Hotărârea nr. 760/2017

Hotărârea 760/2017 - Stabilirea salariilor de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Cluj-Napoca, precum și salariaților serviciilor publice din subordinea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind stabilirea salariilor de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Cluj-Napoca, precum și salariaților serviciilor publice din subordinea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind stabilirea salariilor de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Cluj-Napoca. precum și salariaților serviciilor publice din subordinea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 308688/102/03.07.2017 al Serviciului Resurse umane, prin care se propune stabilirea salariilor de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Cluj-Napoca, precum și salariațiilor serviciilor publice din subordinea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca;

Văzând Adresa nr. 132/2017 a Sindicatului Civitas;

în baza dispozițiilor art. 11 și 38 din Legea-cadru nr. 153/28.06.2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice;

în urma dezbaterilor care au avut loc și având avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36, 39 alin. (1) și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 începând cu data de 01.07.2017 se aprobă coeficienții care stau la baza determinării salariilor de bază pentru funcțiile publice din aparatul de specialitate al primarului municipiului Cluj-Napoca și din serviciile publice din subordinea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca, prevăzuți în Anexa 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 începând cu data de 01.07.2017 se aprobă coeficienții care stau la baza determinării salariilor de bază pentru funcțiile contractuale din aparatul de specialitate al primarului municipiului Cluj-Napoca și din serviciile publice din subordinea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca, care intră sub incidența prevederilor art. 11 din Legea-cadru nr. 153/28.06.2017, prevăzuți în Anexa 2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3 Salariile de bază aferente gradației 0 pentru funcțiile prevăzute în Anexa 1 și Anexa 2 se determină prin înmulțirea coeficienților prevăzuți pentru fiecare funcție, cu salariul de bază minim brut pe țară, garantat în plată, în vigoare.

Art. 4 Salariile de bază pentru funcțiile specifice altor domenii de activitate bugetară, prevăzute în statele de funcții, dovedite a fi necesare desfășurării activității aparatului de specialitate al primarului sau serviciilor publice din subordinea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca, sunt cele prevăzute în anexele la Legea - cadru nr. 153/28.06.2017 și se acordă potrivit prevederilor art. 38 din legea menționată.

Art. 5(1) Gestionarea sistemului de salarizare a personalului din Primăria municipiului Cluj-Napoca și din serviciile publice din subordinea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca se asigură de fiecare ordonator de credite. în condițiile legii.

(2) Salariile de bază se stabilesc potrivit prevederilor prezentei hotărâri, astfel încât, împreună cu indemnizațiile lunare și celelalte elemente ale sistemului de salarizare să se încadreze în fondurile bugetare aprobate anual pentru cheltuieli de personal. în vederea realizării obiectivelor, programelor și proiectelor ce revin instituției, potrivit legii.

Art. 6 Ordonatorii de credite stabilesc salariile lunare ale personalului din subordonare, cu respectarea prevederilor prezentei hotărâri, în condițiile legii.

Art. 7 Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Serviciul Resurse umane. Direcția Economică și șefii serviciilor publice din subordinea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca.

Nr. 760 din 18 iulie 2017

(Hotărârea a fost adoptată cu 20 voturi)

România

Județul Cluj

Municipiul Cluj-Napoca Serviciul resurse umaneNomenclatorul

și ierarhia funcțiilor publice din Primăria municipiului Cluj-Napoca și din cadrul serviciilor publice din subordinea Consililui local al municipiului Cluj-Napoca (potrivit art. 11 din Legea nr. 153/2017) cuprinzând coeficienții și salariul de bază corespunzător

a) Funcții publice de conducere

Nr. cil

Funcția

Nivelul studiilor

SALARIUL DE BAZĂ

GRAD I

GRAD 11

Coeficient

Salariul de bază

Coeficient

Salariul de bază

1

Secretar al unității administrativ-teritoriale

S

7,99

11586

7,99

11586

2

Director general 1)

S

5,88

8526

6,29

9121

3

Arhitect-șef 2)

S

5,88

8526

6,29

9121

4

Director general adjunct

S

5,82

8439

6,25

9063

5

Director, șef compartiment, director executiv

S

5,77

8367

6,2

8990

6

Director adjunct, contabil șef, inginer șef, șef sector, director executiv adjunct

