Hotărârea nr. 736/2017

Hotărârea 736/2017 - Acordul Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca pentru cesiunea drepturilor și obligațiilor ce decurg din Contractul de asociere în participațiune nr. 55/2004.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind acordul Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca pentru cesiunea drepturilor și obligațiilor ce decurg din Contractul de asociere în participațiune nr. 55/2004

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind acordul Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca pentru cesiunea drepturilor și obligațiilor ce decurg din Contractul de asociere în participațiune nr. 55/2004 - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 312679/451/5.07.2017 al Direcției patrimoniul municipiului și evidența proprietății, prin care se propune acordul Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca pentru cesiunea drepturilor și obligațiilor ce decurg din Contractul de asociere în participațiune nr. 55/2004;

Reținând prevederile Legii nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare și ale Hotărârii nr. 357/2004;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36, 39 al. 1 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă acordul Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca pentru cesiunea drepturilor și obligațiilor ce decurg din Contractul de asociere în participațiune nr. 55/2004 încheiat cu S.C. GRAND STAR S.R.L., identificată prin C.U.I. 14901385, în favoarea Societății RESTAURANT SINAIA S.R.L. identificată prin C.U.I. 16560896.

Art. 2. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția patrimoniul municipiului și evidența proprietății și Direcția economică.


temnează:


•eședinte de ședință, X Dan Ștefan Tarcea ul municipiului, u/^ra Roșea

Nr. 736 din 18 iulie 2017

(Hotărârea a fost adoptată cu 20 voturi)