Hotărârea nr. 731/2017

Hotărârea 731/2017 - Transmiterea dreptului de concesiune asupra cotei actuale de 94/885 parte din terenul în suprafață de 885 mp., situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Govora nr. 6, înscris în C.F. 257296 Cluj-Napoca (nr. C.F. vechi 126286), sub nr. Topo. 12099/2.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind transmiterea dreptului de concesiune asupra cotei actuale de 94/885 parte din terenul în

suprafață de 885 mp., situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Govora nr. 6, înscris în

C.F. 257296 Cluj-Napoca (nr. C.F. vechi 126286), sub nr. topo. 12099/2

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind transmiterea dreptului de concesiune asupra cotei actuale de 94/885 parte din terenul în suprafață de 885 mp., situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Govora nr. 6, înscris în C.F. 257296 Cluj-Napoca (nr. C.F. vechi 126286), sub nr. topo. 12099/2 -proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 280910 din 15.06.2017 al Direcției patrimoniul municipiului și evidența proprietății, prin care se propune transmiterea dreptului de concesiune asupra cotei actuale de 94/885 parte din terenul în suprafață de 885 mp., situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Govora nr. 6, înscris în C.F. 257296 Cluj-Napoca (nr. C.F. vechi 126286), sub nr. topo. 12099/2, în favoarea noului proprietar al construcției;

Reținând prevederile Legii nr. 50/1991, republicată și actualizată și ale Hotărârii nr. 106/1997;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36, 39 al. 1 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se transmite dreptul de concesiune asupra cotei actuale de 94/885 parte din terenul în suprafață de 885 mp., situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Govora nr. 6, înscris în C.F. 257296 Cluj-Napoca (nr. C.F. vechi 126286), sub nr. topo. 12099/2, în favoarea Societății RES QUALITY FOOD S.R.L. identificată prin C.U.I. 30521302, începând cu data de 23.05.2017, urmare dobândirii în proprietate, a imobilului apartament nr. 42, în baza contractului de vânzare-cumpărare, autentificat prin încheierea nr. 5352 din 23.05.2017.

Art.2. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția patrimoniul municipiului și evidența proprietății, Direcția economică și Direcția juridică.

Nr. 731 din 18 iulie 2017

(Hotărârea a fost adoptată cu 19 voturi)