Hotărârea nr. 727/2017

Hotărârea 727/2017 - Însușirea documentației cadastrale de înscriere a suprafețelor imobilelor situate în municipiul Cluj-Napoca, str. Parcul Feroviarilor nr. 19.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind însușirea documentației cadastrale de înscriere a suprafețelor imobilelor situate în municipiul Cluj-Napoca, str. Parcul Feroviarilor nr. 19

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind însușirea documentației cadastrale de înscriere a suprafețelor imobilelor situate în municipiul Cluj-Napoca, str. Parcul Feroviarilor nr. 19 - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 253593/45/26.06.2017 al Direcției patrimoniul municipiului și evidența proprietății prin care se propune însușirea documentației cadastrale de înscriere a suprafețelor imobilelor situate în municipiul Cluj-Napoca, str. Parcul Feroviarilor nr. 19;

Reținând prevederile Ordinului Directorului General al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară nr. 700/2014, cu modificările și completările ulterioare și ale Legii cadastrului și publicității imobiliare nr. 7/1996, republicată;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36 al. 2 lit. „c”, al. 5 lit. „b”, 39 alin. 1 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă actualizarea datelor de carte funciară pentru imobilul situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Parcul Feroviarilor nr. 19, cu nr. topo. 5505/1, cu suprafața din acte de 228 mp., înscris în CF nr. 252412 Cluj-Napoca, în favoarea Statului român în administrarea Consiliului local Cluj, în cotă de 61/114 parte, Mera Angela și soțul, Mera Liviu Eugen, în cotă de 34/114 parte și Ștreang Iuliana, în cotă de 19/114 parte, în sensul înscrierii în cartea funciară a suprafeței măsurate de 230 mp.

Art. 2. Se aprobă actualizarea datelor de carte funciară pentru imobilul situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Parcul Feroviarilor, cu suprafața din acte de 794 mp., cu nr. topo. 5505/2, înscris în CF nr. 318956 Cluj-Napoca, în proprietatea Statului român, în administrarea operativă a Sfatului popular al orașului Cluj, având înscris la foaia de sarcini Contractul de Concesiune nr. 63751/27.11.2000, actul adițional nr. 1/25.10.2002, prin care este intabulat dreptul de concesiune asupra suprafeței de 57,25 mp., pe o durată de 49 ani, în favoarea numiților Mera Liviu Eugen și Mera Angela, în sensul înscrierii în cartea funciară a suprafeței măsurate de 814 mp.

Art. 3. Se însușește Documentația tehnică pentru înscrierea suprafețelor imobilelor identificate la art. 1 și 2, întocmită de PFA Amarie Sînziana, documentație ce se constituie în Anexă, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 4. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția patrimoniul

ANEXĂ LA HOTĂRÂREA NR. 727/2017

MEMORIU TEHNIC            .      '   - '

 • 1. Adresa imobil: Muu. Cluj-Napoca, str. Parcul Feroviarilor, nr. 19, jud. Cluj

 • 2.  Tipul lucrării: Modificare suprafața - Actualizare informații cadastrale (Atribuire nr. Cadastral -actualizare adresa), Dezlipire Imobil si înscriere concesiune conform măsurători,. Alipire Imobil (Extindere Construcție)

3.  Scurtă prezentare a situației din teren:

® Operațiuni efectuate in faza de documentare a lucrării:

In faza de documentare pentru efectuarea lucrării s-au desfasurat următoarele operațiuni:

 • - Studierea documentelor puse la dispoziție de proprietar si stabilirea actelor necesare pentru întocmirea documentației cadastrale;

 • - Pentru imobilul studiat, documentele care au stat la baza întocmirii documentației sunt: Extrasul de informare pentru Cartea Funciara nr. 318956 UAT Cluj-Napoca, cu nr. Topografic 5505/2. Extrasul de informare pentru Cartea Funciara nr. 252412 UAT Cluj-Napoca, cu nr. Topografic 5505/1. Copia planului care a stat la baza înscrierii in cartea funciara.

 • - Stabilirea datei pentru efectuarea lucrărilor in teren.

