Hotărârea nr. 726/2017

Hotărârea 726/2017 - Însușirea documentației tehnice de înscriere în cartea funciară a unui imobil situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Liviu Rebreanu f.n.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind însușirea documentației tehnice de înscriere în cartea funciară a unui imobil situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Liviu Rebreanu f.n.

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară.

Examinând proiectul de hotărâre privind însușirea documentației tehnice de înscriere în cartea funciară a unui imobil situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Liviu Rebreanu f.n. - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 312701/45/05.07.2017 al Direcției patrimoniul municipiului și evidența proprietății prin care se propune însușirea documentației tehnice de înscriere în cartea funciară a unui imobil situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Liviu Rebreanu f.n.;

Reținând prevederile Ordinului Directorului General al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară nr. 700/2014, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii cadastrului și publicității imobiliare nr. 7/1996, republicată;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36 al. 1 lit. „c”, al. 5 lit „b”, 39 al. 1 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art, 1. Se aprobă dezlipirea imobilului-teren situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Liviu Rebreanu f.n., identificat prin nr. topo. 3973, 3974, 3987/1, 3988, 3989, 3990, 3987/2, 3352/1, 3352/2, 3353, 3354/1, 3354/2, 3360/1, 3360/2, 3361/1, 3361/2, 3362, 3363/1, 3363/2/2, 3364, 3365, 3366, 3367, 3368/1, 3368/2, 3369, 3370, 3371, 3372, 3174/2, 3175/2, 3176/2, 3177/2, 3178/2, 3179/2, 3180, 3181/1, 3181/2, 3182/1, 3182/2, 3183, 3184, 3185/1, 3185/2, 3186, 3187/1, 4199, 4200/1, 4200/2, 4201/1, 4201/2, 4203, 4204/1, 4204/2, 4205, 4206, 4207, 4208/1, 4208/2, 4209, 4210/1, 4210/2, în suprafață de 29.450 mp., înscris în CF nr. 321872 Cluj-Napoca, CF vechi 92266, în favoarea Statului român în administrarea operativă a GIGCL al județului Cluj și înscrierea în cartea funciară a imobilelor rezultate prin dezlipire, astfel:

- parcela identificată prin nr. topo. 3973/1, 3974/1, 3987/1/1, 3988/1, 3989/1, 3990/1, 3987/2/1, 3352/1/1, 3352/2/1, 3353/1, 3354/1/1, 3354/2/1, 3360/1/1, 3360/2/1, 3361/1/1, 3361/2/1, 3362/1, 3363/1/1, 3363/2/2/1, 3364/1, 3365/1, 3366/1, 3367/1, 3368/1/1, 3368/2/1, 3369/1, 3370/1, 3371/1, 3372/1, 3174/2/1, 3175/2/1, 3176/2/1, 3177/2/1, 3178/2/1, 3179/2/1, 3180/1, 3181/1/1, 3181/2/1, 3182/1/1, 3182/2/1, 3183/1, 3184/1, 3185/1/1, 3185/2/1, 3186/1, 3187/1/1, 4199/1, 4200/1/1, 4200/2/1, 4201/1/1, 4201/2/1, 4203/1, 4204/1/1, 4204/2/1, 4205/1, 4206/1, 4207/1, 4208/1/1, 4208/2/1, 4209/1, 4210/1/1, 4210/2/1, în suprafață de 26088 mp., care va fi reînscrisă în CF nr. 321872 Cluj-Napoca, CF vechi 92266, în favoarea Statului român în administrarea operativă a GIGCL al județului Cluj;

