Hotărârea nr. 759/2017

Hotărârea 759/2017 - Rectificarea bugetului general al Municipiului Cluj-Napoca pe anul 2017, pe capitole, subcapitole, titluri, articole și alineate.

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod rând

Cod indicator

Program aprobat

Influenta

Program rectificat

Venituri din vanzarea locuințelor construite din fondurile statului

14

39.02.03

5.000

243

5.243

Venituri din vanzarea unor bunuri aparlinand domeniului privat

15

39.02.07

285.809

77.895

363.704

Depozite speciale pentru construcții de construinte

16

l39.02.10

118.151

239.747

357.898

III. OPERAȚIUNI FINANCIARE

17

C0.16

283.581.000

0

283.581.000

Incasari din acordarea împrumuturilor acordate

18

40.02

283.581.000

0

283.581.000

Sume cin excedentul bugetului local utilizate pentru finanțarea cheltuielilor sectunii de dezvoltare**)

19

40.02.14

283.581.000

0

283.581.000

IV. SUBVENȚII

20

00.17

9.613.000

0

9.613.000

SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

21

00.18

9.613.000

0

9.613.000

Subvenții de la bugetul de stat

22

42.02

9.613.000

0

9.613.000

A. De capital

23

4.913.000

0

4.913.000

Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale necesare susținerii derulării p-oiectelor finanțate din FEN postaderare

24

42.02.20

4.913.000

0

4.913.000

B. Curente

25

4.700.000

0

4.700.000

Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale necesare susținerii derulării proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare, aferente perioadei de programare 2014 2020

26

42.02.69

4.700.C00

0

4.700.000

Sume FEN postaderare in contul plăților efectuate

27

45.02

30.092.152

0

30.092.152

Fondul European de Dezvoltare regionala

28

45.02.01

5.152

0

5.152

Sume primite in contul plăților efectuate in anii anteriori

29

45.02.01 02

5.152

0

5.152

Programul de cooperare elvetiano-român vizând reducerea disparitatilor economice si sociale

30

45.02.19

30.087.000

0

30.087.000

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

31

45.02.19.01

30.087.000

0

30.087.000

Sume primite de la UE/alti donatori în contul plăților efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020

32

48.02

5.553.000

O

5.553.000

Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)

33

48.02.01

5.300.000

0

5.300.000

Sume primite în contul plăților efectuata în anul curent

34

48.02.0' 01

5.300.000

0

S.300.000

Alte programe comunitare finanîateîn perioada 2014-2020 (APC)

35

48.02.15

253.000

0

253.000

Suire primite in contul pla?ilor efectuate în anul curent

36

40.02.15.01

253.000

0

253.000

TOTAL CHELTUIELI

37

392.569.000

-338.000

392.181.000

CHELTUIELI CURENTE

38

01

197.346.372

0

197.346.372

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

39

51

2.162.000

0

2.162.000

Transferuri curente

40

51.01

0

0

0

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod rând

Cod indicator

Program aprobat

Influenta

Program rectificat

Varsaminte cin privatizare in contul general al trezoreriei statului

41

51.01.20

0

0

0

Transferuri de capital

42

51.02

2.162.000

0

2.162.000

Alte transferuri dc capital catrc instituții publice

43

51.02.29

2.162.000

0

2.162.000

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

44

55

93.457.372

0

93.457.372

A. Transferuri interne

45

55.01

93.457.372

0

93.457.372

Programe cu finan?are rambursabila

46

55.01.03

0

0

0

Investiții ale regiilor autonome 8i societăților comerciale cu capital de stat

47

55.01.12

93.457.372

0

93.457.372

Titlul VIII PROIECTE CU HNANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABJLE (FEN) POSTADERARE

48

56

86.612.000

0

86.612.000

Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR )

49

56.01

47.891.000

0

47.891.000

Finanțarea naționala

50

56.01.01

0

0

0

Cheltuieli neeligibile

51

56.01.03

47.891.000

0

47.891.000

Alte facilitați si instrumente postaderare

52

56.16

25.000

0

25.000

Finanțarea externa nerambursabila *)

53

56.16.02

25.000

0

25.000

Programul de cooperare elveția no-Rom an vizând reducerea disparitatilor econom ce si sociale in cadrul Uniunii Europene ex linse

54

56.25

38.696.000

0

38.696.000

Finanțarea naționala

55

56.25.01

5.809 000

0

5.809.000

Finanțarea externa nerambursabila

56

56.25.02

32.887.000

0

32.887.000

TITLUL X Proiecte cj finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului finarciar 2914-2020

57

58

-5.115.000

0

15.115.000

Programe cin Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)

58

58.01

'5.115.000

0

15.115.000

Finanțarea naționala

59

58.01.31

8.57C.OOO

0

8.570.000

Finanțarea externa nerambursabila

60

[58.01.02

6.545.000

0

6.545.000

CHELTUIELI DE CAPITAL

61

70

195.705.941

-363.515

195.342.426

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

62

7-

195.705.941

-363.515

195.342.426

Active fixe

63

7- .01

195.705.941

-363.515

195.342.426

Construcții

64

■7' 01 01

-4 050.000

0

14 050.000

Mașini, echipamente si mijloace de transport

65

71.01.02

2.000.000

150.000

2.150.000

Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale

66

71.01.33

500.000

0

500.000

Alte active fixe

67

71.01.30

179.155.941

-513.515

178.642.426

TITLUL XIX PATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

68

85

-483.313

-24.485

-507.798

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

69

85.01

-483.313

-24.485

-507.798

DENU M IR EA 1N Dl CÂTOR 1 LOR

Cod rând

Cod indicator

Program aprobat

Influenta

Program rectificat

Plăti efectuate în anii precedenti si recuperate în anul curent în secțiunea de dezvoltare a bugetului local

70

85.01.02

-483.313

-24.485

-507.798

Partea l-a SERVICII PUBLICE GENERALE

71

50.02

11.275.000

0

11.275.000

Autoritati publice si acțiuni externe

72

51.02

11.275.000

0

11.275.000

CHELI UltLI CURENIE

73

01

25.000

0

25.000

Titlul VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NE RAMBURSA Bl LE (FEN) POSTADERARE

74 |

58

25.000

0

25.000

Alte facilitați si instrumente postaderare

75 I

53.16

25.000

0

25.000

Finanțarea externa nerambursabila *)

76

53.16.02

25.000

0

25.000

CHELTUIELI DE CAPITAL

77

73

11.250.354

0

11.250.354

TITLU. XIII ACTIVE NEFINANCIARE

73

71

11.250.354

0

11.250.354

Active fixe

79

71.01

11.250.354

0

11.250.354

Construcții

83

71.01.01

0

0

0

Mașini, echipamente si mijloace de transport

81

71.CI.02

0

150.0C0

150.000

Mobilier, aparatura birotica si alte activa corporale

82

71.01 03

500.000

0

500.000

Alte active fixe

83

71.01.30

10.750.354

-150.QCO

13.600.354

TITLUL XIX PATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

84

85

-354

0

-354

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

85

85.01

-354

0

-354

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent în secțiunea de dezvoltare a bugetului local

85

85.01. C2

-354

0

-354

Din total capitol

Autoritati executive si legislative

87

51.02.C1

11.275.000

0

11.275.000

Autoritati executive

88

51.02.C1.03

11.275.000

0

11.275.000

Partea a ll-a APARARE, ORDINE PUBLICA 31 SIGURANȚA NAȚIONALA

89

59.02

2.810.000

0

2.810.000

Ordine publica si siguranța naționala

90

61.02

2.810.000

0

2.810.000

CHELTUIELI CURENTE

91

01

0

0

0

CHELTUIELI DE CAPITAL

92

70

2.810.000

0

2.810.000

111 LUL XIII AC 1IVE NEHNANCIARE

93

71

2.810.000

0

2.810.000

Active fixe

94

71.01

2.810.000

0

2.810.000

Construcții

95

71.01.01

0

0

0

Mașini, echipamente si mijloace de transport

96

71.01.C2

2.000.000

0

2.000.000

Alte active fixe

97

71.01.30

810.000

0

810.000

DENUMIREA INDICATORILOR

■g

«j

L_

TJ

O

Cod ind câtor

Program aprobat

Influenta

as o ts

o <p

r-c

2

DJ o

CL

Din total ca pito

Ordine publica

$8

61.C2.03

2.300.000

0

2.300.000

Politie locala

£■9

61.C2.03.04

2.300.000

0

2.300.000

Protecție civila si protecție contra incendiilor (protecție civila noninililara)

100

61.C2.05

510.000

0

510.000

Partea a lll-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE

101

64.02

44.983.000

-388.000

44.595.000

Invatamant

102

65.02

17.879.000

-388.000

17.491.000

CHELTUIELI CURENTE

103

01

7.343.000

C

7.348.000

Titlul VIII PROIECTE CU =INANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE

104

56

7.343.000

o

7.348.000

P'ograne din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)

105

56.01

4.176.000

c

4.176.000

Finanțarea naționala

106

56.01.01

0

0

0

Cheltuieli neeligibile

107

56.01.03

4.17-3.000

0

4.176.000

Programul de cooperare elvetiano-Roman vizând reducerea disparitatilcr economice si socia e ?n cadru Uniunii Europene extinse

10S

56.25

3.172.000

0

3.172.000

Finanțarea naționala

109

56.25.01

483.000

0

480.000

Finanțarea externa naramhursabila

110

56.25.02

2.692.000

0

2.692.000

CHELTUIELI DE CAPITAL

111

70

10.531.000

-388.000

10.143.000

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

112

71

10.531.000

-388.000

10.143.000

Active fxe

113

71.01

10.531.000

-388.000

10.143.000

Construcții

114

71.01.01

0

0

0

Alte active fixe

115

71.01.30

10.531.000

-388.000

10.143.C00

Din total capitol

Invatamant preșcolar si primar

116

65.02.03

2.631.000

0

2.631. C 00

Invatamant preșcolar

117

65.02.03.01

1.331.003

o

1.331.000

Invatamant primar

118

65.02.03.02

1.300.000

0

1.300.000

Invatamant secundar

119 65.02.04

2.970.000

-388.000

2.582.000

Invatamant secundar inferior

120 65.02.04.01

0

0

0

Invatamant secundar superior

121

65.02.04.02

2.970.000

-388.000

2.582.000

Servicii auxiliare pentru educație

|122

65.02/1

0

0

0

Internate si cantine pentru elevi

123

65.02/1.03

o’

0

0

Alte cheltuieli in domeniul invatamantului                                                                                      1124

65.02.50

12.278.000

0

12.278.000

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod rând

Cod indicator

Program aprobat

Influenta

Program rectificat

Cultura, recreere si religie

125 67.02

26.404.000

0

26.404.000

CHELTUIELI CURENTE

126 C1

1.342.000

0

1.342.000

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

127'51

407.000

0

407.000

Transferuri curente

128 51.01

0

0

0

Varsaminte din privatizare in contul general al trezoreriei statului

129151.01.20

0

0

0

Transferuri de capital

130

'51.02

407.000

0

407.000

Alte transferuri de capital către instituții publice

131

51.02.29

407.000

0

407.000

TITLUL X Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente -cadrului firanciar 2014-2020

132

58

935.000

0

935.000

Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)

133

58.01

935 000

0

935.000

Finanțarea naționala

134

58.01.01

0

0

0

Finanțarea externa nerambursabila

135

58.01.02

935.000

0

935.000

CHELTUIELI DE CAPITAL

136

70

25.C62.000

0

25.062.000

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

137

71

25.C62.000

0

25.062.000

Active fixe

138

71.01

25.C62.000

0

25.062.000

Construcții

139

71.01.01

0

0

0

Alte active fixe

140

71.01.30

25.C62.000

0

25.062.000

Din total capitol

Servicii cultura e

141

67.02.03

0

0

0

Case de cultura

142

67.02.03.06

0

0

6

Servicii recreative si sportive

143

67.02.05

19.529.000

0

19.529.000

întreținere grădini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement

144

67.02.05.03

19.529.000

0

19.529.000

Alte servicii in domeniile culturii, recreerii si religiei

145

67.02.50

6.875.000

0

6.875.000

Asigurări si asistenta sociala

146

68.02

700.000

0

700.000

CHELTUIELI CURENTE

147

01

700. COO

0

700.000

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

148

51

700. C00

0

700.000

Transferuri curente

149

51.01

0

0

0

Varsaminte din privatizare in contul general al trezoreriei statului

150

51.01.20

0

0

0

Transferuri de capital

151

51.02

700.COO

0

7CO.OOO

Alte transferuri de capital către instilutii publice

152

51.02.29

700.000

0

7CO.OOO

CHELTUIELI CE CAPITAL

153

70

0

0

0

DENUMIREA IND1CA"ORILOR

■o IZ s

— c

o

T..

O

T3 C

T5 O O

Program aprobat

Influenta

Program rectificat

Din total capitol

Asistenta sociala in caz de boli si invalidități

154

63.02.05

0

0

0

Asistenta sociala in caz de invaliditate

155

68.02.05.02

0

0

0

Asistenta sociala pentru familie si copil

156

68.02.06

0

0

0

Crese

157

68.02.11

0

0

0

Prevenirea excluderii sociale

158

68.02.15

700.000

0

700.000

Ajutor social

159

88.02.15.0'

0

0

0

Cantine de ajutor social

160

68.02.15.02

700. C00

0

700.000

Alte cheltuieli In domeniul asigurărilor si asistentei sociale

16'

68.02.50

0

0

0

Alte cheltuieli in domeniul asistentei sociale

162

68.02.50.50

0

0

0

Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINȚE, MEDIU SI APE

163

69.02

176.060.000

0

176.060.000

Locuințe, servicii si dezvoltare publica

164

70.02

132.702.000

0

132.702.000

CHELTUIELI CURENTF

165

01

78.882.000

0

78.882.000

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

166

51

1.055.000

0

1.055.000

Transferuri curente

167

51.01

0

0

0

Varsaminte din privatizare in contul general al trezoreriei statului

163

51.01.20

0

0

0

Transferuri de capital

169

51.02

1.055.000

0

1.055.000

Alte transferuri de capital către instituții publice

179

51.02.29

1.055.000

0

1.055.000

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

171

55

46.703.000

0

46.703.000

A. Trans''eruri interne

172

55.01

46.703.000

0

46.703.000

Programe: cu finan?are rambursabilă

173

55.01.03

O

0

0

Investiții a.e regiilor autonome si societăților comerciale cu capital de stat

174

55 01 12

46.703.000

0

46.703.000

Titlul VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NE RAMBURSABILE (FEN) POS ADERARE

175

56

18.124.000

0

18.124.000

Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)

176

56.01

14.100.000

0

14.100.000

Finanțarea naționala

177

56.01.0'

0

0

0

Cheltuieli neeligibile

173

56.01.03

14.100.000

0

14.100.000

Programul de cooperare elvetiano-Roman vizând reducerea dispartat’lor economice si scciaie in cadrul Uniunii Europene extinse

179

56.25

4.024.000

0

4.024.000

Finanțarea naționala

183

56.25.01

604.000

0

604.000

rinantarea externa nerambursabila

181

56.25.02

3.420.000

0

3.420.000

DENUMIREA INDICATORILOR

1

g S TJ

O O

Cod indicator

Program aprobat

S r 0) □

_c

Program rectificat

TITI UI X Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aderente cadrului financiar 2014-2320

182

58

13.000.000

0

13.000. DUO

Programa din Fondu European de Dezvoltare Regionala (FEDR)

183

58.01

13.000.000

0

13.000.0C0

rinantarea naționala

184

58.01.01

7.390.000

0

7.390.0C0

Finanțarea externa ne.^ambursabila

185

58.01.02

5.610.000

0

5.610.0C0

CHELTUIELI DE CAPITAL

186

70

53.832.587

150

53.832.737

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

187

71

53.832.587

150

53.832.737

Active fixe

188

71.01

53.832.587

150

53.832.737

Construcții

189

71.01.01

14.050.000

0

14.050.000

Alte active fixe

•190

71.01.30

39.782.587

150

39.782.737

TITI UI XIX PATI EFFCTUATF IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CUREN I

191

85

-12.587

-150

-12.737

Plăti efectuate in anii precedent! si recuperate in anul curent

192

85.01

-12.587

-150

-12.737

Plăti efectuate în ani’ precedenti si recuperate în anul curent în secțiunea dc dezvoltare a bugetului local

193

85.G1.02

-12.587

-150

-12.737

Cin total capitol

Locuințe

194

7C.O2.C3

25.050.000

0

25.050.000

Dezvoltarea sistemului de locuințe

195

70.02.03.01

25.050.000

0

25 050.000

Iluminat public si electrificări rurale

196

70.02.06

6.774.000

0

6.774.000

Alte servicii in domeniul locuinței, serviciilor si dezvoltării comunale

197

70.02.50

'00.878.000

0

100.878.000

Protecția mediului

198

74.02

43.358.000

0

43.358.000

CHELTUIELI CURENTE

199

01

10.000.000

0

10.000.000

Titlul VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBL'RSABILE (FEN) POS“ADERARE

209

5G

1O.OCO.0OO

0

10.000.000

Programe din Fondul European dc Dezvoltare Rcgionolo (FEDR )

201

66.01

io.oco.ooo

0

10.000.000

Cheltuieli neeligibile

202

56.01.03

10.000.000

0

10.000.000

CHELTUIELI DE CAPITAL

203

70

33.358.000

0

33.358.000

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

204

71

33.358.000

0

33.358.000

Active fixe

205

71.01

33.358.000

0

33.358.000

Construcții

205

71.01.01

0

0

0

Alte active fixe

207

71.01.30

33.358.000

0

33.358.000

Din :otal capitol

Salubritate si gestiunea deșeurilor

208

74.02.05

43.358.000

0

43.358.000

Salubritate

209

74.02.05.01

43.358.000

0

43.358.000

DENUMIREA INDICATORILOR

■c u K u

■c c Cî

o

o o

"O C

•O o

* > s—*

Program aprobat

Influenta

Program rectificat

Partea a V-a ACȚIUNI ECONOMICE

210

79.02

157.441.000

0

157.441.000

Combustibili si energie

211

81.02

7.180.000

0

7.180.000

CHELTUIELI CURENTE

212

01

7.650.372

0

7.650.372

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

213

55

7.650.372

0

7.650.372

A. Transferuri in:eme

214

55.01

7.650.372

0

7.650.372

Programe cu finan?are rambursabilă

215

55.01.03

0

0

0

Investiții ale regiilor autorome si societăților comerciale cu capital ce stat

216156.01.12

7.C50.372

0

7.650.372

CHELTUIELI DE CAPITAL

217

7C

0

0

0

TITLUL XIX PATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

218

85

■470.372

0

-470.372

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

219

85.01

-470.372

0

-470.372

Plăti efectuate în anii precedenti si recuperate în anul curent în secțiunea de dezvoltare a bugetului local

220

85.01 02

•470.372

0

-470.372

Din total capitol

Energie termica

221

81.02.06

7.180.000

0

7.180.000

Transporturi

222 ;84.02

150.261.000

0

150.261.000

CHELTUIELI CURENTE

223

01

91.399.000

0

91.399.000

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

224

55

39.104.000

0

39.104.000

A. Transferuri interne

225

55.01

39.104.000

0

39.104.000

Programe cu finan?are rambursabilă

226

55.01.03

0

0

0

Investiții ale regiilor autonome si societăților comerciale cu capital ce stat

227

55.01.12

39.104.000

0

39.104.000

Titlul VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE

223

56

51.115.000

0

51.115.000

Programe dir rondul European de Dezvoltare Regionala (fEDR )

22-3

SC .01

19.G15.00D

0

19.615.000

Finanțarea naționala

230

56.01.0'

0

0

0

Cheltuieli nccligibilc

2.31

56.01.03

19.615.000

0

19.615.000

Programul de cooperare elvelianu-Roman vizând reducerea disparilallui ecunoniice si sociale in uadiul Jniunii Euiopene extinse

232

56.25

31.500.000

0

31.500.000

Finanțarea naționala

233

56.25.0-

4.725.000

0

4.725.000

Finanțarea externa nerambursabila

234

56.25.02

26.775.000

0

26.775.000

TlTl UI X Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 20'4-2020

235

58

1.180.000

0

1.180.000

Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)

236

58.01

1.180.000

0

1.180.000

finanțarea naționala

237

58.C1.01

1.180.000

0

1.180.000

DENUMIREA INDICATORILOR

T5

C <0

V_

■O n

Cod indicator

Program aprobat

Influenta

Program rectificat

Finanțarea externa nerambursabila

238

58.01.02

0

0

0

CHELTUIELI DE CAPITAL

239

70

58.862.COO

24.335

58.886.335

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

240

71

58.662.000

24.335

58.686.335

Active fixe

241

71.01

58.862.000

24.335

58.886.335

Construcții

242

71.01.01

0

0

0

Alte active fixe

243

71.01.30

58.862. 000

24.335

58.886.335

TITLLL XIX PATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

244

85

0

-24.335

-24.335

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

245

85.01

0

-24.335

-24.335

Plăti efectuate în anii precedenti si recuperate în anul curent in secțiunea de dezvoltare a bugetului local

246

85.01.02

0

-24.335

-24.335

Din total capitol

Transport rutier

247

84.02.03

150.261.000

0

150.261.0C0

Transport in comun

248

84.02.03.02

71.764.000

0

71.784.000

Străzi

249

84.02.03.03

78.477.000

0

78.477.000

Partea a Vll-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT

250

96.02

0

0

0

REZERVE

251

97.02

0

Q

0

EXCEDENT

252

98.02

19.764.000

388.000

20.152.000

DEFICIT

253

99.02

0

0

0

Municipiul Cluj-Napoca Direcția Economică


Anexa 2A.2 la Hotărârea 759/2017


FINANȚAREA UNITĂȚILOR DE ÎNVĂȚĂMÂNT PREUNIVERSITAR DE STAT ANUL 2017

Indicatori

Finanțare de bază

Finanțare complementară și alte drepturi privind asistența socială

TOTAL

{.CHELTUIELI DE PERSONAL din care:

184.123.000

0

184.123.000

a. Cheltuieli de personal stabilite pe baza costului/elev/preșcolar/an - finanțare din sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată

180.229.000

0

180.229.000

b.Sume defalcate din TVA, pentru aplicarea prevederilor Legii nr. 85/2016

3.894.000

0

3.894.000

II BUNURI Si SERVICII din care:

29.926.000

22.948.000

52.874.000

a. Cost/elev/preșcolar/an - finanțare din sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată

18.051.000

0

18.051.000

b. Sume alocate din bugetul local

11.875.000

22.948.000

34.823.000

III. TRANSPORT, COPII CU CERINȚE EDUCAȚIONALE SPECIALE, LEGEA 341/2004 Șl SUPLIMENT ALIMENTAR, din care:

0

12.996.000

12.996.000

a.Transport-sume alocate din bugetul local

0

10.404.000

10.404.000

b. Sume defalcate din TVA pentru finanțarea drepturilor copiilor cu cerințe educaționale speciale

0

2.205.000

2.205.000

c.Sume alocate conform Legii nr. 341/2004

5.000

5.000

d. Sume defalcate din TVA pentru acordarea suplimentului alimentar

0

382.000

382.000

IV. BURSE - sume alocate din bugetul local

0

11.390.000

11.390.000

V. CHELTUIELI DE CAPITAL - sume alocate din bugetul local

0

3.246.000

3.246.000

TOTAL

214.049.000

50.580.000

264.629.000MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA

DIRECȚIA ECONOMICĂ


Anexa 2A.3 la Hotărârea 759/2017


FINANȚARE DE BAZĂ - CHELTUIELI DE PERSONAL


Nr. crt.

Unitate de învățământ preunlversltar de stat

Buget

2017

Cost elev/ preșcolar/an 2017

Redistribuire sume defalcate din TVA pentru finanțarea salariilor, sporurilor.

contribuțiilor

Sume defalcate din TVA pentru pentru aplicarea prevederilor Legii nr.85/2016

1

2

3=4+S*6

4

5

6

1

Grădinița cu Program Prelungit" Parfum de Tei”

1.495.000

1.482.6481

12.000

2

Grădinița cu Program Prelungit "Albă ca Zăpada"

1.482.000

1.450.8121

31.000

3

Grădinița cu Program Prelungit "Neghinița"

1.161.000

1.153.520

7.000

4 Grădinița cu Program Prelungit "Floare de Iris"

1.339.000

1.333.356

5.000

5 Grădinița cu Program Prelungit "Căsuța Poveștilor"

1.399.000

1.387.140

11.000

6 Grădinița cu Program Prelungit Universității B. Bolyai

1.370.000

1.350.756

19.000

7 Grădinița cu Program Prelungit "Trenulețul Veseliei"

1.359.000

1.215.520

124.000

19.000

8

Grădinița cu Program Prelungit "Zâna Zorilor"

1.561.000

1.548.340

12.000

9

Grădinița cu Program Prelungit "Bambi"

1.328.000

1.796.460

31.000

10

Grădinița cu Program Prelungit "Lumea Copiilor"

1.693.000

1.632.736

10.000

11

Grădinița cu Program Prelungit "Așchiuță"

1.374.000

1.239.100

120.000

14.000

12

Grădinița cu Program Prelungit "Mămăruta”

1.757.000

1.744.752

12.000

13

Grădinița cu Program Prelungit "Lizuca"

1.217.000

1.214.664

2.000

14

Grădinița cu Program Prelungit "Poienița"

1.314.000

1.305.276

8.000

15

Grădinița cu Program Prelungit "Degețlca"

1.785.000

1.767.920

17.000

16

Grădinița cu Program Prelungit "Micul Prinț"

1.540.000

1.532.676

7.000

17

Grădinița cu Program Prelungit "Mica Sirena"

1.721.000

1.710.048

10.000

18

Grădinița cu Program Prelungit "Raza de Soare"

1.036.000

1.021.200

14.00(/

19

Grădinița cu Program Prelungit "Dumbrava Minunată"

1.668.000

1.660.020

7.00pNr. crt

Unitate de învățământ preuniversîtar de stat

1

20

2

Grădinița cu Program Prelungit "Buburuza"

21

Grădinița cu Program Prelungit "Universul Copiilor"

22

23

Grădinița cu Program Prelungit "Albinuța" Grădinița cu Program Prelungit "Licurici"

24

Grădinița cu Program Prelungit "Academia Piticilor"

25

Școala Gimnazială "loan Bob"

26

Școala Gimnazială "Emil Isac"

27

Școala Gimnazială Waldorf

28

Școala Gimnazială "Nicolae lorga"

29

Școala Gimnazială "Octavian Gog a"

30

Școala Gimnazială "Constantin Brâncuși”

 • 31 Școala Gimnazială "Nicolae Titulescu"

 • 32 Școala Gimnazială "Ion Creangă"


33Liceul cu Program Sportiv ______

 • 34 Școala Gimnazială "lullu Hațleganu"_________

 • 35 Liceul Teoretic "Eugen Pora"_______________

 • 36 Școala Gimnazială "Liviu Rebreanu"_________

 • 37 Școala Gimnazială "Ion Agârbiceanu"________

 • 38 Școala Gimnazială "Traian Dărjan"__________

 • 39 Școala Gimnaziala "Alexandru Vaida Voevod"

 • 40 școala Gimnazială "Horea '_________________

 • 41 Colegiul Tehnic "Ana As lan"

 • 42 Liceul Teoretic "Lucian Blaga"_______________

 • 43 Liceul Teoretic "Mihai Eminescu"


44

Liceul de Coregrafie si arta dramatica "O.Stroia"

45

Liceul de Arte Vizuale " R. Ladea"

46

Colegiul Național pedagogic "Gh.Lazăr"

47

Liceul Teoretic "Samuel Brassai"

48

Liceul Teologic Unitarian "J.Zsigmond"


Buget

2017

Cost elev/ preșcolar/an 2017

Redistribuire sume defalcate din TVA pentru finanțarea salariilor, sporurilor, contribuțiilor

Sume defalcate din TVA pentru pentni aplicarea prevederilor Legii nr.85/2016

3=4+5+6

4

5

6

1.043.000

1.032.396

10.000

1.165.000

1.150.644

14.000

1.752.0001

1.736.844

15.000

1.863.000

1.851.4321

11.000

1.239.000

1.232.508

6.000

3.161.000

3.143.738

17.000

1.917.000

1.856.667

60.000

2.055.000

2.028.932I

26.000

1.002.000

986.732

15.000

2.175.000

2.138.492

36.000

1.710.000

1.676.225'

33.000

2.360.000,

2.319.7241

40.000

3.333.000

3.299.317

33.000

3.250.000

3.140.715

109.000

3.526.000

3.505.232

20.000

3.086.000

3.043.306

42.000

3.366.000

3.266.394

99.000

3.902.000

3.881.799

20.000

1.224.000

1.194.708

29.000

2.368.000

2.289.082

78.000

2.511.000

2.442.750

68.000

1.794.000

1.735.698

58.000

3.096.000

3.044.401

51.000

2.810.000

2.744.720

65.000

2.042.000

1.781.440

200.000

60.000

2.517.000

2.234.493

220.000

62.000

3.736.000|

3.674.584

61.000

1.520.000

1.484.466

35.000

3.317.000

3.261.163

55.000

Nr. crt.


