Hotărârea nr. 746/2017

Hotărârea 746/2017 - Aprobarea P.U.D. construire imobil de birouri, cu spații comerciale la parter, S+P+5E+R, str. Traian nr. 64-66; beneficiare: S.C. Gross&Gross Construct S.R.L. și S.C. Egber Properties S.R.L.

Consiliul Local al Municipiului Cluj-Napoca

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu construire imobil de birouri, cu spații comerciale la parter, S+P+5E+R, str. Traian nr. 64-66

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu -construire imobil de birouri, cu spații comerciale la parter, S+P+5E+R, str. Traian nr. 64-66 -proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 59148, 293572 din 03.07.2017 al Direcției Generale de Urbanism, prin care se propune aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - construire imobil de birouri, cu spații comerciale la parter, S+P+5E+R, str. Traian nr. 64-66, beneficiare: S.C. Gross&Gross Construct S.R.L și S.C. Egber Properties S.R.L.;

Având în vedere Avizul Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și de urbanism nr. 290 din 12.04.2017, avizele organismelor teritoriale interesate, precum și avizul comisiei de specialitate;

Reținând prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare și ținând cont de prevederile Regulamentului Local de Urbanism, aprobat prin Hotărârea nr. 493/2014, așa cum a fost modificat și completat prin Hotărârea nr. 118/2015;

Potrivit dispozițiunilor art. 36 pct. 5 lit. ”c", 39 al. 1 și 45 din Legea nr. 215/ 2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. - Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu - construire imobil de birouri, cu spații comerciale la parter, S+P+5E+R, str. Traian nr. 64-66, beneficiare: S.C. Gross&Gross Construct S.R.L și S.C. Egber Properties S.R.L., pe o parcelă de teren proprietate particulară.

Documentația reglementează:

  • - retragerile minime față de limitele laterale: amplasare pe limitele laterale;

  • - retragerile minime față de limita posterioară: minim 5 m;

  • - circulațiile și accesele: din str. Traian;

  • - echiparea tehnico-edilitară: existentă pe str. Traian.

Art. 2. - Conform Planșei de Reglementări Urbanistice - Unități Teritoriale de Referință, aferentă P.U.G. 2014, servitutea de utilitate publică la str. Traian este reglementată la profil tip II.D - 26 m și grevează parcela studiată. Terenul dezmembrat va fi transferat în proprietate publică, cf. art. 25 al Regulamentului Local de Urbanism.

Art. 3. - Se stabilește perioada de valabilitate a documentației de trei ani de la aprobare.

Art. 4. - Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția Generală de

Urbanism.de ședință,

Ștefan Tarcea

Nr. 746 din 18 iulie 2017

(Hotărârea a fost adoptată cu 20 voturi)