• Localizarea si identificarea imobilului:

Identificarea imobilului s-a făcut împreuna cu proprietarul; astfel, imobilul cu numărul topografic nr. 5505/2 si 5505/1 s-a identificat in mun. Cluj-Napoca, str. Parcul Feroviarilor, nr. 19, jud. Cluj, avand ca vecini pe : la N - Nr. Top. 5504/2 si Nr. Cad. 4521, la V - Nr. Cad. 307990 ; la S - Nr. Cad. 10427, respectiv la E - Str. Parcul Feroviarilor

Trapezul pe care s-a identificat imobilul este : L-34-48-C-a-4-E.

® Descrierea generala a imobilului: Imobilul, avand nr. Topografic 5505/2, inscris in CF 318956 Cluj-Napoca, este constituit din teren cu suprafața de 814 mp, avand categoria de folosința:' Curți Construcții

Imobilul, avand nr. Topografic 5505/1, inscris in C.F. 252412 Cluj-Napoca, este constituit din teren si construcție cu suprafața de 230mp, avand categoria de folosința: Curți Construcții Pe terenul inacris-in-CTî-3-L8956 Clui-Napoca se afla extinderea unei construcții aflate pe_nr. Top. 5 5 05/1, in suprafața constiuitaTa^soLdnA6inp. -

Tmobil intravilan împrejmuit cu gard pe fundație de beton la S si E, gard metalic la V, delimitat de amprenta construcției la sol la N.

4. A. Operațiuni topo-cadastr.ale efectuate: ............

 • > Metode și aparatură folosite la măsurători: S-a utilizat metoda GPS-RTK pentru determinarea puntelor de statie 1000, 1001 si 1002 cu ajutorul receptorului Comnav T300, GETAC TS266, dubla frecventa, constând din : receptor ComanT300, cu modem GSM/GPRS integrat, cu software Carlson Surv CE GPS, sistem TransDat4.0 - stereo 70 implementat.

S-a utilizat metoda radierii cu stafia totala Leica TCR 805,' cu precizie de 5 secunde pentru determinarea puntelor de detaliu. Din punctele de staționare 1000 cu viza de orientare pe 1002, ‘ respectiv punctele de statie 1001, cu viza de orientare pe 1002 s-au radiat punctele de detaliu utilizând stafia totala Leica TCR 805. Alte dispozitive utilizate: ruleta de 50m, distomatul Bosch 50GLM.

Măsurătorile s-au executat cu o precizie de ± 3cm planîmetric si ± 5cm altimetric.

 • >  Sistemul de coordonate: Măsurătorile au fost realizate în sistemul de proiecție Stereo 1970, sistemul de cete Marea Neagra 1975.

 • > Redactarea planului s-a executat cu programul Autocad 2013 si TopoLT vl 1.

B. Lucrări de birou:Plan de amplasament si

Plan conform Harta C.F. 1971


ANCPT


EXTRAS DE CARTE FUNCIARA pentru INFORMARE

Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară CLUJ

Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Cluj-Napoca


Nr. ce re re

13114

Ziua

27

Luna

Oi

Anul

2016


A. Partea I. DESCRIEREA IMOBILULUI

TEREN Intravilan                                                                      Nr. CF vechi: 125480


Adresa: Cluj-Napoca, Strada Parcul Feroviarilor, nr. 19

Nr crt

Nr.cadastral Nr.topografic

Suprafața* (mp)

Observații / Referințe

Al

Top: 5505/1

Din acte: 228;

Măsurată :228

CONSTRUCȚIILE: CI IN CF252412-C1


B. Partea II. PROPRIETAR si ACTEînscrieri privitoare la dreptul de proprietate si alte drepturi reale

Observații / Referințe

16161 / 09.10.1997

Alte acte , documentație tehnica

Bl

Intabulare, drept de PROPRIETATE, dobândit prin Lege, cota actuala 61 / 114

Al

 • 1) statul roman, In administrarea

 • 2) CONSILIUL LOCAL CLUJ

(provenita din conversia CF 125480)

