza municipiului Cluj-Napoca.

Art.2. Prevederile prezentului regulament vor fi aplicate comercianților persoane fizice sau juridice autorizate să desfășoare activități de comercializare a produselor alimentare de tip legume-fructe, implicate în activitatea de expunere a produselor pe mobilierul urban destinat acestui scop, amplasat atât pe domeniul public/privat al municipiului Cluj-Napoca cât și pe proprietatea privată a persoanelor fizice sau juridice, neîmprejmuită și cu acces public.

CAPITOLUL II

AMPLASAREA MOBILIERULUI URBAN

Art.3. Amplasamentele pentru mobilierul urban destinat expunerii produselor alimentare de tip legume-fructe pe raza municipiului Cluj-Napoca vor fi situate exclusiv în fața unor structuri de vânzare în cadrul cărora se desfășoară activități de comerț al fructelor și legumelor.

Art.4. Este interzisă amplasarea mobilierului urban destinat expunerii produselor alimentare de tip legume-fructe în zonele construite protejate ultracentrale, definite prin actele de reglementare ale autorității locale, prevăzute în Anexa 1 la prezentul regulament.

Art. 5. Mobilierul urban destinat expunerii produselor alimentare de tip legume-fructe va fi amplasat exclusiv în fața structurilor de vânzare, care trebuie să dețină în mod obligatoriu acord de funcționare emis în condițiile prevăzute de O.G. nr. 99/2000, republicată, precum și de actele de reglementare ale autorității locale, iar activitatea desfășurată să se încadreze în utilizarea admisă prin Regulamentul local de urbanism.

Art. 6. Activitate de comerț al fructelor și legumelor este definită potrivit Ordinului nr. 337/20.04.2007 privind actualizarea clasificării activităților din economia națională -CAEN, prin:

 • - cod CAEN 4631 comerț cu ridicata al fructelor și legumelor, activitate ce include comerțul cu ridicata al fructelor și legumelor proaspete, respectiv comerțul cu ridicata al fructelor și legumelor conservate;

  elor în

  urne • - cod CAEN 4721 comerț cu amănuntul/en detail al fructelo magazine specializate, activitate ce include vânzarea cu amănuntul proaspete, respectiv vânzarea cu amănuntul de fructe și legume conse/vaf^

Art.7. Comercianții au obligația să dețină la punctul de lucru toate avizele/acordurile/ autorizațiile ce se impun corelativ cu activitatea desfășurată la punctul de lucru - structura de vânzare.

Art. 8. (1) Activitatea de expunere a produselor alimentare de tip legume-fructe pe mobilierul urban destinat acestui scop, amplasat pe domeniul public sau privat al municipiului, se desfășoară de către comercianți în baza abonamentului de teren comerț stradal.

 • (2) Sunt incidente prevederile Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, respectiv hotărârea de consiliu de aprobare a taxelor și impozitelor locale a autorității locale, privitor la cuantumul taxei de ocupare a terenului.

Art. 9. Activitatea de expunere a produselor alimentare de tip legume-fructe pe mobilierul urban destinat acestui scop, amplasat pe proprietatea privată a persoanelor fizice sau juridice, neîngrădită și cu acces public, se desfășoară de către comercianți numai după obținerea unui aviz de principiu emis de municipiul Cluj-Napoca, prin Serviciul Autorizări comerț.

Art. 10. Amplasarea mobilierului urban destinat expunerii produselor alimentare de tip legume-fructe se va face exclusiv de-a lungul fațadelor structurii de vânzare autorizate, fără a se depăși limita acestora.

Art. 11. Mobilierul urban destinat expunerii produselor alimentare de tip legume-fructe se va amplasa astfel încât să nu afecteze circulația pietonală și activitatea desfășurată în spațiile învecinate.

Se va asigura respectarea unei lățimi libere a trotuarului pentru circulația pietonală de minimum 3 m.

AUTORIZAREA ACTIVITĂȚII DE EXPUNERE A PRODUSELOR ALIMENTARE DE TIP LEGUME-FRUCTE

Art. 12. (1) Amplasarea mobilierului urban destinat expunerii produselor alimentare de tip legume-fructe pe domeniul public sau privat al municipiului este permisă numai în baza unui abonament de teren comerț stradal.

 • (2) In vederea eliberării abonamentului de teren comerț stradal ce are ca obiect terenul aferent mobilierului urban destinat expunerii produselor alimentare de tip legume-fructe amplasat pe domeniul public sau privat al municipiului, comercianții vor depune la Primăria municipiului Cluj-Napoca, Centrul de Informare pentru Cetățeni sau on-line pe portalul edirect.e-guvemare.ro, cu cel puțin 30 de zile anterior începerii activității, următoarele documente (în copie):

 • 1. Cerere tip (Anexa 2 la regulament).

