Hotărârea nr. 758/2017

Hotărârea 758/2017 - Aprobarea procedurii de concesiune de servicii prin selecție de oferte pentru organizarea evenimentului „Târgul de Crăciun” desfășurat în municipiul Cluj-Napoca.


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind aprobarea procedurii de concesiune de servicii prin selecție de oferte pentru organizarea evenimentului ”Târgul de Crăciun”desfășurat în municipiul Cluj-Napoca

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea procedurii de concesiune de servicii prin „selecție de oferte” pentru organizarea evenimentului ”Târgul de Crăciun” desfășurat în municipiul Cluj-Napoca - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 319883/42/10.07.2017 al Direcției Generale comunicare, dezvoltare locală și management proiecte, prin care se propune aprobarea procedurii de concesiune de servicii prin „selecție de oferte” pentru organizarea evenimentului „Târgul de Crăciun” desfășurat în municipiul Cluj-Napoca;

în conformitate cu prevederile Legii nr. 100/2016, privind concesiunile de lucrări și concesiunile de servicii și ale H.G. nr. 867/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de concesiune de lucrări și concesiune de servicii din Legea nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrări și concesiunile de servicii;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36, 39 al. 1 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă procedura de concesiune de servicii prin selecție de oferte pentru organizarea evenimentului „Târgul de Crăciun' desfășurat în municipiul Cluj-Napoca și documentația, respectiv: fișa de date a achiziției, caietul de sarcini, contractul de concesiune și planul amplasamentului zonei pietonale Piața Unirii, conform Anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Se mandatează primarul municipiului Cluj-Napoca să numească prin dispoziție membrii comisiei de evaluare a ofertelor.

Art. 3. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția Generală Comunicare, dezvoltare locală și management proiecte și Direcția Economică.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Ec. Dan Ștefan Tarcea


A/Contrasernneăză:

Secretarul municipiului,

Jr. Auitora-Roșca

Nr. 758 din 18 iulie 2017 (Hotărârea a fost adoptată cu 20 voturi)

Anexă la Hotărârea nr. 758/2017

SELECȚIE DE OFERTE

PENTRU CONCESIONAREA SERVICIILOR DE ORGANIZARE

A EVENIMENTULUI „TÂRGUL DE CRĂCIUN”

DESFĂȘURAT ÎN PIAȚA UNIRII DIN MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA

2017

DOCUMENTAȚIA DE ATRIBUIRE

CLUJ-NAPOCA

MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA

VIZAT

APROBAT

SERVICIUL ACHIZIȚII PUBLICE

PRIMAR

LUCIA LUPEA

EMIL BOC

FIȘA DE DATE A ACHIZIȚIEI

 • I. Autoritatea contractantă

  Denumire: Municipiul Cluj- Napoca

  Adresă: Calea Moților nr. 3

  Localitate: Cluj-Napoca

  Cod poștal: 400001 Țara: România

  Direcția Generală Dezvoltare Locală și Management

  Proiecte

  Persoana de contact: Delia Mesaroș în atenția: Delia Mesaroș

  Telefon: 0264-599329, interior: 4632

  E-mail: delia.mesaros@primariaclujnapoca.ro

  Fax:0264-599329

  Adresa autorității contractante: www.primariaclujnapoca.ro

II. Principala activitate sau activități ale autorității contractante

□ ministere ori alte autorități publice centrale

3 Servicii generale ale administrațiilor publice

inclusiv cele subordonate la nivel regional sau

□ apărare

local

□ ordine publică/siguranță națională

 • □ agenții naționale

3 autorități locale

 • □ alte instituții guvernate de legea publică

u instituție europeană/organizație internațională

 • □ mediu

 • □ economico-financiare

 • □ sănătate

 • □ construcții și amenajarea teritoriului

□ altele (specificați) _

 • □ protecție socială

 • □ cultură, religie și actv. recreative

 • □ educație

 • □ activități relevante

 • □ energie

 • □ apă

 • □ poștă

 • □ transport

 • □ altele (specificați)

Autoritatea contractantă concesionează în numele altei autorități contractante DA □ NUg

Alte informații și/sau clarificări pot fi obj

inute:

3 la adresa mai sus menționată

□ altele: (specificați / adresa/fax/interval orar)

Data limită de primire a solicitărilor de clarificări:

Data:

Ora limită:_16:30_

Adresa: Moților nr.3, Cluj-Napoca

Data limită de transmitere a răspunsului la clarificări :

III: OBIECTUL CONTRACTULUI

1) Denumire contract: „ Concesionarea serviciilor de organizare a evenimentului <Târgul de Crăciun> desfășurat în Piața Unirii din municipiul Cluj-Napoca”

 • 2) . LEGISLAȚIA APLICATĂ:

 • •  H.G. nr. 867/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de concesiune de lucrări și concesiune de servicii;

 • •  Legea nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrări și concesiunile de servicii;

 • •  Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice;

 • •  H.G. nr. 395/2016 privind aprobarea normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publica/acordului cadru din legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice.

 • •  Legea 215/2001 privind Administrația Publică Locală

 • •  HCLnr. 649/2016

IV. DURATA CONTRACTULUI DE CONCESIONARE DE SERVICII

Durata contractului de concesionare de servicii în vederea organizării evenimentului „Târg de Crăciun”, în municipiul Cluj-Napoca va fi de 5 ani.

V. CRITERII DE CALIFICARE ȘI/SAU SELECȚIE

în vederea calificării la procedura de licitație solicitanții vor face dovada îndeplinirii condițiilor de calificare prin depunerea următoarelor documente:

 • 1. Adresa/Scrisoarea de înaintare a documentelor de participare la procedură;

 • 2. Formular de informații generale;

 • 3. Informații privind situația actuală a operatorilor economici, inclusiv cerințele referitoare la înscrierea în registrul comerțului. Informațiile prezentate trebuie să fie reale și actuale la data limită de depunere a ofertelor. Modalitate de îndeplinire:

 • •  certificatul constatator emis de Oficiul Registrului Comerțului în raza căruia este situat sediul ofertantului, valabil la data depunerii ofertei, din care să rezulte cel puțin informațiile legate de acționari/asociați, reprezentanți legali, durata de funcționare a societății, obiectele de activitate autorizate la Registrul Comerțului. Ofertantul trebuie să aibă ca și domeniu de activitate codul CAEN care să corespundă cu obiectul contractului