3315 / 17.02.1999

Contract de vanzare-cumparare nr. 30399, din 30.09.1996, emis de SC CONSTRUCTARDEALUL SA

B3

Intabulare, drept de PROPRIETATE, cumpărare, dobândit prin Convenție, cota actuala 34 / 114

Al

(provenita din conversia CF 125480) cota de 68/228 parte af. ap. nr. 3

 • 1) MERA ANGELA, Și SOțUl

 • 2) mera liviu eugen, bun comun

168012 / 26.11.2014

Act notarial nr. 2666, din 25.11.2014, emis de NYARI FAUR ANDREEA-MIHAELA

B4

Intabulare, drept de PROPRIETATE, cumpărare și partaj, dobândit prin Convenție, cota actuala 19 / 114

Al

19/114 , af. ap. 1

1) ștreang iu liana, bun propriu


C. Partea III. SARCINI


înscrieri privind dezmembramintele dreptului de proprietate, drepturile reale de garanție si sarcini

Observații / Referințe

NU SUNT


' 'y: Â :'Z

CARTE FUNCIARA NR. 252412 Comuna/Oras/Municipiu: C/uj-Na^CP

Anexa Nr. 1 Ia Partea I

Date referitoare Ia construcții

Nr. Crt.

Număr

Destinația construcție

Supraf. (mp)

Situație juridica

Observații / Referințe

“A 1.1

Top: 5505/1-C1

construcții de locuințe

Din acte: Masurata:-

Cu acte in CF colectiva 252412-C1

* Aceasta construcție este înscrisa intr-o carte funciara proprieTEREN intravilan

Adresa: Cluj-Napoca, Strada Parcul Feroviarilor, nr. 19

Nr. cadastral

Suprafața masurata (mp)*

Observații / Referințe

Top: 5505/1

228

CONSTRUCȚIILE: CI IN CF 252412-C1

* Suprafața este determinata In planul de proiecție Stereo 70.

Date referitoare teren

Nr. crt

Categorie folosința

Intra vilan

Suprafața (mp)

Nr. tarla

Nr. parcela

Nr.

Topografic

Observații / Referințe

1

altele

: DA

Din acte: Măsurată:-

-

-

-

-

Certific că prezentul extras corespunde cu pozițiile in vigoare din cartea funciara originală, păstrată de acest birou.

Prezentul extras de carte funciara este valabil la autentificarea de către notarul public a actelor juridice prin care se sting drepturile reale precum si pentru dezbaterea succesiunilor, iar informațiile prezentate sunt susceptibile de orice modificare, in condițiile legii.

S-a achitat tariful de 20 R.ON, chitanța nr. CJ16C3912/27-01-2016, pentru sei^viciul de publicitate imobiliară cu codul nr. 272,

Data soluționării,

28/01/2016


Data eliberării,

<//

(parafa și semnătura)
ANCPI


aGCNTIA XATIOM IU n * r. a n a i t < t? >» fț-.ii iotvt» ;wn>fpAxA


EXTRAS DE CARTE FUNCIARA pentru INFORMARE

Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară CLUJ

Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Cluj-Napoca

Nr. ce re re

18140

Zi ud

03

Luna

02

Anul

2016


A. Partea I. DESCRIEREA IMOBILULUI


TEREN intravilan                                                                       Nr. CF vechi: 6288

Adresa: Cluj-Napoca

Nr crt

Nr.cadastral Nr.topografic

Suprafața* (mp)

Observații / Referințe

Al

Top: 5505/2

794

-

B. Partea II. PROPRIETAR si ACTE

Înscrieri privitoare la dreptul de proprietate si alte drepturi reale

Observații / Referințe

7260 / 11.02.1957

Decret nr. 92/1950, Decizie nr.3086/264-267/IV din 23.11.1959 a Sfatului Popular al Orașului Cluj

Bl

Intabulare, drept de PROPRIETATE, naționalizare, dobândit prin Lege, cota actuala 1/1

Al

(provenita din conversia CF 6288)