Unitate de învățământ preunivcrsitar do stat

_1_ ________2___________________________

 • 49 Liceul Teoretic "Avram lancu"_____________________________

 • 50 Liceul Teoretic "Nicolae Bălcescu"__________________________

 • 51 Liceul Greco-catolic "I. Micu"                  _____________

 • 52 Colegiul Național "George Barițiu"__________________

 • 53 Colegiul Național "George Coșbuc"________________________

 • 54 Liceul Teoretic "Gheorghe Șincai"             ___________

55Liceul Teoretic "Apaczai Cs. lanos" ___________________

56 Liceul Teologic reformat                        _________

57

Liceul Teoretic "Bathory Istvan"

58

Liceul Teoretic "Onisifor Ghibu"

59

Seminarul Teologic Ortodox

60

Liceul de Informatica "T. Popoviciu"

61

Colegiul Național "Emil Racovită"

62

Colegiul de Muzică "Sigismund Toduță”

63

Școala do Muzică A.Bena

64

Liceul Teoretic "Victor Babcș"

65

Liceul Teologic Baptist "Emanuel"

66

Colegiul Economic " Iulian Pop"

67

Colegiul Tehnic "Napoca"

68

Liceul Tehnologic nr.1

69

Culeyiul Tehnic de construcții "Anghel Sallgny"

70

Liceul Tehnologic "Aurel Vlaicu"

71

Colegiul Tehnic "Edmond Nicolau"

72

Liceul Teologic Adventist "Maranatha"

73

Colegiul Tehnic Energetic

74

Colegiul Tehnic de ind.alimentară "Raluca Ripan”

75

Colegiul Tehnic de Transporturi "Transilvania"

76

Liceul Tehnologic "Alexandru Borza"

77

Colegiul Tehnic de comunicații "Augustin Maior"

TOTAL

Buget

2017

Cost elevZ preșcolar/an 2017

Redistribuire sume defalcate din TVA pentru finanțarea salariilor, sporurilor, contribuțiilor

Sume defalcate din TVA pentru pentru aplicarea prevederilor Legii nr.85/2O16

3=4«.fr<.5

4

5

6

4.209.000

4.126.4101

82.000

5.955.000

5.822.628

132.000

978.000

951.736

26.000

2.323.000

2.250.870

72.000

6.174.000

6.017.4341

156.000

3.689.000

3.608.244

80.000

2.633.000

2.566.989

66.000

3.737.000

3.708.739

28.000

4.339.000

4.138.029

200.000

6.096.000

6.047.525

48.000

2.673.000

2.614.384

58.000

4.821.000

4.741.572

79.000

3.434.000

3.380.574

53.000

7.864.000

6.909.838

724.000

230.000

1.644.000

1.119.629

490.000

34.000

1.487.000

1.448.806

38.000

1.499.000

1.457.924

41.000

2.362.000

2.303.285

58.000

2.916.000

2.899.161

16.000

1.513.000

1.460.855

52.000

2.351.000

1.863.922

210.000

277.000

1.512.000

1.443.278

68.000

1.463.000

KA4 flAA

1.423.235

*l7d Q*î£

1/in nnn

39.000

'ja nnn

DUh.UVv

2.172.000

•ir 1 .yjo

2.116.003

IUO.UUU

Z4.UUU

55.000

2.020.000

1.912.626

107.000

2.375.000

2.267.710

107.000

2.326.000

2.013.420

240.000

72.000

2.115.000

1.994.940

120.000

184.123.000

177.757.248

2.436.000

3.894.000MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA

DIRECȚIA ECONOMICĂ


Anexa 2A.4 la Hotărârea 759/2017


FINANȚARE DE BAZĂ - BUNURI Șl SERVICII

Nr. crt.

Unitate de învățământ preuniversitar de stat

Buget

2017

Cost ele v/p reș colar/a n

2017 -

Redistribuire

sume defalcate din TVA pentru finanțarea cheltuielilor conform ari. 104, al. 2, lit. b-o din Legea nr. 1/2011

Suma alocată din buget local

1

2

3=4+5+6

4

5

6

1

Grădinița cu Program Prelungit" Parfum de Tei"

219.000

122.902

96.098

2

Grădinița cu Program Prelungit "Albă ca Zăpada”

247.000

120.263

126.737

3

Grădinița cu Program Prelungit "Neghlnlța"

280.000

99.375

180.625

4

Grădinița cu Program Prelungit "Floare de Iris"

173.000

118.755

54.245

5

Grădinița cu Program Prelungit "Căsuța Poveștilor"

215.000

114.985

100.015

6

Grădinița cu Program Prelungit Universității B. Bolyai

168.000

111.375

56.625

7 Grădinița cu Program Prelungit "Trenulețul Veseliei”

256.000

108.750

147.250

8 Grădinița cu Program Prelungit "Zâna Zorilor”

200.000

139.490

60.510

9 Grădinița cu Program Prelungit "Bambi"

300.000

148.915

151.085

10

Grădinița cu Program Prelungit "Lumea Copiilor"

289.000

145.145

143.855

11

Grădinița cu Program Prelungit "Așchiuță"

175.000

107.625

67.375

12

Grădinița cu Program Prelungit "Măinăruța"

200.000

150.800

49.200

13

Grădinița cu Program Prelungit "Llzuca”

206.000

116.116

89.884

14

Grădinița cu Program Prelungit "Poienița"

268.000

107.625

160.375

15

Grădinița cu Program Prelungit "Degețica”

300.000

149.292

150.708

16

Grădinița cu Program Prelungit "Micul Prinț"

225.000

127.049

97.951

17

Grădinița cu Program Prelungit "Mica Sirena"

270.000

141.752

O

128.248

18

Grădinița cu Program Prelungit "Raza de Soare"

159.000

91.875

/^r ZSx,—’

67.125

19

Grădinița cu Program Prelungit "Dumbrava Minunată"

304.000

137.605

- /* ZtâM

166.395

Nr. crt.

Unitate de învățământ preuniversitar de stat

1

2

20

Grădinița cu Program Prelungit "Buburuza"

21

Grădinița cu Program Prelungit "Universul Copiilor*'

22

Grădinița cu Program Prelungit "Albinuța"

23

Grădinița cu Program Prelungit "Licurici"

24

Grădinița cu Program Prelungit "Academia Piticilor"

25

Școala Gimnazială "loan Bob"

26

Școala Gimnazială "Emil Isac"

27

Școala Gimnazială Waldorf

28

Școala Gimnazială "Nlcolae lorga"

29

Școala Gimnazială "Octavian Goga"

30 Școala Gimnazială "Constantin Brâncu$l"

31 Școala Gimnazială "Nlcolae Tltulescu"

32 Școala Gimnazială "Ion Creangă"

33 Liceul cu Program Sportiv

34 Școala Gimnazială "lullu Hatleganu"

35 Liceul Teoretic "Eugen Pora"

36 Școala Gimnazială "Liviu Rebreanu"

37iȘcoala Gimnazială "Ion Agărbiceanu"

38 Școala Gimnazială "Traian Dârjan"

 • 39 Școala Gimnaziala "Alexandru Valda Voevod"

 • 40 Școala Gimnazială "Horea"

 • 41 Colegiul Tehnic "Ana Aslan"

 • 42 Liceul Teoretic "Lucian Blaga"

 • 43 Liceul Teoretic "Mihai Eminescu”

 • 44 Liceul de Coregrafie si arta dramatica "O.Stroia"

 • 45 Liceul de Arte Vizuale " R. Ladea"

46 Colegiul Național pedagogic "Gh.Lazăr"

47 Licoul Teoretic "Samuel Brassai"

48 Liceul Teologic Unitarian "J.Zsigmond"

Buget

2017

Cost

clcv/proșcolar/an

2017

Redistribuire sume defalcate din TVA pentru finanțarea cheltuielilor conform art 104, al. 2, lit. b-o din Legea nr. 1/2011

Suma alocată din buget local

3=4+5+6

4

5

6

169.000

85.125

83.875

167.000

94.875

72.125

325.000

162.487

162.513

260.000

157.586

102.414

^187,000

101.625

85.375

359.000,

358.430

570

429.000

201.077

227.923

460.000

196.023

263.977

140.000

111.910

28.090

360.000'

214.434

145.566

285.000

185.193

99.807

325.000

242.592

82.408

"388.000

372.665

15.335

482.000

268.140

213.860

400.000

396.390

3.610

310.000'

350.244

-40.244

0

375.000

369.745

5.255

693.000

396.390

296.610

239.000

121.657

117.343

338.000

244.036

93.964

236.000

255.227

-19.227

0

409.000

178.350

230.650

374.000

359.766

14.234

323.000

322.260

740

300.000,

147.600

152.400

370.000'

191.470

178.530

845.000

382.536

462.464

550.000

149.240

400.760

681.000

338.652

342.348Î

Nr.

cri

Unitate de învățământ p re un i ve rs

v £>-

1

2

49

Liceul Teoretic "Avram lancu"

50

Liceul Teoretic "Nicolae Bălcescu”

51

Liceul Greco-catolic "I. Micu"

52

Colegiul Național "George Barițlu"

53

Colegiul Național "George Coșbuc"

54

Liceul Teoretic "Ghcorghc Și nea i"

55

Liceul Teoretic "Apaczai Cs. lanos"

56

Liceul Teologic reformat

57

Liceul Teoretic "Bathory Istvan”

58

Liceul Teoretic "Onisifor Ghibu"

59

Seminarul Teologic Ortodox

60

Liceul de Informatica "T. Popoviciu"

61

Colegiul Național "Emil Racoviță"

62

Colegiul de Muzică "Sigismund Toduță"

63

Școala de Muzică A.Bona

64

Liceul Teoretic "Victor Babeș"

65

Liceul Teologic Baptist "Emanuel"

66

Colegiul Economic " Iulian Pop"

67

Colegiul Tehnic "Napoca"

68

Liceul Tehnologic nr.1

69

Colegiul Tehnic de construcții "Angliei Saliyny"

70

Liceul Tehnologic "Aurel Vlalcu"

71

Colegiul Tehnic "Edmond Nicolau"

72

Liceul Teologic Adventist "Maranatha"

73

Colegiul Tehnic Energetic

74

Colegiul Tehnic de ind.alimentară "Raluca Ripan"

75

Colegiul Tehnic de Transporturi "Transilvania"

76

Liceul Tehnologic "Alexandru Borza"

77

Colegiul Tehnic de comunicații "Augustin Maior"

TOTAL

Buget 2017

I

O/

Cost elev/preșcolar/an

2017

Redistribuire sume defalcate din

TVA pentru finanțarea cheltuielilor conform ari. 104, al. 2, lit b-c din Legea nr. 1/2011

Suma alocată din buget local

3=4+5+6

4

5

6

718.000

498.456

219.544

900.000

718.290

181.710

160.000

107.304

52.696

256.000

255.840

160

674.000

673.164

836

432.000

431.388

612

350.000

250.920

99.080

852.000             328.000

524.000

700.000

407.790

739.818

292.210

740.000

182

555.000             300.120

254.880

720.000             581.256

138.744

107.516

524.000             416.484

649.000             348.588

300.412

117.000             116.242

758

182.000 181.220

780

169.000             168.510

490

200.000             232.880

-32.880

0

544.000             309.550

234.450

310.000             143.500

166.500

847.000             202.950

444.050

355.000

152.520

202.480

656.000             160.720

495.280

332.000

31.416

300.584

901.000

188.600

62.816

649.584

426.000

190.650

235.350

720.000

218.9401

501.060

600.000)

205.410

394.590

304.000

204.590

99.410

29.926.000

18.080.535

-29.535

11.875.000

FINANȚARE COMPLEMENTARĂ Șl ALTE DREPTURI PRIVIND ASISTENȚA SOCIALĂ


Nr. crt


Unitate de învățământ preunlversltar ________________________________de stat_________ ________________________________2___________ Grădinița cu Program Prelungit" Parfum de Tei"


2lGrădinița cu Program Prelungit "Albă ca Zăpada" 3jGrădinița cu Program Prelungit "Neghinița1___________

4 Grădinița cu Program Prelungit "Floare de Iris"_______

5Grădinița cu Program Prelungit "Căsuța Poveștilor" 6Grădinița cu Program Prelungit Universității B. Bolyai ȚGrădinița cu Program Prelungit "Trenulețul Veseliei" siGrădinita cu Program Prelungit "Zâna Zorilor"________

9 G răd i nița cu Program Prelungit "Bambi1_________

10 Grădinița cu Program Prelungit "Lumea Copiilor"


••


Grădinița cu Program Prelungit "Așchiuță" i2jGrădinița cu Program Prelungit ‘‘Mămăruța"

 • 13 Grădinița cu Program Prelungit "Lizuca

 • 14 Grădinița cu Program Prelungit "Poienița1

 • 15 Grădinița cu Program Prelungit "Dogoțica"


11


•«


Total


3

291.000


286.000


205.000

170.000

213.000

157.000


192.000


149.000


401.000

184.000

116.000

159.000


107.000


_16

1723


Grădinița cu Program Prelungit "Micul Prinț"________

Grădinița cu Program Prelungit "Mica Sirena" Grădinița cu Program Prelungit "Raza de Soare" Grădinița cu Program Prelungit "Dumbrava Minunată" Grădinița cu Program Prelungit "Buburuza"_________

Grădinița cu Program Prelungit "Universul Copiilor" Grădinița cu Program Prelungit "Albinuța"___________

Grădinița cu Program Prelungit "Licurici"


165.000

107.000

188.000

338.000

115000


 • 24 Grădinița cu Program Prelungit "Academia Piticilor"

 • 25 Școala Gimnazială "loan Bob"______________________

 • 26 Școala Gimnazială "Emil Isac"______________________

 • 27 Școala Gimnazială Waldorf_________________________

 • 28 Școala Gimnazială "Nicolae lorga"


206.000

130.000

75.000

267.000

355.000 139X200


29 Școala Gimnazială "Octavian Goga"

30Școala Gimnazială "Constantin Brâncuși"

 • 31 Școala Gimnazială "Nicolae Titulescu"

 • 32 Școala Gimnazială "Ion Creangă"________

 • 33 Liceul cu Program Sportiv

 • 34 Școala Gimnazială "lullu Hațieganu"

35Liceul Teoretic "Eugen Pora"___________

36 Școala Gimnazială "Liviu Rebreanu"

»l


 • 37 Școala Gimnazială "Ion Agârbiceanu

 • 38 Școala Gimnazială "Traian Dârjan"_____________

 • 39 Școala Gimnaziala "Alexandru Vaida Voavod"

 • 40 Școala Gimnazială "Horea"____________________

 • 41 Colegiul Tehnic "Ana Aslan"

 • 42 Liceul Teoretic "Lucian Blaga"__

 • 43 Liceul Teoretic "Mihai Eminescu"______________

 • 44 Liceul de Coregrafie si arta dramatica "O.Stroia"

 • 45 Liceul de Arte Vizuale " R. Ladea"

4gColegiul Național pedagogic "Gh.Lazăr"________


994.000

501.000

701.000

362^000

577.000

377,000

662.000

828.000’

1.520.000

854.000

643.000

830.000


1.166.000


325.000

669.000

666.000

555.000


1.034.000


1.592.000

716.000


816.000

1.788.000


Nr. crt.

Unitate de învățământ preuniversitar de stat

Total

1

2

3

47

Liceul Teoretic "Samuel Brassai"

570.000

48

Liceul Teologic Unitarian "J.Zsigmond"

1.283.000

49

Liceul Teoretic "Avram lancu”

1.182.000

50

Liceul Teoretic "Nicolae Bălcescu"

1.697.000

51

Liceul Greco-catolic "I. Micu"

344.000

52

Colegiul Național "George Barițiu"

922.000

53 Colegiul Național "George Coșbuc"

2.115.000

54

Liceul Teoretic "Gheorghe Șincai"

1.330.000

55

Liceul Teoretic "Apaczai Cs. lanos"

868.000

56

Liceul Teologic reformat

903.000

57

Liceul Teoretic "Bathory Istvan"

1.083.000

58

Liceul Teoretic "Onisifor Ghibu"

1.461.000

59

Seminarul Teologic Ortodox

920.000

60

Liceul de Informatica "T. Popoviciu"

1.258.000

51

Colegiul Național "Emil Racovltă"

1.324.000

52

Colegiul de Muzică "Slgismund Todută”

1.180.000

63

Școala de Muzică A.Bena

171.000

 • 64

 • 65

Liceul Teoretic "Victor Babeș" Liceul Teologic Baptist "Emanuel"

495.000

553.000

66

Colegiul Economic " Iulian Pop"

583.000I

67

Colegiul Tehnic "Napoca"

697.000

68

Liceul Tehnologic nr 1

597.000

69

Colegiul Tehnic de construcții "Anghel Saligny"

732.000

70

Liceul Tehnologic "Aurel Vtaicu”

319.000

71

Colegiul Tehnic "Edmond Nicolau”

373.000

72

Liceul Teologic Adventist "Maranatha"

190.000

73

Colegiul Tehnic Energetic

920.000

74

Colegiul Tehnic de ind.alimentară "Raluca Ripan"

640.000

75

Colegiul Tehnic de Transporturi "Transilvania"

564.000

76

Liceul Tehnologic "Alexandru Borza”

986.000

77

Colegiul Tehnic de comunicații "Augustin Maior"

1.429.000

50.580.000

FINANȚAREA UNITĂȚILOR DE ÎNVĂȚĂMÂNT GENERAL OBLIGATORIU

PARTICULAR Șl CONFESIONAL ACREDITAT PRECUM Șl A UNITĂȚILOR DE ÎNVĂȚĂMÂNT PROFESIONAL Șl LICEAL ACREDITAT, PARTICULAR Șl CONFESIONAL

ANUL 2017

Indicatori

Finanțare de bazâ+alte transferuri

1.CHELTUIELI DE PERSONAL din care:

9.502.000

1. Sume defalcate din TVA pentru finanțarea cbeltuie ilor cu salariile, sporurile, indemnizațiile și alte drepturi salariate în bani, stabilite prin lege, precum și contribuți le aferente acestora

9.502.000

II BUNURI SI SERVICII din care:

999.000

I.Sume defalcate din TVA pentru finanțarea cheltuielilor cu pregătirea profesională, a cheltuielilor cu evaluarea per odică a elevilor și a cheltuielilor prevăzute la articolul bugetar "bunuri ș servicii"

999.000

III. ALTE TRANSFERURI din caro:

13.000

1. Sume dofak'.filo din TVA pentru finanțarea drepturilor copiilor cu cerințe vduwțiwate specule

13.000

TOTAL

10.514.000

FINANȚARE DE BAZĂ-CHELTUIELI DE PERSONAL

ÎNVĂȚĂMÂNT GENERAL OBLIGATORIU PARTICULAR Șl CONFESIONAL ACREDITAT PRECUM 31 ÎNVĂȚĂMÂNT PROFESIONAL Șl LICEAL ACREDITAT, PARTICULAR Șl CONFESIONAL

Nr. cri

1

Unitate do

învățământ particular și confesional acreditat

2

Buget 2017 -sume defalcate din TVA-

Cost elev/ proșcolar/an 2017

3

4

1

Grădinița cu Program Prelungit "Helen"

171.927

180.256,

2

Grădinița cu Program Prelungit "Biofcee"

351.366

368.383

3

Grădinița cu Program Normal "Samariteanul" nr.1

179.771

188.480

4

Grădinița Confesională cu Program Prelungit "Sfânta Ana"

309.158,

324.136

5

Grădinița Romano-Catolică cu Program Prelungit "Szent Imre"

299.312

313.812

6

Grădinița cu Program Prelungit "Paradisul Prichindoilor”

438.123

459.340

7

Grădinița cu Program Prelungit "Ary"

216.893

227.400

8

Grădinița Reformată "intre Lacuri"

66.231

69.440

9

Grădinița Reformată cu Program Prelungit nr.1 "Csemete"

202.299

212.100

10

Grădinița cu Program Prelungit "Patricia"

321.001

336.552

11

Grădinița cu Program Prelungit "Millenium"

335.971

352.248

12

Școala Gimnazială Reformată ''Talentum"

398.609

417.920

13 Școala Primară Kinderland

138.811

145.536

14 Școala Gimnazială "Elf’

2.549.290

2.672.794|

15 Liceul Tehnologic "Virgil Madgearu"

18.446

19.340

16Transylvania College

1.797.558

1.884.644

17 Liceul Tehnologic UCECOM "Spini Harot"

288.438

302.412

18Grădinița "Panda"

374.611

392.760

19 Liceul teoretic creștin Pro DEO

927.083

971.976

2OȘcoala Gimnazială Internațională "Spectrum"

117.122

122.796

TOTAL

9.502.000

9.962.338

FINANȚARE DE BAZĂ - BUNURI Șl SERVICII și ALTE TRANSFERURI

ÎNVĂȚĂMÂNT GENERAL OBLIGATORIU PARTICULAR Șl CONFESIONAL ACREDITAT PRECUM Șl ÎNVĂȚĂMÂNT PROFESIONAL Șl LICEAL ACREDITAT, PARTICULAR Șl CONFESIONAL

Nr. crt.

Unitate do

învățământ particular și confesional acreditat

Buget 2017 -sume defalcate din TVA-

Cost elev/ prcscolartan 2017

Sume primite pentru plata irepturilorde caro beneficiază copiii cu cerințe educaționale spoclalelntagrați in învățământul de masă

1

2

3

4

5

1

Grădinița cu Program Prelungit "Hoten"

16.920

17.250

2

Grădinița cu Program Prelungit "Biobee"

29.794

30.375

3 Grădinița cu Program Normal "Samariteanul" nr.1

27.955

28.500

4 Grădinița Confesională cu Program Prelungit "Sfânta Ana"

31.358

29.625

2.30D

5 Grădinița Romano-Catolica cu Program Prelungit "Szent Imre"

25.380

25.87S

6Grădinița cu Program Prelungit "Paradisul Prichindeilor”

37.150

37.375

7Grădinița cu Program Prelungit "Ary"

18.391

18.750

3Grădinița Reformată "întră Lacuri"

10.299

10.500

9Grădinița Reformată cu Program Prelungit nr.1 "Csemete"

21.155

18.000

3.500

10Grădinița cu Program Prelungit "Patricla"

27.220

27.750

11

Grădinița cu Program Prelungit "Millenium"

32.000

32.625

12

Școala Gimnazială Reformată "Talentum"

39.901

40.680

13

Școala Primară Klriderland

11.771

12.000

14

Școala Gimnazială "Elf

263.420

268.560

15

Liceul Tehnologic "Virgil Madgcaru"

2.000

2.040

16

Transylvanla College

215.703

219.912

17

Liceul Tehnologic UCECOM "Spiru Harat"

30.014

30.600

18

19

Grădinița "Panda"

I imul tnnrntir creștin Prn han

36.782

194 RAA

37.500 na ato

7 7/1 n

20

Școala Gimnazială Internațională "Spoctrum" TOTAL

9.931

1.012.000

I I Ir.îfOZ

10.125

1.018 494

13.000

BUGETUL LOCAL RECTIFICAT PE ANUL 2017

ANEXA 2 A 9 LA HOTARAREA NR.759/2017

CENTRUL BUGETAR DE ADMINISTRARE CREȘE CLUJ-NAPOCA - BUGET INDIVIDUAL

DENUMIREA INDICATORILOR         J

l i

Coc rând

Cod indicator

Program aprobat

Influenta

Program rectificat

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE + SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE

TOTAL CHELTUIELI

1

30.722.000

-95.000

30.627.000

CHELTUIELI CURENTE

2

01

20.801.00C

-95.000

20.706.000

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

3

10

14.987.00C

-95.000

14.892.000

Cheltuieli salariate in bani

4

10.01

12.270.00C

-753.000

11.520.000

Salarii de baza

5

10.01.01

9.930.000

-1.060.000

8.870.000

Alte sporun

6

10.01 .OS

890.OOC

-40.000

850.000

Ore suplimentare

7

10.01.07

0

25.000

25.000

Fond do premii

8

10.01.08

0

100.000

100.000

Alte drepturi salariale in bani

9

10.01.3C

1.450. OOC

225.000

1.675.000

Cheltuieli salariale in natura

10

10.02

0

500.000

500.000

Tichete de vacanta

11

10.02 06

0

500.000

500.000

Contribuții

12

10.03

2.717.000

155.000

2.872.000

Contribuții de asigurări sociale de stat

13

13.03 01

1.777.000

123.000

1.900.000

Contribuții do asigurări de șomaj

14

'3.03 02

85.000

-15.000

70.000

Contribuții de asigurări sociale de sanatate

15

13.03 03

630.000

-20.000

610.000

Contribuții de asigurări pentru accidente de munca si boli profesionale

16

13.03.04

55.000

0

55.000

Contribuții pentru concedii si indemnizații

17

13.03 06

170.000

67.000

237.000

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

18

23

5.722.000

0

5.722.000

Bunuri si servicii

19

23.01

1.867.000

100.000

1.967.000

Furnituri de birou

2C

23.01 01

130.000

0

130.000

Materiale pentru curățenie

21

23.01 02

600.000

-55.000

545.000

încălzit, iluminat si forța motrica

22

23.01 03

400.000

50.000

450.000

Apa, canal si salubritate

23

20.01 04

120.000

0

120.000

Carburanți si luhrifianti

24

20 01 05

27 000

0

27.000

1 !

DENUMIREA INDICATORILOR

■o

S

-3

O O

o s ȚJ

■o O O

Program aprobat

Influenta

Program rectificat

Piese de schimb

25

20.01.06

20.00C

0

20.000

Posta, telecomunicații, radio, tv, internei

26

20.01.08

40.00C

5.000

45.000

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

27

20.01.00

300.000

103.000

400.000

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

28

20.01 3C

230.000

0

230.000

Reparații curente

29

20.02

400.000

0

400.000

Hrana

3C

23.03

2.600.000

-215.000

2.385.000

1 Irana pentru oameni

31

23.03.01

2.600.000

-215.000

2.385.000

Mecicarnente si materiale sanitare

32

23.34

70.000

0

70.000

Medicamente

33

23.04.01

20.000

0

20.000

Materiale sanitare

34

20.04.02

10.000

0

10.000

Dezinfectant!

35

23.C4.34

40.000

0

40.000

Bunuri de natura obiectelor de inventar

36

23.05

430.000

50.003

480.000

Unifonne si echipament

37

23.05.01

50.000

3

50.000

1 enj'erie si accesorii de pat

38

20.05.03

50.000

0

50.000

Alto obiecte de inventar

39

2C.05.30

330.000

50 003

380.000

Cârti, publicații si materiale documentare

40

20.11

5.000

0

5.000

Pregătire profesionala

41

20.13

10.000

15000

25.000

Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din acțiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit cispozitiilor legale

42

20.25

5.000

0

5.000

Alte che tuieli

43

20 30

335.000

50.000

385.000

Chirii

44

20.30.C4

100.000

0

100.000

alte cheltuieli cu bunuri si servicii

45

20.30.30

235.000

50.000

285.000

TITLUL X Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabi’e aferente cadrului financiar 2014-2020

*6

55

92.000

0

92.000

Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)

47

55.31

92.000

0

92.000

Finartarea naționala

5-5.01.01

92.000

0

92.000

CHELTUIELI DE CAPITAL

49

70

9.921.000

0

9.921.000

TITLUL X II ACTIVE NEFINANCIARE

5C

71

9.921.000

0

9.921.000

Active fixe

51

71.01

9.921.000

0

9.921.000

Construcții

52

71.01.01

9.321.000

0

9.321.000

DENUMIREA INDICATORILOR

■g

5 •o o

Cod indicator

Program aprobat

Influenta

Procram rectificat

Mașini, echipamente si mijloace de transport

53

71.01.02

530.000

-176.000

354 000

Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale

54

71.01.03

30.000

150.000

210.000

Alte active fixe

55

71.01.30

10.000

26.000

36.000

Partea a lll-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE

56

64.02

30.722.000

-95.000

30.627.000

Asigurări si asistenta sociala

57

68.02

30.722.000

-95.000

30.627.000

CHELTUIELI CURENTE

58

01

20.801.000

-95.000

20.706.000

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL

59

10

14.957.000

-95.000

14.092.000

Cheltuieli sa ariale in bani

60

10.01

12.270.000

-750.000

11.520.000

Salarii de baza

61

10.01.01

9.930.000

-1.060.000

8.870.000

Alte sporuri

62

10.C1.06

890.000

-40.000

850.000

Orc suplimentai

63

10.01.07

0

25.000

25.000

Ford de premii

64

10.01.08

0

100.000

130.000

Alte drepturi salariale in bani

65

10.01.33

1.450.000

225.000

1.675.000

Cheltuieli salariate in natura

66

10.02

0

500.000

530.000

Ticheto de vacanta

67

10.02.06

0

500.000

500.000

Contribuții

63

10.03

2.717.000

155.000

2.872.000

Contribuții de asigurări sociale ce stat

69

10.03.01

1.777.000

123.000

1.900.000

Contribuții de asigurări de șomaj

70

10.03,02

85.000

-15.000

70.000

Contribuții de asigurări sociale ce sanatate

10.03.03

630.000

-20.000

610.000

Contribuții de asigurări pentru accidente de munca si boli profesionale

72

10.03.04

55.000

0

55.000

Contribuții centru concedii ei indemnizații

73

10.03.06

170.000

67.000

237.000

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

74

20

5.722.000

0

5.722.000

Bunuri si servicii

75

20.01

1.837.000

100.000

1.957.000

Furnituri de birou

76

20.01.01

130.000

0

130.000

Materiale pentru curățenie

77

20.01.02

600.000

-55.000

545.000

încălzit, iluminat si forța motrica

78

20.01.03

430.000

50.000

450.000

Apa. canal si salubritate

79

20.01 04

120 000

0

120.000

Carburanți si lubrifianti

80

20.01.05

27.000

0

27.000

Piese de schimb

81

'2C.C1.06

20.000

0

20.000

Posta, telecomunicații, radio, iv. internet

82

20.01.08

40.000

5.000

45.000

DENUMIREA INDICATORILOR

8

O O

u.

5

ș

T*

"O O

O

.15

■M

2

0-

Influenta

Program rectificat

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

83

23.01.39

300.000

100.000

400.000

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

$4

20.01.30

230.000

0

230.000

Reparații curente

85

20.02

400.090

0

400.000

1 Irana

86

20.03

2.600.030

-215.000

2.385.000

Hrana pentru oameni

87

20.03.01

2.600.030

-215.000

2.385.000

Medicamente si materiale sanitara

88

20.04

70.090

0

70.000

Medicamente

89

20.04.01

20.090

0

20.000

Materiale sanitare

SO

20.04.02

10.090

0

10.090

Dezinfectanti

9;

20.04.04

40.090

0

40.030

Bunuri de natura obiectelor de inventar

9?