 • 2. Certificat de înregistrare emis de Oficiul Registrului Comerțului.

 • 3. Certificat constatator pentru structura de vânzare în fața căreia vor fi expuse produsele alimentare de tip legume-fructe.

 • 4. Acordul de funcționare a structurii de vânzare respective.

 • 5. Planul de încadrare în zonă.

 • 6. Planul de situație cu precizarea amplasamentului exact al obiectului de mobilier urban destinat expunerii produselor alimentare de tip legume-fructe, precum și a distanțelor față de carosabil.

 • 7. Fotografie cu fațada spațiului cu indicarea poziției amplasamentului mobilierului urban în cauză.

Art. 13. In vederea emiterii avizului de principiu al municipiului Cluj-Napoca, pentru activitatea de expunere a produselor alimentare de tip legume-fructe pe mobilierul urban destinat acestui scop, amplasat pe terenurile aflate în proprietatea privată a persoanelor fizice sau juridice, neîmprejmuite și cu acces public, comercianții vor depune la Primăria municipiului Cluj-Napoca, Centrul de Informare pentru Cetățeni sau on-line pe portalul edirect.e-guvemare.ro, cu cel puțin 30 de zile anterior începerii activității, următoarele documente (în copie):

 • 1. Cerere tip (Anexa 3 la regulament).

 • 2. Certificat de înregistrare emis de Oficiul Registrului Comerțului.

 • 3. Certificat constatator pentru structura de vânzare în fața căreia vor fi expuse produsele alimentare de tip legume-fructe.

 • 4. Acordul de funcționare a structurii de vânzare respective.

 • 5. Act de proprietate al structurii de vânzare, precum și al terenului pe care se amplasează obiectul de mobilier urban destinat expunerii produselor alimentare de tip legume-fructe, nu mai vechi de 90 de zile.

 • 6. Acordul proprietarului terenului privitor la amplasarea mobilierul urban destinat expunerii produselor alimentare de tip legume-fructe.

 • 7. Planul de încadrare în zonă.

 • 8. Planul de situație a zonei, cu precizarea amplasamentului exact al obiectului de mobilier urban destinat expunerii produselor alimentare de tip legume-fructe, precum și poziționarea față de limita structurii de vânzare.

 • 9. Fotografie cu fațada spațiului cu indicarea poziției amplasamentului mobilierului urban în cauză.

EMITEREA ABONAMENTULUI DE TEREN COMERȚ STRADAL ȘI A AVIZULUI DE PRINCIPIU AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

Art. 14. In condițiile îndeplinirii tuturor cerințelor prevăzute la art. 12 și 13 din prezentul regulament, autoritatea locală va emite abonamentul de teren comerț stradal sau avizul de principiu al municipiului, cu condiția ca solicitantul să nu fi fost sancționat în conformitate cu prevederile art. 27 al prezentului regulament.

Art. 15. In situația în care doi sau mai mulți comercianți ce desfășoară activități comerciale autorizate definite prin codurile CAEN 4631 și/sau 4721 în același imobil, solicită fiecare abonament de teren comerț stradal sau aviz de principiu al municipiului pentru activitatea de expunere a produselor alimentare de tip legume-fructe pe mobilierul urban destinat acestui scop, repartizarea amplasamentelor între solicitanți va fi făcută proproțional cu suprafața structurii de vânzare autorizată a fiecărui comerciant, astfel cum reiese din declarații formulate în acest sens, pe propria răspundere.

Art. 16. (1) Perioada de valabilitate a abonamentului de teren comerț stradal este de un an și poate fi prelungită, la cererea comerciantului formulată în scris cu cel puțin 30 de zile anterior expirării valabilității abonamentului.

 • (2) Cererea va fi depusă la Primăria municipiului Cluj-Napoca, Centrul de Informare pentru Cetățeni sau on-line pe portalul edirect.e-guvemare.ro și se vor anexa toate documentele prevăzute la art. 12 din prezentul regulament.

 • (3) In cazul în care perioada de valabilitate a abonamentului de teren comerț stradal a expirat, fără a exista o solicitare de prelungire a termenului de valabilitate al abonamentului, comerciantul are obligația desființării mobilierului urban destinat expunerii produselor alimentare de tip legume-fructe amplasat pe domeniul public sau privat al municipiului Cluj-Napoca.