 • 1) statul român, în administrarea operativă a

 • 2) SFATULUI POPULAR AL ORAȘULUI CLUJ

16161 / 09.10.1997

Act

B2

Imobilul este folosintin comun cu proprietarii imobilului cu nr.top. 5501/1

Al

(provenita din conversia CF 6288)

C. Partea III. SARCINI

înscrieri privind dezmembramintele dreptului de proprietate, drepturile reale de garanție si sarcini

Observații / Referințe

27626 / 25.04.2007

Contract concesiune nr. 63751/27.11.2000, actul adițional nr. 1/25.10.2002, a! caietului de sarcini și a procesului verbal de predare primire,

CI

Intabulare, drept de CONCESIUNE, pe o durată de 49 ani, asupra 57,25 mp

Al

 • 1) MERA LIVIU EUGEN

 • 2) MERA ANGELA

(provenita din conversia CF 6288)


Anexa Nr. 1 ia Partea I

TEREN intravilan

Adresa: Cluj-Napoca

Nr. cadastral

Suprafața masurata (mp)*

Observații / Referințe

Top: 5505/2

-

-

* Suprafața este determinata in planul de proiecție Stereo 70.

Date referitoare ia teren

Nr.

crt

Categorie folosința

Intra vilan

Suprafața (mp)

Nr. tarla

Nr.

parcela

Nr. ropografi*

Observații / Referințe

1

curți construcții

DA

794

-

-

5505/2

*

Certific că prezentul extras corespunde cu pozițiile In vigoare din cartea funciara originală, păstrată de acest birou.

Prezentul extras de carte funciara este valabil la autentificarea de către notarul public a actelor juridice prin care se sting drepturile reale precum si pentru dezbaterea succesiunilor, iar informațiile prezentate sunt susceptibile de orice modificare, in condițiile legii.

S-a achitat tariful de 20 RON, chitanța nr. CJ16C5376/03-02-2016, pentru serviciul de publicitate imobiliară cu codul nr. 272,


Data soluționării,

05/02/2016


Inventar de coordonate:

- sistem de proiecție stereo 1970 -

Puncte de statie:

Nr.

Pct.

X

[m]

Y

[m]

1002

588040.1240

393010.3160

1001

588059.9960

393038.1330

1000

588066.6930

393067.0700

Puncte radiate:


Nr.

Pct.

X

[m]

Y

[m]

1

588046.3807

393064.9248

2

588045.1000

393024.0600

3

588045.1381

393023.8818

4

588055.6020

393026.1130

5

588054.4680

393032.3260

6

588061.4710

393033.6690

7

588065.5800

393047.1380

8

588066.3720

393046.8960

9

588069.8716

393059.9876

10

588075.3769

393058.3068

11

588077.9140

393066.6170

12

588078.4540

393067.5140

13

588066.0680

393067.3620

14

588065.8600

393066.4190.

15

588063.3440

393066/22'6’0/

/<■

! ’

Executant: / 5'

Vs

PFA.

V
Calcul de suprafețe - metoda analitica -

Parcela (1) Cc

Nr. Pct.

Coordonate pct.de contur

Lungimi laturi

D(i,i+1)

X [m]

Y [m]

1

588046.3807

393064.9248

40.885

2

588045.1000

393024.0600

0.182

3

588045.1381

393023.8818

10.699

4

588055.6020

393026.1130

6.316

5

588054.4680

393032.3260

7.131

6

588061.4710

393033.6690

14.082

7

588065.5800

393047.1380

0.828

8

588066.3720

393046.8960

13.551

9

588069.8716

393059.9876

5.756

10

588075.3769

393058.3068

8 . 689

11

588077.9140

393066.6170

1.047

12

588078.4540

393067.5140

12.387

13

588066.0680

393067.3620

0.966

14

588065.8600

393066.4190

2.523

15

588063.3440

393066.2260

17.013

S=814mp  P=142.055m

Parcela (2) Cc

Nr.

Pct.