 • •  copie după certificatul de înmatriculare eliberat de Oficiul Registrului Comerțului valabil la data depunerii ofertei;

 • 5. Declarația privind eligibilitatea;

 • 6. Capacitatea economică și financiară. Informații și formalități necesare pentru evaluarea respectării cerințelor. Modalitatea de îndeplinire:

 • •  prezentarea informațiilor generale aferente ultimilor 3 ani, completare formular informații generale; Ofertantul trebuie să demonstreze că a realizat o cifră de afaceri medie globală, în ultimii 3 ani, nu mai mică decât 1.000.000;

 • •  prezentarea bilanțurilor contabile aferente ultimilor 3 ani (copie certificată „conform cu originalul”, semnată pe fiecare pagină);

 • •  prezentarea certificatelor de atestare fiscală privind îndeplinirea obligațiilor către bugetul de stat consolidat și către bugetul local, din care să rezulte faptul că operatorul economic și-a îndeplinit obligațiile fiscale de plată către bugetul de stat și către bugetul local, scadente în luna anterioară depunerii ofertelor (original, copie legalizată sau copie certificată „conform cu originalul”, semnată pe fiecare pagină);

 • •  în cazul în care ofertantul are un contract/mai multe contracte cu municipalitatea clujeană, va face dovada că nu are obligații restante față de concedent.

 • 7. Capacitatea tehnică și profesională. Informații și formalități necesare pentru evaluarea respectării cerințelor. Modalitatea de îndeplinire:

 • •  lista contractelor pe ultimii 3 ani, având ca obiect Activități de organizare a evenimentelor și/sau târgurilor, în valoare de minim 1.000.000 lei.

 • •  declarație pe proprie răspundere privind existența dotărilor, a echipamentelor tehnice, a obiectelor de inventar și a mijloacelor fixe solicitate, deținute indiferent de modalitatea juridică;

 • •  declarație pe proprie răspundere privind efectivul mediu al personalului angajat, referitoare la personalul/organismul tehnic de specialitate de care dispune operatorul pentru îndeplinirea contractului;

 • 8. Dovada constituirii garanției de participare la licitație;

 • 9. Declarația privind falimentul;

 • 10. însușirea contractului de concesiune de servicii privind organizarea evenimentului „Târgul de Crăciun”, fără obiecțiuni, prin semnare și parafare;

 • 11. Declarație privind evitarea conflictului de interese;

 • 12. Mandatul acordat persoanei ce reprezintă ofertantul la licitație (dacă este cazul), mandatul va fi prezentat de reprezentantul ofertantului în ziua desfășurării licitației.

 • 13. Dacă se participă în asociere, toate documentele vor fi prezentate de toți asociații

 • 14. Se poate participa cu terț susținător care trebuie să prezinte angajament terț susținător și declarațiile de interese, de eligibilitate și acte doveditoare privind angajamentul

 • 15. Dacă se participă cu subcontractant/subcontractanți, ofertantul trebuie să prezinte acord de subcontractare și declarațiile de interese, eligibilitate, faliment și conflict de interese a subcontractantului și documentele relevante referitoare la capacitatea tehnică și profesională a subcontractantului/subcontractanților propuși cu privire la parte/părțile din contract pe care aceștia urmează să le îndeplinească efectiv.

V. PREZENTAREA OFERTEI

V. 1) Limba de redactare a ofertei

Limba română

V.2) Perioada de valabilitate a ofertei

Oferta va fi valabila pana in data de             (z/l/a), inclusiv

V.3) Garanția de participare

Garanția de participare va fi de 10.000 lei

•Garanția pentru participare va fi valabilă până în data de:

(z/l/a), inclusiv.

 • •     Modul de constituire a garanției pentru participare:

Garanția de participare se exprimă în lei și poate fi constituită în următoarele forme:

 • -     instrument de garantare banară prezentat în ORIGINAL

în cazul instrumentului de garanție bancară emise de o bancă din străinătate, se va prezenta în anexă traducerea autorizată și legalizată a acesteia

 • •  depunerea sumei de bani la caseria autorității contractante până la data stabilită de depunere a ofertelor

 • •  depunerea la autoritatea contractantă până la data deschiderii ofertelor a unui ordin de plata în contul deschis la Banca Naționala -Trezoreria Cluj R017TREZ2165006XXX006924

 • - Modul de restituire a garanției pentru participare: garanția de participare se restituie în cel mult 3 zile lucrătoare de la data semnării contractului.

V.4) Modul de prezentare a propunerii financiare

Propunerea financiară va fi exprimată ferm în lei/mp prin redevență. Ofertantul trebuie sa prezinte formularul de ofertă, conform modelului, care reprezintă elementul principal al propunerii financiare.

V.5) Modul de prezentare a ofertei

- Adresa la care se depune oferta: Municipiul Cluj- Napoca,

Calea Moților nr. 7

 • - Data limită pentru depunerea ofertei:             ora 10:00

 • - Numărul de exemplare în original: 1

 • - Numărul de exemplare în copie: 1

 • - Modul de prezentare: ofertantul trebuie să sigileze originalul setul de copii într-un plic separat, marcând corespunzător plicurile cu «ORIGINAL» și, respectiv, «COPIE». Plicurile se vor introduce într-un plic exterior, închis corespunzător și netransparent.

 • - Plicurile interioare trebuie să fie marcate cu denumirea și adresa ofertantului, pentru a permite retumarea ofertei fără a fi deschisă, în cazul în care oferta respectivă este declarată întârziată.

 • - Documentele ofertei, propunerea financiară și documentele de calificare, garanția de participare în original, se vor introduce în plicuri distincte (plicurile interioare), marcate corespunzător.

 • - Plicul exterior trebuie să fie marcat cu adresa autorității

contractante și cu inscripția « A NU SE DESCHIDE ÎNAINTE DEDATA       ora 11:00

V.6) Posibilitatea retragerii sau modificării ofertei

1 .Ofertantul are dreptul de a-și retrage oferta, prin solicitare scrisă adresată autorității contractante până la data și ora deschiderii ofertelor. Daca un ofertant isi retrage oferta după data limita de depunere a ofertelor pierde garanția de participare in favoarea autoritatii contractante.

2.Ofertantul poate modifica conținutul ofertei, până la data și ora stabilită pentru depunerea ofertelor, adresând pentru aceasta autorității contractante o cerere de retragere a ofertei în vederea modificării. Autoritatea contractantă nu este răspunzătoare în legătură cu posibilitatea ofertantului de a depune noua ofertă, modificată, până Ia data și ora limită, stabilită în documentația de atribuire.

