Hotărârea nr. 756/2017

Hotărârea 756/2017 - Alocarea sumei de 23.000 de lei (sumă netă) de la bugetul local pe anul 2017, pentru premierea elevilor care au obținut nota 10 la examenul de bacalaureat, sesiunea iulie 2017, precum și a profesorilor care s-au ocupat de pregătirea acestora, cu sprijinul Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Studiului de Fundamentare a Concesiunii serviciilor în vederea organizării evenimentului „Târgul de Crăciun” desfășurat în municipiul Cluj-Napoca prin contract de concesiune de servicii

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea Studiului de Fundamentare a Concesiunii serviciilor în vederea organizării evenimentului „Târgul de Crăciun” desfășurat în municipiul Cluj-Napoca prin contract de concesiune de servicii - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 319419/42/10.07.2017 al Direcției Generale comunicare, dezvoltare locală și management proiecte, prin care se propune aprobarea Studiului de Fundamentare a Concesiunii serviciilor în vederea organizării evenimentului „Târgul de Crăciun” desfășurat în municipiul Cluj-Napoca prin contract de concesiune de servicii;

In conformitate cu prevederile Legii nr. 100/2016, privind concesiunile de lucrări și concesiunile de servicii și ale H.G. nr. 867/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de concesiune de lucrări și concesiune de servicii din Legea nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrări și concesiunile de servicii;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36, 39 al. 1 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.L Se aprobă Studiul de Fundamentare a Concesiunii serviciilor în vederea organizării evenimentului „Târgul de Crăciun” desfășurat în municipiul Cluj-Napoca prin contract de concesiune de servicii, conform anexei care face parte integrantă din hotărâre.

Art.2 Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția Generală comunicare, dezvoltare locală și management proiecte.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,  Ec. Dan Ștefan Tarcea
Nr. 757 din 18 iulie 2017

(Hotărârea a fost adoptată cu 20 voturi)

ROMANIA

JUDEȚUL CLUJ

MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA

STUDIU DE FUNDAMENTARE

privind

Concesiunea serviciului de organizare a evenimentului

cultural - artistic

„Târgul de Crăciun” Cluj-Napoca


2017

CAPITOLUL 1.

ASPECTE GENERALE

1 Denumirea proiectului: Studiu de fundamentare privind concesiunea serviciului de organizare a evenimentului cultural-artistic "Târgul de Crăciun Cluj-Napoca", desfășurat în municipiului Cluj-Napoca, în perioada 10 noiembrie-10 ianuarie.

1.2 Autoritatea contractantă:

 • - Municipiul Cluj-Napoca, str. Moților nr. 1-3.

 • - Municipiul Cluj-Napoca este persoană juridică de drept public, are patrimoniu propriu si capacitate juridică deplină.

1.3 Elaborator:

 • - Direcția Generală Comunicare, Dezvoltare Locală și Management Proiecte, Serviciul Evenimente Publice, Comisia de elaborare, verificare, vizare și decizie asupra derulării procedurii de atribuire și a proiectului.

In cadrul Direcției Generale Comunicare, Dezvoltare Locală și Management Proiecte, funcționează Serviciul Evenimente Publice, cu atribuții specifice obiectului Studiului.

1.4 Obiectul proiectului

Obiectul prezentului studiu de fundamentare îl constituie analiza tehnico-economică și de eficiență a costurilor de operare a serviciului de organizare a evenimentului cultural-artistic “Târgul de Crăciun Cluj-Napoca" și fundamentarea necesității și oportunității de concesionare a serviciului de organizare a evenimentului ”Târg de Crăciun” (denumit în continuare Evenimentul), realizat până în anul 2016 de către Serviciul Evenimente Publice din cadrul municipiului Cluj-Napoca. Organizarea Evenimentului va include următoarele categorii de activități:

A. Găzduirea și exploatarea a minim 73 căsuțe, cu o suprafață minimă de 9 mp, în cadrul cărora se vor desfășura diverse activități de comercializare produse, după cum urmează:

 • 1) 40% - activități de comercializare a produselor nealimentare: obiecte artizanale produse de micii meșteșugari și produse specifice Sărbătorilor de Iarnă;

 • 2) 25% - activități de alimentație publică și de comercializare a produselor alimentare (panificație și patiserie, mâncăruri calde, băuturi, came și preparate din carne);

 • 3) 35% - activități de comercializare a produselor de calitate superioară;

 • 4) realizarea unei căsuțe cu o suprafață minimă de 30 mp, pentru organizarea atelierelor pentru copii, reprezentând Căsuța lui Moș Crăciun;

 • 5) realizarea a două căsuțe pentru închirierea patinelor și vânzarea biletelor pentru accesul la patinoar.

patinoar.

 • 6) realizarea ilumintatului și decorului căsuțelor să fie specific sărbătorilor de iarnă

B. Găzduirea și exploatarea unui Patinoar:

 • 1) amenajarea patinoarului se va realiza cu respectarea standardelor europene aferente, asigurând o suprafață de minimă de 800 mp gheață;

 • 2) asigurarea de personal propriu (angajat sau contractat), pentru exploatarea în condiții de siguranță și eficiență a patinoarului.

C. Activități de promovare și publicitate a Evenimentului:

 • 1) promovare națională: spoturi TV/radio, realizare broșuri, reclame audio/video;

 • 2) promovare internațională;

 • 3) promovarea locală.

D. Activități de animație stradală

1) contractarea unui prestator de servicii de animație stradală (incluzând teatru, muzica, clovnerie, dans, carnaval) cu un minim de personaje/zi care vor crea o atmosferă de poveste, vor interacționa cu participanții din cadrul Evenimentului și vor oferi informații cu privire la acțiunile care se vor desfășura pe întreaga perioadă a evenimentului.

E. Realizarea unei scene cu dimensiuni minime de 12 /10 mp

1) asigurarea unei scene, dotată cu lumini, sunet etc., pe toată perioada desfășurării Evenimentului, respectiv 38 zile, pentru susținerea concertelor și evenimentelor cultural-artistice, în fiecare seară de Eveniment, cu respectarea rider-elor tehnice impuse de artiștii care vor presta pe scenă.

F. Activități de organizare concerte și producții artistice

Organizarea de activități cultural - artistice, cuprinse în programul cultural, pe scena amplasată în cadrul târgului, pe întreaga perioadă a Evenimentului.

G. Furnizarea de pachete turistice

Eelaborarea unor pachete de servicii turistice de 3 zile, ce vor include următoarele servicii:

 • • organizare seri festive pentru grupuri;

 • • oferirea de facilități în cadrul Evenimentului (acces gratuit la patinoar, oferirea unor produse artizanale specifice zonei etc.);

• Acces gratuit la principalele obiective turistice

 • I. Realizarea a două porți de intrare în Târgul de Crăciun

1.5 Prezentarea municipiului Cluj-Napoca

Municipiul Cluj-Napoca este într-o continuă creștere iar calitatea vieții locuitorilor săi este una dintre principalele direcții ale strategiei de dezvoltare. De-a lungul timpului a câștigat titlul de capitală a Transilvaniei datorită dinamismului cu care a crescut, devenind astăzi cel mai important centru academic, medical, economic, sportiv și cultural din Transilvania.

Municipiul nostru are valori, tradiții, obiceiuri și evenimente unice în țară, transformându-ne într-o adevărată capitală a evenimentelor cultural-artistice în ultimii ani calitatea, vitalitatea, dinamismul și diversitatea manifestărilor artistice organizate în Cluj-Napoca au contribuit semnificativ la creșterea numărului de turiști și a imaginii municipiului pe plan național și internațional.

Cu titlu exemplificațiv, Cluj-Napoca a înregistrat o creștere a numărului de turiști în ultimii ani după cum urmează:

în anul 2015 , cu 21,66% față de anul 2014

în anul 2016, cu 15,90% față de anul 2015

în perioada ianuarie-mai 2017, cu 27,76 %, față de perioada ianuarie-mai 2016

Evenimente precum: „Festivalul Internațional de Film Transilvania”, „Zilele Clujului”, „Jazz in The Park”, „Untold”, „Electric Castle”, „Street Food Festival”, „Festivalul Internațional de Carte Transilvania”, ”Zilele Culturale Maghiare”, „Opera Aperta”, „Festivalul internațional Toamna muzicală Clujeană” „Târgul de Crăciun”, „Ziua Națională a României”, simt manifestări cultural-artistice de referință pe plan național și internațional.

