Hotărârea nr. 728/2017

Hotărârea 728/2017 - Însușirea documentației de dezlipire a imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Grădinarilor nr. 1 (azi str. Ceahlău nr. 25).

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE privind transmiterea unor imobile din domeniul public al municipiului Cluj-Napoca, în domeniul public al Statului român, în vederea dării acestora în administrarea Ministerului Justiției

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind transmiterea unor imobile din domeniul public al municipiului Cluj-Napoca, în domeniul public al Statului român, în vederea dării acestora în administrarea Ministerului Justiției - proiect din inițiativa primarului și a consilierilor locali: Dan Ștefan Tarcea, Horvâth Anna, Olâh Emese, Florin Valentin Gliga, Adrian Mureșan;

Analizând Referatul nr. 252341/05.07.2017 al Direcției Patrimoniul municipiului și evidența proprietății, prin care se propune transmiterea unor imobile din domeniul public al municipiului Cluj-Napoca, în domeniul public al Statului român, în vederea dării acestora în administrarea Ministerului Justiției;

Reținând avizul comisiei mixte pentru spații cu altă destinație decât cea de locuințe, din data de 06.04.2017, prevederile art. 123 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 9 alin (2) din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, actualizată, ale Flotărârii nr. 94/2016 și ale art. 869 NCC;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36, 39 alin. 1 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂR ĂȘTE:

Art. 1 (1) Se aprobă transmiterea imobilelor situate în municipiul Cluj-Napoca, B-dul Eroilor nr. 16, din domeniul public al municipiului Cluj-Napoca, în domeniul public al Statului român, în vederea dării acestora în administrarea Ministerului Justiției, pentru a se asigura desfășurarea activității Tribunalului Specializat Cluj, precum și declararea imobilelor din bunuri de interes public local în bunuri de interes public național, având datele de identificare după cum urmează:

- Apartamentul 8. compus din: patru birouri, sală relații cu publicul, două antree, patru depozite, un antreu subsol comun cu ap. 1 și 2, un wc, un antreu comun cu ap. 7 și 9, un coridor subsol comun cu ap. 2, un coridor la subsol comun cu ap. 2, cu nr. topo. 589/1/VIII, cu părți indivize comune în cotă de 10,05/100 parte, înscris în CF nr. 254104-C1-U15, cu valoare de inventar de 624.153,73 lei;

  • - Apartamentul 9, compus din: două birouri, wc, antreu comun cu ap. 7 și 8, cu nr. topo. 589/1/IX, cu părți indivize comune în cotă de 274/1000 parte, înscris în CF nr. 254104-C1-U8, cu valoare de inventar de 258.331,53 lei;

  • - Apartamentul 11, compus din: unsprezece birouri, trei antreuri, patru depozite, două magazii, antreu subsol, scări acces subsol, două holuri, un hol comun cu ap. 13, un hol comun cu ap. 12 și 13, sală de ședințe comună cu ap. 12 și 13, balcon și patru garaje, cu nr. topo. 589/1/XI, cu părți indivize comune în cotă de 32,00/100 parte, înscris în CF nr. 254104-C1-U11, cu valoare de inventar de 2.553.320,38 lei;

  • - Apartamentul 12, compus din: trei birouri, un hol comun cu ap. 11 și 13, sală de ședințe comună cu ap. 11 și 13, cu nr. topo. 589/1/XII, cu părți indivize comune în cotă de 605/10000 parte, înscris în CF nr. 254104-C1-U9, cu valoare de inventar de 569.749,41 lei;

  • - Apartamentul 13, compus din: cinci birouri, două holuri, hol comun cu ap. 11 și ap. 12, o sală de ședință comună cu ap. 11 și 12, cu nr. topo. 589/1/XIII, cu părți indivize comune în cotă de 7,10/100 parte, înscris în CF nr. 254104-C1-U10, cu valoare de inventar de 668.640,42 lei.

(2) In cazul în care nu se respectă destinația imobilelor transmise potrivit alin (1), acestea revin de drept în domeniul public al Municipiului Cluj-Napoca, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

Art 2. Predarea-preluarea imobilelor transmise potrivit art. 1, se face pe bază de protocol încheiat între părțile interesate, în termen de 30 de zile de la data adoptării prezentei hotărâri.

Art. 3. Se aprobă retragerea dreptului de administrare constituit în favoarea Curții de Apel Cluj, pentru funcționarea Tribunalului Specializat Cluj, în baza Hotărârii nr. 94/2016, care își încetează aplicabilitatea cu data prezentei hotărâri.

Art 4. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția Patrimoniul municipiului și evidența proprietății și Direcția economică.

Nr. 732 din 18 iulie 2017

(Hotărârea a fost adoptată cu 20 voturi)