3.Riscurile transmiterii ofertei, inclusiv forța majoră, cad în sarcina operatorului economic.

4.Oferta depusă la o altă adresă a autorității contractante decât cea

stabilită sau după expirarea datei limită pentru depunere este considerată întârziată și se returnează nedeschisă.

V.7) Deschiderea ofertelor

Deschiderea ofertelor va avea loc la sediul organizatorului în data de             ora 11:00 la care vor fi prezenți membrii

comisiei pentru evaluare, reprezentanții operatorilor economici care vor prezenta și documentul de împuternicire.

VI. CRITERII DE ATRIBUIRE:

Mențiune: se evaluează doar ofertele care se califică atât din punct de vedere al eligibilității cât și din punct de vedere tehnic

Contractul de concesionare de servicii de organizare a evenimentului „Târgul de Crăciun” se va atribui ofertantului cu cel mai mare punctaj obținut în urma următoarelor criterii:

•  Descriere: Componența financiară pentru redevența minima ofertată - maxim 10 puncte.

Punctajul se va calcula conform algoritmulului de calcul descris mai jos:

 • a) pentru cea mai mare valoare ofertată, dar nu mai puțin de 0,1556 lei/ mp /zi calculată pentru fiecare ediție, se acordă 10 puncte;

 • b) pentru altă valoare totală ofertată, mai mică decât cea prevăzută la lit. a), punctajul se calculează astfel:

Punctaj (p) = [altă valoare totală ofertată / cea mai mare valoare totală ofertată] x punctaj maxim (10 puncte),

unde:

 • # punctaj (p) = punctajul ofertei

 • # altă valoare ofertată = valoarea ofertei

 • # punctaj maxim = punctajul pentru cea mai mare valoare ofertată conform pct. a) (10 puncte)

 • •  Descriere: Componenta tehnică, reprezentând conceptul - 90 puncte

Punctajul se va acorda după cum urmează:

- 25 puncte: Creearea unui concept integrat pentru asigurarea unui înalt standart de calitate a evenimentului.

-10 puncte: Găzduirea și exploatarea unui Patinoar, conform parametrilor menționați în caietul de sarcini;

 • - 10 puncte: Găzduirea și exploatarea căsuțelor conform cerințelor menționate în caietul de sarcini.

-10 puncte: Activități de promovare și publicitate a Evenimentului, din care:

 • * 3 puncte: promovarea locală

 • * 3 puncte: promovarea națională

 • * 4 puncte: promovarea internațională

 • - 5 puncte: Activități de animație stradală, din care:

 • *  2 puncte: estetica personajelor

 • *  3 puncte: însușirea cerințelor de la punctul F

 • - 10 puncte: Realizarea serviciilor de scenotehnică, din care:

•   7puncte: însușirea cerințelor menționate la punctele 1), 2), 3) de la litera G

»  3 puncte', decorul scenei prezentat în simularea detaliată

 • - 10 puncte: Activități de organizare concerte și producții artistice

 • - 5 puncte: Furnizarea de pachete turistice

 • - 5 puncte: Realizarea și amplasarea a două porți de intrare în Târgul de Crăciun

Punctai maxim: 100 de puncte

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

APROBAT PRIMAR EMIL BOC


DIRECȚIA GENERALĂ COMUNICARE, DEZVOLTARĂ LOCALA ȘI

MANAGEMENT DE PROIECTE

SERVICIUL EVENIMENTE PUBLICE

CAIET DE SARCINI

Pentru concesionarea serviciilor de organizare a evenimentului „Târgul de Crăciun” desfășurat în Piața Unirii din municipiul Cluj-Napoca

1. OBIECTIVELE URMĂRITE DE CĂTRE MUNICIPALITATE PE TERMEN LUNG, MEDIU ȘI IMEDIATE SUNT URMĂTOARELE:

 • •  dezvoltarea durabilă a evenimentului „Târgul de Crăciun ”

 • •  promovarea calității evenimentelor și activităților din cadrul Târgului de Crăciun

 • •  creșterea numărului de turiști în municipiul Cluj-Napoca în perioada desfășurării Târgului de Crăciun

 • •  aducerea unui aport financiar către autoritatea locală, prin plata de către un concesionar a unei redevențe și a taxei de ocupare a domeniului public

 • •  dezvoltarea capacității tehnice și manageriale în domeniul organizării de evenimente

 • •  existența unui cadru competitiv, ceea ce duce la dorința de a dezvolta evenimentul la nivel național și internațional, contribuind la creșterea imaginii municipiului Cluj-Napoca

 • 2. CERINȚE MINIME OBLIGATORII ÎN VEDEREA BUNEI DESFĂȘURĂRI A EVENIMENTULUI „TÂRGUL DE CRĂCIUN CLUJ-NAPOCA”

A. Crearea unui concept integrat pentru asigurarea unui înalt standart de calitate a evenimentului.

conceptul/firul narativ și vizual al evenimentului trebuie să se regăsească în toate elementele amplasate în spațiul public (căsuțe, scenă, decor scenă și minim două porți de intrare, patinoar, signalistică, promovare, animație stradală, program artistic etc.);

IO Prezentarea unui plan de amplasament conform anexei cu toate elementele amplasate în cadrul Târgului de Crăciun conform conceptului propus;

Realizarea unui identități vizuale (logo, fonturi), în cazul în care concesionarul dorește poate folosi identitatea vizuală utilizată de către municipalitatea clujeană la ediția Târgului de Crăciun 2016. Identitatea vizuală a evenimentului va fi utilizată pe toată durata contractuală și pe toate canalele de comunicare

Realizarea unei diorame amplasată în Piața Unirii care să cuprindă personajele din scena nașterii Mântuitorului. Aceasta va fi decorată și iluminată și trebuie să fie integrată în conceptul propus. A se prezenta o simulare a dioramei.

