Hotărârea nr. 745/2017

Hotărârea 745/2017 - Aprobarea P.U.D. extindere casă existentă Sp+P, str. Decebal nr. 62/A; beneficiari: Thalblum Geza, Thalblum Eniko, Thalblum Zoltan și Thalblum Tunde.

Consiliul Local al Municipiului Cluj-Napoca

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu extindere casă existentă Sp+P, str. Decebal nr. 62/A

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - extindere casă existentă Sp+P, str. Decebal nr. 62/A- proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 252250 din 03.07.2017 al Direcției Generale de Urbanism, prin care se propune aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - extindere casă existentă Sp+P, str. Decebal nr. 62/A, beneficiari: Thalblum Geza, Thalblum Eniko, Thalblum Zoltan și Thalblum Tunde;

Având în vedere Avizul Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și de urbanism nr. 856 din 19.09.2016, avizele organismelor teritoriale interesate, precum și avizul comisiei de specialitate;

Reținând prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare și ținând cont de prevederile Regulamentului Local de Urbanism, aprobat prin Hotărârea nr. 493/2014, așa cum a fost modificat și completat prin Hotărârea nr. 118/2015;

Potrivit dispozițiunilor art. 36 pct. 5 lit. c, 39 al. 1 și 45 din Legea nr. 215/ 2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art 1. -

Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu - extindere casă existentă Sp+P, str. Decebal nr. 62/A, beneficiari: Thalblum Geza, Thalblum Eniko, Thalblum Zoltan și Thalblum Tunde, pe o parcelă proprietate privată.

Documentația reglementează:

  • - retragerea față de limita lateral nordică = amplasare pe limită;

  • - retragerea față de limita lateral sudică = minim 4,50 m;

  • - retragerile minime față de limita posterioară = minim 6 m;

  • - circulațiile și accesele: din str. Decebal;

  • - echiparea tehnico-edilitară: existentă pe str. Decebal.

Art 2. -

Se stabilește perioada de valabilitate a documentației de doi ani de la aprobare.

Art 3. -

Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția Generală de Urbanism.

Nr. 745 din 18 iulie 2017

(Hotărârea a fost adoptată cu 20 voturi)