2005

430.090

50.000

480.000

Uniforme si echipament

93

20.05.01

50.090

0

50.000

Lenjere si accesorii de pat

94

20.05.03

50.000

0

50.000

Alte obiecte de inventar

95

20.95.30

330.090

50.000

380.000

Cârti, publicații si materiale documentare

96

20.11

5.000

0

5.000

Pregătire profesionala

97

20.13

10.090

15.000

25.000

Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din acțiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozițiilor legale

98

20.25

5.000

0

5.000

Alte cheltuieli

99

20.3C

335.000

50.000

385.000

Chirii

100

20.30.04

100.0'90

6

100.090

alte cheltuieli cu bunuri si servicii

101

20.30.30

235.0'00

50.000

285.3-90

TIT_UL X Proiecte cu finanțare din fonduri externe ne rambursabile afererre cadrului financiar 7014-7020

'02

58

92.000

O

92.000

Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)

103

58.01

92.000

0

92.000

Finanțarea naționala

104

58.01.01

92.000

0

92.000

CI ICLTUIELI DE CAPITAL

105

70

9.921.000

0

9.921.000

’ITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

103

71

9.921.000

0

9.921.000

Active fixe

107

71.01

9.921.000

0

9.921.000

Construcții

103

71.01.01

9.321.000

0

9.321.000

Mașini, echipamente si mijloace do transoort

109

71.01.02

530.000

-176.0C0

354.000

Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale

119

71.01.03

60.000

150.0C0

210.000

DENUMIREA INDICA"ORILOR

Cod rând

Coc indicator

Program aprobat

Influenta

Program rectificat

Alte active fixe

111

71.01.30

10.000

26.000

36.000

Din total capitol

Crese

112

68.02.11

30.722.000

-95.000

30.627.000

Partea a Vll-a REZERVE. EXCEDENT/DEFICIT

113

96.02

0

0

0

REZERVE

114

97.02

0

0

0

EXCEDENT

115

98.02

0

0

0

DEFICIT

116

29.02

30.722.000

-95.000

30.627.000

SECȚIUNEA FUNCȚIONARE

TOTAL CHELTUIELI

1

20.709.000

-95.000

20.614.000

CHELTUIELI CURENTE

2

01

20.709.000

-95.000

20.614.000

TIT UI 1 CHELTUIELI DE PERSONAL

3

10

14.987.000

-95.000

14.892.000

Cheltuieli salariale in bani

 • 4

 • 5

10.01

12.270.000

-750.000

11.520.000

Salarii de baza

10.01.01

9.930.000

-1.060.000

8.870.000

Alte sporuri

6

10.01.06

890.000

-40.000

850.000

Ore suplimentare

7

10.01.07

0

25.000

25.000

Fond de premii

8

10.01.08

0

100.000

100.000

Alte drepturi salariale in bani

9

10.01.30

1.450.000

225.000

1.675.000

Cheltuieli salariale in natura

10

10.02

0

500.000

500.000

Tichete de vacanta

r

10.02.06

0

500 000

500.000

Contribuții

12

10.03

2.717.000

155.000

2.872.000

Contribuții de asigurări sociale de stat

13

1O.O3.O1

1.///.U00

123.000

1.900.030

Contribuții de asigurări de șomaj

14

10.03.02

85.000

-15.000

70.000

Contribuții de asigurări sociale de sanatate

15

10.03.03

630.000

-20.000

610.000

Contribuții de asigurări pentru accidente de munca si boli profesionale

16

10.03.04

55.000

0

55.000

Contribuții pentru concedii si indemnizații

17

10.03.06

170.000

67.000

237.000

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

18

20

5.722.000

0

5.722.000

Bunuri si servicii

19

20.01

1.867.000

100.000

1.967.000

Furnituri de birou

20

20.01.01

130.000

0

130.030

Materiale pentru curățenie

2'

20.01.02

600.000

-55.000

545.000

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod rard

.2 X o ■XJ

T5 O O

Program aprobat

Influenta

Program rectificat

încălzi:, iluminat si forța motrica

22

20.01.03

400.000

50.000

450.000

Apa. canal si salubritate

23

20.01.04

120.000

0

120.000

Carburanți si lubrifianti

24

20.01.05

27.000

0

27.000

Piese de schimb

25

20.01.06

20.000

0

20.000

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

26

20.01.05

40.000

5.0C0

45.000

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

27

2C.01.09

300.000

100.0C0

400.000

Alte bunuri si servicii pentru intretinere si funcționare

28

20.01.30

230.000

0

230.000

Reparații curente

29

2C.02

400.000

0

400.000

Hrana

30

2C.03

2.600.000

-215.0C0

2.385.000

Hrana pentru oameni

31

20.03 01

2.600 000

-215.0C0

2.385.000

Medica manta si materia 1© sanitara

32

20.04

70.000

0

70.000

Medicamente

33

20.04.01

20.000

0

20.000

Materiale sanitare

34

2C.04.02

10.000

0

10.000

Dezinfectanti

35

20.04.04

40 000

0

40.000

Bunuri d© natura obiectelor da inventar

36

20.05

430.000

50.0CO

480.000

Uniforme si echipament

37

20.05.01 •

50.000

0

50.000

Lenjerie si accesorii de pat

38

20.06.03

50.000

0

50.000

Alte obiecte de inventar

39

20.05.30

330.000

50.000

3B0.000

Carii, publicații si materiale documentare

40

20.11

5.000

0

5.000

Pregătire profesionala

41

20.13

10.000

15.000

25.000

Cheltuieli judiciara si extrajudiciara derivate din acțiuni in reprezentarea intereselor slaluLi, potrivii dispozițiilor logale

42

20.25

5.000

0

5.000

Alte cheltuieli

43

20.30

335.000

50.000

385.000

Chirii

44

2C.3C.C4

100.000

0

100.000

alte cheltuieli cu bunuri si sen/cii

45

20.30.30

235 000

50.000

285.000

Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE

46

64.02

20.7D9.000

-95.000

20.614.000

Asigurări si asistenta sociala

47

68.02

20.7D9.000

-95.000

20.614.000

GHtLIUIELI CURENTE

48

01

20.709.000

-95.000

20.614.000

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL

49

10

14.987.000

-95.000

14.892.000

Cheltuieli sa.'ariale in bani

50

10.01

12.270.000

-750.000

11.520.000

DENUMIREA INDICATORILOR

O c <3

U O * ■» S-*

1— c

CC c

T> c

■C c o

Program aprobat

Influenta

3 ls 1

£

2

CT O

n.

Salarii de baza

51

10.01.01

9.930.000

-1.060.030

8.870.000

Alte sporuri

52

10.01.06

890.000

-40.030

850.000

Ore supl mentare

53

10.01.07

0

25.030

25.000

Fond de premii

54

10.01.08

0

100.030

100.000

Alte drepturi salari2le in bani

55

13.01.30

1.450.000

225.030

1.675.000

Cheltuieli salariale in natura

56

10.02

0

500.030

500.000

Tichete de vacanta

57

10.02.06

0

500.030

500.000

Contribuții

58

10.03

2.717.000

155.030

2.872.000

Contribuții de asigurări sociale de stat

59

10.03.01

1.777.000

123.030

1.900.000

Contribuții de asigurări de șomaj

60

10.03.02

85.000

-15.000

7C.OOO

Contribuții do asigurări sociale dc sanatatc

61

10.03.03

630.000

20.000

610.000

Contribuții de asigurați pentru accidente de munca si boli profesicna e

62

10.03.04

55.000

0

55.000

Contribuții pentru concedii si indemnizații

63

10.03.06

17C.O00

67.000

237.000

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

64

20

5.722.000

0

5.722.000

Bunuri si servicii

65

20.01

1.867.000

100.000

1.967.000

Furnituri de birou

66

20.01.01

130.000

0

130.000

Materiale pentru curățenie

67

20.01.02

600.000

-55.000

545.000

încălzit, iluminat si forța motrica

68

20.01.03

400.000

50.000

450.00U

Apa, canal si salubritate

69

20.01.04

120.000

0

120.000

Carburanți si lubrifianti

70

20.01.05

27.000

0

27.00C

Piese de schimb

71

20.01.06

20.000

0

20.000

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

72

20.0'.03

40.000

5.000

45.00C

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

73

20.0'. 09

300.000

100.000

400.000

Alte bunuri si servicii pentru intretinere si funcționare

74

20.01.30

2 30.000

0

230.000

Reparații curente

75

20.02

400.000

0

400.000

Hrana

76

20.03

2.600.00C

-215.000

2.385.000

Hrana pentru oameni

77

20.03.01

2.600.000

-215.000

2.385.00C

Medicamente si materiale sanitare

78

20.04

70.00C

0

70.00C

Medicamente

79

20.04.01

20.000

0

20.000

Materiale sanitare

80

20.04.02

'0.00C

0

10.00C

DENUMIREA INDICA“ORILOR

■c c c l—

■c c

* > » J

Cod indicator

Program aprobat

Influenta

Program rectificat

Dezinfectant]

8"

20.04.04

40.000

0

40.000

Bunuri de natura obiectelor de inventar

82

20.05

430.000

50.000

480.000

Uniforme si echipament

83

20.05.C1

50.000

0

50.000

Lenjerie si accesorii de pat

84

20.05.03

50.000

0

50.000

Alte obiecte de inventar

85

20.05.30

330.000

50.000

380.000

Cârti publicații si materiale documentare

86

20.11

5.000

0

5.000

Pregătire profesionala

87

20.13

10.000

15.000

25.000

Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din acțiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozițiilor legale

88

20.25

5.000

0

5.000

Alte cheltuieli

89

20.3C

335.000

50.000

385.000

Chirii

90

20.3C.C4

100.000

0

100.000

alte cheltuieli cu bunuri si servicii

9'

20.3C.30

235.000

50.000

285.000

Din total capitol

Crese

92

68.02.11

20.709.000

-95.000

20.614.000

Partea a Vil-a REZERVE. EXCEDENT/DEFICIT

93

96.02

0

0

0

REZERVE

94

97.02

0

0

0

EXCEDENT

95

98.02

0

0

0

DEFICIT

96

99.02

20.709.000

-95.000

20.614.000

SECȚIUNEA DEZVOLTARE

TOTAL CHELTUIELI

1

10.013.000

0

10.013.000

CHELTUIELI CURENTE

2

01

92.000

O

92.000

TIT_UL X Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014 2020

3

58

92.000

0

92.000

Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)

4

58.01

92.000

0

92.000

Finanțarea naționala

5

58.01.CI

92.000

0

92.000

CHELTUIELI DE CAPITAL

6

70

9.921.000

0

9.921.000

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE                          /Ar /S

7

71

9.921.000

0

9.921.000

Active fixe                                                          / * 7

8

71.01

9.921.000

0

9.921.000

Construcții                                                          I J               5 i

9

71.01.C1

9.321.000

0

9.321.000

Mașini, echipamente si mijloace de transport                       \ o(R

10

71.01.02

530.000

-176.000

354.000

-----■----------------------------------------------------------------

DENUMIREA INDICATORILOR

-

2

-O

O

u, o

.□ T5

C

XI O

O

Program aprobat

o c

o

□ M—

c

Program rectificat

Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale

11

71.01.03

60.000

150.000

210.000

Alte active fixe

12

71.01.30

10.000

26.000

36.000

Partea a lll-a CHELTUIELI SOGIAL-CULTURALE

13

64.02

10.013.000

0

10.013.000

Asigurări si asistenta sociala

14

68.02

10.013.000

0

10.013.000

CHELTUIELI CURENTE

15

01

92.000

0

92.000

TITLUL X Proicctc cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aderente cadrului finar.cia' 2014-2020

16

58

92.000

0

92.000

Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)

17

58.01

92.000

0

92.000

Finanțarea naționala

18

58.01.01

92.000

0

92.0C0

CHELTUIELI DF CAPITAI

19

70

9.921.0C0

0

9.921.0C0

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

20

71

9.921.0C0

0

9.921.000

Active fixe

21

71.01

9.921.0C0

0

9.921.000

Construcții

22

71.0CC1

9.321.0C0

0

9.321.000

Mașini, echipamente si mijloace de transport

23

71.01.02

530.000

-176.000

354.000

Mcbilier, aparatura birotica si alte actve corporale

24

71.01.C3

60.000

150.000

210.000

Alte active fixe

25

71.01.33

10.000

26.000

36.000

Cin total capitel

Crose

26

68.02.11

10.013.000

0

10.013.000

Partea a Vll-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT

27

96.02

0

0

0

REZERVE

28

97.02

0

0

0

EXCEDENT

29  93.02

0

0

0

DEFICIT

30 ;99.02

10.013.000

0

10.013.000

MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA

DÎREC77A ECONOMICĂ

BUGETUL LOCAL RECTIFICAT PE ANUL 2017


ANEXA 2 A 1 ALA HOTĂRÂREA NR.759/2017


DIRECȚIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ CLUJ-NAPOCA - BUGET INDIVIDUAL

DENUMIREA INDICATORILOR

X^L' L

"U c 2 •Q c O

Cod indicator

Program aprobat

Influenta

Program rectificat

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE + SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE

TOTAL CHELTUIELI

1

95.084.000

•1.600.000

93.484.000

CHELTUIELI CURENTE

2

01

94.732.000

-1.600.000

93.132.000

TITLUL l CHELTUIELI DE PERSONAL

3

10

34.943.000

-1.600.000

33.343.000

Cheltuieli salariate in bani

4

10.01

28.306.000

-2.773.350

25.532.650

Sa arii de baza

5

10.01.01

26.535.000

-3.417.000

23.118.000

Sporuri pentru condiții de munca

6

10.01.05

905.000

90.000

995.000

Alte sporuri

7

10.01.06

447.000

-42.350

404.650

Fond de premii

8

10.01.08

0

644.000

644.000

Indemnizații de delegare

$

10.01.13

26.000

0

26.000

Alte drepturi salariale in ban

13

10.01.30

393.000

-48.000

345.000

Cheltuieli salariale in natura

11

10.02

0

1.135.350

1 135.360

Ti chete de vacanta

12

10.02.06

0

1.135.350

1.135.360

Contribuții

13

1C.03

6.637.000

38.000

6.675.0C0

Contribuții de asigurări sociale de slat

14

10.03.01

4.452.000

-257.000

4.195.000

Contribuții de asigurări de șomaj

15

10.03.02

172.000

73.000

245.000

Contribuții de asigurări sociale de sanatate

16

I1C.C3.O3

1.540.000

6.000

1.546.0C0

Contribuții ce asigurări pentru accidente de munca si boli profesionale

17

1C.C3.04

58.000

79.000

137.000

Contribuții pentru concedii si indemnizații

18

1C.03.06

415.000

137.000

552.000

TITLUL II BUNURI Si SERVICII

19

2C

5.844.900

0

5.844.000

Bunuri si servicii

20

2C.01

1.234.000

0

1 234 000

Furnituri de birou

21

20.01.0'

89.000

0

89.000

Materiale pentru curățenie

22

20.01.02

60.000

0

60.000

încălzit, iluminat si forța motrica

23

20.01.03

330.000

0

330.000

Apa canal si salubritate

24

20.01.04

110.000

0

110.000

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod rând

Cod indicator

Program aprobat

Influenta

Program rectificat

Carburanți si lubrifiant!

2b

20.01.05

39 000

0

39.000

Piese de schimb

26

20.01.03

49.000

0

49.000

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

27

20.01.0S

180.000

0

180.000

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

28

20.01.09

260.000

0

260.000

Alte bunuri si servicii pentru intretinere si funcționare

2$

20.01.30

117.000

0

117.000

Reparații curente

30

20.02

99.000

0

99.000

Hrana

31

20.03

90.000

0

90.000

Hrana pentru oameni

32

20.03.01

90.000

0

90.D00

Medicamente si materiale sanitare

33

20.04

356.000

0

356.000

Medicamente

34

20.04.01

132 000

0

132.000

Materiale sanitare

35

20.04.02

165.000

0

165.000

Reactivi

36

20.04.03

30.000

0

30.000

Dezinfecta nti

37

20.04.04

29.000

0

29.000

Bunuri de natura obiectelor de inventar

38

20.05

350.000

350.300

Uniforme si echipament

3S

20.05.01

52.000

0

52.000

Alte obiecte de inventar

40

20.05.30

298.000

0

298.000

Deplasări, detasari, transferări

41

20.06

224.000

0

224.000

Deplasări interne, detasari. transferări

42

20.06.01

204.000

0

204.000

Deplasau in străinătate

43

20 06 02

20.000

0

20.000

Carii, publicații si materiale documentare

44

20.11

65.000

0

65.000

Pregătim prnfesionala

45

20 13

246.000

0

246.000

Protecția muncii

46

20.14

7.000

0

7.000

Cheltu’eli judiciare si extrajudiciare derivate din acțiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozițiilor legale

47

20.25

10.000

0

10.000

Alte cheltuieli

48

20.30

3.163.000

0

3.163.000

Reclama si publicitate

40

20.30.01

8.000

0

8.000

Protocol si reprezentare

50

20.30.02

14.000

0

14.000

Chirii

51

20.30.04

45.000

0

45.000

alte cheltuieli cu bunuri si servicii

52

20.3U.3U

3.096.000

3.096.000

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

53

51

19.670.000

o

19.670.000

DENUMIREA INDICATORILOR

c s •o o O

o

{8 g

■5

0

0

Program aprobat

Influenta

Program rectificat

Transferuri curente

54

51.01

14.170.000

0

14.170.000

Transferuri către instituții publice

55

51.01.01

2.670.000

0

2.670.000

Varaaminte din privatizare in centul general al trezoreriei statului

53

51.01.20

0

0

0

Transferuri de la bugetele locale calre instituții publice si activilati finanțate integral sau parțial din venituri pioprii pentru finanțarea sanatatii

57

51.01.46

11.500.000

0

11.500.000

Transferuri de capital

53

51.02

5.500.000

0

5.500.000

I ransferuri din bugete e locale centru finanțarea cheltuielilor de capital din domeniul sanatatii

59

51.02.28

5.500.000

0

5.500.000

Titlul VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI FXTFRNF NFRAVIRURSABII F (FFNi POSTADERARE

69

56

5.000

0

5.000

Alte programe comunitare finanțate in perioada 2007-2013

61

56.'5

5.000

0

5.000

Finanțarea naționala *)

62

55/5.01

1.000

0

1.000

Finanțarea de la Uniunea Europeana ’)

63

55/5.02

4.000

0

4.0C0

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

64

57

33.234.000

0

33.234.0C0

Asigurări soc ale

65

57.01

0

0

0

Ajutoare sociale

66

57.02

33.234.000

0

33.234.0C0

Ajutoare sociale in numerar

67

57.02.01

26.634.000

0

26.634.000

Ajutoare sociale in natura

68

57.C2.02

6.500.000

0

6.500.000

Tichete de crasa si tichet» sociale pentru grădiniță

69

5/.02.03

lOO.OOOj

0

100.000

TITLUL X Proiecte cu finanțare din fonduri externe ne rambursa bile aferente cadrului financiar 20'4-2020

70

58

1.036.000

0

1.036.000

Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)

7I

58.01

0

0

0

Tinantarea naționala

72

58.01.01

0

0

0

Alte programe comunitare finanțate în perioada 2014 - 2020

73

58.15

825.000

0

825.000

Finanțare externa nerambursabila

74

58.15.02

825.000

0

825.000

Alte facilita?! ?i instrumente postaderare

75

58.16

211.000

0

211.000

Finan?area naționala

76

58.16.01

11.000

0

11.000

Finanțare externa nerambursabila

77

58.16.02

200.000

0

200.000

CHELTUIELI DE CAPITAL

78

70

352.000

0

352.000

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

79

71

352.000

0

352.000

DENUMIREA INDICATORILOR

8 "O 0 c_>

£ <c 0

r

■Q C c-

Program aprobat

Influenta

Procram rectificat

Active fixe

80

71.01

352.000

0

352.000

Construcții

81

71.01.01

0

0

0

Alte active fixe

82

71.01.30

352.000

0

352.000

Partea a lll-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE

83

64.02

95.084.000

-1.600.000

93.484.000

Sanatato

84

66.02

27.868.000

100.000

27.968.000

CHELTUIELI CURENTE

85

01

27.768.000

1C0.000

27.868.000

TITLUL ! CHELTUIELI DE PERSONAL

86

10

10.113.000

1C0.000

10.210.000

Cheltuieli sala.riale in bani

87

10.31

8.240.000

-220.000

8.020.000

Salarii de baza

88

10.01.01

7.210.000

■5C2.000

6.708.000

Sporuri pentru condiții de munca

89

10.31.05

905.000

90.000

995.000

Fond de premii

90

10.31.03

0

187.000

187.000

Alte drepturi salariate in bani

91

10.31.30

125.000

5.000

130.000

Cortributii

92

10.03

1.870.003

320.000

2.190.000

Cortributii dc asigurări sociale de stat

93

10.03.01

1.248.003

77.000

1.325.000

Contribuții de asigurări de soma;

94

10.03.02

42.003

33.000

75.000

Contribuții de asigurări sociale de sanatate

95

10.03.03

435.003

65.0C0

500.000

Contribuții de asigurări pentru accidente de munca si boli profesionale

96

10.03.04

10.003

20.0C0

30.000

Contribuții pentru concedii si indemnizații

97

10.03.06

135 000

125.0C0

260.000

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

<0 CD

20

658.000

0

658.000

Bunuri si servicii

99

20.01

128.000

0

128.000

Turnituri de birou

130

20.01.01

15.000

0

15.000

Materialo pentru curățenie

131

20.01.02

6.000

0

6.300

Piese de schimb

132

20.01.08

30.000

0

30.300

Materiale s prestări de servicii cu caracter funcțional

133

2C.O1.C9

35.000

0

35.000

Alte bunuri sl sep/lcil pentru întreținere si funcționare

104

2C.01.30

42.000

0

42.300

Medicamente si materiale sanitare

13b

20.04

340.000

0

340.300

Medicamente

106

2C.04.01

130.000

0

130.300

Materiale sanitare

107

20.04.02

160.000

0

160.300

Reactivi

108

20.04.03

30.000

0

30.300

De? infecta nti

139

20.04.04

20.000

0

20.000

DENUMIREA INDICATORILOR

■O

2

3

o

Cod irdicatcr

Program aprobat

Influenta

Program rectificat

Bunuri de natura obiectelor de inventar

110

23.05

111.000

0

111.000

Uniforme si echipament

111

23.05.01

18.000

0

18.000

Alte obiecte de inventar

112

23.05 30

93.000

0

93.000

Deplasați, detasari, transferări

113

23.06

4.000

0

4.000

Deplasați interne, detasari, transferări

114

23.06 01

4.000

0

4.000

Pregătire profesionala

115

23.13

44.000

0

44.000

Alte cheltuieli

116

23.30

31.000

0

31.000

alte cheltuieli cu bunuri si servicii

 • 117

 • 118

23.30 30

31.000

31.000

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

51

17.000.000

0

17.000.000

Transferuri curente

119

51.01

11.500.000

0

11.500.000

Transferuri către instituții publice

120

51 01 01

0

0

0

Varsaminte din privatizare in contul general al trezoreriei statului

121

51.01 20

0

0

0

Transferuri de la bugetele locale către instituții publice si activ tati finanțate ntegral sau parțial din venituri proprr pentru finanțarea sanatatii

122

51.01 46

11.500.000

0

11.500.030

Transferuri dc capital

123

51.02

5.500.000

0

5.500.030

Transferuri din bugetele loca'e pentru finanțarea cheltuielilor de capital din domeniul sanatatii

124

51.02.28

5.5CO.OOO

0

5.500.030

CHELTUIELI DE CAPITAL

125

73

100.000

0

100.030

1ITLUL XIII AC 1 IVE NEt- INANCIARE

125

71

1CO.OOO

0

100.030

Active fixe

127

71.01

71.01 01

1CO.OOO

0

100.030

Construcții

128

0

0

0

Alte active fixe

129

71.01.30

100.000

0

100.030

Din tota capitol

Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi

130

66.02 06

17.000.000

0

17.000.030

Spirale generale

131

66.02 06. C1

17.OCO.0OO

0

17.000.030

Servicii de sanatate publica

132

56.02 08

10.868.000

100.000

10.968.030

Asigurări si asistanta sociala

133

68.02

67.216.000

-1.700.000

65.516.000

CHELTUIELI CURENTE

134

01

66.964.000

-1.700.000

65.264.030

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL

135

10

24.833.000

-1.700.000

23.133.000

Cheltuieli salariale in bani

133

10.01

20.066.000

-2.553.350

17.512.650

DENUMIREA INDICATORILOR

■C

L.

XJ o o

Cod indicator

Program aprobat

Influenta

Program rectificat

Salarii de baza

137

1C.O1.C1

19.325.000

-2.915.00U

16.410.000

Alte sporuri

138

1C.0l.C6

447.000

-42.350

404.650

Ford de premii

133

10.01.08

0

457.000

457.000

Indemnizații de delegare

143

1C.01.13

26.000

0

26.000

Alte drepturi salariate In bani

141

10.01.30

268.000

-53.000

215.000

Cheltuieli salariate in natura

142

10.02

0

1.135.350

1.135.350

Tichet© de vacanta

143

1C.02.C6

0

1.135.350

1.135.350

Contribuții

144

10.03

4.767.000

-282.000

4.485.000

Contribuții de asigurări sociale ce stat

145

10.03.01

3.204.000

-334.000

2.870.000

Contribuții de asigurări de șomaj

146

10.03.02

130.000

40.000

170.000

Contribuții de asigurări sociale ce sanatate

147

10.03.03

1.105.000

-59.000

1.046.000

Contribuții de asigurări pentru accidente de munca si beli profesionale

148

1C.03.C4

48.000

59.000

107.0-30

Contribuții pentru concedii si indemnizații

143

10.03.C6

280.000

12.000

292.000

TIT-UL II BUNURI SI SERVICII

153

20

5.186.000

0

5.186.000

Bunuri si servicii

151

20.01

1.106.000

0

1.106.000

Furnituri de birou

152

20.01.01

74.000

C

74.000

Materiale pentru curățenie

153

20.01.02

54.000

0

54.000

încălzit, iluminat si forța motrica

154

20.01.03

330.000

c

330.000

Apa. canal si salubritate

155

2-3.01 04

110.000

c

110 000

Carburanți si lubrifianti

153

20.01.05

39.000

c

39.000

Pioso de schimb

157

20.01.06

19.000

6

19.000

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

158

20.01.08

180.000

0

180.030

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

159

20.01.09

225.000

0

225.030

Alte bururi si servicii pentru întreținere si funcționare

163

23.01.3C

75.000

0

75.030

Reparații curente

161

20.02

99.000

0

99.030

Hrana

162

20.03

90.000

0

90.030

Hrana pentru oameni

163

20.03.01

90.000

0

90.030

Medicamente si materiale sanitare

164

20.04

16.000

0

16.030

Medicamente

165

20.04.01

2.000

0

2.030

Materiale sanitare

163

20.04.02

5.000

0

5.030

DENUMIREA INDICATORILOR

E

p

o

Cod indicator

Program aprobat

Influenta

 • 1

o

 • 2

ș

3

5> p uL

Dezinfectanti

167

20.04.04

9.000

3

9.000

Bunuri de natura obiectelor de inventar

168

20 05

239.000

0

239.000

Uniforme si echipament

169

20.05.01

34.000

0

34.000

Alte obiecte de inventar

17C

20.05.30

205.000

3

205.000

Deplasări, detasari. transferări

171

20.06

220.000

0

220.000

Deplasări ir.teme, detasari. transferări

172

2U.U6.U1

200.000

3

200.000

Deplasări in străinătate

173

20.06.02

20.000

0

20.000

Carii, publicații si materiale documentare

17^

20.11

65.000

3

65.000

Pregătire profesie na'a

175

20.13

202.000

3

202.000

Protecția muncii

176

20.14

7.000

0

7.000

Cheltuieli /udidare si extrajudiciare derivate din acțiuni in reprezentarea intereselor sterului, petrivit dispozițiilor legale

177

20.25

10.000

3

10.000

Alte cheltuieli

178

2U.30

3.132.000

0

3.132.000

Reclama si publicitate

179

20.30.01

8.000

0

8.000

Protocol si reprezenlare

180

20.30.02

14.000

0

14.00C

Chirii

181

20.30.04

45.000

0

45.00C

alte cheltuieli cu bunuri s servicii

182

20 30 30

3 035 000

0

3.065.00C

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNtTATI ALE ADMIN STRATIEI PUBLICE

183

51

2.670.000

0

2.670.00C

Transfer jri curente

184

51.01

2.670.000

0

2.670.00C

Transfer ari către inslitutii publice

185

51.01.01

2.670.000

0

2.670.00C

Titlul VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABI-E (FEN) POSTADERARE

186

56

5.000

0

5.00C

Alte programe comunitare fi.nantate in perioada 2007-2013

187

56.15

5.000

0

5.00C

Finanțarea naționala *)

188

56.15.01

1.000

0

1.00C

Finanțarea de la Uniunea Europeana *)

189

56.15.02

4.000

0

4.000

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

190

57

33.234.000

0

33.234.00C

Asigurar sociale

191

57.0'

0

0

0

Ajutoare sociale

192

57.02

33.234.000

0

33.234.00C

Ajutoare socialo in numerar

193

57.02.01

26.634.000

0

26.634.00C

Ajutoare sociale in natura

194

57.02.02

6.500.000

0

6.500.00C

DENUMIREA INDICATORILOR

■c c CC i L-

o

8 ’C c

73 o C

Program aprobat

c

0

5 «s

G

Program rectificat

Tichete de cresa si tichete sociale pentru grădiniță

195

57.02.03

'00.000

0

100.000

TITLUL X Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020

19S

SR

1.036.000

0

1.036.000

Prog^me din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)

197

53.01

0

0

0

Finanțarea naționala

198

53.01.01

0

0

0

Alte programe comunitare finanțate în perioada 2014 - 2020

199

55.15

825.000

0

825.030

rinantare externa nerambursabila

203

53.15 02

825.000

0

825.030

Alte facilita?! ?l instrumente postaderare

201

53.16

211.000

0

211.030

Finanțarea naționala

202

53.16.01

11.000

0

11.030

Finanțare externa nerarr.bursabila

203

58.16.02

2CO.OOO

0

200.000

CHELTUIELI DE CAPITAL

204

70

252.000

0

252.000

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

205

71

252.000

G

252.000

Active fixe

206

71.01

252.000

c

252.000

Construcții

207

71.01.01

0

c

0

Alte active fixe

203

71.01.30

252.000

0

252.000

Din total capitol

Asistenta sociala in caz de boli si invalidități

209

68 0? 05

48.908.000

-1.500.000

47.408.000

Asistenta sociala in caz de invaliditate

210

68.02.05.02

48.908.000

-1.500.000

47.408.000

Prevenirea excluderii sociale

211

68.02.15

434.000

0

434.000

Ajutor social

212

68.02.15.01

434.000

0

434.000

Alte cheltuieli in domeniul asigurărilor sl asistentei sociale

213

68.02.50

17 874 000

-200.000

17.674.000

Alte cheltuieli in domeniul asistentei sociale

214

68.02.50.50

17.874.000

-200.000

17.674.000

Partea a VI l-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT

215

S6.D2

0

0

0

REZERVE

216

97.02

0

0

0

EXCEDENT

217

93.02

0

0

0

DEFICIT

218

99.02

95.084.000

-1.600.000

93.484.000

SCCTIUNEA FUNCȚIONARE

TOTAL CHELTUIELI

1

88.191.000

-1.600.000

86.591.000

CHELTUIELI CURENTE

2

31

88.191.000

-1.600.000

86.591.000

DENUMIREA INDICATORILOR

T5

c

2 ■o o o

Cod indicator

Program aprobat

Influenta

Program rectificat

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

3

10

34.943.000

-1.600.000

33.343.00C

Cheltuieli salariale in bani

4

10.01

23.306.000

-2.773.350

25.532.650

Salarii de baza

5

10.01.01

26.535.000

-3.417.000

23.116.000

Sporuri pentru condiții de munca

6

10.01.05

905.000

90.000

995.000

Alte sporuri

7

10.01.06

447.000

-42.350

404 650

Fond de premii

8

10.01.08

0

644.000

644.00C

Indemnizații de delegare

9

10.01.13

26.000

0

26.000

Alte drepturi salariate in bani

10

10.01.30

393.000

-48.000

345.000

Cheltuieli salariate in natura

11

10.02

0

1.135.350

1.135.350

Tichete de vacanta

12

1C.02.C6

0

1.135 350

1 135.350

Contribuții

13

10.03

6.637.000

38.000

6.675.00C

Contribuții de asigurări sociale de stat

14

10.03.01

4.452.000

-257.000

4.195.000

Contribuții de asigurări de șomaj

15

10.03.02

172.000

73.000

245.00C

Contribuții de asigurări sociale de sanatate

16

10.03.03

1.540.000

6.000

1.546.000

Contribuții de asigurări pentru accidente de munca si boli profesionale

17

10.03.04

58.000

79.000

137.000

Contribuții pentru concedii si indemnizații

18

10.03.06

415.000

137.000

552.000

TITLUL II DUNURI SI SERVICII

19

20

5.844.000

0

5.844.000

Bunuri si servicii

20

20.0'

1.234.000

0

1.234.000

Furnituri de birou

21

20.01.01

89.000

0

89.000

Materiale oentru curățenie

22

20.01.02

60.000

0

60.00C

Incfllzit iluminat si fnrta mntrir.a

23

20.01.03

330.000

O

330.OOC

Apa, canal si salubritate

24

20.01.04

110.000

0

110.000

Carburanți si Iubrifianti

25

20.01.05

39.000

0

39.00C

Piese de schimb

26

20.0'.06

49.000

0

49.00C

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

27

20.0'..08

180.000

0

160.000

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

28

20.01.09

230.000

0

260.000

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

29

20.01.30

117.000

0

1'7.000

Reparații curente

30

20 02

99 000

0

99.00C

Hrana

31

20.03

90.000

0

90.000

Hrana pentru oameni

32

20.03.01

90.000

0

90.000

DENUMIREA INDICATORILOR

■p

■o

O

Cod indicator

Program aprobat

Influenta

(0 g

£

E E a £ 0.