1.6 Descrierea evenimentului Târgul de Crăciun Clu j-Napoca

Târgul de Crăciun este un eveniment ce datează din anul 2009, fiind organizat anual, în perioada lunii decembrie, în Piața Unirii. Evenimentul se adresează clujenilor și vizitatorilor de toate vârstele, oferind un spațiu comun care să devină simbolul atmosferei de Crăciun. Acest scop a fost atins treptat prin oferirea unui program deosebit de spectacole, instalații luminoase spectaculoase, produse tradiționale și ambianță de iarnă. Târgul de Crăciun a devenit locul de întâlnire al lunii decembrie, unde fiecare moment oferă o nouă experiență pentru copii, părinți, bunici, prieteni, colegi etc.


La începutul lunii decembrie a fiecărui an, Clujul intră în atomosfera sărbătorilor de iarnă. Târgul de Crăciun din Piața Unirii își deschide porțile și întâmpină publicul cu următoarele atracții: patinoar,


carusel, ateliere pentru copii, căsuțe cu turtă dulce, vin fiert, cozonaci, produse gastronomice tradiționale pentru această perioadă a anului, produse artizanale tradiționale și ornamente de Crăciun. Atmosfera creată în Piața Unirii este una de basm, atât cei mici, cât și cei mari simțindu-se ca într-o poveste de Crăciun. în weekend-uri, Moș Crăciun face orpiri pentru a oferi cadouri celor mici, iar elevii școlilor clujene au ocazia de a retrăi obiceiurile culinare tradiționale prin demonstrațiile și atelierele organizate în cadrul târgului. Serile se animează cu spectacole și colinde tradiționale, precum și prin concerte de muzică live oferite de artiști clujeni și interpreți de renume la nivel național.

1.7 Cadrul legal

Acest studiu este realizat în conformitate cu următoarele prevederi legale:


 • •  H.G. nr. 867/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de concesiune de lucrări și concesiune de servicii;

 • •  Legea nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrări și concesiunile de servicii;

 • •  Legea nr. 98/2016privind achizițiile publice;

 • •  H.G. nr. 395/2016privind aprobarea normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publica/acordului cadru din legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice.

 • •  Legea 215/2001 privind Administrația Publică Locală

 • •  HCL nr. 64/2016 Hotărâre privind stabilirea nivelurilor pentru valorile impozabile, impozitelșe și taxele locale pentru anul 2017

CAPITOLUL II

ORGANIZAREA TÂRGULUI DE CRĂCIUN

2.1 Organizarea $i funcționarea Serviciului Evenimente Publice

2.1.1 Situația actuală a Serviciul Evenimente Publice

A. Date de identificare a compartimentului de muncă:

Locația în care își desfășoară activitatea: Primăria municipiului Cluj-Napoca, str. Moților nr. 3, etaj 1, cam. 46. Este subordonat directorului și directorului adjunct ai Direcției Evenimente publice și informare cetățeni și directorului general al Direcției Generale Comunicare, dezvoltare locală și management proiecte.

B. Misiunea și scopul compartimentului de muncă:

Misiunea serviciului este de a promova și sprijini evenimentele locale și nu numai, desfășurate în municipiul Cluj-Napoca. în acest sens, compartimentul oferă planificarea și valorificarea numeroaselor evenimente și parteneriate încheiate cu municipiul Cluj-Napoca, precum și implementarea unor noi colaborări la nivel național și internațional ale municipalității, prin atragerea de noi proiecte, în vederea îmbunătățirii imaginii instituției și îndeplinirii obiectivelor acesteia.

C. Atribuțiile compartimentului de muncă:

 • 1. Promovarea și sprijinirea evenimentelor publice prin specificul activității din acest serviciu. Se primesc atât prin Registratura instituției, cât și prin poștă, acte și scrisori din partea diferiților petenți din municipiu și din alte localități și care, în funcție de specificul fiecăreia, sunt soluționate fie în cadrul serviciului, fie sunt dirccționatc către alte servicii din primărie. Serviciul Evenimente publice s-a implicat în organizarea tuturor manifestărilor desfășurate sub egida Primăriei municipiului Cluj-Napoca și a Consiliului local: Ziua Națională a României, Ziua Națională a Culturii, Ziua Unirii Principatelor Române, Ziua Europei, Zilele Clujului, Târgul de Crăciun. Seri de Vară Clujene, Ziua Unirii Basarabiei cu România, Ziua Eroilor, Ziua Copilului, Ziua Drapelului, precum și cele dedicate Sfintelor Sărbători de Paști și de Crăciun.

Pe lângă aceste activități, îndeplinește următoarele sarcini de bază:

 • 2. Asigurarea necesarului de produse alimentare și băuturi răcoritoare în cadrul ședințelor de Consiliu local, conferințelor de presă, licitațiilor ședințelor operative, inclusiv realizarea copiilor xerox distribuite în cadrul conferințelor de presă și a ședințelor de Consiliu local.

 • 3. întocmirea și expedierea felicitărilor cu ocazia zilelor de naștere a cetățenilor de onoare, personalităților științifice, politice și de cultură din țară și din străinătate, persoanelor cu merite deosebite.

 • 4. întocmirea corespondenței primarului.

 • 5. Actualizarea și exploatarea bazei de date formată în cadrul serviciului.

 • 6. Asigurarea cadrului optim pentru lansări de carte, expoziții și pentru realizarea simpozioanelor

care se desfășoară în Sala de sticlă și în Sala mare a primăriei.                                         / r

 • 7. Achiziționarea de produse de consum alimentar pentru protocolul primarului.

 • 8. Protocolul de primire a ambasadorilor străini în vizită la Primăria municipiului Cluj-Napoca.

 • 9. Achiziționarea materialelor de secretariat, papetărie.

 • 10. Achiziționare albume, mape, reviste de prezentare, plachete, cărți, casete, cocarde și materiale publicitare.

 • 11. Organizarea de mese festive (atunci când este cazul).

 • 12. Pregătirea mapei pentru primar, pentru ședințele ordinare și extraordinare ale Consiliului local.

 • 13. Pregătirea diplomelor aniversare și înmânarea acestora familiilor care au împlinit 50 de ani de căsnicie neîntreruptă.

 • 14. înregistrarea corespondenței de la registratură și repartizarea lor în mapele primarului și

redistribuirea acestora pe direcții.


 • 15. Distribuirea faxurilor primite.

 • 16. Analiza și întocmirea răspunsurilor la scrisori și expedierea acestora.

 • 17. Organizarea vizitelor Executivului primăriei în țară și străinătate.

 • 18. întocmirea și eliberarea autorizațiilor pentru manifestări publice în conformitate cu prevederile Legii nr. 60/1991 republicată.

 • 19. Organizarea simpozioanelor științifice și a altor ample manifestări culturale.

 • 20. Formularea, traducerea și discutarea protocoalelor de cooperare cu administrațiile partenere, respectiv pregătirea semnării acestora.

 • 21. Pregătirea vizitelor delegațiilor străine (persoane fizice, reprezentanți ai persoanelor juridice,

ai autorităților publice din străinătate, ambasadori, consuli etc.), stabilirea programului acestora.

 • 22. Organizarea vizitelor delegațiilor străine.


 • 23. Stabilirea întâlnirii delegaților cu reprezentanții executivului și legislativului municipiului

Cluj-Napoca, respectiv cu reprezentanți ai altor instituții și autorități din Cluj-Napoca.

 • 24. Editarea unor broșuri și pliante ale municipalității (harta municipiului, pliant de prezentare a municipiului Cluj-Napoca în limba germană).

 • 25. Producția și realizarea de Ghid turistic, mape de prezentare, obiecte promoționale, atât pentru oficiali, cât și pentru delegațiile de copii aflate în vizită la diferite școli.

 • 26. Gestionarea fluxului de informații între mediul cultural, de afaceri, academic, medical etc. și publicul larg.

 • 27. Gestionarea și reactualizarea bazei de date cu personalitațiile din toate mediile clujene.

 • 28. Redactarea răspunsurilor către instituțiile abilitate să rezolve problemele sesizate de cetățeni.

 • 29. Menținerea unei imagini pozitive a municipiului Cluj-Napoca prin strategii eficiente de comunicare.

 • 30. Asigurarea informării a cetățenilor cu privire la evenimentele ce urmează a avea loc.

Acțiunile Serviciului Evenimente publice:

 • 1. Organizarea de evenimente: conferințe, ceremonii academice, seminarii, workshopuri cu audiență națională și internațională, concerte și festivaluri adresate întregii comunități.

 • 2. Relația cu mass-media: transmiterea comunicatelor de presă, organizarea conferințelor de presă, monitorizarea acoperirii media.

 • 3. Publicații: materiale de prezentare și promovare (afișe, broșuri, prezentări multimedia).

 • 4. Promovarea proiectelor municipiul Cluj-Napoca și a unor festivaluri de talie internațională cât și a altor evenimente, proiecte și propuneri.