S

5,36

7772

5,99

8686

7

Șef serviciu, arhitect șefia nivel oraș

Sef serviciu audit public

s

4,78

6931

5,35

7758

s

5,13

7439

5,58

8091

8

Șef birou, șef oficiu

s

4,62

6699

5,04

7308

Notă: Salariile de bază prevăzute la gradul I și gradul II cuprind sporul de vechime în muncă la nivel maxim

b) Funcții publice generale de execuție

Nr. crt

Funcția

Nivelul studiilor

Coeficient

GRADAȚIA

0

1

2

3

4

5

5796

1

Auditor,

grad profesional superior

S

3,21

Salariul de bază

4655

0

5254

5517

5655

grad profesional principal

S

2,51

Salariul de bază

3640

3913

4109

4314

4422

4533

grad profesional asistent

S

2,01

Salariul de bază

2915

3134

3291

3456

3541

3630

2

Consilier, consilier juridic, expert, inspector;

grad profesional superior

S

3,03

Salariul de bază

4394

4724

4960

5208

5338

5471

grad profesional principal

S

2,50

Salariul de bază

3625

3897

4092

4297

4404

4514

grad profesional asistent

S

2

Salariul de bază

2900

3118

3274

3438

3524

3612

grad profesional debutant

S

1,50

Salariul de bază

2175

2338

2455

2579

2643

2708

3

Referent de specialitate (SSD); grad profesional superior

SSD

2,11

Salariul de bază

3060

3290

3455

3626

3718

3811

grad profesional principal

SSD

1,58

Salariul de bază

2291

2463

2586

2715

2783

2501

2854

_______________

2565

grad profesional asistent

SSD

1,42

Salariul de bază

2059

2213

2324

2441

grad profesional debutant

SSD

1,20

Salariul de bază

1740

1871

1965

2063

2115

2168

4

Referent;

grad profesional superior

M

1,96

Salariul de bază

2842

3055

3208

3369

3452

3539

grad profesional principal

M

1,60

Salariul de bază

2320

2494

2619

2750

2819

2889

grad profesional asi^toțtf^

/* '

A

M

* \

1,45

Salariul de bază

2103

2261

2374

2493

2555

2618

?•

2077

____

grad profesional dtbuț^nt

In.f*

BE#

u

J   M

5 «J

1,15

Salariul de bază

1668

1793

1883

1977

2026

România

Județul Cluj

Municipiul Cluj-Napoca

Serviciul resurse umane

oRlMÂR^j

war.

I ,»I w

MLINJCIPIUlCÎCLUJ-NAPOCAAnexa 2 la Hotărârea nr. 760 / 2017


Nomenclatorul

și ierarhia funcțiilor contractuale din Primăria municipiului Cluj-Napoca și din cadrul serviciilor publice din subordinea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca (potrivit art. 11 din Legea nr. 153/2017) cuprinzând coeficienții și salariul de bază corespunzător

a) Funcții de conducere

Nr. ort

Funcția

Nivelul studiilor

SALARIUL DE BAZĂ

GRAD I

GRAD 11

Coeficient

Salariul de bază

Coeficient

Salariul de bază

1

Administrator public

S

7

10150

8

11600

2

Director general

S

5,77

8367

6,29

9121

3

Director general adjunct

S

4,8

6960

5,26

7627

4

Director, inspector șef, șef sector, șef compartiment

S

4,61

6685

5,25

7613

5

Director adjunct, inspector șef adjunct, contabil șef, inginer șef

S

4,31

6250

4,6

6670

6

Șef serviciu, șef secție

S

3,81

5525

4,3

6235

7

Șef birou, șef atelier, șef laborator, șef oficiu

S

2,7

3915

3,8

5510

Notă:Salariile de bază prevăzute la gradul I și gradul II cuprind sporul de vechime în muncă la nivel maxim

b) Funcții de execuție pe grade și trepte profesionale

Nr. crt

Funcția

Nivelul studiilor

1

2

Auditor,

gradul I A

S

gradul I

S

gradul II

S

Consilier, expert, inspector de specialitate, revizor contabil, arhitect, referent de specialitate, inspector casier;

gradul I A

S

gradul I

S

gradul II

s

debutant

s

3

Consilier juridic

gradul IA

s

gradul I

s

gradul II

s

debutant

s

4

Tehnician-economist, secretar superior, interpret relații, interpret profesional, conductor arhitect, inspector, referent, subinginer, arhivist;

gradul IA

SSD

gradul 1

SSD

gradul II

SSD

debutant

SSD

GRADAȚIA

Coeficient

0

1

2

3

4

5

2,8

Salariul de bază

4060

4365

4583

4812

4932

5056

2

Salariul de bază

2900

3118

3274

3438

3524

3612

1,9

Salariul de bază

2755

2962

3110

3266

3348

3432

2,77

Salariul de bază

4017

4318

4534

4761

4880

5002

..... i

2,4

Salariul de bază

3480

3741

3928

4124

4228

4334 j

1,9

Salariul de bază

2755

2962

3110

3266

3348

3432 .