Mențiune: Bradul de Crăciun și iluminatul festiv va fi asigurat de către concedent

Mențiune: Vor fi punctate și prezentarea altor elemente decât cele prevăzute în criteriile de atribuire

Mențiune: A se prevedea cale de acces pe latura de vest pentru aprovizionare

B. Găzduirea și exploatarea a minim 73 căsuțe, în suprafață minimă de 9 mp, în cadrul cărora se vor desfășură diverse activități de comercializare produse, după cum urmează:

 • 1) 40% - activități de comercializare a produselor nealimentare: obiecte artizanale produse de micii meșteșugari și produse specifice Sărbătorilor de Iarnă; minim 3 meșteri / meșteșugari care să producă obiecte specifice în fața vizitatorilor

 • 2) 25% - activități de alimentație publică și de comercializare a produselor alimentare (panificație și patiserie, mâncăruri calde, băuturi, came și preparate din carne);

 • 3) 35% - activități de comercializare a produselor de calitate superioară,

 • 4) realizarea unei căsuțe cu o suprafață minimă de 30 mp reprezentând „Căsuța lui Moș Crăciun". Aici se vor realiza ateliere pentru copii cum ar fi: ateliere de gastronomie, lucru manual, ceramică și modelaj, muzică, textile, desen și pictură, teatru de păpuși, origami, dulciuri, fotografie și ateliere de familie

 • 5) realizarea a două căsuțe pentru închirierea patinelor și vânzarea biletelor pentru accesul la patinoar

 • 6) realizarea iluminatul și decorul căsuțelor să fie specific sărbătorilor de iarna

^Mențiune: Modelul pentru toate căsuțele care vor fi amplasate în Piața Unirii, va fi prezentat printr-o simulare detaliată a acestora. Totodată precizăm că modelul căsuțelor prezentat în simulare trebuie să fie integrat în conceptul propus.

C. Găzduirea și exploatarea unui Patinoar:

 • 1) amenajarea patinoarului se va realiza cu respectarea standardelor europene aferente, asigurând o suprafață de min. 800 mp gheață;

 • 2) asigurarea de personal propriu (angajat sau contractat), pentru exploatarea în condiții de siguranță și eficiență a patinoarului;

 • 3) Căsuțele destinate închirierii patinelor și vanzarea biletelor trebuie să fie parte integrantă din conceptul propus.

*Mențiune: A se prezenta un concept al amplasamentului patinoarului prezentat printr-o simulare detaliată a acestuia, încadrăndu-se în conceptul propus. Ofertantul va asigura acces gratuit la patinoar pentru toți participanții în data de 1 Decembrie a fiecărui an, zi dedicată pentru „Ziua Națională a României”.

 • D. Activități de promovare și publicitate a Evenimentului:

1) promovare națională:

 • - minimum 5 reportaje / ediție la cel puțin 2 televiziuni în cadrul știrilor din intervalul orar 19:00-22:30

 • - minimum 5 spoturi TV / ediție la minimum 2 televiziuni naționale din intervalul orar 19:00-22:30

 • - minimum 50 de spoturi radio / ediție la cel puțin 2 canale naționale

 • - minimum 6 panouri outdoor / ediție în localități de peste 50.000 de locuitori

 • - minimum 10 bannere Online la minimum 2 publicații online

 • - minimum 5 de articole la minimum 5 publicații online

2) promovare locală

 • - minimum 50 de articole la minimum cinci publicații online

 • - minimum 30 de spoturi radio la minimum două canale radio

 • - minimum 6 panouri outdoor / ediție în Cluj-Napoca

 • - minimum 10 bannere online la minimum 5 publicații online

 • - minimum 30.000 de pliante de promovare a evenimentului

3) promovare internațională

 • - website dedicat evenimentului în minimum 5 limbi (limba română, limba engleză, limba franceză, limba maghiară și limba germană), încadrându-se în conceptul propus. Website-ul trebuie să fie actualizat pe tot parcursul contractului.

 • - comunicare pe rețelele de socializare (Facebook și Instagram) și derularea de campanii publicitare pe aceste rețele (cu audiență «reach» de peste 2.000.000 vizualizări / ediție și interacțiune «reactions» de peste 100.000 / ediție)

 • - interacțiune prin platforma google ads, minimum 1.000.000 de interacțiuni/ediție

E. Activități de animație stradală

 • 1). Contractarea unui prestator de servicii de animație stradală (incluzând teatru, muzică, dans, carnaval) pentru minim 2 personaje în perioada de Luni - Joi și 5 personaje în perioada de Vineri -Duminică, care vor crea o atmosferă de poveste, vor interacționa cu participanții din cadrul evenimentului și vor oferi informații cu privire la activitățiile care se vor desfășură pe întreaga perioadă a evenimentului.

^Mențiune: Precizăm că personajele de animație stradală trebuie să fie integrate în conceptul propus. Se va prezenta o simulare detaliată cu toate personajele care vor face parte din activitate.

F. Realizarea serviciilor de scenotehnică

 • 1) asigurarea unei scene de 10 m x 12 m, dotată cu lumini, sunet etc., pe toată perioada desfășurării Evenimentului, pentru susținerea concertelor realizate în fiecare seară, cu respectarea rider-elor tehnice impuse de artiștii care vor presta pe scenă.

 • 2) asigurarea unui LED de 7 m x 4 m pe fundalul scenei, în data de 5 decembrie a fiecărei ediții

 • 3) decorarea scenei să fie integrată în conceptul propus

 • 4) asigurarea a minimum 3 tunuri de căldură de minimum 30 kwh

*Mențiune: Ofertantul va pune la dispoziția municipalității serviciile de scenotehnică (scenă, sunet și lumini) pentru evenimentele „Ziua Națională a României” (l decembrie a fiecărei ediții) și „Revelion” (31 decembrie - 1 ianuarie, a fiecărei ediții). Acesta va asigura un perimetru în suprafață de minim 6m x lOm în lateralele scenei pentru amplasarea a două ecrane LED în data de 1 decembrie, de către autoritatea contractantă.

G. Activități de organizare concerte și producții artistice

 • 1) organizarea de activități cultural - artistice, cuprinse în programul cultural, pe scena amplasată în cadrul târgului, pe întreaga perioadă a Evenimentului; pentru organizarea acțiunilor se pot încheia contracte de colaborare cu diverși organizatori de evenimente autorizați.

 • 2) susținerea unor concerte live în fiecare seară de muzică dance, pop-rock, jazz, blues, colinde, muzică folclorică.

 • 3) în data de 5 decembrie concesionarul va realiza o seara destinată copiiilor, în cadrul căruia vor participa artiști de talie națională, cu ocazia sărbătorii de Sfântul Nicolae.