 • 5. Sprijinirea contactelor între organizatorii diverselor evenimente la care municipiul Cluj-Napoca este partener.

 • 6. Menținerea contactelor cu alte instituții relevante pentru politica și viziunea municipiului Cluj-Napoca, instituții, ambasade, alte instituții educaționale, companii de media, asociații și organizații non-profît, companii private.


 • 7. Tactici de mediatizare a evenimentului: subiect în newsletter, știre, comunicat de presă.

 • 8. Publicarea de știri pe site-ul oficial, anterior și ulterior desfășurării evenimentului.

 • 9. Tactici de promovare: afișe, fluturași, comunicate de presă.

 • 10. Acoperire media a evenimentului: fotografii și film. Fructificarea diferențiată a materioalelor în funcție de specificul evenimentului: conferință: CD cu fotografii și montaj film. Postarea acestora pe site-ul www.primariaclujnapoca.ro.

Finanțarea activității: buget local și sponsorizări

Beneficiarii evenimentelor desfășurate în municipiul Cluj-Napoca:

 • 1 - localnicii de toate vârstele

 • 2 - turiștii

Controlul calității și cantității serviciilor: Serviciul Evenimente Publice din cadrul Primăriei Cluj-Napoca organizează evenimentul „Târgul de Crăciun” în care se desfășoară activități culturale, gastronomice și de entertainment, prin implicarea angajaților din aparatul propriu. Pentru toate activitățile desfășurate (concerte, patinoar, căsuțele de comercializare, scenotehnica, activități culturale, activitati/ateliere pentru copii promovare, etc.), serviciul întocmește contracte de parteneriat, sponsorizare și contracte de achiziții publice pentru buna desfășurare a evenimentelor din cadrul târgului.

2.2 Atribuțiile Serviciului Evenimente Publice în cadrul evenimentului „Târgul de Crăciun” din municipiul Cluj-Napoca

Serviciul de Evenimente Publice are următoarele atribuții:

- întocmirea contractelor de sponsorizare pentru realizarea evenimentului, întocmirea contractelor de prestări servicii în ceea ce privește: prestațile zilnice ale artiștilor, pe scena din Piața Unirii, sau alte activități care se desfășoară în cadrul târgului

 • - instalarea scenei din Piața Unirii, asigurarea pazei și protecției în zona scenei;

 • - realizarea unui branding, a materialelor video și a materialelor publicitare (mesh-uri, bannere, afișe, broșuri), pentru promovarea evenimentului;

 • - întocmirea contractelor de prestări servicii pentru activitățile de Animație stradală;

 • - instalarea unui cort încălzit în apropierea scenei, dotat cu podea, canapele, măsuțe etc., la evenimentele mari desfășurate în cadrul târgului;

 • - întocmirea unui parteneriat pentru realizarea patinoarului, instalarea și închirierea căsuțelor pentru comercializarea produselor alimentare și nealimentare etc.

2.3 Principalele aspecte ce impun încheierea unui contract de concesiune în vederea organizării Târgului de Crăciun sunt:

 • •  necesitatea extemalizării organizării evenimentului "Târg de Crăciun", în vederea unui progres cultural și financiar;

 • •  dorința autorității locale de a oferi oportunitatea unor organizații, asociații sau entități juridice de a se implica în activitățile și evenimentele desfășurate în municipiul Cluj-Napoca și de a investi în vederea dezvoltării evenimentului la nivelul și potențialul maxim al acestuia, cu obținerea unui profit proporțional;

 • •  realizarea unui program echilibrat de activități cultural-artistice în cadrul Evenimentului, destinate satisfacerii nevoilor publicului larg, constituit atât din locuitori ai municipiului (din toate categoriile de vârstă, segment social și financiar etc.), cât și din turiști;

 • •  aducerea unui aport financiar către autoritatea locală, prin plata de către concesionar a unei redevențe și taxa de ocupare a domeniului public stabilite conform tarifelor aprobate de către Consiliul local.

Având în vedere că bugetul local nu poate asigura cheltuielile necesare pentru realizarea, dezvoltarea și extinderea evenimentului la potențialul său, numărul insuficient de angajați pentru a asigura și organiza permanent activitățile din cadrul evenimentului (acestea desfașurându-se, în majoritate, după-amiaza și seara și presupunând prestarea de ore suplimentare pe tot parcursul lunii decembrie), primăria municipiului Cluj-Napoca a luat în considerare, conform legislației actuale, oportunitatea concesiunii serviciilor de organizare a Târgului de Crăciun.

Prezentul studiu își propune analizarea situației actuale în ceea ce privește organizarea Târgului de Crăciun, evoluția acestuia și necesitatea stabilirii procedurii de concesiune a serviciului de organizare a evenimentului „Târgul de Crăciun” conform legislației în vigoare .

Concesiunea serviciului de organizarea a evenimentului Târgul de Crăciun, se realizează prin următoarele modalități:

/I?

• autoritatea contractantă stabilește o comisie de coordonare și supervizare cf. H.G 867/2016       J

 • •  coordonarea procesului de elaborare a strategiei de contractare a concesiunii

 • •  aprobarea caietului de sarcini, fișa de date a conceiunii, modelul de contract, de către Consiliul local

Consiliul Local al municipiului Cluj-Napoca are atribuții decizionale cu privire la organizarea și funcționarea evenimentului “Târgul de Crăciun” desfășurat în municipiul Cluj-Napoca.

în continuare vom prezenta o analiza SWOT, arătând avantajele și dezavantajele pentru cele două variante, precum și oportunitatea și riscurile la care acestea sunt expuse.


Analiza SWOT


• AVANTAJE

• DEZAVANTAJE

 • •  Nu este necesară alocarea unui buget pentru organizarea evenimentului

 • •  Utilizarea forței de muncă, scăderea șomajului

 • •  Dezvoltarea capacității tehnice și manageriale în domeniul organizării de evenimente

 • •  Contractul de concesiune prevede îndeplinirea indicatorilor de performanță care fac referire la activitatea prestată

 • •  încasarea anuală a unei redevențe și a taxei de ocupare a domeniului public, care reprezintă un venit la bugetul local

 • •  Prin concesiune toate riscurile sunt transferate concesionarului

 • •   gestionarea dificilă a diverselor atracții prezente în cadrul evenimentului (patinoar, carusel, căsuțe)

 • •  Monopol pe termen lung atribuit concesionarului, aspect ce poate fi controlat prin cerințele și obligațiile stipulate în documentația de atribuire și prin clauzele contractuale

 • •  Definirea parametrilor serviciului și a

necesarului de investiții, în cuprinsul documentației de atribuire, trebuie să fie cât mai cuprinzătoare și concretă, autoritatea publică locală trebuind să-și adapteze rolurile de administrator și reglementator pe durata contractului,    prin     concretizarea     și

particularizarea obligaților contractuale, a indicatorilor de performanță și a modalităților de sancționare în cazul în care constată o activitate defectuoasă a concesionarului

• OPORTUNITĂȚI

• RISCURI

• Existența unui cadru competitiv, ceea ce duce la dorința de a dezvolta evenimentul la nivel național și internațional, contribuind la creșterea

• Exista posibilitatea ca societatea privată să intre în insolvență, din incapacitate temporară de plată sau definitivă, fapt care ar periclita buna desfășurare a activității
imaginii municipiului Cluj-Napoca

 • •  dezvoltarea durabilă a evenimentului „Târgul de Crăciun ”

 • •  o creștere graduală și semnificativă a numărului de turiști

 • •   Declanșarea unei crize financiare

 • •  Timp suplimentar necesar în realizarea planificării datorită lipsei de experiență.

 • •   Construcția atracțiilor (căsuțe, carusel, patinoar, etc.) poate fi întârziată astfel încât furnizarea serviciilor incluse în proiect să nu poată începe la data prevăzută

2.5 Analiza și evaluarea indicatorilor tehnico-economici (conform Anexa nr. 1)

Concesionarul va putea asigura dobândirea unor venituri directe din exploatarea serviciului de organizare a Evenimentului, precum și a unor venituri indirecte, obținute pe baza contractelor de colaborare / parteneriat încheiate în cadrul proiectului.