1,25

Salariul de bază

1813

1949

2046

2147

2202

2258

2,82

Salariul de bază

4089

4396

4616

4847

4968

5092

2,52

Salariul de bază

3654

3928

4124

4331

4439

4550

2,05

Salariul de bază

2973

3196

3356

3524

3612

3701 '

1,25

Salariul de bază

1813

1949

2046

2147

2202

2258

1,88

Salariul de bază

2726

2930

3077

3232

3312

3395

1,65

Salariul de bază

2393

2572

2701

2836

2907

2980

1,51

Salariul de bază

2190

2354

2472

2596

2661

2727

1,2

Salariul de bază

1740

1871

1965

2063

2115

2168

5

Referent, inspector, referent casier

treapta IA

M

1,86

Salariul de bază

2697

2899

3044

3197

3277

3359

treapta I

M

1,55

Salariul de bază

2248

2417

2538

2664

2731

2799

treapta II

M

1,4

Salariul de bază

2030

2182

2291

2407

2466

2528

debutant

M

U

Salariul de bază

1595

1715

1801

1891

1938

1986

6

Arhivar

treapta I A

M

1,87

Salariul de bază

2712

2915

3061

3214

3294

3376

treapta I

M

1,64

Salariul de bază

2378

2556

2684

2819

2889

2961

treapta II

M

1,5

Salariul de bază

2175

2338

2455

2579

2643

2708

debutant

M

1,1

Salariul de bază

1595

1715

1801

1891

1938

1986

7

Agent agricol                                   I

M

1,53

Salariul de bază

2219

2385

2504

2629

2696

2763

11

M

1,39

Salariul de bază

2016

2167

2275

2389

2449

2510

debutant

M,G

1,15

Salariul de bază

1668

1793

1883

1977

2026

2077

8

Stenodactilograf, secretar-dactilograf, dactilograf

IA

M,G

1,9

Salariul de bază

2755

2962

3110

3266

3348

3432

1

M,G

1,6

Salariul de bază

2320

2494

2619

2750

2819

2889

debutant

M,G

1,15

Salariul de bază

1668

1793

1883

1977

2026

2077

9

Secretar

M,G

1,5

Salariul de bază

2175

2338

2455

2579

2643

2708

Secretar debutant

M,G

1,15

Salariul de bază

1668

1793

1883

1977

2026

2077

10

Administrator                                   I

M

1,87

Salariul de bază

2712

2915

3061

3214

3294

3376

II

M

1,77

Salariul de bază

2567

2760

2898

3042

3118

3196

11

Șef depozit                                     I

M

1,85

Salariul de bază

2683

2884

3028

3179

3258

3342

II

M

1,65

Salariul de bază

2393

2572

2701

2836

2907

2980

12

Casier, magaziner

M,G

1,83

Salariul de bază

2654

2853

2996

3146

3225

3305

.......

Casier, magaziner debutant

M,G

1,15

Salariul de bază

1668

1793

1883

1977

2026

2077

13

Șef formație pază/ pompieri

M,G

2,1

Salariul de bază

3045

3273

3437

3610

3700

3791

14

Portar, paznic, pompier, guard, bufetier, manipulant bunuri, curier

M; G

1,55

Salariul de bază

2248

2417

2538

2665

2731

2799

15

Bucătar, lenjereasă

M;G

1,88

Salariul de bază

2726

2930

3078

3232

3312

3395

16

îngrijitor

M/G

1,36

Salariul de bază

1972

2120

2226

2337

2395

2456

debutant

M/G

1,1

Salariul de bază

1595

1715

1801

1891

1938

1986

3522

17

Maistru                                           I

M,G

1,95

Salariul de bază

2828

3040

3193

3353

3436

II

M,G

1,85

Salariul de bază

2683

2884

3028

3179

3258

3342

18

Șofer                                           I

M,G

1,85

Salariul de bază

2683

2884

3028

3179

3258

3342

II

M,G

1,77

Salariul de bază

2567

2760

2898

3042

3118

3196

19

Muncitor calificat                                I

M,G

1,85

Salariul de bază

2683

2884

3028

3179

3258

3342

II

M,G

1,77

Salariul de bază

2567

2760

2898

3042

3118

3196

III

M,G

1,57

Salariul de bază

2277

2448

2570

2699

2766

2835

IV

M,G

1,48

Salariul de bază

2146

2307

2422

2543

2608

2673

20

Muncitor necalificat                             I

M,G

1,26

Salariul de bază

1827

1964

2062

2166

2220

2276

II-fară sporuri

M,G

U

Salariul de bază

1595

1715

1801

1891

1938

1986

Notă: Salariile de bază stabilite pentru funcțiile prevăzute la gradul IA sau treapta IA, potrivit nivelului studiilor, de la administrația publică locală, se utilizează și pentru salarizarea funcțiilor de la cabinetul primarului comunei, orașului și municipiului, precum și cabinetul președintelui consiliului județean, cabinetul primarului de sector al municipiului București și cabinetul primarului general al municipiului București.