Medicamente si materiale sanitare

33

20.04

356.C00

0

356.000

Medicamente

34

20.04.01

132.C00

0

132.000

Materiale sanitare

35

20.04.02

165.C00

0

165.000

Reactivi

36

20.04.03

30.C00

0

30.000

Dezinfectanti

37

20.04.04

29.000

0

29.000

Rururi de natura obiectelor de inventar

38

20.05

350.000

0

350.000

Uniforme si echipament

39

20.05.01

52.000

0

52.000

Alte obiecte de inventar

40

20.05.30

298.000

0

298.000

Deplasări, detasari, transferări

41

20.06

224.000

0

224.000

Deplasări interne, detasar. transferări

42

20.06.01

204.000

0

204.000

Deplasări in străinătate

43

20.06.02

20.000

0

20.000

Carii, publicații si materiale documentare

44

20.11

05.000

0

65.000

Pregătire profesionala

45

20.13

246.000

0

246.000

Protecția muncii

46

20 14

7.000

0

7.000

Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din acțiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozițiilor legale

47

20.25

10.000

0

10.000

Alte cheltuieli

48

20.30

3.163.000

0

3.163.000

Reclama si publicitate

49

20.30.01

O.COO

0

8.000

Protocol si reprezentare

50

20.30.02

14.C00

0

14.000

Chirii

51

20.30.04

45 000

0

45.000

alte cheltuieli cu bunuri si servicii

52

20.30.30

3.096.000

0

3.096.000

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATE: PUBLICE

53

51

14.170.C00

0

14.170.000

Transferuri curente

54

51.01

14.170.C00

0

14.170.000

Transferuri către instituții publice

55

51.01.01

2.670.000

0

2.670.000

Transferuri de la bugetele locale către instituții publice si activitati finanțate integral sau parțial din venituri proprii pentru finanțarea sanatatii

56

51.01.46

11.500.000

0

11.500.000

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

57

57

33.234.000

0

33.234.000

Asigurări sociale

58

57.01

0

0

0

Ajutoare sociale

59

57.02

33.234.000

0

33.234.000

Ajutoare sociale in numerar

6C

57.02.01

26.634.000

0

26.634.000

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod rând

o

8 ■o c

o o O

Program aprobat

5

c

8.

_c

Program rect ficat

Ajutoare sociale in natura

51

57.02-02

5.500.030

0

6.500.000

Tichete de cresa si tichete sociale pentru grădiniță

62

57.02.33

100.030

0

100.000

Partea a lll-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE

63

64.02

88.191.000

-1.600.000

86.591.000

Sanatate

64

66.02

22.268.000

100.000

22.368.000

CHFI TUIFI1 CURFNTF

65

01

22.268.030

100.C00

22.368.000

TITLUL 1 cheltuieli de personal

66

10

10.110.030

100.000

10.210.000

Cheltuieli salariale in bani

67

10.01

8.240.030

-220.000

8.020.000

Salarii de baza

68

10.01.01

7.210.030

-502.000

6.708.000

Sporuri pentru condiții de munca

69

•0.01.05

905.030

90.000

995.000

Fond de premii

70

10.01.08

0

187.000

187.000

Alte drepturi salariale in bani

71

10.01.30

125.000

5.C00

130.000

Contribuții

72

10.03

1.870.000

320. C00

2.190.000

Contribuții de asigurări sociale ds stat

73

10.03.01

1.248.000

77.C00

1.325.000

Contribuții de asigurări de șomaj

74

10 03 0?.

42.000

33.C00

75.000

Contribuții de asigurări sociale de sanatate

75

10.03.33

435.000

65.C00

500.000

Contribuții de asigurări pentru accidente de munca si boli profesionale

76

10.03.34

10.000

20.000

30.000

Contribuții pentru concedii si indemnizații

77

10.03.36

135.000

125.C00

260.000

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

78

20

658.000

0

658.000

Bunuri si servicii

79

20.01

128.000

0

128.000

Furnituri de birou

83

120.01.31

15.000

0

15.000

Materiale pentru curățenie

81

20.01.32

6.000

0

6.000

Piese de schimb

82

20.01.36

30.000

0

30.000

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

83

23.01.39

35.000

0

35.000

Alte bunuri si servicii pentru int'etinere si funcționare

84

23.01.30

42.000

0

42.000

Mecicamente si materiale sanitare

85

23.04

340.030

0

340.000

Medicamente

86

20.04.01

130.030

0

130.000

Materiale sanitare

87

20.04.02

160.030

n

160 000

Reactivi

88

20.04.03

30.030

0

30.000

Dezinfectanti

89

20.04.04

20.030

0

20.000

Bunuri de natura obiectelor de inventa'

90

20.05

111.030

0

111.000

DENUMIREA INDICATORILOR

-o

5

l—

"O o

o

u. o 75

o

t5 C

•o O O

Program aprobat

Influenta

Program rectificat

Uriforme si echipament

SI 2(105.01

_

18.000

0

18.000

Alte obiecte de inventar

92

2C.05.30

93.000

0

93.000

Deplasări, detasari, transferări

93

20.06

4.000

0

4.000

Deplasări interne, detasari. transferări

94

20.06.01

4.000

0

4.000

Pregătire profesionala

95

20.13

44.000

0

44.000

Alte cheltuieli

96

20.3 C

31.000

0

31.000

alte cheltuieli cu bunuri si servicii

97

20.3C.30

31.000

0

31.000

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

98

51

11.500.000

0

11.500.000

I ransferun curente

99

51-01

11.500.000

0

11.5CO.OOO

Transferuri către instituții publice

100

51.01.01

0

0

0

Transferuri de la bugetele locale către institut» publice si activitati finanțate integra sau parțial d n venituri proprii pentru finanțarea sanatatii

1C1

51.01.46

11.500.000

0

11.500.000

Din total capitol

Servicii medicale n unitati sanitare cu paturi

102

66.02.06

11.500.000

0

11.500.000

Spitale generale

103

66.02.06.01

11.500.000

0

11.500.000

Servicii do sanatate publica

104

66 07 08

10.768.000

100.000

10.868.000

Asigurări sl asistenta sociala

105

68.02

65.923.000

-1.700.000

64.223.000

CHELTUIELI CURENTE

106

01

65.923.000

-1.700.000

64.223.0C0

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

'07

1C

24.833.000

-1.700.000

23.133.000

Cheltuieli salariate in bani

108

1C.C1

20.066.000

-2.553.350

17.512.650

Salarii de baza

109

ir. 01 n-

19 325.000

-2.915.000

16.410.000

Alte sporuri

1'0

10.01.06

447.000

-42.350

404.050

Fond de premii

111

10.01.08

0

457.000

457.000

Indemnizații de delegare

112

10.01.13

26.000

0

26.000

AJte drepturi salariale in bani

113

"0.01.30

268.000

-53.000

215.000

Cheltuieli salariale in natura

114

"0.02

0

1.135.350

1.135.350

l ichete de vacanta

115

"0-02.06

0

1.135.350

1.135.350

Contribuții

116

'0.03

4.767.000

-282.000

4.485.000

Contribuții de asigurări sociale de stat

117

"0.03.01

3.204.000

-334.000

2.870.000

Contribuții de asigurări de șomaj

118

'0.03.02

130.000

40.000

17C.OOO

DENUMIREA INDICATORILOR

TJ c E

"O O

5

15 u '■5

~Z) o O

Program aprobat

Influenta

Program rectificat

Contribuții do asigurări sociale de sanatate

119

10.03.03

1.105.000

-59.0-30

1.046.000

Contribuții de asigurar pentru accidente de munca si boli procesionale

12C

10.03.0^

48.000

59.030

107.000

Contribuții pentru concedii si indemnizații

121

10.03.06

280.000

12.000

292.000

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

122

20

5.186.000

0

5.186.000

Bunuri si servicii

123

20.01

1.106.000

0

1.106.000

Furnituri de birou

124

20.01.01

74.000

0

74.000

Materiale pentru curățenie

126

20.01.02

54.000

0

54.000

încălzit, iluminat si forța motrica

126

20.01.03

330.000

0

330.000

Apa. canal si salubritate

127

20.01. Oi

110.000

0

110.000

Carburanți si lubrifianti

128

20.01.05

39.000

0

39.000

Piese de schimb

129

20.01.06

19.000

0

19.000

Posta, telecomunicații, rad o, tv, internet

13C

20.01.08

180.000

0

180.000

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

131

20.01.09

225.000

0

225.000

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

132

20.01.30

75.000

0

75.000

Reparații curente

133

20.02

99.000

0

99.0C0

Hrana

134

2C.03

90.000

0

90.0C0

Hrana pentru oameni

136

2C.03.01

90.000

0

90.0CO

Medicamente si materiale sanitare

136

|2C.O4

16.000

0

16.000

Medicamente

137

2C.C4.01

2.000

0

2.0G0

Materiale sanitare

138

2C.C4.02

5.000

0

5.000

Dezinfecta nti

139

2C.04.04

9.300

0

9.000

Bunuri de nalura obiectelor de inventar

140

2C.05

239.000

0

239.000

Uniforme si echipament

141

2C.05.-0'

34.000

0

34.000

Alte obiecte de inventar

142

2C.05.30

205.000

0

205.000

Deplasări, cetasari, transferări

143

2C.06

220.000

0

220.000

Ceplasari interne, delăsări, transferări

144

2C.06.0-

200.300

0

200.000

Deplasări in străinătate

145

2C.06.02

20.000

0

20.000

Cârti, publicații si materiale documentare

146

2C.11

65.300

0

65.000

Pregătire profesionala

147

2C.13

202.000

0

202.000

Protecția muncii

146

2C.14

7.000

0

7.000

DENUMIREA INDICATORILOR

■c c $ u o o

'w-o s ■•O

O O

Program aprobat

Influenta

Program rectificat

Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din acțiuni in reprezentarea intereselor statului, pcr.riv t dispozițiilor legale

149

20.25

10.000

0

10.C00

Alte cheltuieli

150

20.30

3.132.000

0

3.132.C00

Reclama si publicitate

151

20.30.01

8.000

0

8.COO

Protocol si reprezentare

152

20.30.02

14.000

0

14.000

Chirii

153

20.30.04

45.000

0

45.000

alte cheltuieli cu bunuri si servicii

-54

20.30.30

3.065.000

0

3.065.000

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

'55

51

2.670.000

0

2.670.000

Transferuri curente

'56

51.01

2.670.000

0

2.670.000

Transferuri către instituții publice

'57

51.01.01

2.670.000

0

2.670.000

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

'58

57

33.234.000

0

33.234.000

Asigurări sociale

'59

57.01

0

0

0

Ajutoare sociale

160

57.62

33.234.000

0

33.234.000

Ajutoare sociale in numerar

151

57.02.CI

26.634.000

0

26.634.000

Ajutoare sociale in natura

1G2

57.02. C 2

G.500.000

0

6.5C0.000

Tichete de cresa si tichete sociale pentru grădiniță

163

57.02.03

100.000

0

ICO.OOO

Din total capitol

Asistenta sociala n caz de boli si invalidități

164

68.02.05

48.908.000

-1.500.000

47.408.000

Asistenta sociala n caz de invaliditate

165

68.02.05.02

48.908.000

-1.500.030

47.408.000

Prevenirea excluderii sociale

166

68.02.15

434.000

0

434.000

Ajutor social

167

68 0z 15.01

434.0U0

0

434.000

Alte cheltuieli in domeniul asigurărilor si asistentei sociale

168

68.02.50

16.581.000

-200.000

16.381.000

Alte cheltuieli in domeniul asistentei sociale

169

68.02.5O.5C

16.581.000

200.000

16.381.000

Partea a VII -a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT

170

96.02

0

0

0

REZERVE

171

97.02

0

0

0

EXCEDENT

172

98.02

0

0

0

DEFICIT

173

99.02

88.191.000

-1.600.000

86.591.000

SECȚIUNEA DEZVOLTARE

TOTAL CHELTUIELI

1

6.893.000

0

6.893.000

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod rând

Cod indicator

M

JJ P

O.

E ra ES CT

2 £l

Influenta

Program rectificat

CHELTUIELI CURENTE

2

01

6.541.000

0

6.541.000

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITA’I ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

3

51

5.500.000

0

5.500 000

Transferuri curente

4

51.C1

0

0

0

Varsaminte din privatizare in contul general al trezoreriei statului

5

51.CI .20

0

0

0

Transferuri de capital

6

51.C2

5.500.000

0

5.500.000

Transferuri din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor de capital din domeniul sanatatii

7

51.C2.28

5.500.00C

0

5.500.000

Titlul VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE

8

56

5.00C

0

5.000

Aitc programe comunitare finanțate in perioada 2007-2013

G

56.15

5.000

0

5.000

Finanțarea naționala *}

10

56.15.C1

1.000

0

1.000

Finanțarea de la Uniunea Europeana *)

11

56.15.02

4.000

0

4.000

TITLUL X Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020

12

58

1.036.000

0

1.036.000

Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)

13

58.01

0

0

0

Finanțarea naționala

14

58.01.01

0

0

0

Alte programe comunitare finanțate în perioada 2014 - 2020

15

58.15

825.000

0

825. COO

Finanțare externa nerambursabila

16

58.15.02

825.000

0

825.000

Alte facilitași ?i instrumente postaderare

17

58.16

211.000

0

211.000

T:nan?area naționala

18

58.16.01

11.000

0

11.000

Finanțare externa nerambursabila

19

58.16.02

200.000

0

200.000

CHELI UIELI UE CAPITAL

20

70

352.000

0

352.000

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

21

71

352.000

0

352.000

Active fixe

22

71.01

352.000

0

352.000

Construcții

23

71.01.01

0

0

0

Alte active fixe

24

71.01.30

352.000

0

352.000

Partea a lll-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE

25

64.02

6.893.000

0

6.893.000

Sanatate

26

66.02

5.600.000

0

5.600.000

CHELTUIELI CURENTE

27

01

5.500.000

0

5.5C0.000

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATEI PUBLICE

28

51

5.500.000

0

5.5CO.OOO

DENUMIREAINDICATORILOR

E TJ o •

Cod indicator

Program aprobat

Influenta

Program rectificat

Transferuri curente

29

51.01

0

0

0

Varsaminte din privatizai in contul general al trezoreriei statului

30

51.01.20

0

0

0

Transferuri de capital

31

51.02

5.500.000

0

5.500.000

Transferuri din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor de capital din domeniul sanatatii

32

51.02.28

5.500.000

0

5.500.000

CHELTUIELI DE CAPITAL

33

70

100.000

0

100.000

TITLUL XIII ACT.VE NEFINANCIARE

34

71

100.000

0

100.000

Active fixe

35

71.01

100.000

0

100.000

Construcții

36

71 01.C1

0

0

0

Alte active fixe

37

71 01.30

100.000

0

103.000

Din total capitol

Servcii medicale in untati sanitare cu paturi

38

66.02.06

5.500.000

0

5 500.000

Spitale generale

39

66.02.06.01

5.500.000

0

5 500.000

Servicii de sanatate publica

40

66.02.08

100.000

0

100.000

Asigurări si asistenta sociala

41

68.02

1.293.000

0

1.293.000

CHELTUIELI CURENTE

42

01

1.041.000

0

1.041.003

Titlul VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMB JRSABILE (FEN) POSTADERARE

43

56

5.000

0

5.000

Alte programe comunitare finanțate in perioada 2007-2013

44

56.15

5.000

0

5.000

=inantarea naționala *)

45

56.15.01

1.000

0

1.000

"inantarea de la Uniunea Europeana *)

46

56.15.02

4.00C

0

4.000

TITLUL X Proiecte cu finanțare din fonduri externe ncrambursabile aferente cacrului financiar 2014-2C20

47

58

1.036.00C

0

1.C36.000

P'ograme din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)

48

58.01

0

0

0

Finanțarea naționala

49

58.01.01

0

0

0

Aite programe comunitare finanțate in perioada 2014 - 2020

50

58.15

825.000

0

825.000

Finanțare externa nerambursabila

51

58 15 02

825.000

0

825.000

Alte facilita?! ?i instrumente postadcrarc

52

58.16

211.000

0

211.000

Finanîarea naționala

53

58.16.01

11.000

0

11.000

Finanțare externa nerambursabila

54

58.16.02

200.000

0

200.000

DENUMIREA INDICATORILOR

■o c

*-

•O

□ O

Cod indicator

Program aprobat

Influenta

Program rectificat

CH- TUIFI I DF CAPITAL

55

73

252.000

0

252.000

TITLU-XIII ACTIVE NEFINANCIARE

55

7'

252.0C0

0

252.000

Active fixe

57

71.01

252.000

0

252.000

Construcții

58

71.01.01

0

0

0

Alte active fixe

59

71.01.30

252.0C0

0

252.000

Din total capitol

Asistenta sociala in caz de boli si invalidități

60

68.02.05

0

0

0

Asistenta sociala in caz de invaliditate

61

68.02.05.02

0

0

0

Prevenirea excluderii sociale

62

68.02.15

o

0

0

Ajute r social

63

68.02.15.01

0

0

0

Alte cheltuieli in domeniul asigurărilor si asistentei sociale

64

68.02.50

1.293.000

0

1.293.000

Alte cheltuieli in domeniul asistentei sociale

65

68 02.50.50

1.293.000

0

1.293.000

Partea a Vil-a REZERVE. EXCEDENT/DEFICIT

66

96.02

0

0

0

REZERVE

67

97.02

0

0

0

EXCEDENT

68

98.02

0

0

0

DEFICIT

59

99.02

6.893.000

0

6.893.000

MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA

DIRECȚIA ECONOMICĂ


BUGETUL INSTITUȚIILOR PUBLICE ȘI ACTIVITĂȚILOR FINANȚATE INTEGRAL

ANEXA 3 E LA HOTĂRÂREA NR.759 /2017


SAU PARȚIAL DIN VENITURI PROPRII RECTIFICAT PE ANUL 2017

ÎNVĂȚĂMÂNT

/    ___T* * \

DENUMIREA INDICATORII OR         I* (||

\ c

7S

Cod indicator

1 g b. «5 £ S

O)

2

Ș

55

Program rectificat

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE + SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE

TOTAL VENITURI

1

00.01

15.428.156

0

15.428.156

1. VENITURI CURENTE

2

00.02

15.402.582

0

15.402.582

C. VENITURI NEFISCALE

3

00.07

15.402.582

0

15.402.582

CI. VENITURI DIN PROPRIETATE

4

00.08

1.064.649

0

1.064.649

Venituri din proprietate

5

30.10

1.064.649

0

1.064.649

Restituiri de fonduri din finanțarea bugetara a anilor precedenti

6

30.10.03

78.113

0

78.113

Vonituri din concesiuni si închirieri

7

30.10.05

969.126

0

969.126

Alto venituri din concesiuni si închirieri de cat'e instituțiile publice

8

30.10.05.30

269.126

0

969.126

Alte venituri din proprietate

9

30.10.5C

17.410

0

17.410

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII

10  00.09

14.337.933

0

14.337.933

Venituri din prestări de servicii si alte activitati

11   33.10

14.019.296

-7.000

14.012.296

Taxe si alte venituri in invatamant

12

33.10.05

409.975

0

409.975

Venituri din prestări de servicii

13

33.10.06

191.345;

0

191.345

Contribuția elevilor si studenților pentru internate, cămine si cantine

14

33.10.14

12.463.19^

-7.000

12.456.194

Venituri din valorificarea produselor obținute din activitatea proprie sau anexa

15

33.1 C. 10

207.252

0

207.252

Venituri din organizarea de cursuri de calificare si conversie profesionala, specializare si perfecționare

16

33.1C.17

636.000

0

636.000

A!te venituri din prestări de servicii si alte activitati

17

33.10.50

111.530

0

111.530

Amenzi, pcnalitati si confiscări

18

35.10

40 000

0

40.000

Alte amenzi. penalHali si confiscări

19

35/0.50

40.000

0

40.000

Diverse venituri

20

36.10

52.854

0

52.854

°ag. 1/13

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod rând

Cod indicator

Program aprobat

Influenta

Program rectificat

Alte venituri

21

36.10.50

52.854

0

52.854

Transferuri voluntare, altoie dccat subvențiile

22

37.10

225.783]

7.000

232.783

Donații si sponsorizări

23

37.10.01

225.783

7.000

232.783

Varsaminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezva.tare a.bugetului de venituri proprii si subvenții

24

37.10.03

-41.000

0

-41.000

Varsaminte dir secțiunea de funcționare

25

37.10.04

41.000

0

41.000

II. VENITURI DIN CAPITAL

26

00.10

25.574

0

25.574

Venituri din valorificarea unor bunuri

27

39.10

25.574

0

25.574

Venituri din valorificarea unor bunuri ale instituțiilor publice

28

39.10.01

25.574

0

25.574

TOTAL CHELTUIEU

29

17.627.000

0

17.627.000

CHELTUIELI CURENTE

30

01

17.367.583

17.858

17.385.441

TITLUL 1 CI IELTUIELI DE PERSONAL

31

10

1.119.000

0

1.119.000

Cheltuieli salariale in bani

32

10.01

691.000

0

891.000

Salarii de baza

33

10.01.31

822.000

0

822.000

Alte sporuri

34

10.01.36

1.000

0

1.000

fond aferent plătii cu ora

35

10.01.11

54.000

0

54.000

Indemnizații de delegare

36

10.01.13

1.000

0

1.000

Alte drepturi salariale in bani

37

10.01.30

13.000

0

13.00C

Contribuții

33

10.03

223.000

0

228.000

Contribuții de asigurări sociale de stat

39

10.03.01

145.000

0

145 000

Contribuții de asigurări rin snmaj

40

10.03.02

10.000

0

10.000

Ccatribuții de asigurați sociale de sanatate

41

10.03.03

51.000

0

51.000

Contribuții de asigurări pentru accidente de munca si boli profesionale

42

10.33.04

10.000

0

10.000

Ccntributii pentru concedii si indemnizații

43

10.33.06

12.000

0

12.000

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

44

20

16.238.583

17.858

16.256.441

Bunuri si servicii

45

20.31

1.654.000

0

1.654.000

Furnituri de birou

46

20.31.01

103.003

0

103.000

Materiale pentru curățenie

47

20.31.02

95.003                 0

95.000

încălzit iluminat si forța motrica

48

20.31.03

31.003

0

31.000

Apa. canal si salubritate

49

20.31.04

5.003

0

5.000

DENUMIREA INDICATORILOR

■c <• <c l—

TJ O O

Cod indicator

Program aprobat

Influenta

Program rectificat

Carburanți si lubrifianti

50

20.01.05

34.000

0

34.000

Piese de schimb

51

20.01.06

7.000

0

7.000

Transport

52

20.01.07

38.000

0

38.000

Posta telecomunicații, radio, tv, internet

53

2C.01.03

77.000

0

77.000

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

54

2C 01 09

183.000

183.000

Alte bunur si servicii pentru intretinere si funcționare

55

2C.01.30

1.081.300

C

1.081.000

Reparații curente

58

2C.02

435.300

0

435.000

Hrana

57

20.03

12.961.000

0

12.961.000

Hrana pentru oameni

58

20.03.0'

12.961.000

0

12.961.000

Medicamente si materiale sanitare

59

20.04

15.000

0

15.000

Medicamente

60

20.04.01

10.000

0

10.000

Materiale sanitare

61

20.04.02

5.000

0

5.000

Bunuri de natura obiectelor de inventar

62

20.05

631.000

ol

631.0C0

Lenjerie si accesorii de pat

63

20.05.03

9.000

0

9.0C0

Alte obiecte de inventar

54

20.05.30

622.000

0

622.000

Deplasări, detasari, transferări

35

20.06

117.000

0

117.000

Deplasări interne, detasari, transferări

56

20.06.01

79.000

0

79.000

Deplasări in străinătate

57

20.05.02

38.000

0

38.000

Cârti, publicații si mater:ale documentare

68

20.11

38.000

0

38.000

consultanta si expertiza

69

20.12

12.000

0

12.000

Pregătire profesionala

70

20.13

52.000

0

5? nno

Protecția muncii

71

20.14

6.000

0

6.000

Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din acțiuni in reprezentarea intereselor statului. potrivit dispozițiilor legale

72

20.25

11.030

0

11.000

Alte cheltuieli

73

20.30

306.583

17.858

324.441

Reclama si publicitate

74

20.30.01

2.000

0

2.000

Protocol si reprezenta■’e

75

20.30.02

1.000

0

1.000

Chirii

76

20.30.34

4.000

0

4.000

alte cheltuieli cu bunuri si servicii

77

20.30.30

299.583

17.358

317.441

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

73

59

10.000

0

10.000

DENUMIREA INDICATORILOR

"O

E ■g o

Cod indicator

re Xl

o u.

Q. re

E S

e CL

Influenta

Program rectificat

Burse

79

59.01

10.000

0

10.000

CHELTUIELI DE CAPITAL

80

7C

260.300

0

260.000

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

81

71

200.000

0

200.000

Active fixe

82

71.01

260.000

0

260.000

Construcții

83

71.01.01

0

0

0

Mașini, echipamente 6i mijloace de transport

84

71.01.02

63.000

0

63.000

AJte active fixe

85

71.01.30

197.000

0

197.000

TITLUL XIX PATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

36

85

-583

-17.858

-18.441

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate In anul curent

37

85.01

-583

-17.858

-18.441

Plăti efectuate in anii precedenți și recuperate în anul curent în secțiunea de funcționare a bugetului local

38

85.01.01

-583

-17.858

-18.441

Partea a lll-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE

89

64.10

17.S27.000

0

17.527.000

Invatamant

90

65.10

17.627.000

0

17.527.000

CHELTUIELI CURENTE

91

01

17.337.583

17.858

17.385.441

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

92

10

1.119.000

0

1.119.000

Che tuieli salariate in bani

93

10.01

891.000

0

891.000

Salarii de baza

94

10.01.01

822.000

0

822.000

Alte sporuri

95

10.01.06

1.030

0

1.000

fond aferent plătii cu ora

96

10.01.11

54.030

0

54.000

Indemnizații de delegare

97

10.01.13

1.000

0

1.000

Alte drepturi salariale in bani

98

10.01.30

13.000'

0

13.000

Contribuții

99

10.03

228.000

0

228.000

Contribuții de asigurări sociale de stat

100

10,03.01

145.000

0

145.000

Contribuții de asigurări de șomaj

101

10.03.32

10.0D0

0

10.000

Contribuții de asigurări sociale de sanatate

102

10.03.03

51.000

0

51.000

Contribuții de asigurări pentru accidente de munca si boli profesionale

103

110.03.34

10.000

0

10.000

Contr.butii pentrj concedii si indemnizații

104

10.03.36

12.000

0

12.000

TITLUL II 3UNURI SI SERVICII

105

20

13.233.583

17.858

16.256.4^1

Bunuri si servicii

106

20.01

1.654.000

0

1.654.00C

DENUMIREA INDICATORILOR

■C c (C l—

■C r-c

Cod ind câtor

Program aprobat

Influenta

Program rectificat

Furnituri de birou

107

20.01.01

103.000

0

103.000

Materiale pentru curățenie

108

20.01.02

95.000

0

95.000

Ircalzit, iluminat si forța motrica

109

2C.01.03

31.300

0

31.000

Apa, canal si salubritate

110

2C.01.04

5.300

o

5.000

Carburanți si lubrifiant!

