Hotărârea nr. 751/2017

Hotărârea 751/2017 - Aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiții „Stație de mixturi – str. Cantonului”.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiții

“Stație de mixturi - str. Cantonului“

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții "Stație de mixturi - str. Cantonului" - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 317836/445/07.07.2017 al Direcției tehnice prin care se propune aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții "Stație de mixturi - str. Cantonului';

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36, 39 al. 1 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l - Se aprobă indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul de investiții “Stație de mixturi - str. Cantonului', conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 - Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția tehnică și Direcția economică.

Nr. 751 din 18 iulie 2017

( Hotărârea a fost adoptată cu 20 voturi)

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca

Anexă la Hotărârea nr. 751/2017


CARACTERISTICILE PRINCIPALE ȘI INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI AI OBIECTIVULUI DE INVESTIȚII

“Stație de mixturi - str. Canton ului“

TITULAR: R.A.D.P Cluj-Napoca

BENEFICIAR: R.A.D.P Cluj-Napoca

AMPLASAMENT: Cantonului f.n, municipiul Cluj-Napoca.

INDICATORI TEHNICO - ECONOMICI: • Valoarea totală a investiției conform devizului general, în prețuri mai 2017 este:

6.828.461,63 LEI (fara T.V.A.)

6.471.556,96 LEI (fara T.V.A)


Din care C+M

zonarea seismica: ag=0,10 g Perioada de colt: Tc=0,7 s profil transversal: l,0%-2,5%

  • •  Durata de realizare a investiției: 12 luni

  • •  Finanțarea investiției: din bugetul local.

Acești indicatori tehnico-economici sunt în conformitate cu devizul general al investiției, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.