- parcela identificată prin nr. topo. 3973/2, 3974/2, 3987/1/2, 3988/2, 3989/2, 3990/2, 3987/2/2, 3352/1/2, 3352/2/2, 3353/2, 3354/1/2, 3354/2/2, 3360/1/2, 3360/2/2, 3361/1/2, 3361/2/2, 3362/2, 3363/1/2, 3363/2/2/2, 3364/2, 3365/2, 3366/2, 3367/2, 3368/1/2, 3368/2/2, 3369/2, 3370/2, 3371/2, 3372/2, 3174/2/2, 3175/2/2, 3176/2/2, 3177/2/2, 3178/2/2, 3179/2/2, 3180/2, 3181/1/2, 3181/2/2, 3182/1/2, 3182/2/2, 3183/2, 3184/2, 3185/1/2, 3185/2/2, 3186/2, 3187/1/2, 4199/2, 4200/1/2, 4200/2/2, 4201/1/2, 4201/2/2, 4203/2, 4204/1/2, 4204/2/2, 4205/2, 4206/2, 4207/2, 4208/1/2, 4208/2/2, 4209/2, 4210/1/2, 4210/2/2, în suprafață de 3362 mp., care va fi înscrisă în CF nou Cluj-Napoca, în proprietatea Municipiului Cluj-Napoca, în administrarea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca.

Art. 2. Se însușește documentația tehnică de înscriere în cartea funciară a imobilelor situate în municipiul Cluj-Napoca, str. Liviu Rebreanu f.n., întocmită de ing. cadastru Tîrnoveanu Paul-Vlad. ce se constituie în Anexă care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția patrimoniul municipiului și evidența proprietății.

Nr. 726 din 18 iulie 2017

(Hotărârea a fost adoptată cu 20 voturi)

ANEXĂ LA HOTĂRÂREA NR. 726/2017


DOCUMENTAȚIE TEHNICĂ


PENTRU ÎNSCRIEREA TERENULUI ÎN CARTEA FUNCIARĂ


AMPLASAMENT:


STR. LIVIU REBREANU, F.N.

MUN. CLUJ-NAPOCA, JUD. CLUJ

C.F. NR. 321872 CLUJ-NAPOCA, Nr. TOPO. 3973, 3974, 3987/1, 3988, 3989, 3990, 3987/2, 3352/1, 3352/2, 3353, 3354/1, 3354/2, 3360/1, 3360/2, 3361/1, 3361/2, 3362, 3363/1, 3363/2/2, 3364, 3365, 3366, 3367, 3368/1, 3368/2, 3369, 3370, 3371, 3372, 3174/2, 3175/2, 3176/2, 3177/2, 3178/2, 3179/2, 3180, 3181/1, 3181/2, 3182/1, 3182/2, 3183, 3184, 3185/1, 3185/2, 3186, 3187/1,4199, 4200/1,4200/2, 4201/1, 4201/2, 4203, 4204/1, 4204/2,.

4205, 4206, 4207, 4208/1, 4208/2, 4209, 4210/1, 4210/2


BENEFICIAR:


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA STR. MOȚILOR, NR. 1-3

MUN. CLUJ-NAPOCA, JUD. CLUJ


EXECUTANT:


P.F.A. Tîrnoveanu Paul Vlad

Certificat de autorizare: Seria RO-CJ-F, Nr. 0158

Telefon: 0745/699069


CLUJ - NAPOCA

LU L1E 2OA7


P.T. 7/5/2017

^execote/^

CERTIFICAT DE j AUTORIZARE 'S |Șena RO-CJ-f Nr. 0158/20#. j-MEMORIU TEHNIC

 • 1. Adresă imobil: Mun. Cluj-Napoca, str. Liviu Rebreanu, f.n., jud. Cluj.

 • 2. Beneficiarul lucrării: Consiliul local al mun. Cluj-Napoca, cu sediul în mun. Cluj-Napoca, str. Moților, nr. 1-3, jud. Cluj.

 • 3. Executantul lucrării: Tîrnoveanu Paul Vlad, certificat de autorizare Seria RO-CJ-F, Nr. 0158, Categoria B.

 • 4. Număr lucrare: Lucrarea este înregistrată în registrul de evidență la nr. /2017.

 • 5. Tipul lucrării: Documentație cadastrală pentru înscrierea terenului in cartea funciara.