Se va analiza rezultatul financiar estimat, în funcție de principalele categorii de acțiuni:

Venituri:

 • •   venituri din închiriere căsuțe (chirie / cota parte din veniturile obținute de operatorii economici);

 • •   venituri patinoar (venituri din vânzarea biletelor și închirierea patinelor);

 • •   venituri din servicii de publicitate și reclamă (gheața și mantinela patinoarului, spoturi publicitare, articole, mass-media scrisă și online, rețelele de socializare etc.);

 • •   venituri sponsorizări și colaborări (prin care se pot oferi anumite facilități partenerilor oficiali ai evenimentului - afișarea denumirii, exclusivitate de brand - băuturi, produse diverse alimentare sau nealimenatre etc.);

 • •   venituri din colaborările încheiate cu partenerii reprezentanți din domeniul turismului;


• venituri din pachete turistice (încheiate cu agenții de turism). Cheltuieli:

 • •   cheltuieli estimate pentru exploatarea căsuțelor (montaj, demontaj, transport, depozitare);

 • •   cheltuieli estimate pentru exploatarea patinoarului (închiriere);

 • •   cheltuieli estimate pentru serviciile de promovare;

 • •   cheltuieli estimate pentru serviciile prestate de agențiile de turism, organizatorii de concerte, artiștii și interpreții care vor evolua în cadrul evenimentului, artiștii stradali;

 • •   cheltuieli estimate pentru exploatarea serviciilor de scenotehnică și zona de back-stage;

 • •   cheltuieli de personal calificat pentru toate activitățile desfașurate/prestate;

 • •   cheltuieli de curățenie (deșeuri menajere și debarasare în zona de mâncare);

 • •   cheltuieli de salubrizare

 • •   cheltuieli de dezsăpezire

 • •   cheltuieli cu serviciile de securitate (pază și protecție);

 • •   taxe și impozite;

• redevența și taxa de ocupare a domeniului public.

în cuprinsul Anexei nr. 1, sunt detaliate veniturile și cheltuielile estimate pentru realizarea acestui proiect.

Pe baza analizelor economico-fmanciare a acestor valori, reiese faptul că Cifra de Afaceri realizată de către concesionar pe o perioada de 5 ani, este estimată la valoarea de 7.800.000 lei.

în cadrul Anexei nr. 2 sunt prezentate conform Legii nr. 100/2016 și H.G 867/2016, riscurile care pot fi întâmpinate de către concesionar.

CAPITOLUL III

3.1. DURATA CONCESIUNII: 5 ani

Se va propune durata contractului, fundamentată în urma calculului indicatorilor financiari și a amortizării investiției. Astfel, în funcție de rezultatul financiar estimat, precum și de necesitatea asigurării unei continuități a serviciului de organizare Târg de Crăciun, se propune o durată de 5 ani.

De asemenea, anual se va face o evaluare a gradului de îndeplinire a indicatorilor de performanță stabiliți prin Caietul de sarcini și prin Contractul de concesiune de servicii, iar în cazul în care gradul de realizare este sub 90 %, se poate rezilia contractul.

3.2. REDEVENȚA ȘI TAXA DE OCUPARE A DOMENIULUI PUBLIC

Valoarea de tranzacționare minimă se calculează conform studiului de piață realizat de către Camera Notarilor Publici Cluj și conform Legii 50/1991 art. 17 și a notei interne emise de către Direcția Patrimoniul Municipiului și Evidența Proprietății cu nr. 314886/453/06.07.2017

Taxa de concesionare (redevența) va fi în valoare de 0,1556 lei/mp/zi, fiind calculată după următorul algoritm de calcul:

- 1420 lei/ mp, unde

1420 lei / 25 ani = 56,8 lei/mp/an, unde

-     56,8 lei/ 365 zile = 0,1556 lei/mp/zi.

în sarcina concesionarului va fi stabilită și taxa de ocupare a domeniului public, în valoare de 0,36 lei/mp/zi, conform HCL 649/2016. Menționăm faptul că taxa de ocupare a domeniului public se recalculează anual, conform Hotărârii Deliberativului Local, pentru fiecare din anii respectivi și se stabilește pe baza unei Hotărâri de Consiliu Local.

 • 3.3. FUNDAMENTAREA NECESITĂȚII ȘI OPORTUNITĂȚII CONCESIONĂRII SERVICIULUI

Grupuri de interes

 • •  Cetățenii municipiului

 • •   Turiștii

• Municipalitatea, prin: - promovarea municipiului Cluj-Napoca pe plan național și internațional

- venituri directe (redevența și taxa de ocupare a domeniului public)

- venituri indirecte - obținute din participarea la eveniment a publicului larg de pe raza municipiului și a turiștilor, din activități de comerț, cazări, transport, precum și din veniturile din taxele locale aferente contractelor de colaborare încheiate cu participanții la eveniment.

Se va prezenta avantajul extemalizării acestui serviciu, atât din punct devedere economic, cât și calitativ (concesionarul având interes să crească notorietatea evenimentului, prin servicii de calitate, concerte și activități cultural - artistice care să crească numărul de participanți).

Astfel, beneficiile municipiului vor fi, pe lângă cele economice, constituite din venituri semnificative aduse la bugetul local (redevențe, taxe și impozite locale pentru veniturile din reclamă,


vânzare bilete, servicii turistice, activități comerciale etc.) și de natură neeconomică, prin promovarea națională și chiar internațională a comunității clujene, îmbunătățirea imaginii autorităților locale și a serviciilor prestate în această zonă. Mai mult, prin durata concesiunii, se urmărește creșterea progresivă a acestor beneficii.

CAPITOLUL IV

PROCEDURA DE CONCESIONARE

4.1 Procedura de concesiune a serviciilor :

Se va realiza prin procedura de achiziție publică prevăzute de legislația în materie.

4.2 Etapele ce vor fi parcurse pentru delegarea serviciului:


Etapa I : - numirea unei comisii conform prevederilor legale prevăzute în H.G. 867/2016, de către primarul municipiului Cluj-Napoca;

Etapa II : - aprobarea Studiului de fundamentare, fundamentarea deciziei de concesionare prin hotărâre de Consiliu local;

Etapa II: - publicarea pe site-ul primăriei municipiului Cluj-Napoca a anunțului de organizare a procedurii pentru concesionarea serviciilor de organizare a evenimentului Târgul de Crăciun;

Etapa III: - organizarea și desfășurarea procedurii, verificarea si evaluarea ofertelor, raportul procedurii; Etapa IV: - soluționarea contestațiilor (dacă este cazul);

Etapa V: - încheierea contractului de concesionare;

CAPITOLUL V

CONCLUZII FINALE


Rezultatele Studiului de fundamentare privind decizia de concesionare justifică necesitatea și oportunitatea concesiunii și demonstrează faptul că:

■ proiectul propus este realizabil

 • ■  proiectul răspunde cerințelor autoritarii administrației publice

 • ■  alternativa de a concesiona aceste servicii este cea mai avantajoasa

 • ■  concesionarea acestor servicii aduce beneficii financiare autorității contractante

Toate activitățile ce fac obiectul concesiunii serviciului au un impact pozitiv în privința asigurării unui cadru competitiv, ceea ce conduce la dorința operatorilor economici ofertanți de a asigura o dezvoltare durabilă a evenimentului și promovarea acestuia la nivel național și internațional, contribuind astfel la promovarea imaginii municipiului Cluj-Napoca.

Creșterea graduală și semnificativă a numărului de turiști va asigura, odată cu aceasta, o creștere a veniturilor indirecte pe care municipiul Cluj-Napoca le încasează prin taxele și impozitele (cheltuielile),

de pe urma activităților pe care operatorii economici ofertanți le vor desfășura în perioada Târgului de Crăciun.


în realizarea misiunii sale față de locuitorii orașului, Primăria municipiului Cluj-Napoca are obligația de a asigura desfășurarea, în condiții optime, a activităților destinate satisfacerii nevoi, prin organizarea, urmărirea derulării și monitorizării acestora.

Din analiza economico-fmanciară prezentată în Anexa nr. 1, întocmită pe baza situației actuale, se poate concluziona faptul că organizarea evenimentului ”Târgul de Crăciun Cluj-Napoca”, se va realiza în parametri optimi prin concesionarea acestor servicii.

în concluzie, pentru a se asigura exploatarea la maxim a beneficiilor oferite de organizarea evenimentului "Târgul de Crăciun Cluj-Napoca”, pentru a crea premisele recuperării investițiilor și costurilor implicate în cadrul acestui proiect, precum și pentru atingerea obiectivelor la care s-a făcut referire în cuprinsul prezentului studiu, se impune ca organizarea și managementul serviciului de organizare a evenimentului ”Târgul de Crăciun Cluj-Napoca” să se realizeze în mod profesionist de către un operator care deține exepriența, calificarea, resursele umane și financiare necesare pentru realizarea acestui scop.