Art. 17. Avizul de principiu al municipiului este emis pe termen nedeterminat.

Art. 18. (l)La solicitarea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca, în cazul în care, corelativ cu reglementările incidente în materie, va fi stabilită o altă utilizare a amplasamentului care face obiectul abonamentului de teren comerț stradal, acesta se reziliază, de plin drept, fără somație și fără punere în întârziere, fără intervenția instanței de judecată.

 • (2) Este interzisă cedarea către terți, de către titularul abonamentului, a folosinței amplasamentului aprobat pentru mobilierul urban destinat expunerii produselor alimentare de tip legume-fructe.

 • (3) Abonamentul de teren comerț stradal se reziliază, în cazul în care se constată cedarea către terți, de către titularul abonamentului, a folosinței amplasamentului aprobat.

 • (4) în situația prevăzută la alin. (2), avizul de principiu al municipiului își încetează valabilitatea.

Art. 19. (1) Abonamentul de teren comerț stradal se reziliază, în cazul în care, prin aplicarea prevederilor legislației în vigoare, din diferite motive, locatorul pierde dreptul de proprietate/folosință asupra terenului.

(2) în aceeași situație, avizul de principiu al municipiului își încetează valabilitatea.

Art. 20. Titularul abonamentului este obligat să se conformeze tuturor sarcinilor fiscale instituite în temeiul prevederilor Codului fiscal și ale Codului de procedura fiscală, respectiv a obligațiilor de declarare și de plată ce decurg din dreptul de folosință acordat prin prezentul abonament.

Art. 21. Constituie cauze de încetare de drept a valabilității abonamentului de teren comerț stradal și a avizului de principiu al municipiului situațiile în care comercianții care au debite sau amenzi contravenționale neachitate și au fost notificați, nu achită în termen de maxim 10 zile de la notificare toate obligațiile financiare față de municipiul Cluj-Napoca.

Art. 22. în situația modificării/încetării/apariției de noi reglementări aplicabile formei de folosire a terenului/amplasamentului ce face obiectul abonamentului de teren comerț stradal și a avizului de principiu al municipiului, acestea vor fi aplicate în consecință, de plin drept, considerându-se comunicate ca urmare a publicării lor.

MODELUL MOBILIERULUI URBAN DESTINAT EXPUNERII PRODUSELOR ALIMENTARE DE TIP LEGUME-FRUCTE

Art. 23. (1) Mobilierul urban destinat expunerii produselor alimentare de tip legume-fructe are forma prevăzută în anexa nr. 4 la prezentul regulament.

 • (2) Dimensiunile mobilierului (LxlxH): 1,20 m x 0,50 m x 1,20 m.

 • (3) Dimensiunea maximă a mobilierului: 1,60 m x 0,70 m x 1,20 m.

 • (4) Materialul folosit: metalic, metalic și lemn.

 • (5) Culoare mobilier: gri, RAL 9006.

 • (6) Modalitate de expunere: lădițe de lemn, coșuri de nuiele, răchită, papură.

Art. 24. (1) Mobilierul va avea rafturi înclinate și va fi posibilă amplasarea acestuia în sistem modulat.

(2) Nu va fi depășit numărul de 3 obiecte de mobilier (ce pot fi amplasate și în sistem modulat) pentru o structură de vânzare.

Art. 25. Este interzisă amplasarea de mobilier urban destinat expunerii produselor alimentare de tip legume-fructe cu formă, dimensiuni, culoare și din materiale diferite decât cele prevăzute la art. 23.

OBLIGAȚIILE COMERCIANȚILOR

Art. 26. în desfășurarea activității de expunere a produselor alimentare de tip legume-fructe, comercianții au următoarele obligații:

 • 1. Să nu amplaseze mobilierul urban destinat expunerii produselor alimentare de tip legume-fructe pe raza municipiului Cluj-Napoca înaintea obținerii abonamentului de comerț stradal, respectiv al avizului municipiului, după caz.

 • 2. Să dețină la punctul de lucru abonamentul de comerț stradal, respectiv avizul municipiului, după caz.

 • 3. (1) Să realizeze din fonduri proprii mobilierul urban destinat expunerii produselor alimentare de tip legume-fructe cu respectarea strictă a formei, dimensiunilor, culorii și materialelor conform modelului prezentat în Anexa 4 la regulament.

(2) Este interzisă folosirea oricărui alt tip de mobilier urban destinat expunerii produselor alimentare de tip legume-fructe.

 • 4. Să expună pe mobilierul urban exclusiv legume și fructe.

