Hotărârea nr. 738/2017

Hotărârea 738/2017 - Aprobarea P.U.D. construire locuință unifamilială S+P+E, str. I Budai Deleanu nr. 1; beneficiari: Papuc Vasile și Papuc Ana.

Consiliul Local al Municipiului Cluj-Napoca

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu construire locuință unifamilială S+P+E, str. I. Budai Deleanu nr. 1

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - construire locuință unifamilială S+P+E, str. I. Budai Deleanu nr. 1 - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 292230 din 03.07.2017 al Direcției Generale de Urbanism, prin care se propune aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - construire locuință unifamilială S+P+E, str. I. Budai Deleanu nr. 1, beneficiari: Papuc Vasile și Papuc Ana;

Având în vedere Avizul Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și de urbanism nr. 371 din 04.05.2017, avizele organismelor teritoriale interesate, precum și avizul comisiei de specialitate;

Reținând prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare și ținând cont de prevederile Regulamentului Local de Urbanism, aprobat prin Hotărârea nr. 493/2014, așa cum a fost modificat și completat prin Hotărârea nr. 118/2015;

Potrivit dispozițiunilor art. 36 pct. 5 lit. ”c", 39 al. 1 și 45 din Legea nr. 215/ 2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. - Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu - construire locuință unifamilială S+P+E, str. I. Budai Deleanu nr. 1, beneficiari: Papuc Vasile și Papuc Ana, pe o parcelă de teren proprietate particulară.

Documentația reglementează:

  • - retragerea față de limita lateral estică - min. 3 m;

  • - retragerea fată de limita lateral vestică - min. 4 m;

  • - retragerea față de limita posterioară - min 6 m;

  • - circulațiile și accesele: din str. I. B. Deleanu;

  • - echiparea tehnico-edilitară: existentă pe str. I. B. Deleanu.

Art. 2. -


Art. 3. -

Nr. 738 din 18 iulie 2017

(Hotărârea a fost adoptată cu 20 voturi)