 • 6. Scurtă prezentare a situației din teren:

 • a. Operațiuni în faza de documentare a lucrării

în faza de documentarea pentru efectuarea lucrării s-au desfășurat următoarele operațiuni:

 • - studierea documentelor puse la dispoziție de către solicitant și stabilirea actelor ce trebuie procurate pentru întocmirea documentației cadastrale

 • - documentare la OCPI/BCPI în legătură cu situația imobilului și a vecinătăților

 • - procurarea informațiilor necesare efectuării lucrării.

b. Localizarea si identificarea imobilului

J

Imobilul este situat în mun. Cluj-Napoca, str. Liviu Rebreanu, f.n., jud. Cluj, între vecinii la:

 • - Nord - Mun. Cluj-Napoca,

 • - Est - Mun. Cluj-Napoca,

 • - Sud - Mun. Cluj-Napoca,.


 • - Vest - Mun. Cluj-Napoca, str. Iugoslaviei.

 • c. Descrierea generală a imobilului

Terenul mai sus menționat are categoria de folosință curți construcții.

7. Operațiuni topo - cadastrale efectuate:
 • a. Metode și aparatura folosită

 • - Radiere, Trimble R4 GNSS;

 • - Sistem de proiecție: Stereografic 1970; Sistem cote: Marea Neagră 1975

 • - Puncte vechi: RTCM0022;  - Puncte noi: nu sunt

 • b. Inventarul de coordonate și calculul analitic a suprafeței sunt prezentate în doc. cad.

 • c. Măsurătorile efectuate în rețeaua de îndesire și ridicare a detaliilor topografice, au fost arhivate la executant pentru a fi prezentate la solicitarea oficiului teritorial.

8. Situația juridică a imobilului în Cartea Funciară: în prezent imobilul este în

proprietatea beneficiarului, înscris în C.F. NR. 321872 Cluj-Napoca, nr. topo. 3973, 3974, 3987/1, 3988, 3989, 3990, 3987/2, 3352/1, 3352/2, 3353, 3354/1, 3354/2, 3360/1, 3360/2, 3361/1, 3361/2,

3174/2,

G


, 3363/2/2, 3364, 3365, 3366, 3367, 3368/1, 3368/2, 3369, 3370, 3371, 3372,

/g CErW&Î2' W21 3177/2, 3178/2, 3179/2, 3180, 3181/1, 3181/2, 3182/1, 3182/2, 3183, 3184, 3185/1 f • AUT^W8'       3187/1, 4199, 4200/1, 4200/2, 4201/1, 4201/2, 4203, 4204/1, 4204/2, 4205, 4206

2 Sena RtK-4287,’5®, 4208/2, 4209, 4210/1, 4210/2, având suprafața de 29450 mp. Conform prezentei

tîrnoveanu //

nAUL-vrm &/

EXTRAS DE CARTE FUNCIARA PENTRU INFORMARE

Nr.

28941

Ziua

23

Luna

02

Anul

2017


AN.C.PI.,

j x. r » as > «: .Si


Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară CLUJ

Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Cluj-Napoca

A. Partea I. Descrierea imobilului

TEREN Necunoscut.                                                              Nr. CF vechi:92266

Adresa: Loc. Cluj-Napoca, Jud. Cluj

Nr.

Crtî

Nr cadastrali Nr.

Suprafața* (mp)

Observații / Referințe

Al

Top: -

29.450

nr.top.3973,3974,3987/1,3988,3989,3990,3987/2,3352/1,3352/2,3353,3354/1, 3354/2,3360/1,336 0/2,33 61/1,33 61/2,336 2,3 363/1,33 63/2/2, 3364,3365,3366,3367,3368/1,3368/2,3369,3370,3371,3372,3174/2,3175/2, 3176/2,3177/2,3178/2,3179/2,3180,3181/1,3181/2,3182/1,3182/2, 3183,3184,3185/1,3185/2,3186,3187/1,4199,4200/1,4200/2,4201/1,4201/2, 4203,4204/1,4204/2,4205,4206,4207,4208/1,4208/2,4209,4210/1,4210/2

 • B. Partea II. Proprietari și acte

  înscrieri privitoare la dreptul de proprietate și alte drepturi reale

  Referințe

  529 / 11/02/1988

  Decret nr. 44/1985 și 78/1986;

  Bl

  Intabulare, drept de PROPRIETATE, dobândit prin Expropriere, cota actuala 1/1

  Al

  • 1) STATUL ROMÂN, în administrarea operativă a

  • 2) G.I.G.C.L. AL JUDEȚULUI CLUJ

  OBSERVAȚII: (provenita din conversia CF 92266)

 • C. Partea III. SARCINI .