 • * Mențiune: Ofertantul poate să propună realizarea/organizarea a unor evenimente, în cadrul Târgului de Crăciun, care nu sunt specificate în criteriile de atribuire

 • * Mențiune: în cadrul evenimentelor „Ziua Națională a României” (1 decembrie) și „Revelion” (31 decembrie - 1 ianuarie), a fiecărei ediții, autoritatea contractantă va asigura programul artistic la scenă.

H. Furnizarea de pachete turistice

 • 1) încheierea unui parteneriat cu o agenție specializată în vederea realizării unor pachete turistice pentru atragerea unui numătr cât mai mare de vizitatori în municipiul Cluj-Napoca în cadrul Târgului de Crăciun;

 • 2) ofertantul se obligă ca, prin parteneriatele încheiate cu agențiile de turism, să se realizeze achiziția de către turiști a minimum 500 de pachete turistice, urmând ca de la an la an, numărul pachetelor turistice să crească cu 10% față de anul precedent.

 • I. Realizarea și amplasarea a două porți de intrare în Târgul de Crăciun decorate

1) Ofertantul va realiza două porți de intrare decorate și iluminate specific sărbătorilor de iarnă

*Mențiune: A se prezenta un concept al amplasamentului și decorului porților prezentate printr-o simulare detaliată a acestora, încadrăndu-se în conceptul propus.

 • * Mențiune: Ofertantul poate să includă în concept și alte elemente decât cele solicitate prin criteriile de atribuire, acestea fiind punctate în conceptul meționat la punctul A

3. OBLIGAȚII FINANCIARE

Concesionarul va achita anual redevența stabilită în urma procedurii de atribuire a contractului de concesiune de servicii privind organizarea evenimentului „Târgul de Crăciun” și o taxă de ocupare a domeniului public în valoare de 0,36 lei/mp/zi cf. HCL 649/2016, existând posibilitatea ca aceasta să se modifice anual conform Hotărârii Deliberativului Local pentru fiecare din anii respectivi pe baza unei Hotărâri de Consilu Local.

Mențiune: Costul total al redevenței și al taxei de ocupare a domeniului public se va calcula în urma conceptului depus în care se stipulează numărul total de mp, pe care se va desfășura activitatea comercială (căsuțe, patinoar etc.).

4. CRITERIILE DE ATRIBUIRE

Contractul de concesionare de servicii privind organizarea evenimentului „Târgul de Crăciun” se va atribui ofertantului cu cel mai mare punctaj obținut în urma următoarelor criterii:

1. Componenta financiară ”Redevența” (punctajul maxim este de 10 puncte)

Punctajul pentru factorul de evaluare "Valoarea ofertei”, respectiv redevența, se calculează conform studiului de piață realizat de către Camera Notarilor Publici Cluj și conform Legii 50/1991 ari. 17. Taxa de concesionare este calculată după cum urmează: 1420 lei/ mp, unde 1420 lei / 25 ani = 56,8 lei/mp/an, unde 56,8 lei/ 365 zile = 0,1556 lei/mp/zi.

*Mențiune: Costul total al redevenței se va calcula în urma conceptului depus în care se stipulează numărul total de mp, pe care se va desfășura activitatea comercială (căsuțe, patinoar etc.).

Durata de desfășurare a Târgului de Crăciun pentru anii 2017-2021 este următoarea:

 • 1. Târgul de Crăciun 2017 = perioada: 24.11.2017-01.01.2018 - 39 zile

 • 2. Târgul de Crăciun 2018 = perioada: 23.11.2018-01.01.2019-40 zile

 • 3. Târgul de Crăciun 2019 = perioada: 22.11.2019-01.01.2020 - 41 zile

 • 4.  Târgul de Crăciun 2020 = perioada: 20.11.2020-01.01.2021 -43 zile

 • 5. Târgul de Crăciun 2021 = perioada: 19.11.2021-01.01.2022 - 44 zile

Detalii privind aplicarea algoritmului de calcul:

Punctajul pentru factorul de evaluare ”Redevența”, se acordă conform algoritmulului de calcul descris mai jos :

 • a) pentru cea mai mare valoare ofertată, dar nu mai puțin de 0,1556 lei/ mp /zi calculată pentru fiecare ediție, se acordă 10 puncte;

 • b) pentru altă valoare totală ofertată, mai mică decât cea prevăzută la lit. a), punctajul se calculează astfel:

Punctaj (p) = [altă valoare totală ofertată / cea mai mare valoare totală ofertată] x punctaj maxim (10 puncte),

unde:

 • # punctaj (p) = punctajul ofertei

 • # altă valoare ofertată = valoarea ofertei

 • # punctaj maxim = punctajul pentru cea mai mare valoare ofertată conform pct. a) (10 puncte)

 • 2. Componenta tehincă „Conceptul” (punctajul maxim este de 90 puncte)

Punctajul pentru factorul de evaluare ”Conceptul”, se acordă conform algoritmulului de calcul descris mai jos :

 • - 30 puncte: Crearea unui concept integrat pentru asigurarea unui înalt standart de calitate a evenimentului.

 • * Mențiune: Comisia va acorda punctajul în funcție de atractivitatea conceptului, dezvoltarea durabilă a evenimentului în funcție de prezentarea conceptului, identitatea vizuală prezentată (logo, fonturi).

-10 puncte: Găzduirea și exploatarea unui Patinoar, conform parametrilor menționați în caietul de sarcini;

 • * Mențiune: Comisia va acorda punctajul în funcție de calitatea acestuia, de conceptul inovativ, de amplasament propus detaliate în simulare.

 • - 10 puncte: Găzduirea și exploatarea căsuțelor conform cerințelor menționate în caietul de sarcini.

 • * Mențiune: Comisia va acorda punctajul în funcție de desing-ul căsuțelor, de elementele de identitate (decor) care se regăsesc amplasate pe acestea, detaliate în simulare.

 • - 10 puncte: Activități de promovare și publicitate a Evenimentului, din care:

 • * 3 puncte: promovarea locală

 • * 3 puncte: promovarea națională

 • * 4 puncte: promovarea internațională

* Mențiune: Se va acorda punctaj maxim pentru însușirea tuturor cerințelor menționate la litera E din caietul de sarcini.

 • - 5 puncte: Activități de animație stradală, din care:

»  2 puncte: estetica personajelor

•  3 puncte: însușirea cerințelor de la punctul F

 • * Mențiune: Comisia va acorda punctaj în funcție de estetica personajelor prezentate în simularea detaliată și de însușirea tuturor cerințelor menționate la litera E.

