Hotărârea nr. 735/2017

Hotărârea 735/2017 - Includerea în domeniul public al municipiului Cluj-Napoca a imobilului-teren „Parcul Feroviarilor”, situat în municipiul Cluj-Napoca, identificat cu nr. cad. 278302.

CONSILIUL local ăl municipiului

CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind includerea în domeniul public al municipiului Cluj-Napoca, a imobilului teren „Parcul Feroviarilor”, situat în municipiul Cluj-Napoca, identificat cu nr. cad. 278302

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind includerea în domeniul public al municipiului Cluj-Napoca, a imobilului teren „Parcul Feroviarilor”, situat în municipiul Cluj-Napoca, identificat cu nr. cad. 278302 - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 315233/45/6.07.2017 al Direcției patrimoniul municipiului și evidența proprietății prin care se propune includerea în domeniul public al municipiului Cluj-Napoca, a imobilului teren „Parcul Feroviarilor”, situat în municipiul Cluj-Napoca, identificat cu nr. cad. 278302;

Reținând prevederile Legii nr. 213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia, ale Legii nr. 215/2001 a administrației publice locale, ale Hotărârii de Guvern nr. 458/30.06.2017;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36, 39 alin. 1 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂR ĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă includerea în domeniul public al municipiului Cluj-Napoca a imobilului teren aferent „Parcului Feroviarilor”, situat în municipiul Cluj-Napoca, în suprafață de 53.457 mp., identificat prin nr. cad. 278302, înscris în CF nr. 278302 Cluj-Napoca (CF vechi 69805, nr. topo 5521/2, 5523/2), respectiv în Anexa 4 „Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al municipiului Cluj-Napoca” la Hotărârea nr. 133/2005, cu modificările și completările ulterioare, la Capitolul „Terenuri parcuri publice, zone de agrement, ștranduri, grădini botanice și baze sportive”, cu destinația de parc.

Art. 2. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția patrimoniul municipiului și evidența proprietății și Direcția economică.

Nr. 735 din 18 iulie 2017

(Hotărârea a fost adoptată cu 20 voturi)