Coordonate pct.de contur

Lungimi laturi

D (i,i+1)

X [m]

Y [m]

10

588075.3769

393058.3068

5.756

9

588069.8716

393059.9876

13.551

8

588066.3720

393046.8960

0.828

7

588065.5800

393047.1380

14.082

6

588061.4710

393033.6690

7.131

5

588054.4680

393032.3260

6.316

4

588055.6020

393026.1130

2.913

16

588058.4650

393026.6510

5.115

17

588063.5080

393027.5050

2.769

18

588066.1870

393028.2050

31.473

S=230mp  P=89.934m
Plan de situație scara 1:500

Nr. Top. 5505/2, 5505/1

C.F. 318956, 252412 Cluj-NapocaiCc

13^

S=230mp

vvSSîS-'

\o.83m

Nr. Top.

5505/2


S)Cc

S=814mp


40.88m


Extindere construcție C1 concesiune in Nr. Top. 5505/2


0.97m

2.52m


O

m

r-

o

o

co

co

39

Oi

r<—*---co


Nr. Pct.

X

[m]

Y

[m]

1

588046.3807

393064.9248

2

588045.1000

393024.0600

3

588045.1381

393023.8818

4

588055.6020

393026.1130

5

588054.4680

393032.3260

6

588061.4710

393033.6690

7

588065.5800

393047.1380

8

588066.3720

393046.8960

9

588069.8716

393059.9876

10

588075.3769

393058.3068

11

588077.9140

393066.6170

12

588078.4540

393067.5140

13

588066.0680

393067.3620

14

588065.8600

393066.4190

15

588063.3440

393066.2260


Top. 5505/1

Nr. Pct.

X

[m]

Y

[m]

10

588075.3769

393058.3068

9

588069.8716

393059.9876

8

588066.3720

393046.8960

7

588065.5800

393047.1380

6

588061.4710

393033.6690

5

588054.4680

393032.3260

4

588055.6020

393026.1130

16

588058.4650

393026.6510

17

588063.5080

393027.5050

18

588066.1870

393028.2050TABEL DE MiSCARE PARCELARĂ

CORPUL DE PROPRIETATE : Mun. Cluj-Napoca, Strada Parcul Feroviarilor, nr.19, Jud. Cluj I. SITUAȚIA ACTUALA CONFORM C.F.

NR

C.F.

NR.

CAD.

NR.

TOPO

DESCRIERE

IMOBIL

SUPRAF.

C.F. (m.p.)

CAT. DE FOL.

PROPRIETARI

252412 Cluj-

Napoca

5505/1

Teren

228

Curți Construcții

Statul Roman, in administrarea Consiliului Local Cluj, in cota de 61/114 din teren;

Mera Angela si soțul Mera Liviu Eugen, in cota de 34/114 din teren; - aferenta ap. 3 Ștreang Iuliana, in cota de 19/114 din teren; - aferenta ap.

1

318956

Cluj-^poca

5505/2

Teren

794

Curți

Construcții

Statul Roman, in administrarea Consiliului Local Cluj, in cota de 1/1 din teren;

Sarcini: Mera Liviu Eugen si soția Mera

Angela - Drept de CONCESIUNE, pe o 1 durata de 49 de ani, asupra 57,25mp

H. ETAPA I - MODIFICARE SUPRAFAȚA CONFORM MĂSURĂTORI

NR.

C.F.

NR.

CAD.

NR.

TOPO

DESCRIERE IMOBIL

SUPRAF.

MASURATA (m.p.)

CAT. DE FOL.

PROPRIETARI

252412

Cluj-Napoca

252412

5505/1

Teren

230

Curți

Construcții

Statul Roman, in administrarea

Consiliului Local Cluj, in cota de 61/114 din teren;

Mera Angela si soțul Mera Liviu Eugen, in cota de 34/114 din teren; -aferenta ap. 3 Ștreang Iuliana, in cota de 19/114 din teren; - aferenta ap. 1

(

318956

Cluj-

Napoca

318956

5505/2 .

Teren.

814

Curți Construcții

Statul Roman, in administrarea Consiliului Local Cluj, in cota de 1/1 din teren;

Sarcini: Mera Liviu Eugen si soția Mera Angela - Drept de CONCESIUNE, pe o durata de 49 de ani, asupra 57,25mp