111

2C.O1.C5

34.000

0

34.000

Piese de schimb

112

2C.01.06

7.000

0

7.000

Transport

113

20.01.07

38.000

0

38 000

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

114

20.01.08

77.000

0

77.000

Materiale si prestar de servicii cu caracter funcțional

115

20.01.09

183.000

0

183.000

Alte bunuri si servicii pentru intretinere si funcționare

116

20.01.30

1.081.000

0

1.081.000

Reparații curente

117

20.02

435.000

0

435.000

Hrana

118

20.03

12.961.000

0

12.961.000

Hrana pentru oameni

119

20.03.01

12.961.000

0

12.961.000

Medicamente si materiale sanitare

120

20.04

15.000

0

15.0C0

Medicamente

121

20.04.01

10.000

0

10.0CO

Materiale sanitare

122

20.04.02

5.000

0

5.000

Bunuri de natura obiectelor de inventar

123

20.05

631.000

0

631.000

Lenjerie si accesorii de pat

124

20.05.03

9.000

0

9.000

Alte obiecte de inventar

125

20.05.30

622.000

0

622.000

Cepiasari, detasari, transferări

126

20.06

117.000

0

117 000

Deplasări interne, detasari transferări

'27

20.06.01

79.030

0

79.000

Cepiasari in străinătate

'28

20.06.02

38.030

0

38.000

Cârti, publicații si materiale documentare

'29

20.11

38.030

0

38.000

consultanta si expertiza

'30

20.12

12.030

0

12.000

Pregătire profesionala

'31

20.13

52.000

0

52.000

Protecția muncii

132

20.14

6.000

0

6.000

Cheltuieli judiciare si extrajudic.are derivate din acțiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozițiilor legale

133

20.25

11.000

0

11.000

Alte cheltuieli

134

20.30

306.583

17.858

324.441

Reclama si publicitate

135

20.30.31

2.000

0

2.000

DENUMIREA INDICATORILOR

XJ c P

■c o

O

Cod indicator

vs C i— c. ro

c E o o

Dl

Influenta

Program rectificat

Protocol si reprezentare

136

2G.30.02

1.000

0

1.000

Chirii

137

20.30.04

4.000

0

4.000

alte cheltuieli cu bunuri si servicii

138

20.30.30

299.503

17.858

317.441

TITIIJI XI Al TF CHELTUIELI

139

59

10.000

0

10.000

Bu-se

140

59.01

10.000

0

10.000

CHELTUIELI DE CAPITAL

141

70

260.000

0

260.000

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

142

71

260.000

0

260.000

Active fixe

143

71.01

260.000

0

260.000

Construcții

144

71.01.01

0

0

0

Mașini, echipamente si mijloace de transport

145

71.0'.02

63.000

0

63.000

Alte active fixe

146

71.0'.30

197.000

0

197.000

TITLUL XIX PAT1 EFECTUATE IN ANI! PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

147

85

-533

-17.858

-18.441

Plăti efectuate in anii precedenri si recuperate in anul curent

148

35.01

-583

-17.858

-18.441

Plăți efectuate în ani precedenți și recuperate în anul curent în secțiunea de funcționare a bugetului loca!

149

85.01.01

-533

-17.858

-18.441

Din total capitol

Invatamant preșcolar si primar

150

65.10.03

9.334.000

0

9.334.000

Invatamant preșcolar

151

65.10.03.01

9.334.000

0

9.334.000

Invatamant prima'

152

65.10.03.02

0

0

0

Invatamant secundar

163

65.10.04

3.597.000

0

3.597.000

Invatamant secundar inferior

154

65.10.34.01

528.000

0

528.000

Invatamant secundar superior

155

65.10.04.02

3.C69.000

0

3.069.000

Invatamant postliceal

156

65.10.05

986.000

0

986.000

Servicii auxiliare pentru educație

157

65.10.11

3.710.000

0

3.710.000

Internate si cantine pentru elevi

158

65 10 11 03

3.710.000

0

3.710.000

Cămine si cantine pertru studenti

159

65.10.11.04

0

0

0

Alte cheltuieli in domeniul invatamantului

160

65.10.50

0

0

C

Partea a Vll-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT

161

96.10

0

0

0

REZERVE

162

97.10

0

0

0

DENUMIREA INDICATORILOR

■o c e

TJ O r 5 s—'

Cod indicator

Program aprobat

«ș c 3 l— G

Program rect ficat

EXCEDENT

163

93.10

0

0

0

DEFICIT

164

99.10

2.198.844

0

2.198.844

SECȚIUNEA FUNCȚIONARE

SECȚIUNEA FUNCȚIONARE

1

15.361.582

0

15.361.582

TOTAL VENITURI

2

00.01

15.361.582

0

15.361.582

I. VENITURI CURENTE

3

00.02

15.361.582

0

15.361.582

C. VENITURI NEFISCALE

4

00.07

15.361.582

0

15.361.582

C1. VENITURI DIN PROPRIETATE

5

00.08

1.064.649

0

1.064.649

Venituri din proprietate

6

30.10

1.064.649

0

1.064.649

Restituiri de fonduri din finanțarea bugetara a anilor precedenti

7

30.10.03

78.113

0

78.113

Venituri din concesiuni ai închirieri

8

30.10.05

969.126

0

969.126

Alte venituri din concesiuni si închirieri de către instituțiile publice

e

30.10.05.30

969.126

0

969.126

Alte venituri din proprietate

10

30.10.50

17.410

0

17.410

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII

11

00.09

14.236.933

0

14.296.933

Venituri din prestări de servicii si alto activitati

12

33.10

14.019.296

-7.000

14.012.296

Taxe si alte venituri in invatamant

13

33.10.05

409.975

0

409.975

Venituri din prestări de servicii

14

33.10.08

191.345

0

191.345

Contribuția elevilor s. studenților pentru internate, cămine si cantine

15

33.10.14

12.463.194

-7.000

12.456.194

Venituri din valorificarea produselor cbtinute din activitatea proprie sau anexa

16

33.10.16

207.252

0

207.252

Venituri din organizarea de cursuri de calificare si conversie profesionala, specializare s’ peifeuliuiiate

17

33.10.17

636 OOO

0

GOG. OOO

Alte venituri din prestări de servicii si alte activitati

18

33.10.50

111.530

0

111.530

Amenzi, penalitati si confiscări

19

35.10

40.000

0

40.000

Alte amenzi, penalitati si confiscări

20

35.10.50

40.000

0

40.000

Diverse venituri

21

36.10

52.854

0

52.854

Alte venituri

22

36.10.50

52.854

0

52.854

Transferuri voluntare, altele decât subvențiile

23

37.10

184.783

7.000

191.783

Donații si sponsorizări

24

37.10.01

225.783

7.000

232.783

DENUMIREA INDICATORILOR

■o c

2 o u

u.

71 u

32

•O

□ o

Program aprobat

Influenta

Program rectificat

Varsaminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare a bugetului de venituri proprii si subvenții

25

37.10.03

-41.000

0

-41.000

TOTAL CHELTUIELI

26

17.367.000

0

17.367.000

CHELTUIELI CURENTE

27

0'

17.367.583

17.858

17.385.441

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

28

10

1.119.000

0

1.119.000

Cheltuieli salariale in bani

29

10.Q1

891.00U

0

891.000

Salarii de baza

30

10.01.31

822.000

0

822.000

Alte sporuri

31

10.01.36

1.000

0

1.000

fond aferent plătii cu ora

32

10.01.11

54.000

0

54.000

Indemnizații de delegare

33

10.01.13

1.000

0

1.000

Alte drepturi salariale in bani

34

10 01 30

13.000

0

13.000

Contribuții

35

10.03

228.000

0

228.000

Contribuții de asigurări sociale de stat

36

10.03.31

145.000

0

145.000

Contribuții de asigurări de șomaj

37

10.03.32

10.000

0

10.000

Contr butii de asigurări sociale de sanatate

38

10.U3.J3

51.000

0

51.0UU

Contribuții de asigurări pentru accidente de munca si boli profesicnaie

39

10.03.34

10.000

0

10.000

Contribuții pentru concedii si indemnizații

40

10.03.06

12.000

0

12.000

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

41

20

18.238.583

17.858

18.256.441

Bunuri si servicii

42

20.01

1.654.000

0

1.654.000

Furnituri de birou

43

20.01.01

103.000

0

103.00C

Materiale pentru curățenie

44

20.01.02

95.000

0

95.000

încălzit, iluminat si forța motrica

45

20.01.03

31.000

0

31.00C

Apa, canal si salubritate

43

20.01.04

5.000

0

5.00C

Carburanți si lubrifianti

4/

20.01.05

34.000

0

34.000

Piese de schimb

48

20.01.06

7.000

0

7.000

Transport

49

20.01.07

38.000

0

38.000'

Fosta, telecomunicații, radio, tv, internet

53

20.01.08

77.000

0

77.000

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

51

20.01.09

183.000

0

183.000

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

52

20.01.30

1 081 000

0

1.081.000

Reparații curente

53

20.02

435.000

0

435.000

DENUMIREA INDICATORILOR

TS c 2

u

O

.2

c

o

O

75

g

Q.

«• s g o o d:

Influenta

Program rectificat

Hrana

54

20.03

12.961.000

0

12.961.000

Hrana pentru oameni

55

20.03.01

12.961.000

0

12.961.000

Medicamente si materiale sanitare

56

20.04

15.000

0

15.000

Medicamente

57

20.04.01

10.000

0

10.000

Materiale sanitare

58

20.04.02

5.000

0

5.000

Bunuri de natura obiectelor de inventar

59

20.05

631.000

0

631.000

Lenjerie si accesorii de pat

60

20.05.03

9.000

0

9.000

Alte obiecte de inventar

31

20.05.30

622.000

0

622.000

Deplasări, delăsări, transferări

32

20.06

117.000

0

117.000

Deplasări interne, detasari, transferări

33

20.06.01

79.000

0

79.000

Deplasări in strairatate

34

20.06.02

38.000

0

38.000

Cârti, publicații si materiale documentare

35

20. r

38.000

0

38.000

consultanta si expertiza

36

20.12

12.000

0

12.000

Pregătire pro fes onala

67

20.13

52.000

0

52.000

Protecția muncii

68

20.14

6.000

0

6.000

Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din acțiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozițiilor legale

69

20.25

11.000

0

11.000

Alte cheltuieli

70

20.30

306.533

17.858

324.441

Reclama si publicitate

71

20.30.01

2.030

0

2.000

Protocol si reprezentare

72

20.30.92.

1.000

0

1.000

Chirii

73

20.30.04

4.000

0

4.000

alte cheltuieli cu bunuri si servicii

74

20.30.30

299.583

17.858

317.441

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

75

59

10.000

0

10.000

Burse

76

59.U1

10.000

0

10.000

TITLUL XIX PATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

77

85

-583

-17.858

-18.441

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

73

85.01

-583

-17.858

-18.441

Plăți efectuate în anii precedenti $i recuperate în anul curont în secțiunea de funcționare a bugetului local

79

85.01.01

-583

-17.858

-18.441

Partea a lll-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE

80

64.10

17.367.000

0

17.367.000

DENUMIREA INDICATORILOR

■e ă s*

"O O O

Cod indicator

Program aprobat

Inf uenta

Program rectificat

Invatamant

81

65.10

17.367.000

0

17.367.000

CHELTUIELI CURENTE

32

01

17.367.583

17.858

17.385.441

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

83

1C

1.119.300

0

1.119.000

Cheltuieli salariale in bani

84

1C.01

891.300

0

891.000

Salarii de baza

85

10.01.0'

822.000

0

822.000

Alte sporuri

86

10.01.06

1.000

0

1.000

fond aferent plătii cu ora

87

10.01.11

54.000

0

54.000

Indemnizații de delegare

88

10.01.13

1.000

0

1.000

Alte drepturi salariale in bani

89

'0.01.30

13.000

0

13.000

Contribuții

90

'0.03

228.000

0

228.000

Contribuții de asigurări sociale de stat

91

'0.03.01

145.000

0

145.000

Contribuții de asigurări de șomaj

92

10.03.02

10.000

0

10.000

Contribuții de asigurări sociale de sanatate

93

10.03.03

51.000

0

51.0C0

Contribuții de asigurări pentru accidente de munca si boli profesionale

34

10.03.04

10.000

0

10.0C0

Contribuții pen:ru concedii si indemnizații

95

10.03.06

12.000

0

12.000

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

96

20

16.238.583

17.858

16.256.441

Bunuri si servicii

97

20.0'

1.654.000

0

1.654.000

Furnituri de birou

98

20.01.01

103.000

0

103.000

Materiale pentru curățenie

99

20.01.02

95.000

0

95.000

încălzit iluminat si forța motrica

100

20.01.03

31.000

0

31.000

Apa, canal ci ealubritate

1C-1

20.01.04

5 030

0

5 000

Carburanți si lubrifiant.

102

20.01.05

34.030

0

34.000

Piese de schimb

103

20.01.06

7.030

0

7.000

Transport

'04

20.01.07

38.030

0

38.000

Posta, '.elecom uni călii, radio, tv, internet

'05

20.01-08

77.000

0

77.000

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

'06

20.01.09

183.000

0

183.000

Alte bunuri si servicii pentru intretinere si funcționare

107

20.01.30

1.081.000

0

1.081.000

Reparați curente

108

20.02

435.000

0

435.000

Hrana

109

20.03

12.961.000

0

12.961.000

Hrana pentru oameni

110

20.03.01

12.961.000

0

12.961.000

DENUMIREA INDICATORILOR

T5

C

i— T5

O O

Cod indicator

Program aprobat

Influenta

Program rectificat

Medicamente si materiale sanitare

111

20.04

15.000

0

15.000

Medicamente

112

20.04.01

10.000

0

10.000

Materiale sanitare

113

20.04.02

5.000

0

5.000

Bunuri de nalura obiectelor de inventar

114

20.05

631.000

0

631.000

Lenjerie si accesorii de pat

'15

20.05.03

9.030

0

9.000

Alta obiocto de inventar

'16

20.05.30

622.000

0

622.000

Deplasări, detasari, transferări

'17

20.06

117.000

0

117.000

Deplasări interne, detasari. transferări

'18

20.06.01

79.000

0

79.000

Deplasări in străinătate

'.19

20.06.02

38.000

0

38.000

Cârti, publicații si materiale documentare

'.20

20.11

38.000

0

38.000

consultanta si expertiza

121

20.12

12.000

0

12.000

Pregătire profesionala

122

20.13

52.000

0

52.000

Protecția muncii

123

20.14

6.000

0

6.000

Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din acțiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozițiilor legale

124

20.25

11.000

0

11.000

Alte cheltuieli

125

20.30

306.583

17.858

324.441

Reclama si publicitate

126

20.30.01

2.000

0

2.000

Protocol si reprezentare

127

20.30.02

1.000

0

1.000

Chirii

128

20.30.04

4.000

0

4.000

alte cheltuieli cu bunuri si servicii

129

20.30.30

299.583

17.058

317.441

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

130

59

10.000

0

'0.00C

Burse

131

59.01

10.000

0

10.00C

TITLUL XIX PATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

132

85

-583

-17.658

-18.441

Plăti efectuate in anii precedent! si recuperate in anul curent

133

85.01

-583

-17.658

-18.441

Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent în secțiunea de funcțicna'e a bugetului local

134

85.01.01

-583

-17.858

-18.441

Din tctal capitol

Invatamant preșcolar si primar

135

65.10.03

9 334.000

0

9.334.000

Invatamant preșcolar

136

65.10.03.01

9 334.000

0

9.334.000

DENUMIREA INDICATORILOR

■o

u

C3

i—

•o o O

Cod indicator

Tu

p

3.

xs

2

5s o

CL

Influenta

Program rectificat

Invatamant primar

137

35.10.03.02

0

0

0

Invatamant secundar

138

35.10.04

3.348.C00

0

3.348.000

Invatamant secundar inferior

139

35.10.04.01

507.C00

0

507.000

Invatamant secundar superior

140

35.10.04.02

2.841.C00

0

2.341.000

Invatamant postliceal

141

35.10.05

986. C00

0

986.000

Servicii auxiliare pentru educație

142

S5.10.11

3.699.COO

0

3.699.000

Internate si cantine pentru elevi

143

□5.10.11.03

3.699.000

0

3.699.000

Cămine si cantine pentru studenti

144

05.10.11.04

0

0

0

Alte cheltuieli in domeniul invatamantului

145

55.10.50

0

0

0

Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT

146

96.10

0

0

0

REZERVE

147

97.10

0

0

0

EXCEDENT

143

93.10

0

0

0

DEFICIT

149

99.10

2.005.418

0

2.005.418

SECȚIUNEA DEZVOLTARE

SECȚIUNEA DEZVOLTARE

1

66.574

0

66.574

TOTAL VENITURI

2

00.01

66.574

0

66.574

I. VENITURI CURENTE

3

00.02

41.000

0

41.000

C. VENITURI NEFISCALE

4

00.07

41.000

0

41.000

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII

5

00.09

41.000

0

41.000

Transferuri voluntare, altele decât subvențiile

6

37.10

41.000

0

41.000

Varsarninle din secțiunea de funcționare

7

37.10 04

41 000

0

41.000

II. VENITURI DIN CAPITAL

8

00.10

25.574

0

25.574

Venituri din valorificarea unor bunuri

9

39.10

25.574

0

25.574

Venituri din valorificarea unor bunuri ale instituțiilor publice

10

39.10.01

25.574

0

25.574

TOTAL CHELTUIELI

11

260.000

0

260.000

CHELTUIELI CURENTE

12

01

0

0

0

CHELTUIELI DE CAPITAL

13

70

260.000

0

260.000

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

14

71

260.000

0

260.000

Active fixe

15

71.01

260.000

0

260.000

DENUMIREA INDICA’ORILOR

o r;

Q u.

■o O o

Cod nd câtor

Program; aprobat

Influenta

Program rectificat

Construcții

15

71.01.01

0

0

0

Mașini, echipamente si mijloace de transport

17

71.01.02

63.000

0

63.000

Alte active fixe

18

71.31.30

197.000

0

197.000

Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE

19

84.10

260.000

0

260.000

Invatamant

20

65.10

260.000

0

260.000

CHELTUIELI CURENTE

21

01

0

0

0

CI ICLTUICLI DE CAPITAL

22

70

260.000

0

260.000

TI"LUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

23

71

260.000

0

260.000

Active fixe

24

71.31

260.003

0

260.000

Construcții

25

71.31.01

o

0

0

Mașini, echipamente si mijloace do transport

26

71.31.02

63.003

0

63.000

Alte active fixe

27

71.31.30

197.003

0

197.000

Din total capitol

Invatamant preșcolar si primar

28

65.10.03

3

0

0

Invatamant preșcolar

29

65.10.03.01

0

0

0

Invatamant primar

30

65.10.03.02

0

0

0

Invatamant secundar

31

65.10.04

249.000

0

249.000

Invatamant secundar interior

32

65.10.04.01

21.000

0

21.000

Invatamant secundar superior

33

65.10.04.02

228.000

0

228.000

Invatamant postliceal

34

65.10.05

0

0

0

Servicii auxiliare periliu educație

35

65.10.11

11.000

0

11.000

Internate si cantine pentru elevi

36

65.10.11.03

11.000

0

11.000

Cămine si cantine pentru studenti

37

65.10.11.04

0

0

0

Alte cheltuieli in domeniul învatamamului

38

65.10.53

0

0

0

Partea a Vll-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT                          țA X

39

96.10

D

0

0

REZERVE

40

97.10

0

0

0

EXCEDENT                                      /* /         *\

41

98.10

0

0

0

DEFICIT                                                    |

42

99.10

193.426

0

193.426


MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA

DIRECȚIA ECONOMICA


BUGETUL INSTITUȚIILOR PUBUCE ȘI ACTIVITĂȚILOR FINANȚATE INTEGRAL SAU

ANEXA 4 F LA HOTĂRÂREA NR.759/2017


PARȚIAL DIN VENITURI PROPRII RECTIFICAT PE ANUL 2017

/o^

DENUMIREA INDICATORILOR      1 J          L i

■c-

IZ cu

£aa

■C o o

Cod indicator

c. <u

s

0.

Influenta

Program rectificat

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE + SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE

TOTAL VENITURI

1

00.01

81.634.000

6S0.000

82.284.000

1. VENITURI CURENTE

2

00.02

52.634.000

650.000

53.284.000

C. VENITURI NEFISCALE

3

00.07

52.634.000

650.000

53.284.000

C1. VENITURI DIN PROPRIETATE

4

00.08

40.000

0

40.000

Venituri din proprietate

5

30.10

40.000

0

40.000

Alte venituri din proprietate

6

7

30.10.50

40.000

0

40.000

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII

00.09

52.594.000

650.000

53.244.000

Venituri din prestări de servicii sl alte activitati

8

33.10

52.514.000

650.000

53.164.000

Venituri din prestări de servicii

9

33.10.C8

1.850.000

0

1.850.000

Venituri din contractele încheiate cu casele de asigurări sociale de sanatate

10

33 10.21

42.564.000

650.000

43.214.000

Venituri din contractele încheiate cu direcțiile de sanatate publica din simc alocate do la bugetul dc stat

11

33 10.3C

6.400.000

0

6.400.000

Venituri din contractele încheiate cu direcțiile de sanatate publica din stme alocate din veniturile proprii ale Ministerului Sanatatii

12

33.10.31

1.500.000

0

1.500.000

Alte venituri din prestări de servicii si alte activitati

13

33.10.50

200.000

0

200.000

Transferuri voluntare, altelo decât subvențiile

14

37.10

80.000

0

80.000

Donării si sponsorizări

15

37 10.C1

80.000

0

80.000

SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

16

00.18

29.000.000

0

29.000.000

Subvenții de la alte administrații

17

43.10

29.000.000

0

29.000.000

Subvenții de la bugetele locale penlru finanțarea cheltuielilor curente in domeniul sarilatii

ta

43.10.10

11.500.000

0

11.500.00C

Subvenții de la bugetul local pentru finanțarea cheltuielilor de capital din domeniul santatii

'9

43.10.14

5.500.000

0

5.500.00C

Subvenții din bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sanatate pentru acoperirea creșterilor salariale

20

43.10.33

12.COO.OOO

12.000.000

TOTAL CHELTUIELI

21

85.977.000

650.000

86.627.000

CHELTUIELI CURENTE

22

01

78.477 000

650.000

79.127.000

DENUMIREA INDICATORILOR

•g

<5 ■—

T3 O o

2

g ij

o c

•J p

O

Program aprobat

Influenta

Program rectificat

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

23

10

51.750.000

650.0C0

52.400.000

Cheltuieli salariale ir bani

24

10.C1

41.057.000

7G0.0C0

41.757.000

Salarii de baza

25

10.01.01

28.250.000

-15O.0C0

28.100.000

Sporuri pentru condiții de munca

26

10.01.05

3.965.000

-50.000

3.915.000

Alte sporuri

27

10.01.06

8.560.000

-90.000

8.470.000

Ore suplimentare

28

10.01.07

0

100.000

100.000

Fond de premii

29

10.01.08

0

900.000

900.000

Alte drepturi salariale in bani

30

10.01.30

282. C00

■ 10.000

272.000

Cheltuieli salariale in natura

31

10.02

2.400.C00

0

2.400.000

Tichete de masa

32

10.02.01

2.400.C00

0

2.400.000

Contribuții

33

10.03

8.293.C00

-50.000

8.243.000

Contribuții de asigurări sociale de stat

34

10.03.01

5.670. C00

-15.000

5.655.000

Contribuții de asigurări de șomaj

35

10.03.02

190.000

-10.000

180.000

Ccntributii de asigurări sociale de sanatate

36

10.03.03

1.938.000

-5 000

1.933.000

Contrihutii de asigurări pentru accidente de munca si boli profesionale

37

10 03.04

111.000

-10.000

101.000

Ccntributii pentru concedii si indemnizații

38

10 03.06

384.000

-10.000

374.000

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

39

20

26.027.000

0

26.027.000

Bunuri si servicii

40

20 01

7.530.000

0

7.530.000

Furnituri de birou

41

20.01.01

200.000

0

200.000

Materiale pentru curățenie

42

20 01.C2

600.000

0

600.000

Incalyit, iluminat si torta motrice

43

20 01.C3

1.500.000

0

1.600.000

Apa, car:al si salubritate

44

2G.01.C4

270.000

0

270.00C

Carburanți si lubrifianti

45

20.01.C5

60.000

0

60.00C

Piese de schimb

46

20.01.C6

850.000

0

850.00C

Transport

47

20.01. C7

350.000

0

350.00C

Fosta, telecomunicații, rădic, tv, internet

48

20.01.08

120.000

0

120.000

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

49

2U.01.U9

100.000

0

100 000

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

50

2C.01.30

3.480.000

0

3.480.000

Reparații curente

51

2C.02

200.000

0

200.000

Hrana

52

20.03

1.500.000

0

1.500.000

DENUMIREA INDICATORILOR

i

E

"O O C)

r

a

03

O

T3

Q

O

Program aprobat

Influenta

Program rectificat

Hrana pentru oameni

53

20.03.01

1.500.000

0

1.500.000

Medicamente si materiale sanitare

54

20.04

13.978.0C0

0

13.978.000

Medicamente

55

20.04.01

5,143.000

0

5.143.000

Materiale sanitare

56

20.04.02

5.435.0C0

0

5.435.000

Reactivi

57

20.04.03

2.800.000

0

2.ROO.OOO

Dezinfecta nti

58

20.04.04

600.000

0

600.000

Bunuri de natura ooiectelor da inventar

59

20.05

1.480.000

0

1.480.000

Uniforme si echipament

60

20.05.01

30.000

0

30.000

Lenjerie si accesorii de pal

61

20.05.03

150.000

0

150.000

Alte obiecte de inventar

62

20.05.3C

1.300.000

0

1.300.000

Deplasări, detasari, transferări

63

20.06

41.000

0

41.000

Deplasări interne, detasari. transferări

64

20.06.01

41.000

0

41.000

Cârti, publicații si materiale documentare

65

20.11

10.000

0

10.000

consultanta si experJza

66

20.12

350.000

0

350.000

Pregătire profesionala

67

20.13

65.000

0

65.000

Protecția muncii

68

20.14

18.000

0

18.000

Alte che tuieli

69

20.30

855.000

0

855.000

Protocol si reprezentare

70

20.30.02

15.000

0

15.000

Prime de asigurare non-viata

71

20.30.03

50.000

0

50.000

Chirii

■'2

20.30.04

' 190.000

0

190.000

alte cheltuieli cu bunuri si servicii

73

20 30 ac

600.000

0

600.000

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

74

59

7C 0.000

0

700.000

Burse

75

59.01

7cn.noo

0

700.000

CHELTUIELI DE CAPITAL

76

70

7.5CO.OOO

0

7.500.000

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

77

71

7.5CO.OOO

0

7.500.000

Active fixe

78

71.01

7.5CO.OOO

0

7.500.000

Construcții

79

71.01.01

4.050.000

0

4.050.000

Mașini, echipamente si mijloace de transport

80

71.01.02

2.700.000

0

2.700.000

Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale

81

71.C1.03

500.000

0

500.000

Alte active fixe

82

71.C1.30

250.000

0

250.000

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod rard

1

12 c

"O

O

o

Program aprobat

Influenta

Program rectificat

Partea a lll-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE

83

64.10

85.977.000

650.000

86.627.000

Sanatate

84

66.10

85.977.000

650.000

06.627.000

CHELTUIELI CURENTE

85

01

78.477.000

550.000

79.127.000

TITLUL I CI IELTUIELI DE PERSONAL

86

10

51.750.000

550.000

52.400.0U0

Cheltuieli salariate in bani

8/

10.01

41.057.000

700.000

41.757.000

Salarii de baza

88

'0.01.01

23.250.000

-150.000

28.100.000

Sporuri pentnj condiții de munca

89

'0.01.05

3.965.000

-50.000

3.915.000

Alte sporuri

90

'0.01.OG

8.560.000

-90.000

8.470.000

Ore suplimentare

91

-0.01.07

0

100.000

WO.O'JO

Ford de premii

92

'0.01.08

0

900.000

900.000

Alte drepturi salariale in bani

93

'0.01.30

282.000

10.000

272.000

Cheltuieli sa ariale in natura

94

'0.02

2.400.000

0

2.400.000

Tichete de masa

95

10.02.0'

2.400.000

0

2.400.000

Contribuții

9b

10.03

8 293 000

-50.000

8.243.000

Contribuții de asigurări sociale de stat

97

10.03.0'

5.670.000

-15.000

5.655.000

Contribuții de asigurări de șomaj

98

10.03.02

190.000

-10.000

180.000

Contribuții de asigurări sociale de sanatate

99

10.03.03

1.938.000

-5.000

1.933.000

Contribuții de asigurări pentru accidente de munca si boli profesionale

100

10.03.04

111.000

-10.000

1D1.000

Contribuții pentru concedii si indemnizații

101

10.03.06

384.000

-10.000

374.000

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

102

20

26.027.000

0

26.027.000

Bunuri si servicii

103

20.01

7.530.OOC

0

7.530.000

Tumituri de birou

1C4

2C.O1.0-

200.00C

0

200.000

Materiale pentru curățenie

1C5

2C.01 07

600.000

0

600.000

încălzit, iluminat si forța motrica

1C6

2C.C1.03

1.500.000

0

1.500.000

Apa, canal si salubritate

1C7

2C.01.04

270.000

0

270.000

Carburanți si lubrifiant!

108

20.01.05

60.000

0

60.000

Piese de schimb

109

20.01.06

850.000

0

850.000

Transport

110

20.01.07

35C.OOO

0

350.000

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

111

20.01.08

12C.OOO

0

120.000

Materiale si prestări dc servicii cu caracter funcțional

112

20.01.09

100.000

0

100.000

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod rând

Cod indicator

<3

■q o

o. w

E «j

OJ o la O.

c

«= c

Program rect ficat

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

113

23.01.30

3.480.009

0

3.480.000

Reparați' curente

114

23.02

200.009

0

200.000

Hrana

115

20.03

1.500.000

0

1.500.000

Hrana pentru oameni

116

20.C3.01

1.500.000

0

1.500.000

Medicamente si materiale sanitare

117

20.04

13.978 000

0

13.978.000

Medicamente

118

20.04.01

5.143.000

0

5.143.000

Materiale sanitare

119

20.C-4.02

5.435.000

0

5.435.000

Reactivi

120

20.04.03

2.800 000

0

2.800.000

Dezinfectanti

121

20.04.04

600.000

0

600.000

Bun jri de natura obiectelor de inventar

122

20.05

1.480.000

0

1.480.000

Uniforme si echipament

123

2C.05.C1

30.000

0

30.000

Lenjerie si accesorii de pat

124

20.05.C3

150.000

0

150.00C

Alte obiecte de inventar

125

20.05.30

1.300.000

0

1.300.00C

Deplasări, detasari. transferări

126

20 06

41.000

0

41.00C

Deplasări irteme. detasari, transferări

127

20.06.C1

41.000

0

41.00C

Cârti, publicații si materialo documentare

128

20.11

10.000

0

10.000

consultanta si expertiza

129

20.12

350.000

0

350.00C

P regătire profesie na’a

130

20.13

65.000

0

65.000

Protecția muncii

131

20 14

18.000

0

18.000

Alto cheltuieli

132

20 30

855.000

0

855.000

Protocol si reprezentare

133

20 30.02

15.000

0

15.000

Prime de asigurare non-viata

134

20.30.03

50.000

0

50.000

Chirii

135

*20 30.C4

190.000

0

190.000

alte cheltuieli cu bunuri si servicii

136

20.30.30

600.000

0

600.000

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

137

59

700.000

0

700.000

Burse

138

59 01

700.000

0

700.000

CHELTUIELI DE CAPITAL

139

70

7.500.000

0

7.500.000

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

140

71

7.500.000

0

7.500.000

Active fixe

141

71 01

7.500.000

0

7.500.000

Construcții

142

71.01.01

4.050.000

0

4.050.000

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------.