  înscrieri privind dezmembramintele dreptului de proprietate, drepturi reale de garanție și sarcini

  Referințe

  NU SUNT

1 L®s Partea O

Teren

Nr cadastral

Suprafața (mp)*

Observații / Referințe ■

Top: -

29.450

nr.top.3973,3974,3987/1,3988,3989,3990,3987/2,3352/1,3352/2,3353,3354/1, 3354/2,3360/1,3360/2,3361/1,3361/2,3362,3363/1,3363/2/2, 3364,3365,3366,3367,3368/1,3368/2,3369,3370,3371,3372,3174/2,3175/2,3176/2, 3177/2,3178/2,3179/2,3180,3181/1,3181/2,3182/1,3182/2,3183,3184,3185/1, 3185/2,3186,3187/1,4199,4200/1,4200/2,4201/1,4201/2,4203,4204/1,4204/2, 4205,4206,4207,4208/1,4208/2,4209,4210/1,4210/2

* Suprafața este determinată in planul de proiecție Stereo 70.

' '

DETALII LINIARE IMOBIL

Gei

ymetria pe

nta ace# îmobîl nu

a fe# g

Date referitoare Sa teren

Crt

Categorie folosință

Intra vilan

Suprafața

(mp)

iada

Parcelă

Nr. topo

Observații / Referințe

1

curți construcții

29.450 •

Alei și spații verzi, cu nr.top. 3973,3974,3987/1,3988, 3989,3990,3987/2,3352/1,3352/2, 3353,3354/1,3354/2,3360/1,3360/2, 3361/1,3361/2,3362,3363,3363/1, 3363/2/2,3364,3365,3366,3367,3368 /l,3368/2,3369,3370,3371,3372,3174 /2,3175/2,317 6/2,3 17 7/2,317 8/2, 3179/2,3180,3181/1,3181/2,3182/1, 3182/2,3183,3184,3185/1,318572, 3186,318 7/1,4199,4200/1,4200/2, 4201/1,4201/2,4203,4204/1,4204/2, 4205,4206,42 0 7,42 08/1,42 05/2, 4209,4210/1,4210/2

■>către notarul public a actelor juridice prin resiunilor, iar informațiile prezentate sunt


Certific că prezentul extras corespunde cu pozițiile in vigoare din cartea funciară originală, păstrată de acest birou.

Prezentul extras de carte funciară este valabil la autentificarea d> care se sting drepturile reale precum și pentru dezbaterea suc susceptibile de orice modificare, in condi:iile legiL

S-a achitat tariful de 0 RON, -, pentru serviciul de

ia

blicitate imobiniară cu codul nr. 251P.Referent,

Z /

• i-• j

'afă'-si s&m natura)


Municipiului Cluj-Napoca, conform tabelului de mișcare al parcelelor.

Iulie 2017

Cluj - Napoca
TABEL CU


PARCELELOR


NUMĂR

SUPR (MP)

DESCRIEREA IMOBILULUI

PROPRIETAR

C.F.

CAD.

TOPO.

SITUAȚIA ACTUALĂ - CONFORM C.F.3973, 3974, 3987/1, 3988, 3989, 3990, 3987/2, 3352/1, 3352/2, 3353, 3354/1, 3354/2,3360/1,3360/2,3361/1, 3361/2, 3362, 3363/1, 3363/2/2, 3364, 3365, 3366, 3367, 3368/1, 3368/2, 3369,3370,3371,3372,3174/2, 3175/2,3176/2,3177/2,3178/2, 3179/2, 3180, 3181/1, 3181/2, 3182/1, 3182/2, 3183, 3184, 3185/1, 3185/2, 3186, 3187/1, 4199, 4200/1, 4200/2, 4201/1, 4201/2, 4203, 4204/1, 4204/2, 4205, 4206, 4207, 4208/1, 4208/2, 4209, 4210/1,4210/2Drept de proprietate, în favoarea:

STATUL ROMAN IN ADMINISTRAREA OPERATIVA A G.I.G.C.L. AL JUDEȚULUI CLUJ


SITUAȚIA PROPUSĂ - DUPĂ DEZLIPIRE SI ÎNSCRIERE TEREN

1872

Cluj-Napoca


3973/1, 3974/1, 3987/1/1, 3988/1, 3989/1, 3990/1, 3987/2/1, 3352/1/1, 3352/2/1, 3353/1, 3354/1/1, 3354/2/1, 3360/1/1, 3360/2/1, 3361/1/1, 3361/2/1, 3362/1, 3363/1/1, 3363/2/2/1, 3364/1, 3365/1, 3366/1, 3367/1, 3368/1/1, 3368/2/1, 3369/1, 3370/1, 3371/1, 3372/1, 3174/2/1, 3175/2/1, 3176/2/1, 3177/2/1, 3178/2/1, 3179/2/1, 3180/1, 3181/1/1, 3181/2/1, 3182/1/1, 3182/2/1, 3183/1, 3184/1, 3185/1/1, 3185/2/1, 3186/1, 3187/1/1, 4199/1, 4200/1/1, 4200/2/1, 4201/1/1, 4201/2/1, 4203/1, 4204/1/1, 4204/2/1, 4205/1, 4206/1, 4207/1, 4208/1/1, 4208/2/1, 4209/1, 4210/1/1,4210/2/1Drept de proprietate, în favoarea:

STATUL ROMAN IN ADMINISTRAREA

OPERATIVA A G.I.G.C.L. AL JUDEȚULUI CLUJNOU Cluj-Napoca

3973/2, 3974/2, 3987/1/2, 3988/2, 3989/2, 3990/2, 3987/2/2, 3352/1/2, 3352/2/2, 3353/2, 3354/1/2, 3354/2/2, . 3360/1/2, 3360/2/2, 3361/1/2, 3361/2/2, 3362/2, 3363/1/2, 3363/2/2/2, 3364/2, 3365/2, 3366/2, 3367/2, 3368/1/2, 3368/2/2, 3369/2, 3370/2, 3371/2, 3372/2, 3174/2/2, 3175/2/2, 3176/2/2, 3177/2/2, 3178/2/2, 3179/2/2,3180/2, 3181/1/2, 3181/2/2, 3182/1/2, 3182/2/2, 3183/2, 3184/2, 3185/1/2, 3185/2/2, 3186/2, 3187/1/2, 4199/2, 4200/1/2, 4200/2/2, 4201/1/2, 4201/2/2, 4203/2, 4204/1/2, 4204/2/2, 4205/2, 4206/2, 4207/2, 4208/1/2, 4208/2/2, 4209/2, 4210/1/2, 4210/2/2

3362

Teren intravilan

Drept de proprietate, în favoarea:

MUNICIPIUL CLUJ-

NAPOCA in administrarea

CONSILIULUI LOCAL

AL MUN. CLUJ-NAPOCA

A

întocmit:

ing. Tîrnoveanu Paul Vlad


PLAN DE AMPLASAMENT SI DELIMITARE A IMOBILULUI

Scara: 1:500


Nr, cadastral

Suprofata masuroto

Adresa imobilului

3362mp

str. Livlu Rebreonu, f.n.

Cartea Funciara nr.

UAT

CLUJ-NAPOCA

A. DATE REFERITOARE LA TEREN

Nr. parcela

Categoria de folosința

Suprafața

(mp)

Mențiuni

1.

Cc

3362

Neimprejmult

Total

3362

B. DATE REFERITOARE LA CONSTRUCȚII

Cod constr.

Destinatio

Suprafața construita Io sol (mp)

Mențiuni

Total

Suprafața total mosurata o imobilului = 3362 mp

Suprofata din act = 3362 mp

Executant: Ing. Tîrnoveanu Paul Vlod Data:

Iulie 20lZ^         V\

certificat

/|     At'TOfliZARE

Confirm B^c^ta^^rAQrăt^jtor la teren, corectituahștoî^^^y^ercumentației cadastrale ș'FgăfespwSența acesteia cu realitatea din teren

Inspector

Semnătură si parola

Stompilo BCPI

Confirm introducerea imobilului in baza de date integram si atribuirea numărului cadastral


Iz