 • 5. Să nu comercializeze legumele și fructele direct de pe mobilierul urban destinat expunerii acestora.

 • 6. Să nu expună produsele în afara mobilierului urban.

 • 7. Să nu expună produse deteriorate sau stricate.

 • 8. Să asigure menținerea permanentă a curățeniei la locul de expunere și în jurul acestuia și să respecte ordinea și liniștea publică, astfel încât să nu creeze disconfort vecinătăților.

 • 9. Să nu depoziteze mărfuri, ambalaje, precum și alte obiecte similare în imediata vecinătate a mobilierului urban.

 • 10. Este interzisă amplasarea de umbrele, parasolare, marchize și alte elemente similare pentru protejarea produselor ce fac obiectul expunerii.

 • 11. Să asigure afișarea prețurilor pentru produsele expuse, conform prevederilor legale.

 • 12. Să respecte orarul de funcționare aprobat prin acordul de funcționare a structurii de vânzare.

 • 13. Să ia măsuri de eliberare a terenului ocupat cu mobilierul urban la terminarea programului de funcționare a structurii de vânzare.

CAPITOLUL III

CONTRAVENȚII ȘI SANCȚIUNI

Art. 27. (1) Constituie contravenție nerespectarea obligațiilor prevăzute la punctele 1, 3, 5, 6, 9, 10 și 13 ale art. 26 și se sancționează cu amendă de la 1.000 lei, la 2.500 lei.

(2) Constituie contravenție nerespectarea obligațiilor prevăzute la punctele 2, 4, 7, 8, 11 și 12 ale art. 26 și se sancționează cu amendă de la 500 lei, la 1.000 lei.

Art. 28. Contravenientul poate achita în termen de cel mult 48 de ore de la data comunicării procesului-verbal jumătate din minimul amenzii.

Art. 29. (1) în situația înregistrării unui număr de 3 contravenții la prezentul regulament, în interval de 6 luni, constatate și sancționate prin procese-verbale de constatare a contravențiilor încheiate de către organele de control abilitate, abonamentul de comerț stradal, respectiv avizul de principiu emis de municipiul Cluj-Napoca, pentru desfășurarea activității de expunere a produselor alimentare de tip legume-fructe, își încetează de drept valabilitatea.

 • (2) Comerciantul va fi înștiințat, în scris, cu privire la încetarea de drept a abonamentului de comerț stradal, respectiv a avizului de principiu emis de municipiul Cluj-Napoca, de către Serviciul Autorizări comerț, în termen de 5 zile de la data apariției situației prevăzute la alin. (1).

 • (3) în același termen de 5 zile va fi făcută comunicarea încetării de drept a abonamentului de comerț stradal, respectiv a avizului de principiu emis de municipiul Cluj-Napoca, de către Serviciul Autorizări comerț, de la data apariției situațiilor prevăzute la art. 20.

Art. 30.  (1) Abonamentul de comerț stradal emis pentru desfășurarea activității de

expunere a produselor alimentare de tip legume-fructe se reziliază în condițiile art. 18 și 19 ale prezentului regulament.

 • (2) în vederea rezilierii abonamentului de comerț stradal, Serviciul autorizări comerț va întocmi un referat care va fi supus aprobării Primarului pe baza constatărilor scrise ale organelor de control abilitate.

 • (3) Comerciantul va fi înștiințat, în scris, cu privire la rezilierea abonamentului de comerț stradal, de către Serviciul Autorizări comerț, în termen de 5 zile de la data aprobării referatului menționat la al. (2).

Anexa 1 la Regulament

LISTA STRĂZILOR SITUATE IN ZONA PROTEJATĂ ULTRACENTRALĂ

Nr. crt.

DENUMIRE STRADA

1

ANDREI ȘAGUNA

2

AVRAM IANCU-toată

3

B-dul 21 DECEMBRIE 1989 (până la intersecția cu str. Cuza Vodă)

