Hotărârea nr. 761/2017

Hotărârea 761/2017 - Revocarea art. 2 din Hotărârea nr. 691/2017 (aprobarea P.U.D. construire imobil mixt (S)/Dparțial+P+2E+R, str. Sălajului nr. 1 – beneficiari: Ghembitci Francisc și soția, Ghembitci Domnița).

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca

HOTĂRÂRE

privind revocarea art. 2 din Hotărârea nr. 691/2017

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind revocarea art. 2 din Hotărârea nr. 691/2017 - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 327681 din 14.07.2017 al Direcției Generale de Urbanism prin care se propune revocarea art. 2 din Hotărârea nr. 691/2017;

Reținând prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare și ținând cont de Regulamentul Local de Urbanism aferent P.U.G., aprobat prin Hotărârea nr. 493/2014, așa cum a fost modificat și completat prin Hotărârea nr. 118/2015, art. 31 alin 1, precum și prevederile art. 1 al. 6 din Legea nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36 pct.5 lit.”c", 39 al. 1 și 45 din Legea nr. 215/ 2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. - Se aprobă revocarea art. 2 din Hotărârea nr. 691/2017.

Art. 2. - Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția Generală de Urbanism.