-10 puncte: Realizarea serviciilor de scenotehnică, din care:

 • *   7puncte: însușirea cerințelor menționate la punctele 1), 2), 3) de la litera G

 • *  3 puncte: decorul scenei prezentat în simularea detaliată

 • * Mențiune: Comisia va acorda punctaj în funcție de decorul scenei prezentat în simularea detaliată și de însușirea cerințelor menționate la punctele 1), 2), 3) de la litera G din caietul de sarcini.

 • - 10 puncte: Activități de organizare concerte și producții artistice

 • * Mențiune: Se va acorda punctaj maxim pentru însușirea tuturor cerințelor menționate la litera H din caietul de sarcini.

 • - 5 puncte: Furnizarea de pachete turistice

 • * Mențiune: Comisia va acorda punctaj ofertanților care vor prezenta un parteneriat/contract încheiat cu o agenție de turism având ca obiect contractual toate cerințele menționate la litera I din caietul de sarcini.

 • -  5 puncte: Realizarea și amplasarea a două porți de intrare în Târgul de Crăciun decorate

 • * Mențiune: Comisia va acorda punctajul în funcție de desing-ul porților, de elementele de identitate (decor) care se regăsesc amplasate pe acestea, detaliate în simulare.

Punctai maxim: 100 de puncte

*Dacă niciuna dintre ofertele depuse nu întrunește minimum de 90 de puncte, nu va fi declarat niciun cîștigător.

Director general

Ștefania Ferencz


Director adj.,

Călin Forna


Șef Serviciu,

Dan Macoveiîntocmit: Delia MesaroșAnexă nr. la Hotărârea nr. 758/2017

CONTRACTUL DE CONCESIUNE DE SERVICII

CAP. I PĂRȚILE CONTRACTANTE

între Municipiul CLUJ-NAPOCA, cu sediul social în MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA, strada Moților nr.1-3, telefon 0264/599329, fax 0264/599329, C.I.F4305857 Cont bancar ___________________descchis la Trezoreria Cluj , în calitate de concedent,

Și

„CONCESIONARUL” , cu sediul în__________________, strada____________________nr.

________Cod Unic de înregistrare ______________. cont bancar nr._________________________ , deschis la _________________ reprezentată prin ________________________ având funcția de

_____________________, în calitate de concesionar,

s-a încheiat prezentul contract de concesiune de servicii de organizare a evenimentului „Târgul de Crăciun”

CAP. II OBIECTUL CONTRACTULUI

Art. 1 Obiectul prezentului contract îl constituie organizarea evenimentului „Târgul de Crăciun”. în realizarea acestui obiectiv vor fi organizate următoarele activitățăi:

 • •  Găzduirea și exploatarea unui Patinoar în cadrul evenimentului

 • •  Găzduirea și exploatarea căsuțelor conform cerințelor menționate în caietul de sarcini

 • •  Activități de promovare și publicitate a Evenimentului:

 • •  Activități de animație stradală în cadrul evenimentului

 • •  Realizarea a două porți decorate și iluminate specific sărbătorilor de iarnă, amplasate la intrarea Târgului de Crăciun

 • •  Posibilitatea de realizare/organizare a unor evenimente, în cadrul Târgului de Crăciun, care nu sunt specificate în caietul de sarcini, cu acceptul concedentului

CAP. III DURATA CONTRACTULUI

Art. 2 Durata prezentului contract este de 5 ani, cu drept de prelungire prin acordul părților, cu respectarea condițiilor legale privind concesiunile.

Art. 3 în cazul în care concedentul nu dorește prelungirea contractului la expirarea acestuia, va anunța în scris concesinarul cu cel puțin 12 luni înainte de expirarea termenului contractual

CAP. IV OBLIGAȚII FINANCIARE

Art. 4 Prețul contractului. Redevența și Taxa de ocupare a domeniului public

 • a) Pentru concesionarea serviciilor de organizare a evenimentului „Târgul de Crăciun”,

operatorul datorează concedentului prețul contractului, compus dintr-o redevența anuală în valoare de________și o taxă de ocupare a domeniului public în valoare de       .

 • b) Redevența se va indexa anual cu indicele prețurilor de consum aferent anului precedent.

 • c) Taxa de ocupare a domeniului public este stabilită anual prin adoptarea unor hotărâri ale consiliului local în acest sens., urmând ca părțile să încheie un Act Adițional la prezentul contract, fără acordul prealabil al Consiliului Local.

 • d) Plata, reprezentând redevența, se va realiza la semnarea contractului de concesiune pentru anul 2017, iar redevența pentru evenimentele din cadrul Târgului de Crăciun 2018, 2019, 2020 și 2021 se va achita până în data de 31.01 a fiecărui an, după desfășurarea evenimentului.

 • e) Plata, reprezentând taxa de ocupare a domeniului public va fi achitată cel târziu cu 10 zile înainte de începerea evenimentului, a fiecărui an contractual.

 • f) Dacă concesionarul îndeplinește 90% sau mai mult, din indicatorii de performanță solicitați prin caietul de sarcini, dar nu 100%, acesta va fi penalizat cu 5%/eveniment din valoarea contractului (revedența anuală ofertată+taxa anuală de ocupare a domeniului public). Aceasta va fi achitată în termen de 30 de zile de la data primirii notificării cu privire la neîndeplinirea indicatorilor de performanță.

 • g) Pentru depășirea termenului de plată pentru executarea obligațiilor asumate prin prezentul contract, se vor percepe penalități contractuale în valoare de 0,5% din suma datorată pe fiecare zi de întârziere, pană la stingerea integrală a obligațiilor.

CAP. V OBLIGAȚIILE PÂRTILOR:

Art. 5 Obligațiile concedentului:

 • a) concedentul se obligă să pună la dispoziție concesionarului, amplasamentul situat în Cluj-Napoca, respectiv zona pietonală a Pieței Unirii, cel târziu în data de 6 noiembrie a fiecărui an, iar latura de vest a Pieței Unirii începând cu data de 10 noiembrie a fiecărui an, urmând ca zona pietonală a Pieței Unirii să fie eliberată în data de 15 ianuarie a fiecărui an, iar latura de vest în data de 10 ianuarie a fiecărui an.

 • b) concedentul se angajeaza sa acorde sprijin concesionarului pe parcursul derulării contractului de concesiune, la inițiativa acestuia de a îmbunătăți activitățile prestate, pentru toate acțiunile care nu contravin interesului creșterii calității activităților respective.

