Hotărârea nr. 740/2017

Hotărârea 740/2017 - Aprobarea P.U.D. mansardare casă de locuit, B-dul 21 Decembrie 1989 nr. 100; beneficiari: Simon Ioana Carmen și Simon Cristian Emil.


Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca

HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu mansardare casă de locuit, bd-ul 21 Decembrie 1989 nr. 100

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu mansardare casă de locuit, bd-ul 21 Decembrie 1989 nr. 100 - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 192949 din 3.06.2017 al Direcției Generale de Urbanism, prin care se propune aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - mansardare casă de locuit, bd-ul 21 Decembrie 1989 nr. 100, beneficiari: Simion Ioana Carmen și Simion Cristian Emil;

Având în vedere Avizul Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și de urbanism nr. 103 din 28.02.2017, avizele organismelor teritoriale interesate, precum și avizul comisiei de specialitate;

Reținând prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare și ținând cont de prevederile Regulamentului Local de Urbanism, aprobat prin Hotărârea nr. 493/2014, așa cum a fost modificat și completat prin Hotărârea nr. 118/2015;

Potrivit dispozițiunilor art. 36 pct. 5 lit. c, 39 al. 1 și 45 din Legea nr. 215/ 2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE :

Art 1. - Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu - mansardare casă de locuit, bd-ul 21 Decembrie 1989 nr. 100, beneficiari: Simon Ioana Carmen și Simon Cristian Emil, pe o parcelă proprietate privată.

Documentația reglementează:

  • -  mansardarea construcției existente cu păstrarea amprentei la sol;

  • -  retragerea minimă față de limita sud-vest a parcelei- mansarda se realizează la 4,5 m;

  • -  circulațiile și accesele: din bd-ul 21 Decembrie 1989;

  • -  staționarea auto vehiculelor :în interiorul parcelei, două locuri de parcare amenajate la sol;

  • -  echiparea tehnico-edilitară: existentă.

Art. 2. - Se stabilește perioada de valabilitate a documentației de doi ani de la aprobare.

Art. 3. - Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția Generală de Urbanism.


EAZÂ:

arul municipiului, AjrAija Roșea

Nr. 740 din 18 iunie 2017 (Hotărârea a fost adoptată cu 20 voturi)