DENUMIREA INDICATORILOR

2

■o

o

O

.2

3

•O O O

Program aprobat

Influenta

Prcgram rectificat

Mas ni. echipamente si mijloace de transport

143

71.01.02

2.700.000

0

2.700.0CO

Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale

144

71.01.03

500.000

0

500.0C0

Alte active fixe

145

71.01.30

250.000

0

250.000

Din total capitol

Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi

146

66.10.06

85.977.000

650 000

86.627.0C0

Spitale generale

147

66.13.06.01

85.977.000

650.000

86.627.0C0

Partea a Vll-a REZERVE, EXCEDENT/DEFIC1T

148

96.10

0

0

0

REZERVE

149

97.10

0

0

0

EXCEDENT

150

98.10

0

0

0

DEFICIT

151

99.10

4.343.000

0

4.343.000

SECȚIUNEA FUNCȚIONARE

SECȚIUNEA FUNCȚIONARE

*

76.134.000

650.000

76.784.000

TOTAL VENITURI

2

00.01

76.134.000

650.000

76.784.000

I. VENITURI CURENTE

3

00.02

52.634.000

650.000

53.284.000

C. VENITURI NEFISCALE

4

00.07

52.634.000

650.000

53.284.000

C1. VENITURI DIN PROPRIETATE

5

00.08

40.000

0

40.000

Venituri din proprietate

6

30.10

40.000

0

40.000

Alte venituri din proprietate

7

30.13.50

40.000

0

40.0C0

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII

8

00.09

52.594.000

650.000

53.244.000

Venituri din prestări de servicii si alte activitati

9

33.10

52.514.000

650.000

53.164.000

Venituri din prestări de servicii

10

33.13.08

1.850.000

0

1.850.000

Venituri din contractele încheiate cu casele de asigurări scciale de sanatate

11

33.13.21

42.564.000

650.000

43.214.0C0

Venituri din contractele incheiatc cu direcțiile de sanatate publica din sume alocate de la bugetul do stat

12

33.13.30

3.400.000

0

6.400.0C0

Venituri din contractele încheiate cu direcțiile de sanatate publica din sume alocate din veniturile proprii ale Ministerului Sanatatii

13

33.13.31

1.500.000

0

1.500.0C0

Alte venituri ain prestări de servicii si alte activitati

14

33.13.50

200.000

0

200.000

Transferuri voluntare, altele decât subvențiile

15

37.10

80.000

0

80.000

Donații si sponsorizări

16

37.13.01

80.000

3

80.000

SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

17

00.18

23.500.000

0

23.500.000

DENUMIREA INDICATORILOR

•J

■5

O

5

3 ■D

O

«j .o o

o.

OT

E

2

O

>— £L

Influenta

Program rectificat

Subvenții de ia alte administrații

18

43.10

23.500.000

0

23.500.000

Subvenții de la bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor curente in domeniul santatii

43.10.10

11.500.000

0

11.500.0C0

Subvenții din bugetul Fondului natonal unic de asigurări sociale de sanatate pentru acoperrea creșterilor sa lari a le

20

43.13.33

12.000.000

0

12.000.000

TOTAL CHELTUIELI

21

78.477.000

650.000

79.127.000

CHELTUIELI CURENTE

22

01

78.477.000

650.000

79.127.0C0

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

23

10

51.750.000

650.000

52.400.0C0

Cheltuieli salariale in bani

24

10.C1

41.057.000

700.000

41.757.OCO

Salarii de baza

25

10.C1.01

28.250.000

-150.000

28/00.0C0

Sporuri pentru condiții de munca

26

10.01.05

3.965.000

-50.000

3.915.0C0

Alte sporuri

27

10.01.06

8.560.000

-90.000

8.470.000

Oro suplimentaro

28

10.01.07

0

100.000

100.000

Fond de premii

29

10.01.C8

0

900.000

900.000

Alte drepturi salariale in bani

30

10.01.30

282.000

-10.000

272.000

Cheltuieli salariale in natura

31

10 02

2 400 .000

0

2.400.000

Tichete de masa

32

10 02.01

2.403.000

0

2.400.000

Contribuții

33

10.03

9.293.000

-50.000

8.243.000

Contribuții de asigurări sociale de stat

34

10.03.01

5.673.000

-15.000

5.655.000

Contribuții de asigurări de șomaj

35

10.03.02

193.000

-10.000

180.000

Contribuții de asigurări sociale de sanatate

36

10.03.03

1.938.000

-5.000

1.933.000

Contribuții de asigurări per.tru accidente de munca si boli profesionale

37

10.03.04

111.000

10.000

101.000

Conlribuiii pentru concedii si indemnizații

38

10.03. OS

384.000

-10.000

374.000

TITLUL II BUNURI Si SERVICII

39

20

26.027.000

0

26.027.000

Bunuri si servicii

40

20.01

7.533.000

0

7.530.000

Furnituri de birou

41

20.01.01

203.000

0

200.000

Materiale pentru curățenie

42

20.01.02

600.000

0

600.000

încălzit, iluminat si forța metrica

43

20.01.03

1.503 000

0

1.500.000

Apa. canal si salubritate

44

20.01.04

273.000

0

270.000

Carburanți si lubrifianti

45

20.01.05

63.000

0

60.000

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod rând

Cod indicator

ej -O

O

i— LL

£0 F

2

O!

e

Influenta

Program rectificat

Piese de schimb

46

20.01.06

850.000

0

850.000

Transport

47

20.01.07

350.000

0

350.000

Posta telecomunicații, radio, tv, internet

48

20.01.03

120.0001

0

120.000

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

49

20.01.09

130.000,

0

100.000

Alte bunuri si servicii pentru intreiinere si funcționare

50

20.01.33

3.480.000

0

3.480.000

Reoaratn curente

51

70 02

200.000

0

200.000

Hrana

52

20.03

1.500.000

0

1.500.000

Hrana pentru oameni

53

20.03.01

1.500.000

0

1.500.000

Med camente si materiale sanitare

54

20.04

13.978.000

0

13.978.000

Med’camente

55

20.6-4.01

5.143.000

0

5.143.000

Materiale sanitare

56

20.04.02

5.435.000

0

5.435.000

Reactivi

57

20.04.03

2.800.000

0

2.800.000

Dezinfectant!

58

20.04.04

600.000

0

600.000

Bunuri de natura obiectelor de inventar

59

20.05

1.480.000

0

1.480.000

Uniforme si echipament

60

2C.05.C1

30.000

0

30.000

Lenjerie si accesorii de pat

61

20.05.C3

150.000

0

150.000

Alte obiecte de inventar

62

20.05.33

1.300.000

0

1.300.000

Deplasări, detasari, transferări

63

20.06

41.000

0

41.000

Deplasări interne, detasari, transferări

64

20.06.01

41.000

0

41.000

Cârti, publ catii si materiale documentare

65

20.11

10.000

0

10.000

consultanta si expertiza

66

20 12

.350 000

0

360 000

Pregătire profesionala

37

20.13

•35.000

0

65.000

Protecția muncii

68

20.14

18.000

0

18.000

Alte cheltuieli

69

20.30

855.000

0

855.000

Protocol si reprezentare

70

20.30.02

15.000

0

15.000

Prime de asigurare non-viata

71

20.30.03

50.000

0

50.000

Chirii

72

20.30.04

190.000

0

190.000

alte cheltuieli cu bunuri si servicii

73

20.30.30

630.000

0

600.000

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

74

59

730.000

0

700.000

Burse

75

59.C1

730.000

0

700.000

Dag. 8/12

DENUMIREA INDICATORILOR

■g

E

§ o

Cod indicator

Program aprobat

Influenta

Program rectificat

Partea a lll-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE

78

64.10

78 477.000

650.000

79.127.000

Sanatatc

77

66.10

78.477.000

650.000

79.127.000

CI IELTUICLI CURENTE

75

01

78.477.000

650.000

79.127.000

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

79

10

51.750.000

650.000

52.400.000

Cheltuieli salariale in bani

Ș'J

10.01

41.057.000

700.000

41.757.000

Salarii ce baza

81

10.01.01

28.250.000

■150.000

28.100.000

Sporuri pentru condiții de munca

82

10.01.05

3.965.000

-50.000

3.915.000

Alte sporuri

83

10.01.06

8.560.000

-90.000

8.470.000

Ore suplimentare

84

10.01.07

0

100.000

103.000

Fond de premii

85

10.01.08

0

900.000

900.000

Alte drepturi salariate in bani

88

10.01.30

282.000

-10.000

272.000

Cheltuieli salariate in natura

87

10.02

2.400.000

0

2.400.000

Tichete de masa

88

10.02.01

2.400.000

0

2.400.000

Contribuții

89

10.03

8.293.000

-50.000

8 243.000

Contribuții de asigurări sociale de stat

90

10.03.01

5.670.000

-15.000

5.655.000

Contribuții de asigurări de șomaj

91

10.03.02

190.000

-10.000

180.000

Contribuții de asigurări sociale de sariatale

92

10.03.03

1.938.000

-5.000

1 933.000

Contribuții de asigurări pentru accidente de munca si boli profesionale

93

10.03.04

111.000

-10.000

101.000

Contribuții pentru concedii si indemnizații

94

10.03.06

384.000

-10.000

374.000

TITL-JL II BUNURI SI SERVICII

95

20

26.027.000

0

26.027.000

Bunuri si servicii

98

20.01

7.530.000

0

7.530.000

Furnituri de birou

97

20.01.31

200.000

0

200.000

Materiale pentm curățenie

98

20.01.02

600.000

0

600.009

încălzit, iluminat si forța motrica

99

20.01.03

1.500.000

0

1.500.0001

Apa, canal si salubritate

100

20.01.04

270.000

0

270.003|

Carburanți si lubrifianti

101

20.01.05

60.000

0

60.003i

Piese de schimb

102

20.01.06

850.000

0

850.003

Transport

103

20.01.07

350.000

0

350.003

Posta, telecomunicații, radio, tv. internet

104

20.01.08

120.000

0

120.003

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

105

20.01.09

100.000

0

100.0001

DENUMIRE/'. INDICATORILOR

•y

3

■O O O

Cod indicator

Program aprobat

Influenta

Program rectificat

Alte bunuri si servicii pentru ictretinere si funcționare

106

20.01.30

3.480.000

0

3.480.000

Reparații curente

107

20.02

200.000

0

200.000

Hrana

108

20.03

1.500.000

0

1.500.000

Hrana pentru oameni

109

20.03.01

1.500.000

0

1.500.000

Medicamente si materiale sanitare

110

20.04

13.978.000

0

13.978.000

Medicamente

111

20.04.01

5.143.000

0

5.143.000

Materiale sanitare

112

20.04.C2

5.435.000

0

5.435.000

Reactivi

113

20.04.03

2.800.000

0

2.800.000

Dezinfectant!

114

20.C4.C4

600.000

0

600.000

Bunuri de natura obiectelor de inventar

115

20.05

1.460.000

0

1.480.000

Uniforme si echipament

116

20.05.01

30.000

0

30.000

Lenjerie si ©ocesorii de pat

117

20.05.03

150.000

0

150.000

Alte obiecte de inventar

118

20.05.30

1.300.000

0

1.300.000

Deplasări, detasari. transferări

119

20.05

41.000

0

41.000

Deplasări interne, cetasari, trarsferari

12.0

20.03.C1

41.000

0

41.000

Cârti, publicații si materiale documentare

121

20.11

10.000

0

10.000

consultanta si expertiza

122

20.12

350.000

0

350.000

Pregatl'e procesionala

123

20.13

65.000

0

65.000

Protect a muncii

124

20.14

18.000

0

18.000

Alte cheltuieli

125

20.30

855.000

0

855.000

Protocol si reprezentare

12G

20.30.02

15.000

0

15.000

Prime de asigurare non-viata

127

20.30.03

50.000

0

50.000

Chirii

128

20.30.C4

190.000

0

190.000

alte cheltuieli cu bunuri si servicii

129

20.30.30

600.000

0

600.000

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

130

59

700.000

0

700.000

□urse

131

59.01

700.000

0

700.000

Din total capitol

Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi

132

66.10.C6

78.477.000

650.000

79.127.000

Sp:t3le generale

133

66.10.06.01

78.477.000

650.000

79.127.000

DENUMIREA INDICATORILOR

-

-o

c

o

O

o

Q

TS

O

O

Program aprobat

Influenta

Program rectificat

Partea a Vll-a REZERVE, EXCEDENT/DEF1CIT

134

96.10

0

0

0

REZERVE

135

97.10

0

0

0

EXCEDENT

136

98.10

0

0

0

DEFICIT

137

99.10

2.343.000

0

2.343.000

StC IIUNEA DEZVOLTARE

SECȚIUNEA DEZVOLTARE

1

5.500.000

0

5.500.000

TOTAL VENITURI

2

00.01

5.500.000

0

5.500.000

SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

3

00.18

5.500.000

0

5 500.000

Subvenții de la alte administrații

4

43.10

5.500.000

0

5.500.000

Subvenții de la bugetul local pentru finanțarea cheltuielilor de capital din domeniul santatii

5

43.10.14

5.500.000

0

5.500.000

TOTAL CHELTUIELI

6

7.500.000

0

7.500.000

CHELTUIELI CURENTE

/

01

0

0

•3

CHELTUIELI DE CAPITAL

8

70

7.500.000

0

7.500.00-3

TITL JL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

9

71

7 500 ono

0

7.500.00-3

Active fixe

10

71.01

7.500.000

0

7.500.000

Construcții

11

71.01.01

4.350.000

o

4.050.003

Mașini, echipamente si mijloace de transport

12

75.01.02

2.700.000

0

2.700.003

Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale

13

7'.01.03

500.000

0

500.000

Alte active fixe

14

7'.01.30

250.000

0

250 0031

Partea a III a CHELTUIELI SOCIAL CULTURALE

15

64.10

7.500.000

0

7.500.000

Sanatate

16

66.10

7.500.000

0

7.500.000

CHELTUIELI CURENTE

17

0'

0

0

0

CHELTUIELI DE CAPITAL

18

70

7.500.000

0

7.500.000

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

19

7<

7.500.000

0

7.500.000

Active fixe

20

71.01

7.500.000

0

7.500.000

Construcții

21

71.01.01

4.050.000

0

4.050.00U

Mașini, echipamente si mijloace de transport

22

71.01.02

2.700.000

0

2.700.000

Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale

23

71.01.03

500.-300

0

500.000

Alte active fixe

24

71.01.30

250.300

0

250.000

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod rard

Cod indicator

Program aprobat

Influenta

Program rectificat

Din total capitol

Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi

25

66.10.06

7.500.000

0

7500.000

Spitale generale

28

66.10.06.01

7.500.000

0

7.500.000

Partea a Vll-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT

27

96.10

0

0

0

REZERVE

28

97.10

0

0

0

EXCEDENT

29

98.10

0

0

0

DEFICIT

30

99.10

2.000.000

0

2.000.000

MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA

DIRECȚIA ECONOMICĂ


BUGETUL INSTITUȚIILOR PUBLICE ȘI ACTIVITĂȚILOR FINANȚATE INTEGRAL

SAU PARȚIAL DIN VENITURI PROPRII RECTIFICA- PE ANUL 2017

ANEXA 4 F 1 LA HOTĂRÂREA NR.759/2017


SPITALUL CLINIC MUNICIPAL CLUJ-NAPOCA - BUGET INDIVIDUAL

DENUMIREA INDICATORILOR          I

u l

Cod rând

Coa indicator

Program aprobat

Influenta

Program rectificat

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE + SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE

TOTAL VENITURI

1

00.01

S5.977.000

650.000

86.627.000

I. VENITURI CURENTE

2

00.02

52.634.000

650.000

53.284.000

C. VENITURI NEFISCALE

3

00.07

52.634.000

650.000

53.284.000

C1. VENITURI DIN PROPRIETATE

4

00.08

40.000

0

40.000

Venituri din proprietate

5

30.10

40.000

0

40.000

Alte venituri din proprietate

6

30.10.50

40.000

0

40.000

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII

7

00.09

52.594.000

650.000

53.244.000

Venituri din prestări de servicii si alte activitati

8

33.10

52.514.000

650.000

53.164.000

Venituri din prestări de servicii

9

33.10.08

1.850.000

0

1.850.0011

Venituri din contractele incheiate cu casele de asigurări sociale de sanatate

10

33.10.21

42.554.000

650.000

43.214.000

Venituri din contractele incheiate cu direcțiile de sanatate publica din sume alocate de la bugetul de stal

11

33.10.30

6.400.000

0

6.400.000

Venituri din contractele incheiate cu direcțiile de sanatate publica din sume alocate din veniturile proprii ale Ministerului Sanatatii

12

33.10.31

1.500.000

0

1.500.000

Alte venituri din prestări de servicii si alte activitati

13

33.10.50

200.000

0

200.000

Transferuri voluntare, altele decât subvențiile

14

37.10

80.000

0

80.000

Donații si sponsorizări

15

37.10.01

80.000

0

80.C0Q

II. VENITURI DIN CAPITAL

16

00.10

4.343.000

0

4.343.000

Incasari din rambursarea împrumuturilor acordate

17

40.10

4.343.000

0

4.343.000

Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli

18

40.10.15

4.343.000

0

4.343.000

Sume utilizate de administrațiile locale din excedentul anului precedent pentru secțiunea de funcționare

19

40.10.15.01

2.343.000

0

2.343.000

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod rând

Cod indicator

16

o

S.

3J

ș

o: p

i2_

Influenta

Program rectificat

Sume utilizate de administrațiile locala din excedentul anului precedent penet secțiunea de dezvoltare

20

40.10.15.02

2.000.000

0

2.000.000

SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAȚIE! PUBLICE

21

00.18

29.000.000

0

29.000.000

Subvenții de la alte administrații

22

43.10

29.000.000

0

29.000.000

Subvenții de la bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor curente in domeniul santatii

23

43.10.10

11.500.000

0

11.500.000

Subvenții de la bugetul local pentru finanțarea cheltuielilor de capital din domeriul santatii

24

43.10.14

5.500.030

0

5.5CO.OOO

Subvenții din bugetul Fonduiui național unic de asigurări sociale de sanatate pentru acoperrea creșterilor salariale

25

43.10.33

12.000.030

0

12.000.000

TOTAL CHELTUIELI

26

85.977.000

660.000

86.627.000

CHELTUIELI CURENTE

27

01

78.477.000

650.003

79.127.000

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

28

10

51.750.000

650.003

52.400.0C0

Cheltuieli salariale in bani

29

10.01

41.057.000

700.000

41.757.0CO

Salarii de baza

30

10.01.01

28.250.000

-150.000

28.100.000

Sporuri pentru condiții dc munca

31

10.01.05

3.965.000

-50.000

3.915.000

Alte sporuri

32

10.01.06

8.563.000

-90.000

8.470.000

Ore suplimentare

33

10.01.07

0

100.000

100.000

Fond de premii

34

10.01 08

0

900.000

900.000

Alte drepturi salariale in bani

35

13.01 30

282.000

-10.000

272.000

Cheltuieli salariale in natura

36

13.02

2.400.000

0

2.400.000

Tichete de masa

37

13.02.01

2.400.000

0

2.40U.UUU

Contribuții

36

13.03

8.293.000

-50.000

8.243.000

Contribuții de asigurări sociale de stat

39

10 03.01

5.670.00-3

-15.000

5.655.000

Contribuții de asigurări de șomaj

40

10.03 02

190.00-3

-10.000

180.000

Contribuții de asigurări sociale de sanatate

41

10.03.03

1.938.003

-5.000

1.933.000

Contribuții de asigurări pentru accidente de munca si boli profesionale

42

10.03.04

111.003

-10.000

101.000

Contribuții pentru concedii si indemnizații

43

10.03.06

384.003

-10.000

374.000

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

44

20

26.027.000

0

26.027.000

Bunuri si servicii

45

20.01

7.S30.000

0

7.530.00C

DENUMIREA INDICATORILOR

■u c ra i—

■o o

O

Cod indicator

«j Ă

O

u.

M

F

2

cn

O

Influenta

Program rectificat

Furnituri de birou

46

20.01.C1

200.000

0

200.00C

Materiale pentru curățenie

47

20.01, C2

600.000

0

600.000

încălzit, iluminat si forța motrica

46

20 01.C3

1.500.000

0

1.500.000

Apa, canal si salubritate

49

20.01.C4

270.000

0

270.000

Carburanți si lubrifianti

50

20.01.05

60.000

0

60.000

Piese de schimb

51

20.01.06

850.000

0

850.000

Transport

52

20.01.07

350.000

0

350.000

Pesta, telecomunicații, radio, tv. internet

53

20.01.08

120.000

0

120.000

Materiale si prestări de servicii cu caracrer funcțional

54

20.01.09

100.000

0

100.000

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

55

20.01.30

3.480.C00

0

3.480.000

Reparații curente

56

20.02

200. C00

0

200.000

Hrana

57

20. C3

1.500.C0O

0

1.500.000

Hrana pentru oameni

58

20.C3.01

1.500.000

0

1.500.000

Medicamente si materiale sanitare

59

20.04

13.978.000

0

13.978.000

Medicamente

60

20.C4.01

5.143.000

0

5.143.000

Materiale sanitare

61

2C.C4.02

5.435.000

0

5.435.000

Reactivi

62

20.C4.03

2.800.000

0

2.800.000

Dezinfecta nti

63

20.C4.04

600.000

0

600.000

Bunuri de natura obiectelor de inventar

64

20.05

1.430.000

0

1.480.000

Uniforme si echipament

65

20.05.01

30.000

0

30.000

Lenjerie ei ncceeorii de pat

66

20.05.03

150.000

0

150.000

Alte obiecte de inventar

67

20.05.30

1.300.000

0

1.300.000

Deplasări detasari, transferai

68

20.06

41.000

0

41.000

Deplasări interne, detasari, transferări

69

20.06.01

41.000

0

41.000

Carii, publicații si materiale documentare

70

20.11

10.000

0

10.000

consultanta si expertiza

71

20.12

350.000

0

350.000

Pregat re profesionala

72

20.13

65.000

0

65.000

Protecția munci:

73

20.14

18.000

0

18.000

Alte cheltuieli

74

20.30

855.000

0

855.000

Protocol si reprezentare

75

20.30.02

15.000

0

15.000

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod ranc

Cod indicator

Program aprobat

Influenta

Program rectificat

Prime de asigurare non-viata

76

20.30.03

60.030

0

50.000

Chirii

77

20.33.04

190.000

0

190.000

alte cheltuieli cu bunuri 3i servicii

78

20.33.30

600.030

0

600.000

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

79

59

700.000

3

700.000

Burse

80

59.01

700.000

3

700.000

CHELTUIELI DE CAPITAL

81

70

7.500.000

0

7.500.0C0

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

82

71

7.500.000

0

7.500.0C0

Active fixe

83

71.01

7.500.000

0

7.500.0C0

Construcții

84

71.01.01

4.050.000

0

4.050.000

Mașini, echipamente si mijloace de transport

8b

71.01.02

2.700.000

0

2.700.000

Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale

86

71.01.03

500.000

0

500.000

Alte active fixe

87

71.01.30

250.000

0

250.000

Partea a lll-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE

88

64.10

85.977.000

650.000

86.627.000

Sanatate

89

66.10

85.977.000

650.000

86.627.000

CHELTUIELI CURENTE

90

01

78.477.000

650.000

79.127.000

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

91

10

51.750.000

650.000

52.400.000

Cheltuieli salariate in bani

92

10.01

41.057.000

700.000

41.757.000

Salarii de baza

93

10 01 01

28.253.000

-150.000

28.100.000

Spoxri pentru condiții de munca

94

10.01.05

3.965.000

-50.000

3.915.000

Alte sporuri

96

10.01 06

8.563.000

-90.000

8.470.000

Orc suplimentare

96

10.01.07

0

100.C00

100.000

Fond de premii

97

13.01.08

0

90D.C00

900.000

Alte drepturi salariale in bani

98

13.01.30

282.000

-10.000

272.000

Cheltuieli salariate in natura

99

*13.02

2.400.000

0

2.400.000

Tichete de masa

100

13.02.01

2.400.000

0

2.400.000

Contribuții

101

13.03

8.293.000

-50.000

8.243.000

Contribuții de asigurări sociale de stat

102

13.03.01

5 670.000

-15.000

5.655 000

Contribuții dc asigurări de șomaj

103

10.03.02

190.000

-10.000

180.000

Contribuții de asigurări sociale de sanatate

104

13.03.03

1.938.003

-5.000

1.932.000

Contribuții de asigurări pentru accidente de munca sl boli profesionale

105

10.03.04

111.000

-10.000

101.000

DENUMIREA INDICATORILOR

■u

r-

2

•O

c G

Cod indicator

Program aprobat

Influenta

Program rectificat

Contribuții pentru concedii si indemnizații

106

10.03.06

384.000

-10.000

374.000

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

107

20

26.027.000

0

26.027.000

Bunuri si servicii

108

20.01

7.53C.OOO

0

7.530.000

Furnituri de birou

109

20.01.01

200.000

0

200.000

Materiale pentru curățenie

110

20.01.02

600.000

0

600.000

încălzit, iluminat si torta motrica

111

20.01.03

1.500.000

0

1.500.000

Apa, canal si salubritate

112

20.01.04

270.000

0

270.000

Carburanți si lubrifiant!

113

20.01.05

6C.OOO

0

60.000

Piese de schimb

114

20.01.06

85C.OOO

0

850.000

Transport

115

20.01.07

35C.000

0

350.000

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

116

20.01.08

12C.OOO

0

120.000

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

117

>20.01.09

1OC.O0O

0

100.000

Alte bunuri sl servicii oentru întreținere si funcționare

118

20.01.30

3.48C.OOO

0

3.480.000

Reparații curente

119

20.02

20C.OOO

0

200.000

Hrana

120

2C.03

1.500.000

0

1.500.000

Hrana pentru oameni

121

2C.03.01

1.500.000

0

1.500.000

Medicamente si materiale sanitare

122

2C.04

13.978.000

0

13.978.000

Medicamente

123

2C.04.01

5.143.000

0

5.143.000

Materiale sanitare

124

2C.04.02

5.435.000

0

5.435.000

Reactivi

125

2C.04.03

2.800.000

0

2.830.000

Dezinfectant!

126

2G.04.04

GOO.OOO

0

600.000

Bunuri de natura obiectelor de inventar

127

20.05

1.480.00C

0

1.480.000

Uniforme si echipament

128

20 05 0'

30.000

0

30.000

Lenjerie si accesorii de pat

129

20.05.03

150.00C

0

150.000

Alte obiecte de inventar

130

20.05.30

1.300.00C

0

1.300.000

Deplasări, detasari. transferări

131

20.06

41.00C

0

41.000

Deplasări interne, detasari, transferări

132

20.06.0'

41.00C

0

41.000

Cârti, publicații si materiale documentare

133

20.11

10.00C

0

10.000

consultanta si expertiza

134

20.12

350.000

0

350.000

Pregătire profesionala

135

20.13

65.000

0

55.000

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod ranc

Cod indicator

Program aprobat

Influenta

Program rectificat

Protecția muncii

'36

20.U

18.000

0

18.000

Alte cheltuieli

'37

20.30

855.000

0

855.000

Protocol si reprezentare

'38

20.30.02

15.000

0

15.000

Prime de asigurare non-viala

'39

20.30.03

50.000

0

50.030

Chirii

'40

20.30.04

190.000

0

190.030

alte cheltuieli cu bunuri si servicii

141

20.30.30

600.000

0

600.030

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

142

59

700.000

0

700.000

Burse

143

59.01

700.000

0

700.000

CHELTUIELI DE CAPITAL

144

70

7.500.000

“ol

7.500.000

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

145

71

7.500.000

0

7.500.000

Active fixe

146

71.0'

7.500.000

0

7.500 000

Construcții

147

71.01.01

4.050.000

0

4.050.000

Mașini, echipamente si niijluaue de transport

148

71.01.02

2.700.000

0

2.700.000

Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale

149

71.01.03

500.000

0

503.000

Alte active fixe

15C

71.01.30

250.000

0

253.000

Din total capitol

Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi

151

66.10.06

85.977.000

650.000

86.627.000

Spitale generale

152

66.10.06.01

85.977.000

650.000

86.627.000

Partea a Vll-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT

153

96.10

0

0

0

REZERVE

154

97.10

0

0

0

EXCEDENT

155

03.10

0

0

0

DEFICIT

156

99.10

0

0

0

SECȚIUNEA TUNCTIONARE

1

SECȚIUNEA FUNCȚIONARE

78.477.000

650.000

79.127.000

TOTAL VENITURI

2

00.01

78.477.000

650.000

79.127.000

I. VENITURI CURENTE

3

00.02

52.634.000

650.000

53.284.000

C. VENITURI NEFISCALE

4

00.07

52.634.000

650.000

53.284.000

C1. VENITURI DIN PROPRIETATE

5

00.08

40.000

0

40.000

Venituri din proprietate

6

30.10

40.000

0

40.000

DENUMIREA INDICATORILOR

"O c a i—

TI

O U

Cod indicator

Program aprobat

Influenta

Program rectificat

Alte venituri d n proprietate

7

30.10.50

40.000

0

40.000

C2. VÂNZĂRI DE BUNURI SI SERVICII

8

00.09

52.594.000

650.000

53.244.0DO

Venituri din prestări de servicii si alte activitati

9

33.10

52.514.000

650.000

53.164.000

Venituri din prestări de servicii

10

33.10.08

1.850.000

0

1.850.000

Venituri clin contractele încheiate cu casele de asigurați sociale de sanatate

11

33.10.21

42.56^.000

550.000

43.214.000

Venituri din cortractele incheiate cu direcțiile de sanatate publica din sume alocaie de la bugetu de stal

12

33 10.30

6.400.000

0

6.400.000

Venituri din cortractele incheiate cu direcțiile de sanatate publica din sumo alocate din veniturile proprii ale Ministerului Sanatatii

13

33.10.31

- .500.000

0

1.500.000

Alte venituri din prestări de servicii si alte activitati

14

33.10.50

200.000

0

200 000

Transferuri voluntare, altele decât subvențiile

15

37.10

80.000

0

80.000

Donații si sponsorizări

15

37.10.01

80.000

0

80.000

II. VENITURI DIN CAPITAL

17

00.10

2.343.000

0

2.343.000

Incasari din rambursarea împrumuturilor acordate

18

40.10

2.343.000

0

2.343.000

Sume utilizate din excedontul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli

19

40.10.15

2.343.000

0

2 343.000

Sume utilizate de administrațiile locale din excedentul anului prcccccnt pentru secțiunea de funcționare

20

10.10.15.01

2.343.000

0

2.343.000

SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

21

00.18

23.500.000

0

23.500.000

Subvenții de la alte administrații

22

43.10

23.500.000

0

23.500.000

Subvenții de la bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor curente in domeniul santatii

23

43.10.10

11.500.000

0

11.500.000

Subvenții din bugotul Fondului național unic de asigurări sociale de sanatate pentru acoperirea creșterilor salariate

24

43.10.33

12.000.000

0

12.000.000

TOTAL CHELTUIELI

25

01

78.477.000

650.000

79.127.000

CHELTUIELI CURENTE

20

78.477.000

650.000

79.127.000

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL

27

10

51.750.000

650.000

52.400.000

Cheltuieli salariate in bani

28

10.01

41.057.000

700.000

41.757.000

Salarii de baza

29

10.01.01

28.250.000

-150.000

28 100.000

Sporuri pentru condiții de munca

30

10.01.05

3.965.000

-50.000

3. S15.000

Aite sporuri

31

10.01.06

8.560.000

-90.000

8.470.000

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod rar.d

Cod indicator

Program aprobat

Influenta

Program rectificat

Ore suplimentare

32

10.01.07

0

100.00(1

100.000

Fond de premii

33

10.01.06

0

900.00C

900.000

Alte drepturi salariate in bani

34

10.01.30

282.000

-10.00C

272.000

Cheltuieli salariale in natura

35

10.02

2.400.000

0

2.400.000

Tichete de masa

36

10.02.01

2.400.000

0

2.400.000

Contribuții

37

10.03

8.293.000

-50.000

8.243.000

Contribuții de asigurări sociale de stat

38

10.03.01

5.670.000

-15.000

5.655.000

Contribuții de asigurări de șomaj

39

10.03.02

190.000

-10.000

180.000

Contribuții de asigurări sociale de sanatate

40

10.03.03

1.938.000

-5.000

1.933.000

Contribuții de asigurări pentru accidente de munca si boli profesionale

41

10.03.04

111.000

-10.000

101 000

Contribuții pentru concedii si indemnizații

42

10.03.06

384.000

-10.000

374.000

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

43

20

26.027.000

0

26.027.000

Bunuri si servicii

44

20.01

7.530.000

0

7.530.000

Furnituri de bircu

45

20.01.01

200.000

0

200.000

Materiale pentru curățenie

46

20.01.02

600.000

0

600.000

încălzit, iluminat si forța motrica

47

20.01.03

1.500.000

0

1.500.000

Apa, canal si salubritate

48

20.01.CM-

270.000

0

270.000

Carburanți si lubrifianti

49

20.01.05

60.000

0

60.000

Piese de schimb

50

20.01.06

850.000

0

850.000

~ransport

51

20.01.07

350.000

0

350.000

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

52

20.01.OS

12C.OOO

0

120.000

Materiale si preslari de servicii cu caracter funcțional

53

20.01.09

100.000

0

100.000

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

54

20.01.30

3.480.000

0

3.480.000

Reparații curente

55

20.02

2OC.O0O

0

200.000

Hrana

56

20.03

1.500.000

0

1.500.000

Hrana pentru oameni

57

20.03.01

1.500.000

0

1.500.000

Medicamente si materiale sanitare

58

20.04

'3.978.000

0

13.978.000

Medicamente

59

20.04.01

5 143.000

0

5.143.000

Materiale sanitare

60

20.04.02

5.435.000

0

5.435.000

Reactivi

61

20.04.03

2.80C.OOO

0

2.800.000

DENUMIREA INDICATORILOR

•g

2

•n

o

5

!B O

TJ O O

Program aprobat

Influenta

Program rectificat

Dezinfectant!

