Hotărârea nr. 75/2017

Hotărârea 75/2017 - Aprobarea cuantumului burselor aferente anului 2017 pentru elevii din învățământul preuniversitar de stat.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind aprobarea cuantumului burselor aferente anului 2017 pentru elevii din învățământul preuniversitar de stat

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul dc hotărâre privind aprobarea cuntumului burselor aferente anului 2017 pentru elevii din învățământul preuniversitar de stat - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 17873/13.01.2017 al Direcției economice, prin care se propune aprobarea cuantumului burselor aferente anului 2017 pentru elevii din învățământul preuniversitar de stat:

Reținând prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările și completările ulterioare și ale Legii educației naționale nr. 1/ 2011;

Având în vedere avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor ari. 36 al. 6 lit. A, 39 al. 1 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă cuantumul lunar al unei burse pentru elevii din învățământul preuniversitar de stat de pe raza municipiului Cluj-Napoca aferent anului 2017, astfel:

  • a) burse de performanță - 120 lei;

  • b) burse de merit -       90 lei;

  • c) burse de studiu -       75 lei;

  • d) burse de ajutor social - 70 lei.

Art.2. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția economică și unitățile din învățământul preuniversitar de stat de pe raza municipiului Cluj-Napoca.

Ax                    dc ședință,

—*      * \


.n Tarcea


ontrasempte: cretarulĂiu AurortyRos

lunicîpiului,

osca


Nr. 75 din 31 ianuarie 2017 (Hotărârea a fost adoptată cu 23 voturi)