Hotărârea nr. 754/2017

Hotărârea 754/2017 - Aprobarea gratuității transportului urban pe mijloacele de transport în comun pe toate liniile, pentru două cadre didactice de la Liceul Special pentru Deficienți de Vedere, pe parcursul anului școlar 2017-2018.


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLU J-NAPOCA

HOTĂRÂRE privind aprobarea gratuității transportului urban pe mijloacele de transport în comun pe toate liniile, pentru două cadre didactice de la Liceul Special pentru Deficienți de Vedere, pe parcursul anului școlar 2017-2018

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca, întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea gratuității transportului urban pe mijloacele de transport în comun pe toate liniile pentru două cadre didactice de la Liceul Special pentru Deficienți de Vedere, pe parcursul anului școlar 2017-2018 - proiect din ințiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 297.998/802/03.07.2017 al Direcției de Asistență Socială și Medicală prin care se propune aprobarea gratuității transportului urban pe mijloacele de transport în comun pe toate liniile pentru două cadre didactice de la Liceul Special pentru Deficienți de Vedere, pe parcursul anului școlar 2017-2018;

Ținând cont de prevederile art. 19 lit. (b) din Legea nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36, 39 alin. (1) și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se aprobă acordarea gratuității transportului urban pe mijloacele de transport în comun pe toate liniile, pe parcursul anului școlar 2017-2018, pentru două cadre didactice de la Liceul Special pentru Deficienți de Vedere, cu sediul în municipiul Cluj-Napoca, Calea Dorobanților nr. 31.

Art.2. Lista actualizată cu cele două cadre didactice care vor beneficia de gratuitate va fi transmisă lunar de către Liceul Special pentru Deficienți de Vedere, Direcției de Asistență Socială și Medicală.

Art.3. Decontarea cheltuielilor aferente eliberării abonamentelor de către Compania de Transport Public Cluj-Napoca S.A. este suportată din bugetul Direcției de Asistență Socială și Medicală, în baza facturilor lunare emise de transportator.

Art.4. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințeză Direcția de Asistență Socială și Medicală și Compania de Transport Public Cluj-Napoca S.A.


Președinte de ședință, ân TARCEA

Nr. 754 din 18 iulie 2017

(Hotărârea a fost adoptată cu 20 voturi)