62

2'3.04.04

603.000

0

600.000

Bunuri dc natura obiectelor de inventar

63

20.05

1.483.000

0

1.480.000

Uniforme si ecnipament

64

20.05.01

33.000

0

30.000

Lenjerie si accesorii de pat

65

23.05.03

150.000

0

150.000

Alte obiecte de inventar

66

23.05.30

1.300.000

0

1.300.000

Deplasări, detasari, transferări

67

23.06

41.000

0

41.000

Deplasări interne, detasari, transferări

68

23.06.01

41.000

0

41.000

Cârti, publicații si materiale documentare

69

20.11

10.000

0

1C.0D0

consultanta si expertiza

70

20.12

350.000

0

35C.OOO

Pregătire profesionala

71

20.13

65.003

0

65.000

Protecția muncii

72

20.14

18.003

0

18.000

Alte cheltuiel

73

20.30

855.003

0

855.000

Protocol si reprezentare

74

20.30.C2

15.000

0

15.00C

Prime de asigurare non-viata

75

20.3G.C3

50.000

0

50.00C

Chirii

76

20.30.04

190.000

0

190.000

alte cheltuieli cu bunuri si servicii

77

20 30.30

600.000

0

600.000

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

78

59

700.000

0

700.000

‘Burse

79

59.01

700.000

0

700.000

Partea a lll-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE

30

64.10

78.477.000

650.000

79.127.000

Sanatate

31

66.10

78.477.000

650.000

79.127.000

■CI ILLIUILLI CURENTE

82

01

78.477.COO

650.000

79.127.000

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

83

10

51.750.000

650.0C0

52.400.000

Cheltuieli salariale in bani

84

10.C1

41.057.000

700.0C0

41 757.000

Salarii de baza

85

10.C1.01

28.250.000

-150.0C0

28.100.000

Sporuri pentru condiții de munca

86

1O.C1.05

3.965.000

-50.0C0

3.915.000

Alte sporuri

87

10.C1.06

8.560.000

-90.000

8.470.000

Oro suplimentare

88

10.C1.07

0

100.000

100.000

Fond de premii

89

10.C1.08

0

900.000

900.000

Alte drepturi salariale in bani

90

10.C1.30

282.000

-10.000

272.000

Cheltuieli salariale in natura

91

10.02

2.400.000

0

2.400.000

DENUMIREA INDICATORILOR

Ticnete de masa

Contribuții

Contribuții de asigurări sociale de stat

Contribuții dc asigurări de șomaj

Contribuții de asigurări sociale de sanatate

Contribuții de asigurări pentru accidente de munca si boli profesionale

Contribuții pentru concedii si indemnizații

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

3unuri si servicii

Furnituri de birou

Materia e pentru curățenie

încălzit, iluminat si forța motrica

Apa. canal si salubritate

Carburanți si lubrifianti

Piese de schimb

Transport

Posta, telecomunicații, radio: tv. inremet

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

Alte bunuri si seiv cii pentru întreținere si funcționare

Reparații curente

Hrana

Hrana pentru oameni

Medicamente si materiale sanitare

Medicamente

Ma'enale sanitara

Reactivi

Dezinfectanti

Bunuri de natura obiectelor de inventar

Uniforme si echipament

Lenjerie si accesorii de pat

Cod rând

Cod indicator

Program aprobat

Influenta

Program rectificat

92

10.02.01

2.400.000

0

2.400.00U

93

10.03

8.293.000

-50.000

8.243.000

94

10.03.01

5.570.000

-15.000

5.655.000

95

10.03.02

190.000

-10.000

180.000

96

10.03.93

1.938.000

-5.000

1.933.000

97

10.03.04

111.000

-10.000

101.0001

98

ll0.03.9G

384.000

-10.000

374.000

99

20

26.927.000

0

26.027.009

100

20.01

7.530.000

0

7.530.000

101

20.01.01

200.000

0

200.009

102

20 01 02

600.000

0

600.009

103

20.01.03

1.500.000

0

1.500.009

104

20.01.04

270.000

0

270.009

105

20.01.05

60.000

0

60.009

106

20.01.06

850.000

0

850.00-3

107

20.01.07

350.000

0

350.00-9

108

20.01.98

120.000

0

120.00-9

109

20.01.09

100.000

0

100.000

110

20.01.30

3.480.000

0

3 480.000

111

20.02

200.000

0

200.000

112

20.03

1.500.000

0

1 son mo

113

20.03.01

1.500.000

0

1.500.000

114

20.04

13.978.000

0

13.978.000

115

20 04 01

5.143.000

0

5.143.000

110

20.04.02

5.435.000

0

5.435.000

117

20.04.03

2.800.000

0

2.809.000

118

20.04.04

600.000

0

60-9.000

119

20.05

'.480.000

0

1.48-9.000

120

20.05.01

30.000

0

30.000

121

20.05.03

150.000

0

150.000

DENUMIREA INDICATORILOR

Alte obiecte do inventar

Deplasări, detasari, transferări

Deplasări interne, detasarl, transferări

Cârti, puhlicatii si materiale documentare

consultanta si expertiza

Pregătire profesionala

Pioleulia muncii

Alte cheltuieli

Protocol si reprezentare

Prime dc asigurare non viata

Chirii

alte cheltuieli cu bunuri si servicii

TITLUL XI Al TF CHELTUIELI

Burse

Din total capitol

Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi

Spitale generale

Partea a Vll-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT

REZERVE

EXCEDENT

DEFICIT

SECȚIUNEA DEZVOLTARE

SECȚIUNEA DEZVOLTARE

TOTAL VENITURI

II. VENITURI DIN CAPITAL

Incasari din rambursarea împrumuturilor acordate

Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea da cheltuieli

Sume utilizate de administrațiile locale din excedentul anului precedent pentru secțiunea de dezvoltare

Cod rard

Cod indicator

Program aprobat

Influenta

Program rect ficat

122

20.05.30

1.300.000

0

1.300.000

123

20.06

41.000

C

41.300

124

20.06.01

41.000

0

41.000

125

20.11

10.000

0

10.000

126

20.'2

350.000

0

350.000

127

20/3

65.000

0

65.000

128

20/4

18.000

0

18.000

129

20.30

855.000

0

855.000

130

2C.30.02

15.000

0

15.000

131

2C.30.03

50.0U0

0

50.000

122

2C.30.04

190.000

0

190.000

133

2C.30.30

600.000

0

600.000

134

59

700.00C

0

700.000

'35

59.01

700.00C

0

700.000

136

66.10.06

78.477.000

650.000

79.127.030

137

66.10.06.01

78.477.000

650.000

79.127.030

138

96.10

0

0

0

139

97.10

0

0

0

14D

98.10

0

0

0

141

99.10

0

0

0

1

7.500.000

0

7.500.000

2

00.01

7.500.000

0

7.500.000

3

00.10

2.000.000

0

2.000.000

4

40.10

2.000.000

0

2.000.000

5

40.10.15

2.000.000

0

2.000.000

6

40.10.15.02

2.300.000

0

2.000.003

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod rând

u.

I ,c ■o

o O

Program aprobat

Influenta

3 u=

u

E

n

Q} o £

SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

7

00.18

5.500.000

0

5.500.000

Subvenții de la alte administrații

8

43.10

5.500.000

0

5.500.000

Subvenții de la bugetul local pentru finanțarea cheltuielilor de capital din domeniul santatii

9

43.10.14

5.500.000

0

5.500.000

TOTAL CHELTUIELI

10

7.500.000

0

7.500.000

CHELTUIELI CURENTE

11

01

0

0

0

CHELTUIELI DE CAPITAL

12

70

7.500.000

0

7.500.000

TFTLJLXIII ACTIVE NEFINANCIARE

13

71

7.500.000

0

7.500.000

Active fixe

14

71.01

7.500.000

0

7.500.000

Construcții

15

71.01.01

4.050.000

0

4.053.000

Mașini, echipamente si mijloace de transport

16

71.01.02

2.700.000

0

2.703.000

Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale

17

71.01.03

500.000

0

500.000

Alte active fixe

18

71.01.30

250.000

0

250.000

Partea a lll-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE

19

64.10

7.500.000

0

7.500.000

Sănătate

20

66.10

7.500.000

0

7.500.000

CHELTUIELI CURENTE

21

0'

0

0

0

CHELTUIELI DE CAPITAL

22

70

7.500.000

0

7.500.000

TITI UI XIII ACTIVE NEFINANCIARE

23

71

7.500.000

0

7.500.000

Active fixe

24

71.01

7.500.000

0

7.500.000

Construcții

25

71.01.01

4.050.000

0

4.C50.000

Mașini, echipamente si mijloace de transport

76

71 01 0?

2.700.000

0

2.700.000

Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale

27

71.01.03

500.000

0

500.000

Alte active fixe

28

71.01.30

250.000

0

250.000

Din total capitol

Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi

 • 29

 • 30

66.10.06

7.500.300

0

7.500.000

Spitale generale

66.10.06.01

7.500.300

0

7.500.000

Partea a Vll-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT

31

96.10

0

0

0

REZERVE

32

97.10

0

0

0

EXCEDENT

33

98.10

0

0

0

DEFICIT

DENUMIREA INDICATORILOR

w r-

Cod rard

99.10

Cod indicator

o

Program aprobat

o

Influenta

o

Program rectificat


w

wMUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA

DIRECȚIA ECONOMICĂ


BUGETUL INSTITUȚIILOR PUBLICE ȘI ACTIVITĂȚILOR FINANȚATE INTEGRAL

SAU PARȚIAL DIN VENITURI PROPRII RECTT-TCAT PF ANUL 201/


CASA MUNICIPALA DE CULTURĂ, SERVICIUL PUBLIC PEhTRlJ ADMINISTAREA OBIECTIVELOR CULTURALE, CANTINA DE AJUTOR SOCIAL ȘI PENSIUNE, SERVICIUL PUBLIC PENTRU ADMINISTRARFA PARCĂRILORDENUMIREA INDICATORILOR

Cod rard

o

,3

T5 C

■O o o

7^ Cl-C

XjUL

Xi -------

3

5. .-o

t

D-

'‘-1 >

\O/

Influenta

<B o

 • 1

CD

 • 2 CL

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE + SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE

TOTAL VENITURI

1

00.01

35.830.261

0

35.830.261

I. VENITURI CURENTE

2

00.02

21.775.261

0

21.775.261

C. VENITURI NEFISCALE

3   00.07

21.775.261

0

21.775.251

C1. VENITURI DIN PROPRIETATE

4

00.08

16.744.000

0

16.744.000

Venituri din proprietate

5

30.10

16.744.000

0

16.744.000

Venituri din concesiuni si inchirierl

6

30.10.05

16.744.000

0

16.744.000

Alte venituri din concesiuni si închirieri de către instituțiile publice

7

30.10.05.30

16.744.003

0

16.744.000

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII

8

00.09

5.031.261

0

5.031 261

Venituri din prestări do servicii si alte activitati

9

33.10

5.031.261

0

5.031.261

Venituri din valorificarea produselor obținute din activitatea proprie sau anexa

10

33.10.16

3.531.261

0

3.531.261

Alte venituri din prestări de servicii si alte activitati

11

33.10.50

1.500.000

0

1.500 000

Transferuri voluntare, altele decât subvențiile

12

37.10

0

0

0

Varsaminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare a bugetului ce venituri proprii si subvenții

13

37.10.03

-5 000.000

0

-5.000.000

Varsaminte din secțiunea de funcționare

14

37.1C.04

5.000.000

0

5.000.000

SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

15

00.18

14.055.000

0

14.055.000

Subvenții de la alte administrații

16

43.10

14.055.000

0

14.055.000

Subvenții pentru instituții publice

17

43.10.09

11.893.000

0

11.893.000

Subvenții pentru instituții publice destinate secțiunii de devoltare

18

43.10.19

2.162.000

0

2.162.00C

TOTAL CHELTUIELI

19

54.883.000

0

54.883.000DENUMIREA INDICATOR LOR

Cod rând

o ș c

O Q

Program aprobat

Influenta

P'ogram rectificat

CHELTUIELI CURENTE

20

01

31.765.372

3.733

31.769.105

TITI LJl 1 CHFITUIFI 1 DF PERSONAL

21

10

9.361.000

0

9.361.000

Cheltuieli salariale ir. bani

22

10.01

7.648.003

-130.300

7.517.700

Salarii de baza

23

10.01.01

7.022.003

-583.405

6.438.595

Alte sporuri

24

10.31.06

189.003

227.000

416.000

Ore suplimentare

25

10 01 07

■3

127.000

127.000

Fond de premii

26

10.01.08

•3

183.105

183.105

Indemnizații de delegare

27

10.01.13

27.00-3

-1.000

26.000

Alte drepturi salariale in bani

28

10.01.30

410.000

-83.000

327.000

Cheltuieli salariale in natura

29

10.02

0

232.300

232.300

1 ichete de vacanta

30

10.02.06

0

232.300

232.300

Contribuții

31

10.03

1.713.000

-102.000

1.611.000

Contribuții de asigurări sociale de stat

32

10.03.01

1 177.000

-76.000

1.101.000

Contribuții de asigurări de șomaj

33

10.03.02

44.000

-4.000

40.000

Contribuții de asigurări sociale de sanatate

34

10.03.03

421.000

-24.000

397.000

Contribuții de asigurări pentru accidente de munca si boli profesionale

35

10.03.04

23.000

-3.000

17.000

Contribuții pentru concedii 3i indemnizații

35

10.03.06

51.000

5.000

56.000

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

37

20

22.404.372

3.733

22.408.105

Bunuri si servicii

38

20.01

8 063.800

0

8.060.806

Furnituri de birou

39

20.01.o:

179.800

0

170.800

Materiale pentru curățenie

4.3

20 01 02

?.R3 (1OO

O

380.00C

încălzit, iluminat si torta motrica

41

20.01.03

953.000

0

958.00C

Apa, canal si salubritate

42

20.01.04

109.000

0

109.000

Carburanți si lubritianti

43

20.01.05

125.000

0

125.000

Fiese de schimb

44

20.01.06

1.063.000

0

1.068.000

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

45

20.01.08

186.000

0

186.000

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

46

20.01.39

2.400.000

0

2.400.000

Alte bunuri si servicii pentru intretinere si funcționare

47

20.01.30

2.655.000

0

2.655.000

Reparații curente

43

20.02

1.081.000

0

1.081.000

Hrana

49

20.03

8.640.000

0

8.640.000

DENUMIRE/'. INDICATORILOR

Hrana pentru oameni

Medicamente si materiale sanitare

(Medicamente

Materiale sanitare

Bunuri de natura obiecte:or de inventar

Uniforme si echipament

Lenjerie si accesorii de pal

Alte obiecte de inventar

Deplasări, detasari, transferări

Deplasări interne, detasari, transferări

Deplasări in străinătate

Corii, publicații si materiale documentare

consultanta si expeiliza

Pregătire profesionala

| Protecția muncii

Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din acțiuni in reprezentata intereselor statului, potrivit dispozițiilor legale

Alte cheltuieli

Reclama si publicitate

Protocol si reprezentare

Prime de asigurare non-viata

Chirii

alte cheltuieli cu bunuri si servicii

CHELTUIELI DE CAPITAL

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

Active fixe

Construcții

Mașini, echipamente si mijloace de transport

Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale

Alte active fixe

T5 «-

2 •o o a

God indicator

Program aprobat

Influenta

Program rectificat

50

20.03.01

8.640.000

0

8.640.000

51

20.04

11.200

0

11.200

52

20.04.01

6.200

0

6.200

53

20.04.02

5.000

0

5.000

54

20.06

875.000

22.000

397.000

55

20.05.01

360.000

0

360.000

56

20.05.03

60.000

0

60.000

57

20.05.33

455.000

22.000

477.000

58

20.06

500.000

0

500.000

59

20.06.01

225.000

5.000

230.000

60

20.06.02

275.000

-5.000

270.000

61

20.11

52.000

0

52.000

62

20.12

64.000

0

64.000

63

20.13

155.000

0

155.000

64

20.14

16.000

0

16.000

65

20.25

19.000

0

19.000

66

20.30

2.930372

-18.267

2.912.105

67

20.30.01

50.000

0

50.000

68

20.30.02

30 003

0

30.000

69

20.30.03

28.000

0

28.000

70

20.30.04

36.000

0

36.000

71

20.30.30

2.786.372

-18.267

2.768.105

72

70

23.127.003

0

23.127.000

73

71

23.127.003

0

23.127.000

74

71.31

23.127.000

0

23.127.000

75

71.31.01

17.220.003

0

17.220.000

76

71.31.02

4.000.00-3

0

4.000.000

77

71.31.03

1.407.00-3

0

1.407.000

78

71.31.30

500.000

0

500.000

DENUMIREA INDICATORILOR

■o u e

•o

o

Coc indicator

<5 ■St

O.

<0

E S o

2 a.

Influenta

Program rectificat

TITLUL XIX PATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENT! SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

79

85

-9 372

-3.733

-13.105

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

80

35.01

-9 372

-3.733

-13.105

Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent în secțiunea de funcționare a bugetului local

81

35.01.01

-9.372

-3.733

-13.105

Partea l-a SERVICII PUBLICE GENERALE

82

50.10

8.119.000

0

8.119.000

Alte servicii publice generale

83

54.10

8.119.000

0

8.119.000

CHELTUIELI CURENIE

84

01

8.119.000

0

8.119.000

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

85

20

8.119.000

0

8.119.000

Bunuri si servicii

86

20.31

1.034.000

0

1.034.000

Furnituri de birou

87

20.31.01

50.003

0

50.000

Materiale pentru curățenie

88

20.31 02

300.000

0

300.000

încălzit, iluminat si forța motrica

89

20.31.03

260.003

0

260.000

Apa., canal si salubritate

90

20.31.04

40.000

0

40.000

Carburanți si lubrifianti

91

20.31.05

30.000

0

30.000

Piese de schimb

92

20.31.06

60 000

0

60.000

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

93

20.31.08

20.000

0

20.000

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

94

20.01.09

250.000

0

250.000

Alte bunuri si servicii pentru intretinere si funcționare

95

20.31.30

24.000

0

24.000

Reparații curente

93

20.32

230.000

0

230 000

Hrana

97

20.33

5 800.000

0

5.800.000

Hrana pentru oameni

98

20.03.01

5 800.000

0

5.800.000

Bunuri de natura obiectelor de inventar

99

20.05

440.000

0

440.000

Uniforme si echipament

IOC

20.05.01

200.000

0

200.000

Lenjerie si accesorii de pat

101

20.05.03

40.000

0

40.000

Alte obiecte de inventar

102

20.05.30

203.000

0

200.000

Deplasări, detasari, transferări

103

20.06

75.000

0

75.000

Deplasări irteme, detasari, transferări

104

20.06.01

25.000

0

25.000

Deplasări in străinătate

105

20.06.U2

53.000

0

50 000

Carii, publicații si materiale documentare

106

20.11

20.000

0

20.00C

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod rond

Coc indicator

Program aprobat

Influenta

Program rectificat

consultanta si expertiza

107

20.12

10.000

0

10.000

Pregătire profesie na: a

108

20.13

30.000

0

30.000

Alte cheltuieli

10S

20.30

480.000

0

480.000

Reclama si publicitate

11C

20.30.01

50.000

0

50.000

Protocol si reprezentare

111

20.30.02

20.000

0

20.000

alte cheltuieli cu honuri si servicii

112

20.30.30

410.000

0

410.00C

CHELTUIELI DE CAPITAL

113

70

0

0

C

Din total capitol

Alte servicii publice generale

114

54.10.50

8.119.000

0

8.119.000

Partea a lll-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE

115

64.10

13.120.000

0

13.120.000

Cultura, recreere si religie

116

67.10

3.016.000

120.000

3.136.000

CHELTUIELI CURENTE

117

01

2.609.000

120.000

2.729.00U

1ITLUL 1 CHEL 1 UIELI DE PERSONAL

118

10

1.388.000

120.000

1.508.000

Cheltuieli salariale in bani

119

10.01

1.166.000

25.700

1.191.700

Salarii dc baza

120

10.01.01

1.093.000

-55.405

1.037.595

Alte sporuri

121

10.01.06

62.000

0

62.000

Ore suplimertare

122

10.01.07

0

52.000

52.000

Fond de premii

123

10.01.08

0

29.105

29.105

Indemnizații de delegare

124

10.01.13

11.000

0

11.000

Cheltuieli salariale in natura

125

10.02

0

51.300

51.300

Tichet© de vacanta

126

10.02.06

0

51.300

51.300

Contribuții

12/

10.('3

222.000

43.000

265.000

Contribuții de asigurări sociale de stat

128

10.03.01

135.000

46.000

181.000

Contribuții de asigurări de șomaj

129

10.03.02

9.000

-2.000

7.000

Contribuții de asigurări sociale de sanatate

130

10.03.03

61.000

1.000

62.000

Contr butii de asigurări pentru accidente de munca si boli profesionale

131

10.03.04

6.000

-3.000

3.0UU

Contr.butii pentru concedii si indemnizații

132

10.03.06

11.000

1.000

12.000

TITLUL II BJNURI SI SERVICII

133

20

1.221.000

0

1.221.000

Bunuri si servicii

134

20.01

732.000

0

732.000

Furnituri de birou

135

20.01.01

20.000

0

20.000

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod rând

o

3

T5

O O

7c X»

2

Q. «5

F

2

O)

2

o.

Influenta

Program rectificat

Materiale pentru curățenie

136

20.01 02

25.300

0

25 000

încălzit, i uminat si torta motrica

137

20.01.03

293.300

0

293.000

Apa, canal si salubritate

138

20.01.04

24.300

0

24.000

Piese de schimb

139

2C.01.06

3.300

0

3.000

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

140

20.01.08

26.300

0

26.000

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

141

2C.01.09

260.300

0

260.000

Alte bunuri si servicii pentru intrctincrc si funcționare

142

20.01.30

81.300

0

81.000

Reparații curente

143

20.02

36.000

0

36.000

Bunuri de natura obiectelor de inventar

144

20.05

85.000

22.000

1C7.000

Uniforme si echipament

145

20.05.01

30.000

0

30.000

Alte obiecte oe inventar

146

20.05.30

55.000

22.000

77.000

Deplasări, detasari, transferări

147

20.06

190.000

0

190.000

Deplasări interne, detașai, transferări

148

20.06.01

55.000

5.000

60.000

Deplasări in străinătate

149

20.06.02

135.0U0

-5.0U0

130.UU0

Cart. publicații si materiale documentare

150

20.11

6.000

0

6.000

consultanta si expertiza

151

20.12

4.000

0

4.000

Pregătire profesionala

152

20.13

30.000

0

30.000

Protecția muncii

153

20.14

6.000

0

6.000

Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din acțiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit d spozitiilor legale

154

20.25

4.000

0

4.0U0

Alte cheltuieli

155

23.30

128.000

-22.000

106.000

Chirii

156

20.30.04

36.000

0

36.000

a te cheltuieli cu bunuri si servicii

157

20.30.30

92.000

-22.000

70.000

CHELTUIELI DE CAPITAL

158

70

407.000

0

407.000

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

159

71

407 000

0

407.000

Active fixe

160

71.01

407.000

0

407.000

Construcții

161

71.01.01

0

0

0

Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale

162

71.01.03

207.000

0

207.000

Alte active fixe

163

7101.30

200.000

0

200.000

Din total capitol

DENUMIREA INDICATORLOR

i

■R

£

o O

c ÎS c t: .S "O

c Q

Program aprobat

S c a>

c c

Program rectificat

Servicii culturale

164

67.10.03

1.087.000

30.000

1.117.000

Case de cultura

185

67.10.03.06

1.087.000

30.000

1.117.000

Alte servicii în domeniile culturii, ,'ecreerii si religiei

166

67.10.50

1.929.000

90.00C

2.019.000

Asigurări si asistenta sociala

167

68.10

10.104.000

-120.000

9.984.000

CHELTUIELI CLRENTE

168

01

9.404.000

-120.00C

9.284.000

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL

169

1C

5.404.000

-120.00C

5.284.000

Cheltuiel’ salariale in bani

170

1C.C1

4.494.000

-118.000

4.376.000

Salarii de baza

171

1C.01.0'

3.952.000

-412.000

3.540.000

Alte sporuri

172

1C.C1.C6

127.300

227.000

354.000

Ore suplimentare

173

1C.01.07

0

50.000

50.000

Fond de premii

174

1C.O1.C8

0

100.000

100.000

Indemnizații de delegare

175

1C.01.13

5.000

0

5.000

Alte drepturi sa lan ale in bani

176

1C.01.30

410.300

-83.000

327.000

Cheltuieli salariale in natura

177

1C.02

0

121.000

121.000

Tchete ac vacanta

178

1C.02.CS

0

121.000

121.000

Contribuții

179

1C.03

910.000

-123.000

787.000

Contribuții de asigurări sociale de sta:

180

10.03.0'

652.000

-112.000

540.000

Contribuții de asigurări de șomaj

181

10 03 0?

23.000

-1.000

22.000

Contrib’jfii de asigurări scciale de sanatate

182

10.03.03

215.000

-15.000

200.000

Contribuții de asigurări pentru accidente de munca si boli profesionale

183

1C.03.C-4

10.000

0

10.000

Contribuții pentru concedii ei indemnizații

184

10.03.08

10.000

5.000

15.000

TITLUL 1) BUNURI SI SERVICII

185

20

4.000.000

(•

4.000.000

Bunuri si servicii

186

20.01

545.000

0

545.000

Furnituri de birou

187

20.01.01

60.000

0

60.000

Materiale pentru curățenie

188

20.01.02

30.000

0

30.000

Inca zit, iluminat si torta motrica

189

20.01.03

115.000

0

115.000

Apa. canal si salubritate

190

20.01.04

20.000

0

20.000

Carburanți si lubrifiant!

