Hotărârea nr. 72/2017

Hotărârea 72/2017 - Aprobarea tarifelor pentru ridicarea, transportul și depozitarea vehiculelor staționate neregulamentar și a vehiculelor fără stăpân sau abandonate pe terenuri aparținând domeniului public/privat al statului sau al unității administrativ-teritoriale Municipiul Cluj-Napoca.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind aprobarea tarifelor pentru ridicarea, transportul și depozitarea vehiculelor staționate neregulamentar și a vehiculelor fără stăpân sau abandonate pe terenuri aparținând domeniului public/ privat al statului sau al unității administrativ-teritoriale Municipiul Cluj-Napoca

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea tarifelor pentru ridicarea, transportul și depozitarea vehiculelor staționate neregulamentar și a vehiculelor fără stăpân sau abandonate pe terenuri aparținând domeniului public/ privat al statului sau al unității administrativ-teritoriale Municipiul Cluj-Napoca - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 13841/488/11.01.2017 al Direcției Generale Poliția locală, prin care se propune aprobarea tarifelor pentru ridicarea, transportul și depozitarea vehiculelor staționate neregulamentar și a vehiculelor fără stăpân sau abandonate pe terenuri aparținând domeniului public/ privat al statului sau al unității administrativ-teritoriale Municipiul Cluj-Napoca, la valoarea avizată în Comisia de prețuri și încetarea aplicabilității Anexei 2 la H.C.L. nr. 220/2012, astfel cum a fost completată prin H.C.L. nr. 371/2014 privind aprobarea Regulamentului de ridicare, transport, depozitare și eliberare a vehiculelor staționate neregulamentar și a vehiculelor fără stăpân sau abandonate pe terenuri aparținând domeniului public/ privat al statului sau al unității administrativ-teritoariale Municipiul Cluj-Napoca;

Reținând prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice, republicată, cu modificările și completările ulterioare; Hotărârii Guvernului nr. 1391/2006 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice, cu modificările și completările ulterioare; Hotărârii Guvernului nr. 965/2016 pentru modificarea și completarea Regulamentului de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.391/2006; Legii nr. 421/2002 privind regimul juridic al vehiculelor fără stăpân sau abandonate pe terenuri aparținând domeniului public sau privat al statului ori al unităților administrativ-teritoriale, modificată/ completată prin Legea nr. 309/2006; Hotărârii Guvernului nr. 156/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 421/2002 privind regimul juridic al vehiculelor tară stăpân sau abandonate pe terenuri aparținând domeniului public sau privat al statului ori al unităților administrativ-teritoriale; Legii-cadru nr. 195/2006 a descentralizării, cu modificările și completările ulterioare și Legii nr. 155/2010 a poliției locale, cu modificările și completările ulterioare;

Reținând Avizul Comisiei de prețuri nr. 12919 din data de 12.01.2017;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor ari. 36 alin. 2 lit. c) și d), 39 alin.l și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se aprobă tarifele pentru ridicarea, transportul și depozitarea vehiculelor staționate neregulamentar și a vehiculelor fără stăpân sau abandonate pe terenuri aparținând domeniului public/ privat al statului sau al unității administrativ-teritoriale Municipiul Cluj-Napoca, conform Anexei ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 De la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri își încetează aplicabilitatea Anexa 2 la H.C.L. nr. 220/ 2012, astfel cum a fost completată prin H.C.L. nr. 371/2014 privind aprobarea Regulamentului de ridicare, transport, depozitare și eliberare a vehiculelor staționate neregulamentar și a vehiculelor fără stăpân sau abandonate pe terenuri aparținând domeniului public/ privat al statului sau al unității administrațiv-teritoariale Municipiul Cluj-Napoca.

Art. 3 Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Regia Autonomă a Domeniului Public Cluj-Napoca, Direcția Generală Poliția locală, Direcția Tehnică, Direcția Ecologie urbană, spații verzi și salubritate și Direcția Economică.

Nr. 72 din 31 ianuarie 2017

(Hotărârea a fost adoptată cu 23 voturi)

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI                 Anexa la Hotărârea nr. 72/2017

CLUJ-NAPOCA

Tarife pentru ridicarea, transportul și depozitarea vehiculelor

Pentru operațiunile de ridicare, transport și depozitare a vehiculelor staționate neregulamentar și a vehiculelor tară stăpân sau abandonate pe terenuri aparținând domeniului public/ privat al statului sau al unității administrativ-teritoriale Municipiul Cluj-Napoca sunt percepute, de la proprietarii sau utilizatorii acestora, persoane fizice sau juridice, următoarele tarife:

247,09 lei, la care se adaugă TVA/ vehicul, pentru operațiunea de ridicare;

169,80 lei, la care se adaugă TVA/ vehicul, pentru operațiunea de transport;

43,11 lei, la care se adaugă TVA/ zi/ vehicul, pentru operațiunea de depozitare.