4

B-DUL EROILOR

5

BABA NOVAC

6

BRAS SAI SAMUEL

7

CONSTANTIN DAICOVICIU

8

COTITA

9

CUZA VODĂ

10

DA VID FERENC

11

E de MARTONE

12

E. ZOLA

13

EMIL ISAC

14

EPISCOP I. BOB

15

F.J.CURIE

16

FORTARETEI

17

GAAL GABOR

18

GEORGE CLEMENCEAU

19

GEORGE ȘINCAI

20

I.C.BRĂTIANU

21

ION RAȚIU

22

IULIU MANIU

23

J. BOLYAI

24

MATEI CORVIN

25

MICU KLEIN

26

MIHAIL KOGĂLNICEANU

27

KOVACS DEZSO

28

OCTAVIAN PETROVICI

29

P-ȚA MUZEULUI

30

P-ȚA UNIRII

31

PARCUL CARAGIALE

32

PAUL CHINEZU

33

POTAISSA

34

REGELE FERDINAND

35

F. D. ROOSVELT

36

SAMUIL MICU

37

SEXTIL PUȘCARIU

38

ȘT. 0. IOSEF

39

UNIVERSITĂȚII

40

VASILE GOLDIȘ

41

VICTOR DELEU

42

VIRGIL FULICEA

/*


Page 1CĂTRE, MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA DIRECȚIA PATRIMONIUL MUNICIPIULUI ȘI EVIDENȚA PROPRIETĂȚII SERVICIUL AUTORIZĂRI COMERȚ

Subsemnatul(a) _________________________________ reprezentant al comerciantului

(persoană fizică sau juridică)________________________________________________________________,

cu sediul în_________________________________________, str._______________________________________,

nr.__________, ap.__________, telefon_________________________, în conformitate cu prevederile

Hotărârii de consiliu local nr.________, vă rog să aprobați amplasarea unui număr de___

obiecte de mobilier urban destinat expunerii produselor alimentare de tip legume-fructe.

Locul de desfășurare a activității de expunere a produselor pe mobilier urban destinat acestui scop este în fața structurii de vânzare autorizate situată în Cluj-Napoca, str./p-ța _______________________________________________________________, nr.___________, bl.__________, sc._________, ap.____, amplasat pe terenul adiacent aflat în proprietatea municipiului.

Anexez următoarele acte (xerocopii):

 • 1. Certificat de înregistrare emis de Oficiul Registrului Comerțului.

 • 2. Certificat constatator pentru structura de vânzare în fața căreia vor fi expuse produsele alimentare de tip legume-fructe.

 • 3. Acordul de funcționare a structurii de vânzare respective.

 • 4. Planul de încadrare în zonă.

 • 5. Planul de situație al zonei, cu precizarea amplasamentului exact al obiectului de mobilier urban destinat expunerii produselor alimentare de tip legume-fructe, precum și poziționarea față de limita structurii de vânzare.

 • 6. Fotografie cu fațada spațiului pe care să fie poziționată amplasarea mobilierului urban în cauză.

CĂTRE,

MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA

DIRECȚIA PATRIMONIUL MUNICIPIULUI ȘI EVIDENȚA PROPRIETĂȚII

SERVICIUL AUTORIZĂRI COMERȚ

Subsemnatul(a) _________________________________ reprezentant al comerciantului

(persoană fizică sau juridică)_____________________________________________________________,

cu sediul în_________________________________________, str._______________________________________,

nr.__________, ap.__________, telefon_________________________, în conformitate cu prevederile

Hotărârii de consiliu local nr.________, vă rog să aprobați amplasarea unui număr de____

obiecte de mobilier urban destinat expunerii produselor alimentare de tip legume-fructe.

Locul de desfășurare a activității de expunere a produselor pe mobilier urban destinat acestui scop este în fața structurii de vânzare autorizate situată în Cluj-Napoca, str./p-ța ________________________________________________________________________, nr.___________, bl.___________, sc.__________, ap._____, amplasat pe terenul adiacent aflat în proprietate privată.

Anexez următoarele acte (xerocopii):

 • 1. Certificat de înregistrare emis de Oficiul Registrului Comerțului.

 • 2. Certificat constatator pentru structura de vânzare în fața căreia vor fi expuse produsele alimentare de tip legume-fructe.

 • 3. Acordul de funcționare a structurii de vânzare respective.

 • 4. Act de proprietate al structurii de vânzare precum și al terenului pe care se amplasează obiectul de mobilier urban destinat expunerii produselor alimentare de tip legume-fructe, nu mai vechi de 90 de zile.

 • 5. Acordul proprietarului terenului privitor la amplasarea mobilierul urban destinat expunerii produselor alimentare de tip legume-fructe.

 • 6. Planul de încadrare în zonă.

 • 7. Planul de situație a zonei, cu precizarea amplasamentului exact al obiectului de mobilier urban destinat expunerii produselor alimentare de tip legume-fructe, precum și poziționarea față de limita structurii de vânzare.

 • 8. Fotografie cu fațada spațiului pe care să fie poziționată amplasarea mobilierului urban în cauză.


Data

Stand metalic mobil pentru legume-fructe