 • c) sa pună la dispoziția concesionarului folosința amplasamentului "zona pietonală a Pieței Unirii" Cluj-Napoca, liberă de orice sarcini și fără obligații neonorate, apt să servească scopului căruia i-a fost destinat și să acorde în mod exclusiv concesionarului cu toate drepturile asociate, necesare în vederea operării și administrării evenimentului;

 • d) să acorde în exclusivitate concesionarului toate drepturile comerciale, necesare în vederea operării și administrării evenimentului „Târgul de Crăciun”.

 • e) să garanteze că nu va încerca să împiedice cu știință concesionarul in îndeplinirea îndatoririlor privind organizarea evenimentului.

1) va asigura iluminatul festiv și bradul de Crăciun

Art. 6 (1) Obligațiile concesionarului/operatorului:

 • a) se obligă să execute integral operațiunile stabilite în CAIETUL DE SARCINI și să realizeze indicatorii de performanță stabiliți;

 • b) să achite redevența și taxa de ocupare a domeniului public, conform termenilor stabiliți la cap. IV, art. 5.

 • c) să nu subînchirieze, transfere sau să cesioneze drepturile dobândite prin prezentul contract de închiriere altor persoane fizice sau juridice;

 • d) să organizeze evenimentul „Târgul de Crăciun" la cel mai înalt standart de calitate

 • e) să prezinte o un raport cu privire la activitățile de promovare și publicitate a evenimentului, în termen de maximum 30 de zile de la finalizarea evenimentului;

1) să obțină autorizațiile / avizele / acordurile prevăzute de lege privind desfășurarea activităților propuse de către ofertant;

g) să respecte normele legale privind protecția bunurilor de patrimoniu;

 • h) denumirea Târgului de Crăciun se va înregistra ca marca OSIM în numele municipiului Cluj-Napoca

 • i) luarea măsurilor necesare privind igiena și siguranța personalului propriu și a publicului

 • j) furnizarea de informații la cerere de către persoanele desemnate de către concedent precum și asigurarea accesului la toate informațiile necesare în vederea verificării și evaluării funcționării și dezvoltării evenimentului, în conformitate cu prevederile legale în vigoare;

 • k) să achite în întregime costurile utilităților pe parcursul desfășurării activităților curente și de amenajare a târgului;

 • l) să contracteze o firma de specialitate în ceea ce privește paza și protecția bunurilor;

 • m) să respecte normele legale în vigoare în ceea ce privește ordinea și liniștea pe domeniul public;

 • n) să asigure efectuarea curățeniei pe parcursul întregului Eveniment (strângerea deșeurilor, curățarea spațiilor, obiectelor și echipamentelor amplasate în raza târgului, inclusiv contractarea unei firme specializate de salubrizare);

 • o) să asigure deszăpezirea în perimetrul zonei pietonale a Pieței Unirii

 • p) concesionarul răspunde pentru orice pagubă pe care o produce ca urmare a prestării

necorespunzătoare a serviciului, tară punere în întârziere, somație sau altă procedură prealabilă. Evaluarea pagubelor se va face de către autoritatea publică locală, împreună cu concesionarul, prin reprezentanții legali ai acestora. Pentru evaluarea pagubelor, concesionarul se obligă să se prezinte la primirea notificării în acest sens în maxim o oră de la primirea notificării telefonice/mail/fax. Dacă persoana cu competență de reprezentare a concesionarului, nu se prezintă în termenul menționat mai sus pentru evaluarea pagubei, evaluarea se va realiza de către autoritatea publică locală, iar concesionarul va accepta această evaluare, urmând a plăti și aducerea la forma inițială

 • q) va pune la dispoziția concedentului serviciile de scenotehnică (scenă, sunet și lumini)

pentru evenimentele „Ziua Națională a României’* (1 decembrie a fiecărei ediții) și „Revelion*’ (31 decembrie - 1 ianuarie, a fiecărei ediții);

 • r) va asigura un perimetru în suprafață de minim 6m x 10 m în lateralele scenei pentru

amplasarea a două ecrane LED în data de 1 decembrie, de către concedent;

 • s)  va asigura acces gratuit la patinoar pentru toți participanții, în data de 1 Decembrie a fiecărui an, zi dedicată pentru „Ziua Națională a României”;

 • t) să asigure cale de acces pe latura de vesta Pieței Unirii pentru aprovizionare;

 • u)Realizarea unei diorame amplasată în Piața Unirii care să cuprindă personajele din scena nașterii Mântuitorului;

(2) Cu privire la investițiile pe care dorește să le realizeze, concesionarul are următoarele obligații:

 • a) să amenajeze pe cheltuiala proprie spațiul în care se va desfășură evenimentul, respectiv Piața Unirii, cu condiția obținerii acordului prealabil al concedentului, pe baza planurilor de amenajare și a documentelor prevăzute de lege pentru astfel de lucrări;

 • b) lucrările de amenajare vor respecta planurile și obligațiile asumate de concesionar prin oferta depusă în cadrul procedurii de atribuire a contractului de concesiune. Orice modificare a acestora se va realiza doar cu acordul prealabil al concedentului;

 • c)  concedentul nu va datora niciun fel de despăgubiri pentru investițiile realizate de către concesionar în derularea contractului de concesiune, indiferent de cauza de incetare a contractului;

 • d)  să nu amplaseze mobilier urban fără acceptul autorității contractante în ceea ce privește montarea și amplasarea mobilierului urban.

 • e) să prezinte o asigurare profesională în valoare de 450.000 lei, pe perioada desfășurării evenimentului „Târgul de Crăciun”.

CAP. VI CONTROLUL EXECUTĂRII SERVICIILOR DE ORGANIZARE A EVENIMENTULUI „TÂRGUL DE CRĂCIUN CLUJ-NAPOCA”

Art. 7 Concedentul are dreptul de a urmări, controla și supraveghea modul de respectare și îndeplinire a obligațiilor contractuale și a caietului de sarcini, calitatea și eficiența activităților prestate pe parcursul întregului contract, întocmind note de constatare pe care le va transmite concesionarului.

CAP. VII SOLUȚIONAREA LITIGIILOR

Art. 8 Orice neînțelegere ivită între părți referitoare la îndeplinirea activităților, respectarea contractului sau plata redevenței și/sau a taxei de ocupare a domeniului public va fi soluționată pe cale amiabilă în timp de 10 zile de la apariția neînțelegerii, iar în caz de nesoluționare, părțile se vor adresa instanței judecătorești competente material de pe raza municipiului Cluj-Napoca.

