Hotărârea nr. 752/2017

Hotărârea 752/2017 - Aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiții „Amenajare tronson – str. Tipografiei, municipiul Cluj-Napoca”.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiții

“Amenajare tronson - str. Tipografiei, municipiul Cluj-Napoca“

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții “Amenajare tronson - str. Tipografiei, municipiul Cluj-Napoca“ - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 310644/04.07.2017 al Direcției tehnice prin care se propune aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții “Amenajare tronson - str. Tipografiei, municipiul Cluj-Napoca“;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36, 39 al. 2 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 - Se aprobă indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul de investiții “Amenajare tronson - str. Tipografiei, municipiul Cluj-Napoca“, conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 - Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția tehnică și Direcția economică.Nr. 752 din 18 iulie 2017

(Hotărârea a fost adoptată cu 20 voturi)

MUNICIPIUL CLUJ - NAPOCA DIRECȚIA TEHNICA


Anexă la Hotărârea nr. 752/2017


CARACTERISTICILE PRINCIPALE ȘI INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI AI OBIECTIVULUI DE INVESTIȚII

“Amenajare tronson - str. Tipografiei, municipiul Cluj-Napoca“

TITULAR: Municipiul Cluj-Napoca

BENEFICIAR: Municipiul Cluj-Napoca

AMPLASAMENT: Municipiul Cluj-Napoca, zona centrală

INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI:

  • •  Valoarea totală a investiției, conform devizului general fără TVA, în prețuri iunie 2017

  • •    este:               1.156.833,32 LEI (fără T.V.A.)

Din care, C+M 723.271,17 LEI ( fără T.V.A.)

Construcții:

  • •  Amenajarea tronsonului străzii Tipografiei se va face utilizând pavaje din pavele granit de 15x15x15 cm (pavajul general al străzii) si dale din piatră granit de 10 cm grosime cu diverse dimensiuni în plan dispuse astfel încât să marcheze diversele zone funcționale ale străzii.

Dotările prevăzute pe spațiul tronsonului de stradă amenajat sunt: suporții pentru biciclete, arbori cu grilaje de protecție și loc de șezut din lemn. La fiecare arbore îi corespunde un proiector de lumină dispus in grilajul de protecție pentru iluminatul ambiental al vegetației înalte.

Toate capacele căminelor de vizitare ale rețelelor edilitare dispuse subteran vor fi de tip camuflat cu dale de piatră granit.

  • •  Clădirile sunt situate în zona seismică F;

  • •  Durata de realizare a investiției: 9 luni;

  • •   Finanțarea investiției: surse constituite potrivit legii

Acești indicatori tehnico-economici sunt în conformitate cu devizul general al investiției, care

face parte integrantă din prezenta hotărâre.