Hotărârea nr. 739/2017

Hotărârea 739/2017 - Aprobarea P.U.D. construire casă unifamilială S+P+E, Colonia Făget nr. 35L provizoriu; beneficiară: Vancea Maria.


Consiliul Local al Municipiului Cluj-Napoca

HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu construire casă unifamilială S+P+E, Colonia Făget nr. 35L provizoriu

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - construire casă unifamilială S+P+E, Colonia Făget nr. 35L provizoriu - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 257702 din 03.07.2017 al Direcției Generale de Urbanism, prin care se propune aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - casă unifamilială S+P+E, Colonia Făget nr. 35L provizoriu, beneficiară: Vancea Maria;

Având în vedere Avizul Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și de urbanism nr. 371 din 4.05.2017, avizele organismelor teritoriale interesate, precum și avizul comisiei de specialitate;

Reținând prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare și ținând cont de prevederile Regulamentului Local de Urbanism, aprobat prin Hotărârea nr. 493/2014, așa cum a fost modificat și completat prin Hotărârea nr. 118/2015;

Potrivit dispozițiunilor art. 36 pct. 5 lit. ”c", 39 al. 1 și 45 din Legea nr. 215/ 2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE :

Art 1. - Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu - casă unifamilială S+P+E, Colonia Făget nr. 35L provizoriu, beneficiară: Vancea Maria, pe o parcelă de teren proprietate particulară. Documentația reglementează:

  • •  retragerea față de aliniament: în aliniere cu construcțiile existente;

  • •  retragerea față de limitele laterale: min. 4,50 m;

  • •  retragerea față de limita posterioară: min. 12 m;

  • •  accesul auto și cel pietonal din str. Făgetului, cu respectarea accesului auto amenajat în urma lucrărilor executate la str. Făgetului;

  • •  echiparea tehnico-edilitară: existentă pe str. Făgetului.

Nr. 739 din 18 iulie 2017

(Hotărârea a fost adoptată cu 20 voturi)