CAP. VIII CLAUZE SPECIALE

încetarea contractului de concesiune de servicii. Răspunderea contractuală

Art. 9 Contractul va înceta de drept în următoarele situații:

 • -  acordul părților;

 • -  expirarea duratei contractului

 • -  dizolvarea judiciară a concesionarului.

Art. 10 Contractul poate fi reziliat în următoarele situații:

 • 1.  concesionarul este declarat în stare de incapacitate de plăți, a intrat în insolvență sau a fost declanșată procedura de lichidare (faliment);

 • 2. dacă nu resepectă 90% din indicatorii de performanță asumați prin caietul de sarcini, anexă la prezentul contract;

 • 3.  nerespectarea obligațiilor asumate prin prezentul contract;

 • 4. în caz de forță majoră când aceasta operează mai mult de 15 zile, făcând astfel imposibilă derularea evenimentului

Art. 11 Rezilierea va fi făcută prin notificare scrisă adresată cu 30 zile calendaristice, înainte de data la care urmează să producă efecte și va determina încetarea contractului fără punere în întârziere sau altă procedură și fără să fie nevoie să se apeleze la vreo instanță de judecată. în oricare din situațiile enumerate mai sus, obligațiile contractuale născute până la data încetării efective a prezentului contract de concesiune vor rămâne valabile și se vor executa conform dispozițiilor stipulate în prezentul contract, în acest sens concesionarul obligându-se să achite toate sumele scadente până la momentul încetării contractului.

Art. 12 Concedentul va putea rezilia prezentul contract în situația în care va constata neîndeplinirea în proporție de 90% a indicatorilor de performanță stabiliți, prin documentația de atribuire pentru realizarea serviciului, prin transmiterea unei notificări scrise către concesionar cu cel puțin 30 de zile calendaristice înainte de data la care concedentul dorește ca încetarea Contractului să producă efecte, fără plata de niciun fel de daune-interese sau despăgubiri aferente încetării anticipate a contractului.

Art. 13 Pentru neîndeplinirea sau îndeplinirea necorespunzătoare a obligațiilor prevăzute în prezentul contract, părțile răspund conform prevederilor legale. Partea în culpă se obligă să despăgubească cealaltă parte, pentru nerespectarea parțială sau totală ori pentru îndeplinirea defectuoasă a clauzelor contractuale.

Art. 14 în situația în care concesionarul nu va respecta întocmai obligațiile asumate prin prezentul contract, acesta își asumă întreaga răspundere privind orice evenimente și consecințe produse și totodată, se obligă să repare prejudiciul de orice natură cauzat concedentului prin încălcarea obligațiilor ce îi incumbă, prevăzute în actele normative incidente în cazul de față. Astfel, orice daune cauzate concedentului sau terților vor fi suportate integral de către concesionar, până la concurența întregii sume reprezentând daune-interese. Totodată, în cazul în care încălcarea/nerespectarea obligațiilor asumate de către concesionar ar putea avea consecințe deosebit de grave, vătămarea corporală a participanților la Eveniment sau pagube materiale semnificative, concedentul are dreptul de a sista pe loc desfășurarea Evenimentului și de a rezilia prezentul contract, fără plata de niciun fel de despăgubiri sau daune-interese, garanția contactuală urmând a fi reținută de către concedent cu titlu de clauză penală.

Art. 15 în calitate de organizator al evenimentului, concesionarul răspunde în totalitate de activitatea de pregătire, organizare și inspectare a spațiilor și activităților desfășurate de către acesta prin prepușii, colaboratorii și terții acestora, precum și de manipularea/operarea echipamentelor utilizate pentru aceste activități în conformitate cu prevederile legale în vigoare aferente, urmând să suporte integral prejudiciul/pagubele cauzat(e) concedentului/terților prin nerespectarea acestora.

Art. 16 Concesionarul, în calitate de organizator al Evenimentului, este unicul răspunzător de supravegherea modului de organizare a personalului responsabil de ordinea și siguranța participanților la eveniment, de asigurarea resurselor umane și materiale, asigurarea echipamentelor necesare, fie de natură provizorie, fie definitivă, cerute de lege în acest sens. Totodată, organizatorul de eveniment este răspunzător atât de siguranța tuturor operațiunilor realizate pentru desfășurarea evenimentului respectiv, cât și de calificarea personalului folosit pe toată durata desfășurării prezentului contract.

Art. 17 în cazul în care concedentul nu respectă obligațiile menționate la Art. 6, acesta va suporta despăgubiri în cunatumul redevenței, respectiv, 0.1556 lei/mp/zi/eveniment x suprafața pe care se desfășoară activități comerciale în urma conceptului propus în documentația de atribuire.

Art. 18 în cazul în care concesionarul nu resepectă 90% din indicatorii de performanță asumați prin caietul de sarcini, anexă la prezentul contract, se va rezilia contractul conform Art. 19 pct. 2. Concesionarul va suporta despăgurbiri în cuantumul redevenței ofertate/mp/zi/eveniment + taxa de ocupare a domeniului public, toate acestea fiind calculate în funcție de suprafața pe care se desfășoară activități comerciale în urma conceptului propus în documentația de atribuire.

CAP. IX DISPOZIȚII FINALE

Art. 20 Prezentul contract de concesiune întră în vigoare la data_____________.

Art. 21 Orice modificare, convenită între părți, va fi materializată prin acte adiționale tară acordul prealabil al Consiliului Local, care vor face parte integrantă din prezentul contract.

Art. 22 Corespondența între părți se va realiza prin depunerea adrese/notificării direct la sediul concedentului menționat în preambulul prezentului contract, prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire, fax sau e-mail, iar în acest caz se consideră primită de destinatar în ziua lucrătoare ce urmează celei în care a fost expediată. Adresele de e-mail și fax convenite de părți pentru comunicări referitoare la aspectele contractuale ale relației dintre părți sunt următoarele:___________________________________

Art. 23 Prezentul contract se completează cu prevederile din Caietul de Sarcini, Inventarul bunurilor din proprietatea publică și procesul-verbal de predare-preluare - a amplasamentului.

Prezentul contract s-a semnat astăzi_______________, în mun. Cluj-Napoca, în două

exemplare originale, câte unul pentru fiecare parte contractantă.

CONCEDENT,


CONCESIONAR,