Hotărârea nr. 74/2017

Hotărârea 74/2017 - Aprobarea pentru anul 2017 a costului mediu lunar de întreținere și a contribuției părinților/reprezentanților legali ai copiilor care frecventează creșele din subordinea Centrului Bugetar de Administrare Creșe.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind aprobarea pentru anul 2017 a costului mediu lunar de întreținere și a contribuției părinților/reprezentanților legali ai copiilor care frecventează creșele din subordinea Centrului Bugetar de Administrare Creșe

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară.

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea pentru anul 2017 a costului mediu lunar de întreținere și contribuția părinților/reprezentanților legali ai copiilor care frecventează creșele din subordinea Centrului Bugetar de Administrare Creșe - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 77/11.01.2017 al Centrului Bugetar de Administrare Creșe. prin care se propune aprobarea pentru anul 2017 a costului mediu lunar de întreținere și a contribuției părinților/reprezentanților legali ai copiilor care frecventează creșele din subordinea Centrului Bugetar de Administrare Creșe, în cuantum de 448,98 lei/copil/lună;

Văzând avizul comisiilor de specialitate;

Reținând prevederile art. 9 din Legea nr. 263/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea creșelor, precum și ale art. 70 alin. (1), 71 alin. (1) și 72 din Hotărârea nr. 1252/2012 privind aprobarea Metodologiei de organizare și funcționare a creșelor și a altor unități de educație timpurie antepreșcolară;

Luând în considerare Anexa la Hotărârea nr. 904/2014 pentru stabilirea limitelor minime de cheltuieli aferente drepturilor prevăzute de art. 129 alin. (1) din Legea nr. 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului;

Potrivit dispozițiunilor art. 36, 39 alin (1) și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se aprobă cuantumul costului mediu lunar de întreținere pentru copiii care frecventează creșele din Centrul Bugetar de Administrare Creșe, la suma de 448.98 lei/copil/lună în anul 2017.

Art.2. Valoarea contribuției părințiior/reprezentanților legali, ai căror copii beneficiază de serviciile creșelor din subordinea Centrului Bugetar de Administrare Creșe, se stabilește după cum urmează:

  • a)  pentru părinții/reprezentanții legali care au un singur copil în familie și au un venit mediu lunar brut cumulat peste 700 lei, cuantumul contribuției zilnice va fi de 4,27 lei/zi/copil;

  • b)  pentru părinții/reprezentanții legali care au doi sau mai mulți copii în familie și un venit mediu lunar brut cumulat peste 700 lei, cuantumul contribuției zilnice va fi de 2,13 lei/zi/copil;

  • c)  pentru părinții/reprezentanții legali care au un singur copil în familie și un venit mediu lunar brut cumulat între 225-699 lei, cuantumul contribuției zilnice va fi de 2,13 lei/zi/copil;

  • d) pentru părinții/reprezentanți legali care au doi sau mai mulți copii în familie și au un venit mediu lunar brut cumulat între 225-699 lei, cuantumul contribuției zilnice va fi de 1,06 lei/zi/copil.

Art.3. Cu data prezentei hotărâri își încetează aplicabilitatea Hotărârea nr.16 / 2016.

Art.4. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Centrul Bugetar de Administrare Creșe.


’reședițitfe de ședință, X f>an\ Ștefan Tarcea

Linpiului,

Roșea


Nr. 74 din 31 ianuarie 2017 (Hotărârea a fost adoptată cu 23 voturi)