Se anexează Anexe menționate în prezentul Studiu, respectiv Anexa nr. 1, unde sunt prezentate analizele economico-financiare în urma cărora reiese faptul că Cifra de Afaceri realizată de cătreRata creștere venituri (exc. Pache :e turistice)


Rata creștere pachete turistice

Zile (nr. mediu/sezon)_________

Curs mediu RON/EUR Rata creștere chetulell


închiriere căsuțe


Tip activitate


Număr căsuțe


r>Ni! costuri căsuțe


patinoar

25% gastronomie


35% liigh closs


40% mici meșteșugari


Patinoar Mos Crăciun


Număr perechi


EUR/pereche


închiriere patlnoa


Ani

■ ■                                                   I

An 2    |

’ ■ ’ •. v-      71

An 3

1

Art5

0%

5,0%

S,0%

5,0%

5,0%

10,0%

10,0%

10,0%

10,0%

41,40

41,40

41,40

41,40

41,40

4,50

4,50

4,50

4,50

4,50

2,0%

2,0%

2,0%

2,0%

Lei

Lei

Lei

■ *1

Lei         ;         Lei

: 1

1

113.400

119.070

125.024

131.275

137.838

134.550

141.278

148.341

155.758

163.546

156.600

164.430

172.652

181.284

190.348

9.000

9.450

9.923

10.419

10.940

413.550

434.228

455.939

478.736

502.673

' • i

83.628

87.809

92.200

96.810

101.650

73.175

76.833

80.675

84.709

88.944

22.500

23.625

24.806

26.047

27.349

179.303

188.268

197.681

207.565

217.943

1

270.000

283.500

297.675

312.559

328.187

270.000

283.500

297.675

312.5S9

328.187

|

49Î.000

544.500

598.950

658.845

724.730

495.000

544.500

598.950

658.845

724.730

1.357.853

1.450.495

1.550.245

1.657.705

1.773.532

Lei

Lei

Lei

lei

lei

6.075

6.379

6.698

7.033

7.384

7.763

8.151

8.558

8986

9.435

9.788

10.277

10.791

11.330

11.897

67S

709

744

781

820

540

567

595

625

656

!

338.355

363.195

26.082

27.386

28.755

30193

l

90.000

91.800

93,636

95.509

97.419

55.125

145.125

91.800

93.636

95.509

97.419storic lei

250.530

Total scena si concerte

Atrmalle stradala

Nrsaptamanl

EUR/sapt

5

3.000

Total animație stradala

Promovare naționala sl Internaționala

EUR/an

20.000

Total Promovare naționala sl internațional:

Pachete turistice    •

Număr pachete

Cost EUR/pachet

500

200

Total Pachete turistice

Alte cheltuieli

EUR/sezon

(lel/an 2 transport m<

ntaj sl demontaj)

Cheltuieli de personal (patlroar+targ)

10.000

Cheltuieli de curățenie (deșeuri menajere s

debarasare zona de mâncare)

3.000

2 Portl de Intrare târg

16.000

6.000

Diorama

Achiziție

6.500

Depozitare, transport EUR/an

200

Cheltuieli de paza

10.000

cheltuieli neprevăzute

11.111

taxa de ocupare a domeniului public

Zile

Tarif lel/zl/mp

Suprafața (mp)

căsuțe

41,A

0,36

900

patinoar

41,4

0,36

800

carusel

41,4

0,36

50

Total taxa ocupare

Redeventa

zile

Tarif lel/zi/mp

Suprafața (mp)

căsuțe

41,4

0,1556

900

patinoar

41,4

0,1556

800

carusel

41,4

0,1556

50

Total redeventa

Total Alte Cheltuieli

TOTAL CHELTUIELI (lei)

/~x

TOTAL PROFIT OPERAȚIONAL (lei) / )

k

Director Genera/           Director adj.                  Șef Serviciu

Ștefania Ferenc^

Călin Forna                 Dan Macovei

rl

v i                 mm


întocmit: Della Mesariș

250.000

255.000

260.100

265.302

270.608

250.000

255.000

260.100

265.302

270.608

. ț-------------

■ i

67.500

68.850

70.227

71.632

73.064

67.500

68.850

70.227

71.632

73.064

90.000

91.800

93.636

95.509

97.419

90.000

91.800

93.636

95.509

97.419

]

450.000

472.500

496.125

520.931

546.978

450.000

472.500

496.125

520.931

546.978

|45.000

45.900

46.818

47.754

48 709

13.500

13.770

14.045

14.326

14 613

72.000

6.000

6.120

6.242

6.367

29.250

900

900

900

900

45.000

45.900

46.818

47.754

48.709

50.000

50.000

50.000

50.000

50.000

13.414

13.414

13.414

13.414

13.414

11.923

11.923

11.923

11.923

11.923

745

745

745

74S

745


292.105

199.825

202.057

204.333

206.654

1.657.925

1.205.857

1.243.167

1.281.970

1.322.335

-g

-300.073

244.638

307.078

375.734

451.197


Anexa nr. 2 la Studiul de Fundamentare

CATEGORIA DE RISC

DESCRIERE

CONSECINȚE

1. Riscuri referitoare la locație

Structură existentă

(reabilitare/modernizare)

Structurile existente sunt adecvate pentru implementarea unui eveniment de acest gen.

Optimizarea costurilor și a timpului necesar pentru realizarea proiectului

Condiții de amplasament

Condițiile de sol sunt adecvate pentru realizarea proiectului

Optimizarea costurilor și a timpului necesar pentru realizarea proiectului

Titlul de proprietate

Conform notei interne cu nr. emisă de către Direcția Patrimoniul municipiului și Evidența Proprietății, terenul, respectiv platoul pietonal al Pieței Unirii este în proprietatea municipiului Cluj-Napoca

Costurile suportate de către concesionar sunt: -redevența

și taxa de ocupare a domeniului public cf. HCL...., care se actualizează în fiecare an

Disponibilitatea locației

Locația este disponibilă pentru implementarea optimă a evenimentului

Optimizarea costurilor și a timpului necesar pentru realizarea proiectului

Aprobări

Concesionarul se obligă să obțină toate autorizațiile/aprobările necesare în vederea realizării evenimentului

întârzieri în începerea sau finalizarea proiectului și creșteri ale costurilor aferente realizării proiectului

Moștenire culturală

 • 1. Creșterea costurilor și a perioadei de timp ca rezultat al descoperirii unor situri arheologice și/sau patrimoniu național

 • 2. Având în vedere faptul că zona pietonală din Piața Unirii a fost reabilitată recent există un risc foarte scăzut în ceea ce privește descoperirea unor situri arheologice și/sau patrimoniul național

 • 1. Costuri și timp suplimentar pentru a finaliza proiectul

 • 2. Șansele ca acest lucru să implice costuri sau timp suplimnentar pentru implementarea proiectului sunt minime

Mediu(l)

Amplasamentele pentru proiect prezintă un grad necunoscut de contaminare

Costuri și timp suplimentar pentru a finaliza proiectul

Mediu (2)                     ‘   ,

o \

Oii          j f i

In timpul implementării proiectului apar contaminări ale proprietăților adiacente, care au efect asupra proprietăților disponibile pentru proiect.

Costuri de contaminare2. Riscuri de finanțare a proiectului

Insolvabilitate și risc aferent creditorului extern

Concesionarul (sau oricare dintre acționarii săi) devine insolvabil sau efectuarea prestațiilor necesită o finanțare mai mare decât cea estimată de concesionar

Neîndeplinirea prestațiilor solicitate de către entitatea contractantă și pierderi pentru participanții la investiție

Indisponibilitatea finanțării

Concesionarul nu e capabil să asigure resursele financiare și de capital conform bugetului și în timpul prevăzut

Lipsa finanțării pentru continuarea sau finalizarea investiției

Modificări ale dobânzilor

Ratele dobânzilor sunt supuse schimbărilor, modificând astfel termenii financiari ai ofertei

Creștere/scădere a costurilor proiectului

Finanțare suplimentară

Datorită schimbărilor de legislație, de politică sau de altă natură, sunt necesare finanțări suplimentare pentru reconstrucție, modificare, re-echipare etc.

Concesionarul nu poate suporta financiar costurile schimbării

Modificări în sistemul de taxe și impozite

Pe parcursul implementării proiectului, sistemul de impozitare se poate schimba în defavoarea concesionarului.

Impact negativ asupra veniturilor financiare ale Concesionarului

Profituri din refinanțare

Finalizarea investiției se face la un cost mai mic decât cel inițial.

Schimbare profitabilă în finanțarea proiectului

3. Riscuri aferente cererii și veniturilor

înrăutățirea condițiilor economice generale

Producerea unor schimbări fundamentale și neașteptate în condițiile economice generale care conduc la reducerea cererii pentru prestațiile contractate

Venituri sub previziunile financiare anterioare

Schimbări competitive

Altă investiție, care există deja, este extinsă sau îmbunătățită sau retarifată, astfel încât competiția în domeniul prestațiilor efectuate conform contractului crește.

