Hotărârea nr. 730/2017

Hotărârea 730/2017 - Transmiterea dreptului de concesiune asupra terenului, situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Iancu de Hunedoara nr. 26 C, înscris în C.F. nr. 295400 Cluj-Napoca (nr. C.F. vechi 128925), cu nr. Topo. 10833/3.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind transmiterea dreptului de concesiune asupra terenului, situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Iancu de Hunedoara nr. 26 C. înscris în C.F. nr. 295400 Cluj-Napoca

(nr. ( ’.F. vechi 128925), cu nr. topo. 10833/3

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară.

Examinând proiectul de hotărâre privind transmiterea dreptului de concesiune asupra terenului, situat în municipiul Cluj-Napoca. str. Iancu de Hunedoara nr. 26 C, înscris în C.F. nr. 295400 Cluj-Napoca (nr. C.F. vechi 128925), cu nr. topo. 10833/3 - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 302635 din 29.06.2017 al Direcției patrimoniul municipiului și evidența proprietății, prin care sc propune transmiterea dreptului de concesiune asupra terenului, situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Iancu dc Hunedoara nr. 26 C. înscris in C.F. nr. 295400 Cluj-Napoca (nr. C.F. vechi 128925), cu nr. topo. 10833/3. în favoarea noilor proprietari ai construcției;

Reținând prevederile Legii nr. 50/1991. republicată și actualizată, ale Hotărârii nr. 29/1994. ale Hotărârii nr. 81/1995 și ale Hotărârii nr. 121/1998;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36, 39 al. 1 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se aprobă transmiterea dreptului de concesiune asupra terenului, situat în municipiul Cluj-Napoca, str. iancu de Hunedoara nr. 26 C, înscris în C.F. nr. 295400 Cluj-Napoca (nr. C.F. vechi 128925), cu nr. topo. 10833/3, în suprafață de 186 mp.. în favoarea domnului Cord Teodor, având C.N.P.                și a doamnei Cord Dorina, având C.N.P.

începând cu data de 20.10.2016, urmare dobândirii în proprietate a iinobilului-construcțic în baza contractului dc vânzare-cumpărare, autentificat prin încheierea nr. 3870 din 20.10,2016.

Art.2. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii sc încredințează Direcția patrimoniul municipiului

și evidența proprietății. Direcția economică și Direcția juridică.


Nr. 730 din 18 iulie 2017

/ Ur\tăi»â-A-.> ti fnct orlnntntM m 10 vnhlriă