Hotărârea nr. 744/2017

Hotărârea 744/2017 - Aprobarea P.U.D. extindere și modernizare ambulatoriu clinic Psihiatrie pediatrică, Calea Mănăștur nr. 54C provizoriu; beneficiar: Județul Cluj, administrator Spitalul Clinic de Urgență Copii Cluj-Napoca.

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu extindere și modernizare ambulatoriu clinic Psihiatrie pediatrică Calea Mănăștur nr. 54C provizoriu

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - extindere și modernizare ambulatoriu clinic Psihiatrie pediatrică, Calea Mănăștur nr. 54C provizoriu - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 263555 din 03.07.2017 al Direcției Generale de Urbanism, prin care se propune aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - extindere și modernizare ambulatoriu clinic Psihiatrie pediatrică, Calea Mănăștur nr. 54C provizoriu, beneficiar: Județul Cluj, administrator Spitalul clinic de urgență copii Cluj-Napoca;

Având în vedere Avizul Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și de urbanism nr. 1122 din 17.01.2017, avizele organismelor teritoriale interesate, precum și avizul comisiei de specialitate;

Reținând prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare și ținând cont de prevederile Regulamentului Local de Urbanism, aprobat prin Hotărârea nr. 493/2014, așa cum a fost modificat și completat prin Hotărârea nr. 118/2015;

Potrivit dispozițiunilor ari. 36 pct. 5 lit. ”c”, 39 al. 1 și 45 din Legea nr. 215/ 2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. - Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu - extindere și modernizare ambulatoriu clinic


Psihiatrie pediatrică, Calea Mănăștur nr. 54C provizoriu, beneficiar: Județul Cluj, administrator Spitalul clinic de urgență copii Cluj-Napoca, pe o parcelă proprietate privată. Documentația reglementează:

  • •  retragerea min. față de limitele laterale: minim 4,5 m;

  • •  retragerea min. față de limita posterioară: minim 6 m;

  • •   circulațiile și accesele: din str. Ospătăriei;

  • •  echiparea tehnico-edilitară: completă.

Art. 2. - Se stabilește perioada de valabilitate a documentației de trei ani de la aprobare.

Art. 3. - Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția Generală de Urbanism.


Nr. 744 din 18 iulie 2017

(Hotărârea a fost adoptată cu 20 voturi)