Venituri sub previziunile anterioare, ca urmare a reducerii prețurilor și/sau scăderii cererilor, datorită concurenței

Concurență

Apariția pe piață a concurenților în domeniul prestațiilor efectuate, conform contractului de concesionar.

Venituri sub previziunile anterioare, ca urmare a reducerii prețurilor și/sau sa reducerii cererii ca urmare a concurenței

Schimbări demografice

0 schimbare demografică sau socioeconomică afectează cererea pentru prestațiile contractate.

Venituri sub previziunile financiare anterioare

Costuri de abordabilitate/accesabilitate

Nivelul de trai al locuitorilor este afectat de condițiile economice nefavorabile

Venituri sub previziunile financiare anterioare

Schimbări majore ale inflației (1)

Rata actuală a inflației va depăși rata previzionată a inflației.

Depășirea costurilor de implementare a proiectului

Schimbări majore ale inflației (2)

Valoarea plăților efectuate în timp este afectată de inflație.

Scăderea, în termeni reali, a veniturilor din proiect

Publicitate adversă

Publicitatea adversă (negativă) generează schimbări în atitudinea publică.

Nivel scăzut de utilizare/conectări la rețele, nivel scăzut de contractare

5. Riscuri legislative/politice

Schimbări legislative/de politică (1)

Schimbarea ligislativă și/sau a politicii Concedentului care nu poate fi anticipată la semnarea contractului și care este adresată direct, specifc și exclusiv proiectului, ceea ce conduce la costuri de capital sau operaționale suplimentare din partea concesionarului

0 creștere semnificativă în costurile operaționale ale concesionarului și/sau necesitatea de a efectua cheltuieli de capital pentru a putea răspunde acestor schimbări

Retragerea sprijinului complementar

In cazul în care concesionarul nu respectă obligațiile contractuale, concedentul își retrage sprijinul complementar, proiectul fiind afectat negativ

Consecințe asupra veniturilor, întârzieri importante în implementarea proiectului sau proiectul ar putea fi oprit

Proces decizional defectuos

Implementarea proiectului ar putea întâmpina o puternică opoziție politică.

întârzireri importante în implementarea proiectului sau proiectul ar putea fi oprit

Riscul valorii reziduale

Riscul că activele aferente proiectului, la finalizarea/expirarea contractului nu vor fi predate condițiile prevăzute

Creșterea costurilor de întreținere/înlocuire a activelor

6. Riscuri naturale

Război sau alte situații conflictuale

Izbucnirea razboiului/a situațiilor conflictuale are ca rezultat întârzieri în implementarea proiectului și/sau costuri crescute de

Distrugerea sau deteriorarea activelor aferente proiectului

construcție/operare

Cutremur și alte evenimente naturale

Cutremurele etc. Au ca rezultta întârzieri și/sau costuri crescute de construcție

Distrugerea sau deteriorarea activelor aferente proiectului

Terorism

Actul de terorism generează întârzieri și/sau costuri crescute de construcție

Distrugerea sau deteriorarea activelor aferente proiectului

Forța majoră

Forța majoră, asa cum este definită prin lege, împiedică executarea contractului

Distrugerea sau deteriorarea activelor aferente proiectului

7. Riscurile etapei de pregătire/atribuire

Riscuri de pregătire

Proiectul nu îndeplinește cerințele legislației în domeniu privind pregătirea proiectului de concesiune.

întârzieri   importante în implementarea

proiectului sau proiectul ar putea fi oprit

Opoziție publică față de proiect

Sprijinul scăzut sau o atitudine adversă publicului față de proiect ar putea provoca întârzieri în semnarea contractului

întârzieri   importante în   implementarea

proiectului sau proiectul ar putea să nu înceapă

8. Riscuri referitoare la amplasament

Dreptul de acces

Accesul la locație este disponibil pentru implementarea optimă a evenimentului

Optimizarea costurilor și a timpului necesar pentru realizarea proiectului

Soluții tehnice vechi sau inadecvate

Soluțiile    tehnice    propuse    nu    sunt

corespunzătoare din punct de vedere tehnologic pentru a asigura realizarea proiectului

Venitul concesionarului scade sub datele de închidere financiară a proiectului, având ca rezultat pierderi.

Conccdcntul nu primește prestațiile solicitate

Disponibilitatea resurselor

Resursele    necesare    pentru    finalizarea

construcției costă mai mult decât estimările inițiale, nu au calitatea corespunzătoare sau sunt indisponibile în cantitățile necesare

Creșteri de cost și, în unele cazuri, efecte negative asupra calității serviciilor furnizate în cadrul contractului; timp suplimentar necesar pentru a finaliza proiectul

Risc de defect ascuns

Defecte ascunse în structurile preexistente aferente proiectului și/sau în activele nou-construite

Creșteri de cost și efecte negative asupra calității serviciilor furnizate în cadrul proiectului; timp suplimentar

Risc cu privire la executare/finalizare

Construcția facilităților poate fi întârziată astfel încât furnizarea serviciilor incluse în proiect să

întârzieri   importante în implementarea

proiectului sau proiectul ar putea fi oprit

nu poată începe la data prevăzută

Risc de depășire a costurilor

Finalizarea proiectului se face la un cost mai mare decât costul prevăzut inițial

Costuri și timp suplimentar necesare pentru a finaliza proiectul

întârzieri în finalizarea proiectului

Apariția unui eveniment pe durata proiectului, eveniment care conduce la imposibilitatea finalizării acestuia în termenul stabilit și la costul estimat

întârziere în implementare și creșterea costurilor

Litigii de muncă/personal insuficient calificat

Lipsa personalului calificat pentru unele din etapele aferente proiectului

întârziere în implementare și creșterea costurilor

Furnizare a utilităților

Utilitățile (de exemplu curent electric, gaz și apă) necesare pentru realizarea proiectului nu sunt diponibile

Costuri și timp suplimentar necesare pentru a finaliza proiectul

Insolvabilitatea subantreprenorilor sau a furnizorilor

Riscul legat de nerespectarea obligațiilor subantreprenorului/fumizărilom            sau

insolvabilitate

Costuri și timp suplimentar necesare pentru a finaliza proiectul

Condiții meteo nefavorabile

Inundarea amplasamentelor împiedică realizarea proiectului

întârziere în implementare și creșterea costurilor

Variația excesivă a contractului

Prea multe modificări în obiectivul lucrărilor, datorate costurilor crescute, schimbărilor legislative etc.

întârziere în implementare și creșterea costurilor

Lucrări defecte

Defecte descoperite în lucrările de amenajare, care provoacă costuri suplimentare și/sau întârziere

Costuri și timp suplimentar necesare pentru a finaliza proiectul

Explozibile

Descoperirea      de      muniție/dispozitive

neexplodate în zona amplasamentului pentru proiect împiedică finalizarea la timp.

întârziere în implementarea și creșterea costurilor

Securitatea pe șantier

Securitatea deficitară duce la furturi și/sau deteriorarea echipamentului sau a materialelor.

întârziere în implementarea și creșterea costurilor

Lipsa angajamentelor părților

Lipsa de experiență în domeniul implementării concesiunilor de servicii poate duce la neîndeplinirea obligațiilor de către ambele părți.

întârzieri   importante în   implementarea

proiectului sau proiectul ar putea fi oprit

Risc de asigurare

Riscurile asigurabile pot deveni neasigurabile pe durata de viață a proiectului sau creșteri substanțiale ale ratelor la care se calculează primele de asigurare.

întârziere în implementare și creșterea costurilor

Proteste publice

întârzieri în amenajare provocate de tulburări ți proteste publice

întârziere în implementare și creșterea costurilor

Aspecte privind protecția medicului

Nu se respectă cerințele privind protecția mediului și nu se realizează monitorizarea efectelor semnificative asupra mediului

Rexilierea concesiunii

9. Riscuri de operare și de întreținere

Schimbarea cerințelor concedentului în afara limitelor agreate prin contract

Concedentul schimbă cerințele după semnarea contractului

Schimbarea cerințelor pe timpul realizării investiței conduce la modificarea proiectului și la creșterea costurilor de capital, după recepție

Resurse de intrare/input

Resursele necesare pentru operare costă mai mult decât cele estimate inițial, nu au calitatea corespunzătoare sau nu sunt disponibile în cantități suficiente.

Creșteri ale costurilor și, în unele cazuri, efecte negative asupra calității serviciilor furnizate în cadrul contractului.

Risc de furnizare a utilităților

Utilitățile (de ex. Curent, gaz și apă) necesare pentru realizarea proiectului nu sunt disponibile.

Costuri și timp suplimentar necesare pentru a finaliza proiectul

Soluții tehnice vechi sau neadecvate

Soluțiile    tehnice    propuse    mu    sunt

corespunzătoare din punct de vedere tehnologic pentru a asigura finalizarea proiectului.

