Hotărârea nr. 742/2017

Hotărârea 742/2017 - Aprobarea P.U.D. Centru școlar pentru educație S+P+3E, str. Aviator Bădescu nr. 3-5; beneficiar: Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă.


Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu Centru școlar pentru educație S+P+3E str. Aviator Bădescu nr. 3-5

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - Centru școlar pentru educație S+P+3E, str. Aviator Bădescu nr. 3-5 - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 281657 din 06.07.2017 al Direcției Generale de Urbanism, prin care se propune aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - Centru școlar pentru educație S+P+3E, str. Aviator Bădescu nr. 3-5, beneficiar: Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă;

Având în vedere Avizul Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și de urbanism nr. 419 din 16.05.2017, avizele organismelor teritoriale interesate, precum și avizul comisiei de specialitate;

Reținând prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare și ținând cont de prevederile Regulamentului Local de Urbanism, aprobat prin Hotărârea nr. 493/2014, așa cum a fost modificat și completat prin Hotărârea nr. 118/2015;

Potrivit dispozițiunilor art. 36 pct. 5 lit. „c”, 39 al. 1 și 45 din Legea nr. 215/ 2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. -

Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu - Centru școlar pentru educație S+P+3E, str. Aviator Bădescu nr. 3-5, beneficiar: Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă, pe o parcelă de teren proprietatea Județului Cluj.

Documentația reglementează:

  • •  retragerea minimă față de limita lateral nordică - pe limită, acoperind calcanul existent;

  • •  retragerea față de limita posterioară - pe limită;

  • •  circulațiile și accesele: din str. Aviator Bădescu;

  • •  staționarea autovehiculelor: în interiorul parcelei, la sol;

  • •  echiparea tehnico-edilitară: existentă.

Art. 2. -

Se stabilește perioada de valabilitate a documentației de cinci ani de la aprobare.