191

2G.01.05

20.000

0

20.000

Piese de schimb

192

20.0106

30.000

0

30.000

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

193

20.01.08

30.000

0

30.000

DENUMIREA INDICATORILOR

ÎB

•*-

o

o

C3

O

’g

o

Program aprobat

influenta

Program rectificat

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

194

20.01.09

190.000

0

190.000

Alte bunuri si sen/icii pentru introtinere si funcționare

195

20.01.30

50.000

0

50.000

Reparaț i curente

196

20.02

135.000

0

135.000

Hrana

197

20.03

2.840.000

0

2.840.000

Hrana pentru oameni

198

20 03.01

2.840.000

0

2.840.000

Medicamente si materialo sanitare

199

20.04

10.000

0

10.000

Medicamente

200

20.04.01

5.000

0

5.000

Materiale sanitare

201

20.04.02

5.000

0

5.000

Bunuri de natura obiectelor de inventar

202

20.05

235.000

0

235.000

Uniforme si echipament

203

20.05.01

115.000

0

115.000

Lenjerie si accesorii de pat

204

20.05.03

20.000

0

20.000

Alte obiecte de inventar

205

20.05.30

ioo.coo

0

100.000

Deplasări detasari, transferai

206

20.06

55.C00

0

55.000

Deplasări interne, detasari, transferări

207

20.06.01

25.C00

0

25.000

Deplasări in shrainatate

208

20.06.02

30.C00

0

30.000

Carii, publicații si materiale documentare

209

20.11

20.C00

0

20.000

consultanta si expertiza

210

20.12

50.000

0

50.000

Pregătire profesionala

211

20.13

35.000

0

35.000

Alte cheltuieli

212

20.30

75.000

0

75.000

alte cheltuieli cu bunuri si servicii

213

20.30.30

75.000

0

75.000

CHELTUIRI 1 DF CAPITAI

214

70

700.000

0

700.000

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

215

?i

700 000

0

700.000

Acti ve fixe

216

71.01

700.000

0

700.000

Construcții

217

71.01.01

0

0

0

Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale

218

71.01.03

700.000

0

700.000

Din total capitol

Crese

2'9

68.10.11

0

0

0

Alte cheltuieli in domeniul asigurărilor si asistentei sociale

220

68.10.50

10.104.000

-120.000

9.98^.000

Alte cheltuieli in domeniul asistentei sociale

221

68.10.50.50

10.104.000

-120.000

9.984.000

DENUMIREA INDICATORILOR

■u

3 o o

■>

C

8

G ■țs

O O

Program aprobat

Influenta

Pi ogram rectificat

Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINȚE. MEDIU SI APE

222

69.10

33.644.000

0

33.644.000

Locuințe, servicii si dezvoltare publica

223

70.10

33.644.000

0

33.644.000

CHELTUIELI CURENTE

224

01

11.633.372

3.733

11.637.105

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL

225

10

2.569.000

0

2.569.000

Cheltuieli salariale in bani

226

10-01

1.988.000

-38.000

1.950.000

Solarii de baza

227

10.01.01

1.977.000

-116.000

1.861.000

Ore suplimentare

228

10.01.07

0

25.000

25.000

Fond de premii

229

10.01.08

0

54.000

54.C00

Indemnizații de delegare

230

10.01.13

11.000

-1.000

10.000

Cheltuieli salarale in natura

231

10.02

0

60.000

60.000

Tichetc de vacanta

232

10.02.06

0

60.000

60.000

Contribuții

233

10.03

581.000

-22.000

559.000

Conlributii de asigurări sociale de stat

234

1C.03.01

390.000

-10.000

380.000

Contribuții de asigurări de șomaj

235

1U.U3.Uz

12.000

-1.000

11.000

Contribuții de asigurări sociala de sanatate

236

1C.C3.03

145.300

-10.00C

135.000

Contribuții de asigurări pentru accidente de munca si boli profesionale

237

1C.03.04

4.000

C

4.000

Contribuții pentru concedii si indemnizații

238

1C.03.06

30.300

-1.000

29.000

TITI UI II RUNURI SI SFRVICII

239

20

9.064.372

3.733

9.068.105

Bunuri si servicii

24C

20.01

5.749.800

0

5 749 800

Furnituri de birou

241

20.01.0'

49.800

0

49.800

Materiale pentru curățenie

242

20.01.02

25.000

0

25.000

Incazit, iluminat si forța motrica

243

20.01.03

290.000

0

290.000

Apa. canal si salubritate

244

20.01.04

25.000

0

25.000

Carburanți si lubrifiant!

245

20.01.05

75.000

0

75.000

Piese de schimb

246

20.01.06

975.000

0

975.000

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

247

20.01.08

110.000

0

110.000

Materiale si prestări de servicii cu caracter Iun cti o nai

248

20.01.09

1.700.000

0

1.700.000

Alte bunuri si servicii pentru întreținere s funcționare

249

20.01.3C

2.500.000

0

2.500.000

Reparații curente

250

120.02

680.000

0

680.000

DENUMIREA INDICATORILOR

■c c E

T! O f >

Cod indicator

Program aprobat

Influenta

Program rectificat

Medicamente si materiale sanitare

251

2C.C4

1.20C

0

1.200

Medicamente

252

20.C4.01

1.20C

0

1.200

Bunuri de natura obiectelor de inventar

253

20.C5

115.000

0

115.000

Uniforme si echipament

254

20.C5.01

15.000

0

15.000

Alte obiecte de inventar

255

20.05.30

100.000

0

100.000

Deplasați, detasan, transferări

256

20.06

180.000

0

180.000

Deplasări interne, detasan, transferări

257

20.C6.01

120.000

0

120.000

Deplasări in străinătate

258

20.06.02

60.000

0

60.000

Cârti, publicații si materiale documentare

259

20.11

6.000

0

6.000

Pregătire profesionala

250

20.13

6C.OOO

0

60.000

Proiecția muncii

2-31

20.14

1C.OOO

0

10.000

Cheltuieli judiciare si axtrajudiciare derivate din acțiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozițiilor logale

262

20.25

15.000

0

15.000

Alto chelt jieli

263

20 30

2.247.372

3.733

2.251.105

Protocol 3t reprezentare

264

20.30.C2

10.000

0

10.000

Prime de asigurare non-viata

265

20 30.C3

28.000

0

28.000

alte cheltuieli cu bunuri si servicii

266

20.30.30

2.209.372

3.733

2.213.105

CHELTUIELI DE CAPITAL

267

70

22.020.000

0

22.020.000

-ITLUL XIIî ACTIVE NEFINANCIARE

268

71

22.020.000

0

22.020.000

Active fixe

269

71.01

22 020 000

0

22.020.000

Construcții

270

71.01.C1

17.220.000

0

17.220.000

Mașini, echipamente si mijloace de transport

271

71.01.C2

4.000.000

0

4.000.000

Mobilier, aparatura birotica si alte activo corporale

272

71.01.C3

500.000

0

530.000

Alte active fixe

273

71.01.30

300.000

0

330.000

TITLUL XIX PATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

274

85

-9.372

-3.733

-13.105

Plăti efectuate In anii precedenti si recuperate in anul curent

275 |85.01

-9.372

-3.733

-13.105

Plăfi efectuate in anii precedenți și recuperate în anul curent în secțiunea de func;ionare a bugetului local

276

85.01 01

-9.372

-3.733

-13.105

Din total capitol

Pag 10/22

DENUMIREA INDICATORILOR

•o c 2

■o

3

£

o

o o O

Program aprobat

Influenta

Program rectificat

Alte servicii in domeniul locuinței serviciilor si dezvoltării comunale

7.77

70 10 50

33.644.000

0

33.644.000

Partea a Vll-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT

278

96.10

0

0

0

REZERVE

279

97.10

0

0

0

EXCEDENT

280

98.10

0

0

0

DEFICIT

281

99.10

19.052.739

0

19.052.739

SECȚIUNEA FUNCȚIONARE

SECȚIUNEA FUNCȚIONARE

1

28.668.261

0

28.668.261

TOTAL VENITURI

2

00.01

28.668.261

0

28.668.261

1. VENITURI CURENTE

3

00.02

16.775.261

0

16.775.261

C. VENITURI NEFISCALE

4

00.07

16.775.261

0

16.775.261

C1. VENITURI DIN PROPRIETATE

5

00.08

16.744.000

0

16.744.000

Venituri din proprietate

6

30.10

16.744.000

0

16.744.000

Venituri din concesiuni si închirieri

7

30.10.05

16.744.000

0

16.744.000

Alte venituri din concesiuni si închirieri de către instituțiile publice

8

30.10.05.30

16.744.000

0

16.744.000

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII

9

00.09

31.261

0

31.261

Venituri din prestări de servicii si alto activitati

10

33.10

5.031.261

0

5.031.261

Venituri din valorificarea produselor obținute d;n activitatea proprie sau anexa

11

33.10.16

3.531.261

0

3.531.261

Alte venituri din prestări de servicii si alte actvitati

12

33.10.50

1.500.000

0

1.500.000

Transferuri voluntare, altele decât subvențiile

13

37.10

-5.000.000

0

-5.000.000

Varsominto din 3cctiunca dc funcționare pentru finanțarea acctiurii dc dezvoltare a bugetului do venituri proprii si subvenții

14

37.10.03

-5.000.000

0

-5.000.000

SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

15

*00.18

11.893.000

0

11.893.000

Subvenții de la alte administrat!!

16

43.10

11.893.000

0

11.893.000

Subvenții pentru instituții publica

17

43.10.09

11.893.000

0

11.893.000

TOTAL CHELTUIELI

18

31.756.000

0

31.756.000

CHELTUIELI CURENTE

19

01

31.735.372

3.733

31.769.105

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

20

•10

9.361.000

0

9.361.000

Cheltuieli salariale in bani

21

10.0'

7.648.000

-130.300

7.517.7C0

Salarii de baza

22

10.01.01

7.022.000

-583.405

0.438.595

DENUMIREA INDICATORILOR

•o c

93

"O O

O

Cod indicator

Program aprobat

Influenta

Program rectificat

Alte sporuri

23

10.01.06

189.000

227.000

416.000

Ore suplimentare

24

10.C1.07

0

127.000

127.000

^ond de premii

25

10.01.05

0

183.105

183.105

Indemnizații de delegare

26

10.01.13

27.000

-1.000

26.000

Alte drepturi salariale in bani

27

10.01.30

410.000

-83.000

327.000

Cheltuieli salariate in natura

28

10.02

0

232.300

232.300

Tichete de vacanta

29

10.02.CS

0

232.300

232.300

Contribuții

30

10.03

1.713.000

-102.000

1.611.000

Contribuții de asigurări sociale de stal

3'

10.03.01

1.177.000

-76.000

1.101.000

Contribuții de asigurări de șomaj

32

10.03.02

44.000

■4.000

40.000

Contribuții dc asigurări sociale de sanatate

33

10.03.03

421.000

-24.000

397.000

Contribuții de asigurări pentru accidente de munca si boli profesionale

34

10.03.04

20.000

-3.000

17.000

Contribuții pentru concedii si indemnizații

35

10.03.06

5'.000

5.000

56.000

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

36

20

22.404.372

3.733

22.408.105

Bunuri si servicii

37

20.01

8.360.800

0

8.060.800

Furnituri de birou

38

20.01.01

179.800

0

179.800

Materiale pentru cu ■cleme

39

20.01.02

380.000

0

380.COO

încălzit, iluminat si forța motrica

40

20.01.03

958.000

0

958.000

Apa, canal si salubritate

41

20.01.04

109.000

0

109.000

Carburanți si lubritianti

42

20.01.05

125.000

0

125.000

Piesa de schimb

43

20.01.06

1.068.000

0

1 068 000

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

44

2C.01.08

186.000

0

186.000

Materiale si prestări de sen/icii cu caracter funcțional

45

20.01.09

2 400.000

0

2.400.000

Alto bunuri si servicii penlru întreținere si funcționare

46

20.01.30

2.555.000

0

2.655.000

Reparații curente

47

20.02

1.081.000

0

1.031.000

Hrana

48

20.03

8.340.000

0

8.640.000

Hrana pentru oameni

49

20.03.01

8.340.000

0

8.640.000

Medicamente si materiale sanitare

50

20.04

11.200

0

11.200

Medicamente

51

20.04.01

6.200

0

6.200

Materiale sanitare

52

20.04.02

5.000

0

5.000

DENUMIREA INDICATORILOR

c

r-

E

■C c

Cod indicator

Program aprobat

Influenta

Program rectificat

Bunuri de natura obiectelor de inventar

53

20 05

875.000

22.0U(J

897. (MX)

Uniforme si echipament

54

20.05.01

360.000

0

360.000

Lenjerie si accesorii de pal

55

20.05.03

60.000

0

60.000

Alte obiecte de inventar

56

20.05.30

455.000

22.000

477.000

Deplasări, detasari. transferări

57

2C.06

500.000

0

500.000

Deplasări interne, detasari, transferări

58

2C.06.01

225.000

5.000

230.000

Declasări in străinătate

59

2C.06.02

275.000

-5.000

270.000

Cădi, publicații si materiale documentare

60

2C.11

52.000

C

52.000

consultanta si expertiza

61

20.12

64.000

0

64.000

Pregătire profesionala

62

2C 13

155.000

0

155.000

Protecția muncii

63

20.14

16.000

0

16.000

Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din acțiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozițiilor legale

64

20.25

19.000

0

19.000

Alte cheltuieli

65

20.30

2.930.372

-18.267

2.912.105

Reclama si publicitate

66

20.30.01

50.000

0

50.000

Protocol si reprezentare

67

20.30.02

30.000

0

30.000

Prime de asigurare non viata

68

20.30.03

28.000

0

28.000

Chirii

69

20.30.04

36.000

0

36.000

a te cheltuieli cu bunuri si servicii

70

20.30.30

2.786.372

■ -18.267

2.768.105

TITLUL XIX PATI FFFCTUATF IN ANII PRECEDENII SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

71

85

-9.372

-3.733

-13.1C5

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

72

85.0'

-9.372

-3.733

-13.105

Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent *n secțiunea de funcționare a bugetului local

73

85.0'.01

-9.372

-3.733

-13.105

Partea l-a SERVICII PUBLICE GENERALE

74

50.10

8.119.000

0

8.119.000

Alte servicii publice generale

75

54.10

8.119.000

0

8.119.000

CHFI.TUIELI CURENTE

76

01

8.119.000

0

8.119.000

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

77

20

8.119.000

0

8.119.000

Du nuri si servicii

78

20.0'

1.034.000

0

1.034.000

Furnituri de birou

79

20.0* .01

50.000

0

50.000

DENUMIREA INDICATORILOR

V c

T5 O

O

Cod ind câtor

Program aprobat

rc e

c

Program rect ficat

Materiale pentru curățenie

80

2U.01.02

300.000

0

300.000

încălzit, iluminat si forța motrica

31

20.01.03

260.000

0

260.000

Apa, canal si salubritate

82

2C.01.04

40.000

0

40.000

Ca-buranti si lubrnanti

83

2C.01.05

30.000

0

30.000

Piese de schimb

84

2C.01.06

60.000

0

60.000

Posta telecomunicații, radio, tv, internet

85

2C.01.08

20.000

0

20.000

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

86

2C.01.09

250.000

0

250.000

Alte bunuri si servicii pentru intretinere si funcționare

87

2C.01.30

24.000

0

24.000

Reparații curente

88

2C.C2

230.000

0

230.000

Hrana

89

2C.C3

5.800.000

0

5.800.000

Hrana pentru oameni

90

2C.03.01

5.800.000

c

5.800.000

Bunuri de natura obiectelor de inventar

91

2C.C5

440.000

c

440.000

Uniforme si echipament

92

2C.05.0'

200.000

0

200.000

Lenjerie si accesorii de pat

93

2C.C5.03

40.000

c

40.000

Alte obiecte de inventar

94

2C.05.30

200.000

c

200.000

Deplasări, detasari, transferări

95

2C.06

75.000

0

75.000

Deplasări interne, delăsări, transferări

96

2C-.06.0*

25.000

0

25.000

Deplasări in străinătate

97

2C.06.02

50.000

0

50.000

Cârti, publicații si materiale documentare

98

2C.11

20.000

0

20.000

consultanta si expertiza

99

20.12

10.0001

c

10.000

Pregătire profesionala

wn

70 13

30 nno

0

30 nnn

Alte cheltuieli

101

20.30

480.000

0

480.000

Reclama si publicitate

102

20.30.0’

50.300

0

50.000

Protocol si reprezentare

103

2C.30.02

20.000

0

20.000

alte cheltuieli cu bunuri si servicii

104

20.30.30

410.000

0

410.000

Din total capitol

Alte servicii publice generale

105

54.10.50

8.119.000

0

8.119.000

Partea a lll-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE

106

64.10

12.013.000

0

12.013.000

Cultura, recreere si religie

107

67.10

2.609.000

120.000

2.729.000

CHELTUIELI CURENTE

108

01

2.809.000

120.000

2.729.000

DENUMIREA INDICATORILOR

■2

I

o

* *» ■w"

Cod indica toi

Frogram aprobat

Influenta

o £

i

£ S

5i o £

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

109

10

1.388.000

120.000

1.508.000

Cheltuieli sala riale in bani

110

10.01

1.166.000

25.700

1.191.700

Salarii de baza

111

10.01.01

1.993.000

-55.405

1.037.595

Alte sporuri

112

10.01.06

62.000

0

62.000

Ore suplimentare

113

10.01.07

0

52.000

52.COO

Fond de premii

114

10.01.08

0

29.105

29.105

Indemnizații de delegare

115

10.01.13

11.000

0

11.000

Cheltuieli salariale in natura

116

10.02

0

51.300

51.300

Tichete de vacanta

117

10.02.06

0

51.300

51.300

Contribuții

118

1C05

222.000

43.000

265.000

Contribuții de asigurări sociale de stat

119

1C.03.01

135.000

46.000

181.000

Contribuții de asigurări de șomaj

120

1C.03.02

9.000

-2.000

7.000

Contribuții de asigurări sociale de sanatate

121

1C.03.03

61.900

1.00C

62.000

Contribuții de asigurări pentru accidente de munca si boli profesionale

122

1C.03.04

6.900

-3.000

3.000

Contribuții pentru concedii si indemnizații

123

1C.O3.OS

11.000

1.000

12.000

TITLUL II BUNJRI SI SERVICII

124

20

1.221.000

0

1.221.000

Bunuri si servicii

125

20.01

732.000

0

732.000

Furnituri de birou

126

20.01.01

20.000

0

20.000

Materiale pentru curățenie

127

20.01.02

25.000

0

25.000

încălzit, iluminat si forța motrice

128

20.01.03

293.000

0

293.000

Apa. cano si salubritate

129

20.01.04

24.000

n

24 onn

Piese de schimb

130

20.01.06

3.000

0

3.0C0

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

131

20.01.08

26.000

0

26.0C0

Materiale si prestări do servicii cu caracter funcțional

132

20.01.09

260.000

0

260.0C0

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

133

|20.01.30

31.000

0

81.0C0

Reparații curente

134

120.02

36.000

0

36.0C0

Rimuri de natura obiectelor de inventar

135

120.05

85.000

22.000

107.000

Uniforme si echipament

136

•20.05.01

30.000

0

30.001)

Alte obiecte de inventar

137

*20.05.30

55.000

22.000

77.000

Deplasări, delăsări, transfer aii

138

|20.0-3

190.000

0

190.000

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod rând

o

8

c •O

o <J

Program aprobat

Influenta

Program rect ficat

Deplasări interne, detasari. transferări

139

20.06.01

55.000

5.000

80.01)0

Deplasați in străinătate

140

20.06.02

135.000

-5.000

130.000

Cârti, publicații si materiale documentare

141

20.11

6.000

0

6.000

consultanta si expertiza

142

20.12

4.000

0

4.000

Pregătire profesionala

143

20.13

3C.OOO

0

30.000

Proiecția muncii

144

20.14

6.000

0

6.000

Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din acțiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozițiilor legale

145

20.25

4.000

0

4.000

Alte cheltuieli

146

20.30

128.000

-22.000

106.000

Chirii

147

20.30.04

36.000

0

36.000

alte cheltuieli cu bunuri si servicii

143

20.30.30

92.000

-22.000

70.000

Din tota! capitol

Servicii culturale

149

67.10.03

1.087.000

30.000

1.117.000

Case de cultura

150

67.10.03.06

1.087.000

30.000

1.117.000

Alte servicii în domeniile culturii, recreerii si relig ei

151

67.10.50

1.522.000

90.000

1.612.000

Asigurări si asistenta sociala

152

68.10

9.404.000

-120.000

9.284.000

CHELTUIELI CURENTE

 • 153

 • 154

01

9.404.000

-120.000

9.284.000

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL

10

5.404.000

-120.000

5.284.000

Cheltuieli salariate in bani

155

10.01

4.494.000

-118.000

4.376.000

Salarii de baza

156

10 01.01

3 952.000

-412.000

3.540.000

Alte sporuri

157

10.01.06

127.000

227.000

354.000

Ore suplimentare

153

10.01.07

0

50.000

50.000

To rid de premii

159

10.01.08

0

100.000

100.000

Indemnizații de delegare

160

10.01.13

5.000

0

5.000

Alte drepturi salariale in bani

161

10.01.30

410.000

-83.C00

327.000

Cheltuieli salariate in natura

162

10.02

0

121. C00

121.000

Tlchete de vacanta

163

10.02.06

0

121. C00

121.000

Contribuții

164

10.03

910.000

-123.C00

787.000

Contribuții de asigurări sociale ae stat

165

10 03.01

652.000

-112.000

540.000

Contribuții de asigurări de șomaj

166

10 03.02

23.000

-1.C00

22.000

DENUMIREA INDICATORILOR

•u c

i—

■n o

o s ■O

c

o o

Program aprobat

Influenta

cu o >♦=

E

E S CJ e □_

Contribuții de asigurări sociale de sanatate

167

10.03.03

215.000

-15.000

200.00C

Contribuții de asigurări pentru acc:dente de munca si boli profesionale

168

10.03.04

10.000

0

10.000

Contribuții pentru concedii si indemnizații

169

10.03.06

10.000

5.000

15.000

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

17C

20

4.000.000

0

4.000.000

Bunuri si servicii

171

20.01

545.000

0

545.000

Furnituri de birou

172

20.01.01

60.000

0

60.000

Materiale pentru curățenie

173

20.01.02

33.000

0

30.000

încălzit, iluminat si forța motrica

174

20.01.03

115.000

0

115.000

Apa, canal si salubritate

175

20.01.04

23.000

0

20.000

Carburanți si lubrifiant)’

176

20.01.05

23.000

0

20.000

Piese de schimb

177

20.01.06

30.000

0

30.000

Posta, telecomunicații, radio, tv. internet

178

20.01.08

30.000

0

30.000

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

179

20.01.09

190.000

0

190.000

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

18C

20.31.30

50.000

0

50.000

Reparații curente

181

20.02

135.000

0

135.000

Hrana

182

20.03

2.840.000

0

2.840.000

I Irana pentru oameni

183

20.03.01

2.340.003

0

2.840.000

Medicamente si materiale sanitare

184

20.34

10.003

0

10.006

Medicamente

185

20.04.01

5.003

0

5.000

Materiale sanitare

186

20.04.02

5.003

0

5.000

Bunuri de natura obiectelor de inventar

187

20.05

235.003

0

235.000

Uniforme si echipament

188

120.05.01

115.003

0

115.000

Lenjerie s accesorii de pa:

189

20.05.03

20.003

0

20.000

Alte nhiecte de inventar

190

20.05.30

100.000

0

100.000

Deplasări, detasari, transferări

191

20.06

55.003

0

55.000

Deplasări interne, detasari, transferări

192

20.06.01

25.003

0

25.000

Deplasări in străinătate

193

20.05.02

30.000

0

30.000

Carii, publicații si materiale documentare

194

20.11

20.003

0

20.000

consultanta si expertiza

195

20.12

50.000

0

50.000

Pregătire profesionala

196

20.13

35.000

0

35.000

DENUMIREA INDICATORILOR

•o c F

•c c

C

Cod indicator

Program aprobat

Influenta

Program rectificat

Alte cheltuieli

197

20.30

75.000

0

75.003

alte cheltuieli cu bunuri si servicii

193

20.30.30

75.000

0

75.003

Din total capitol

Crese

199

68.10/1

0

0

0

Alte cheltuieli in domeniul asigurărilor si asistentei sociale

203

68.10.50

9.404.000

-120.000

9.284.000

Alte cheltuieli in domeniul asistentei sociale

201

68.10.50.50

9.404.000

-120.000

9.284.000

Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINȚE, MEDIU SI APE

202

69.10

11.624.000

0

11.624.000

Locuințe, servicii si dezvoltare publica

203

70.10

11.624.000

0

11.624.000

CHELTUIELI CURENTE

204

01

11.633.372

3.733

11.637.105

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

205

10

2.569.000

0

2.569.000

Cheltuieli salariate in bani

206

10.01

1.988.000

-38.000

1.950.000

Salarii de baza

207

10.01.01

1.977.000

-116.000

1.861.C00

Ore suplimentare

208

10.01.07

0

25.000

25.C00

rond de premii

209

10.01.08

0

54.000

54.000

Indemnizații de delegare

210

10.01.13

11.000

-1.000

10.000

Cheltuieli salariate in natura

211

10.02

0

60.000

60.000

Tichete de vacanta

212

10.02.06

0

60.000

60.000

Contribuții

213

1C.03

581.000

-22.000

559.000

Contribuții de asigurări sociale de stat

214

1C.03.01

390.000

-10.000

380.000

Contribuții dc asigurări do comaj

21S

1C.03.02

12 000

-1 noo

11 000

Contribuții de asigurări sociale de sanatate

216

1C.03.03

145.300

-10.000

135.000

Contribuții de asigurări pentru accidente de munca si boli profesionale

217

10.03.04

4.000

0

4.000

Contribuții pentru concedii si indemnizații

218

10.03.06

30.000

-1.000

29.000

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

219

20

9.064.372

3.733

9.068.105

Bunuri sl servicii

220

20.01

5.749.600

0

5.749.800

Furnituri de birou

221

20.01.01

49.800

0

49.800

Materialo pentru curățenie

222

20.01.02

25.000

0

25.000

Inca'zit, iluminat si torta motrica

223

20.01.03

290.000

0

290.000

Apa, canal si salubritate

224

20.01.04

25.000

0

25.000

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod rând

Cod indicator

Program aprobat

Influenta

Program rectificat

Carburanți si lubrifiant!

225

20.01.05

75.00C

0

75.000

Piese de schimb

226

20.C1.06

975.00C

0

975.000

Posta, telecomunicații, radio, tv. internet

227

20.C1.00

1'O.OOC

0

110.000

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

228

20.C1.09

1.700.000

0

1.700.000

Alte bunuri si servicii pentru intrefirere si funcționare

229

20.C1.30

2.500.00C

0

2.500.000

Reparații curente

230

20.C2

680.00C

0

680.000

Medicamente si materiale sanitara

231

20. C4

1.20C

0

1.200

Medicamente

232

20.C4.01

1.20C

0|

1.200

Bunuri de natura obiectelor de inventar

233

20.C5

1'5.000

0

115.000

Uniforme si echipament

234

20.C5.01

15.000

0

15.000

Alte obiecte de inventar

235

20.C5.30

100.000

0

100.000

Deplasări, detasari, transferări

236

20.C6

180.00C

0

180.000

Deplasări interne, detasari, transfe'ari

237

20.C6.01

120.000

0

120.000

Deplasări in străinătate

238

20.C6.U2

60.000

0

60.000

Carii, publicații si materiale documentare

239

20.11

6.00C

0

6.000

Pregătire profesionala

240

20.13

60.000

0

60.000

Protecția muncii

241

20.14

'0.000

0

10.000

Cheltuieli judiciare si extrajudiciare cerivate din acțiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozițiilor legale

242

20.25

' 5.000

0

15.000

Alte cheltuieli

243

20.30

2 247.372

3.733

2.251.105

Protocol si reprezentare

244

20.30.02

to.ooc

0

10.000

Prime de asigurare non-viata

245

20.20.03

28.000

0

23.000

alte cheltuieli cu bunuri si servicii

246

20.30.30

2.209.372

3.733

2.213.105

TITLUL XIX PATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN AN JL CURENT

247

85

-9.372

-3.733

-13.105

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

248

85.01

-9.372

-3.733

-13.105

Plă;i efectuate in anii precedenti și recuperate în anul curent în secțiunea da funcționare a bugetului local

249

85.01.01

-9.372

-3.733

-13.105

Din fota capitol

Alte servicii in domeniul locuinței, serviciilor si dezvoltării comunale

50

70.10.50

11.624.000

0

11.624.000

DENUMIREA INDICATORILOR

jpartea a Vll-a REZERVE. EXCEDENT/DEFICIT

o c s

T3 C C

o ș Ej

o O

D ă.

SJ

2

5-.

g i

c S «= _E

Program rectificat

251

96.10

0

0

0

REZERVE

252

97.10

0

0

0

EXCEDENT

253

98.10

0

0

0

DEFICIT

254

99.10

3.087.739

0

3.087.739

SECȚIUNEA DEZVOLTARE

SECȚIUNEA DEZVOLTARE

1

7.162.000

0

7.162.000

TOTAL VENITURI

2

00.01

7.162.000

0

7.162.000

1. VENITURI CURENTE

3

00.02

5.000.000

0

5.000.000

C. VENITURI NEFISCALE

4

00.07

5.000.000

0

5.000.000

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII

5

00.09

5.000.000

0

5.000.000

Transferuri voluntare, altoie decât subvențiile

6

37.10

5.000.000

0

5.000.000

Varsaminte din secțiunea de funcționare

7

37.10.04

5.000.C00

0

5.000.000

SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

8

00.18

2.162.000

0

2.162.000

Subvenții de la alte administrații

9

43.10

2.162.000

0

2.162.000

Subvenții pentru instituții publice destinate secțiunii de devoltare

10

43.10.19

2.162.000

0

2.162.0Q0

TOTAL CHELTUIELI

11

23.127.000

0

23.127.000

CHELTUIELI CURENTE

12

01

0

0

0

CHELI UIELI DE CAPII AL

13

70

23.127.COO

0

23.127.000

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

14

71

23.127.COO

0

23.127.000

Active fixe

15

71.01

23.127.000

0

23.127.000

Construcții

16

71.01.01

17.220.000

0

17.220.000

Mașini, echipamente si mijloace de transport

17

71.01.02

4.000.000

0

4.300.000

Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale

18

71.01.03

1.407.000

0

1.407.000

Alte active fixe

19

71.01.30

500.000

0

500.000

Partea a lll-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE

20

64.10

1.107.000

0

1.107.000

Cultura, recreere si religie

21

67.10

407.000

0

407.000

CHELTUIELI CURENTE

22

31

0

0

0

CHELTUIELI DE CAPITAL

23

70

407.000

0

407.000

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

24

71

407.000

0

407.000

DENUMIREA INDICATORILOR

-u c 3

■o o

O

Cod indicator

Program aprobat

Influenta

8

o

£

O) o

Q.

Active fixe

25

71.01

407.000

0

407.000

Construcții

26

71.01.01

0

0

0

'•/lobilier, aparatura birotica si alte active corporale

27

71.01.03

207.000

0

207.000

Alte active fixe

28

71.01.30

200.000

0

200. C00

Din to.al capitol

Servicii culturale

29

67/0.03

0

0

0

Case de cultura

30

67/0.03.06

0

0

0

Alte servicii în domeniile culturii, recreerii si religiei

31

67/0.50

407.000

0

407.000