Venitul concesionarului scade sub datele de închidere financiară a proiectului, având ca rezultat pierderi. Concedentul nu primește prestațiile solicitate.

Risc de disponibilitate

Serviciile care fac obiectul contractului nu sunt furnizate sau nu îndeplinesc specificațiile tehnice de calitate prevăzute în contract.

întârzieri importante în implementarea proiectului su proiectul ar putea fi oprit

Capacitate de management

Concesionarul nu își poate îndeplini obligațiile conform contractului.

Serviciile care fac obiectul contractului nu sunt furnizate.

Risc de depășire a costurilor

Costurile de operare sunt mai mari decât costurile de operare previzionate.

Costuri și timp suplimentar necesare pentru a finaliza proiectul

Risc de defecte ascunse

Defecte ascunse în structurile preexistente

Creșteri de cost și efecte negative asupra calității

aferente proiectului și/sau în activele nou-construite

serviciilor furnizate în cadrul proiectului; timp suplimentar necesar

Condiții neprevăzute

Condiții neprevăzute cauzează costuri mai mari de întreținere pentru activele noi și cele existente.

Creșteri de cost și efecte negative asupra calității serviciilor furnizate în cadrul proiectului; timp suplimentar necesar

întreținere și reparații

Costul de întreținere a activelor poate diferi de costul de întreținere prevăzut inițial.

Creșterea costurilor, cu efecte negative asupra acțiunilor întreprinse până în acel moment.

Lipsa angajamentului părților

Lipsa de experiență în domeniul implementării concesiunilor de servicii poate conduce la neîndeplinirea obligațiilor de ambele părți.

întârzieri importante în implementarea proiectului sau proiectul ar putea fi oprit

Risc de asigurare

Riscurile asigurabile pot deveni neasigurabile pe durata perioadei proiectului sau creșteri substanțiale ale ratelor la care se calculează primele de asigurare.

întârzieri în implementarea proiectului și creșterea costurilor

întreținere

întreținerea activelor finalizate nu corespunde specificațiilor tehnice de calitate stipulate în contractul de concesiune.

Activele sunt predate concedentului la sfârșitul duratei de viață a proiectului într-o condiție necorespunzătoare.

Anexa nr. 2

CATEGORIA DE RISC

DESCRIERE

CONSECINȚE

1. Riscuri referitoare la locație

Structură existentă (reabilitare/modemizare)

Structurile existente sunt adecvate pentru implementarea unui eveniment de acest gen.

Optimizarea costurilor și a timpului necesar pentru realizarea proiectului

Condiții de amplasament

Condițiile de sol sunt adecvate pentru realizarea proiectului

Optimizarea costurilor și a timpului necesar pentru realizarea proiectului

Titlul de proprietate

Conform notei interne cu nr. emisă de către Direcția Patrimoniul municipiului și Evidența Proprietății, terenul, respectiv platoul pietonal al Pieței Unirii este în proprietatea municipiului Cluj-Napoca

Costurile suportate de către concesionar sunt: -redevența

și taxa de ocupare a domeniului public cf. HCL...., care se actualizează în fiecare an

Disponibilitatea locației

Locația este disponibilă pentru implementarea optimă a evenimentului

Optimizarea costurilor și a timpului necesar pentru realizarea proiectului

Aprobări

Concesionarul se obligă să obțină toate autorizațiile/aprobările necesare în vederea realizării evenimentului

întârzieri în începerea sau finalizarea proiectului și creșteri ale costurilor aferente realizării proiectului

Moștenire culturală

 • 1. Creșterea costurilor și a perioadei de timp ca rezultat al descoperirii unor situri arheologice și/sau patrimoniu național

 • 2. Având în vedere faptul că zona pietonală din Piața Unirii a fost reabilitată recent există un risc foarte scăzut în ceea ce privește descoperirea unor situri arheologice și/sau patrimoniul național

 • 1. Costuri și timp suplimentar pentru a finaliza proiectul

 • 2. Șansele ca acest lucru să implice costuri sau timp suplimnentar pentru implementarea proiectului sunt minime

Mediu(l)

Amplasamentele pentru proiect prezintă un grad necunoscut de contaminare

Costuri și timp suplimentar pentru a finaliza proiectul

Mediu (2)

în timpul implementării proiectului apar contaminări ale proprietăților adiacente, care au efect asupra proprietăților disponibile pentru proiect.

Costuri de contaminare

2. Riscuri de finanțare a proiectului

Insolvabilitate și risc aferent creditorului extern

Concesionarul (sau oricare dintre acționarii săi) devine insolvabil sau efectuarea prestațiilor necesită o finanțare mai mare decât cea estimată de concesionar

Neîndeplinirea prestațiilor solicitate de către entitatea contractantă și pierderi pentru participanții la investiție

Indisponibilitatea finanțării

Concesionarul nu e capabil să asigure resursele financiare și de capital conform bugetului și în timpul prevăzut

Lipsa finanțării pentru continuarea sau finalizarea investiției

Modificări ale dobânzilor

Ratele dobânzilor sunt supuse schimbărilor, modificând astfel termenii financiari ai ofertei

Creștere/scădere a costurilor proiectului

Finanțare suplimentară

Datorită schimbărilor de legislație, de politică sau de altă natură, sunt necesare finanțări suplimentare pentru reconstrucție, modificare, re-echipare etc.

Concesionarul nu poate suporta financiar costurile schimbării

Modificări în sistemul de taxe și impozite

Pe parcursul implementării proiectului, sistemul de impozitare se poate schimba în defavoarea concesionarului.

Impact negativ asupra veniturilor financiare ale Concesionarului

Profituri din refinanțare

Finalizarea investiției se face la un cost mai mic decât cel inițial.

Schimbare profitabilă în finanțarea proiectului

3. Riscuri aferente cererii și veniturilor

înrăutățirea condițiilor economice generale

Producerea unor schimbări fundamentale și neașteptate în condițiile economice generale care conduc la reducerea cererii pentru prestațiile contractate

Venituri sub previziunile financiare anterioare

Schimbări competitive

Altă investiție, care există deja, este extinsă sau imbunătățită sau retarifată, astfel încât competiția în domeniul prestațiilor efectuate conform contractului crește.

Venituri sub previziunile anterioare, ca urmare a reducerii prețurilor și/sau scăderii cererilor, datorită concurenței

Concurență

Apariția pe piață a concurenților în domeniul prestațiilor efectuate, conform contractului de concesionar.

Venituri sub previziunile anterioare, ca urmare a reducerii prețurilor și/sau sa reducerii cererii ca urmare a concurenței

Schimbări demografice

0 schimbare demografică sau socioeconomică afectează cererea pentru prestațiile contractate.

Venituri sub previziunile financiare anterioare

Costuri de abordabilitate/accesabilitate

Nivelul de trai al locuitorilor este afectat de condițiile economice nefavorabile

Venituri sub previziunile financiare anterioare

Schimbări majore ale inflației (1)

Rata actuală a inflației va depăși rata previzională a inflației.

Depășirea costurilor de implementare a proiectului

Schimbări majore ale inflației (2)

Valoarea plăților efectuate în timp este afectată de inflație.

Scăderea, în termeni reali, a veniturilor din proiect

Publicitate adversă

Publicitatea adversă (negativă) generează schimbări în atitudinea publică.

Nivel scăzut de utilizare/conectări la rețele, nivel scăzut de contractare

5. Riscuri legislative/politice

Schimbări legislative/de politică (1)

Schimbarea ligislativă și/sau a politicii Concedentului care nu poate fi anticipată la semnarea contractului și care este adresată direct, specifc și exclusiv proiectului, ceea ce conduce la costuri de capital sau operaționale suplimentare din partea concesionarului

0 creștere semnificativă în costurile operaționale ale    concesionarului    și/sau

necesitatea de a efectua cheltuieli de capital pentru a putea răspunde acestor schimbări

Retragerea sprijinului complementar

în cazul în care concesionarul nu respectă obligațiile contractuale, concedentul își retrage sprijinul complementar, proiectul fiind afectat negativ

Consecințe asupra veniturilor, întârzieri importante în implementarea proiectului sau proiectul ar putea fi oprit

Proces decizional defectuos

Implementarea proiectului ar putea întâmpina o puternică opoziție politică.

