Hotărârea nr. 741/2017

Hotărârea 741/2017 - Aprobarea P.U.D. locuință semicolectivă, str. Horticultorilor nr. 3; beneficiari: Orban Antal și Orban Agneta.


Consiliul Local al Municipiului Cluj-Napoca

HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu construire locuință semicolectivă, str. Horticultorilor nr. 3

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - construire locuință semicolectivă, str. Horticultorilor nr. 3 - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 244023 din 03.07.2017 al Direcției Generale de Urbanism, prin care se propune aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - construire locuință semicolectivă, str. Horticultorilor nr. 3, beneficiari: Orban Antal și Orban Agneta;

Având în vedere Avizul Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și de urbanism nr. 365 din 4.05.2017, avizele organismelor teritoriale interesate, precum și avizul comisiei de specialitate;

Reținând prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare și ținând cont de prevederile Regulamentului Local de Urbanism, aprobat prin Hotărârea nr. 493/2014, așa cum a fost modificat și completat prin Hotărârea nr. 118/2015;

Potrivit dispozițiunilor art. 36 pct. 5 lit. ”c", 39 al. 1 și 45 din Legea nr. 215/ 2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE :

Art 1. -


Art 2. -


Art 3. -


Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu - construire locuință semicolectivă, str. Horticultorilor nr. 3, beneficiari: Orban Antal și Orban Agneta, pe o parcelă de teren proprietate particulară.

Documentația reglementează:

- retragerea față de limitele laterale - min. 3 m;

  • - retragerea față de limita posterioară - min 6 m;

  • - circulația și accesul: din str. Horticultorilor;

  • - echiparea tehnico-edilitară: existentă pe str. Horticulorilor.

Se stabilește perioada de valabilitate a documentației de doi ani de la aprobare.

Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția Generală de Urbanism.


ețedintc de ședință, n Ștefan Tarcea

^SEMNEAZĂ:


Nr. 741 din 18 iulie 2017 (Hotărârea a fost adoptată cu 20 voturi)