întârzireri importante în implementarea proiectului sau proiectul ar putea fi oprit

Riscul valorii reziduale

Riscul că activele aferente proiectului, la finalizarea/expirarea contractului nu vor fi predate condițiile prevăzute

Creșterea costurilor de întreținere/înlocuire a activelor

6. Riscuri naturale

Război sau alte situații conflictuale

Izbucnirea razboiului/a situațiilor conflictuale are ca rezultat întârzieri în implementarea proiectului și/sau costuri crescute de

Distrugerea sau deteriorarea activelor aferente proiectului

O Q

construcție/operare

Cutremur și alte evenimente naturale

Cutremurele etc. Au ca rezultta întârzieri și/sau costuri crescute de construcție

Distrugerea sau deteriorarea activelor aferente proiectului

Terorism

Actul de terorism generează întârzieri și/sau costuri crescute de construcție

Distrugerea sau deteriorarea activelor aferente proiectului

Forța majoră

Forța majoră, asa cum este definită prin lege, împiedică executarea contractului

Distrugerea sau deteriorarea activelor aferente proiectului

7. Riscurile etapei de pregătire/atribuire

Riscuri de pregătire

Proiectul nu îndeplinește cerințele legislației în domeniu privind pregătirea proiectului de concesiune.

întârzieri   importante   în   implementarea

proiectului sau proiectul ar putea fi oprit

Opoziție publică față de proiect

Sprijinul scăzut sau o atitudine adversă publicului față de proiect ar putea provoca întârzieri în semnarea contractului

întârzieri   importante în   implementarea

proiectului sau proiectul ar putea să nu înceapă

8. Riscuri referitoare la amplasament

Dreptul de acces

Accesul la locație este disponibil pentru implementarea optimă a evenimentului

Optimizarea costurilor și a timpului necesar pentru realizarea proiectului

Soluții tehnice vechi sau inadecvate

Soluțiile    tehnice    propuse    nu    sunt

corespunzătoare din punct de vedere tehnologic pentru a asigura realizarea proiectului

Venitul concesionarului scade sub datele de închidere financiară a proiectului, având ca rezultat pierderi.

Concedentul nu primește prestațiile solicitate

Disponibilitatea resurselor

Resursele    necesare    pentru    finalizarea

construcției costă mai mult decât estimările inițiale, nu au calitatea corespunzătoare sau sunt indisponibile în cantitățile necesare

Creșteri de cost și, în unele cazuri, efecte negative asupra calității serviciilor furnizate în cadrul contractului; timp suplimentar necesar pentru a finaliza proiectul

Risc de defect ascuns

Defecte ascunse în structurile preexistente aferente proiectului și/sau în activele nou-construite

Creșteri de cost și efecte negative asupra calității serviciilor furnizate în cadrul proiectului; timp suplimentar

Risc cu privire la executare/flnalizare

Construcția facilităților poate fi întârziată astfel încât furnizarea serviciilor incluse în proiect să

întârzieri   importante în   implementarea

proiectului sau proiectul ar putea fi oprito


o


nu poată începe la data prevăzută

Risc de depășire a costurilor

Finalizarea proiectului se face la un cost mai mare decât costul prevăzut inițial

Costuri și timp suplimentar necesare pentru a finaliza proiectul

întârzieri în finalizarea proiectului

Apariția unui eveniment pe durata proiectului, eveniment care conduce la imposibilitatea finalizării acestuia în termenul stabilit și la costul estimat

întârziere în implementare și creșterea costurilor

Litigii de muncă/personal insuficient calificat

Lipsa personalului calificat pentru unele din etapele aferente proiectului

întârziere în implementare și creșterea costurilor

Furnizare a utilităților

Utilitățile (de exemplu curent electric, gaz și apă) necesare pentru realizarea proiectului nu sunt diponibile

Costuri și timp suplimentar necesare pentru a finaliza proiectul

Insolvabilitatea subantreprenorilor sau a furnizorilor

Riscul legat de nerespectarea obligațiilor subantreprenorului/fumizărilom            sau

insolvabilitate

Costuri și timp suplimentar necesare pentru a finaliza proiectul

Condiții meteo nefavorabile

Inundarea amplasamentelor împiedică realizarea proiectului

întârziere în implementare și creșterea costurilor

Variația excesivă a contractului

Prea multe modificări în obiectivul lucrărilor, datorate costurilor crescute, schimbărilor legislative etc.

întârziere în implementare și creșterea costurilor

Lucrări defecte

Defecte descoperite în lucrările de amenajare, care provoacă costuri suplimentare și/sau întârziere

Costuri și timp suplimentar necesare pentru a finaliza proiectul

Explozibile

Descoperirea      de      muniție/dispozitive

neexplodate în zona amplasamentului pentru proiect împiedică finalizarea la timp.

întârziere în implementarea și creșterea costurilor

Securitatea pe șantier

Securitatea deficitară duce la furturi și/sau deteriorarea echipamentului sau a materialelor.

întârziere în implementarea și creșterea costurilor

Lipsa angajamentelor părților

Lipsa de experiență în domeniul implementării concesiunilor de servicii poate duce la neîndeplinirea obligațiilor de către ambele părți.

întârzieri    importante în implementarea

proiectului sau proiectul ar putea fi oprito


o n

Risc de asigurare

Riscurile asigurabile pot deveni neasigurabile pe durata de viață a proiectului sau creșteri substanțiale ale ratelor la care se calculează primele de asigurare.

întârziere în implementare și creșterea costurilor

Proteste publice

întârzieri în amenajare provocate de tulburări ți proteste publice

întârziere în implementare și creșterea costurilor

Aspecte privind protecția medicului

Nu se respectă cerințele privind protecția mediului și nu se realizează monitorizarea efectelor semnificative asupra mediului

Rexilierea concesiunii

9. Riscuri de operare și de întreținere

Schimbarea cerințelor concedentului în afara limitelor agreate prin contract

Concedentul schimbă cerințele după semnarea contractului

Schimbarea cerințelor pe timpul realizării investiței conduce la modificarea proiectului și la creșterea costurilor de capital, după recepție

Resurse de intrare/input

Resursele necesare pentru operare costă mai mult decât cele estimate inițial, nu au calitatea corespunzătoare sau nu sunt disponibile în cantități suficiente.

Creșteri ale costurilor și, în unele cazuri, efecte negative asupra calității serviciilor furnizate în cadrul contractului.

Risc de furnizare a utilităților

Utilitățile (de ex. Curent, gaz și apă) necesare pentru realizarea proiectului nu sunt disponibile.

Costuri și timp suplimentar necesare pentru a finaliza proiectul

Soluții tehnice vechi sau neadecvate

Soluțiile    tehnice    propuse    mu    sunt

corespunzătoare din punct de vedere tehnologic pentru a asigura finalizarea proiectului.

Venitul concesionarului scade sub datele de închidere financiară a proiectului, având ca rezultat pierderi. Concedentul nu primește prestațiile solicitate.

Risc de disponibilitate

Serviciile care fac obiectul contractului nu sunt furnizate sau nu îndeplinesc specificațiile tehnice de calitate prevăzute în contract.

întârzieri    importante   în   implementarea

proiectului su proiectul ar putea fi oprit

Capacitate de management

Concesionarul nu își poate îndeplini obligațiile conform contractului.

Serviciile care fac obiectul contractului nu sunt furnizate.

Risc de depășire a costurilor

Costurile de operare sunt mai mari decât costurile de operare previzionate.

Costuri și timp suplimentar necesare pentru a finaliza proiectul

Risc de defecte ascunse

k_______________________________________________________

Defecte ascunse în structurile preexistente

Creșteri de cost și efecte negative asupra calității

aferente proiectului și/sau în activele nou-construite

serviciilor furnizate în cadrul proiectului; timp suplimentar necesar

Condiții neprevăzute

Condiții neprevăzute cauzează costuri mai mari de întreținere pentru activele noi și cele existente.

Creșteri de cost și efecte negative asupra calității serviciilor furnizate în cadrul proiectului; timp suplimentar necesar

întreținere și reparații

Costul de întreținere a activelor poate diferi de costul de întreținere prevăzut inițial.

Creșterea costurilor, cu efecte negative asupra acțiunilor întreprinse până în acel moment.

Lipsa angajamentului părților

Lipsa de experiență în domeniul implementării concesiunilor de servicii poate conduce la neîndeplinirea obligațiilor de ambele părți.

întârzieri    importante   în   implementarea

proiectului sau proiectul ar putea fi oprit

Risc de asigurare

Riscurile asigurabile pot deveni neasigurabile pe durata perioadei proiectului sau creșteri substanțiale ale ratelor la care se calculează primele de asigurare.

întârzieri în implementarea proiectului și creșterea costurilor

întreținere

întreținerea activelor finalizate nu corespunde specificațiilor tehnice de calitate stipulate în contractul de concesiune.

Activele sunt predate concedentului la sfârșitul duratei de viață a proiectului într-o condiție necorespunzătoare.


UJ

IN

întocmit: Delia Mesaroș