Hotărârea nr. 71/2017

Hotărârea 71/2017 - Aprobarea P.U.D. extindere și etajare locuință unifamilială, refacere dependință (anexă), str. Meseriilor nr. 13; beneficiară: Nagy Katalin-Emese.

Consiliul Local al Municipiului Cluj-Napoca

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu

extindere și etajare locuință unifamilială, refacere dependință (anexă), str. Meseriilor nr. 13

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea Planul Urbanistic de Detaliu - extindere și etajare locuință unifamilială, refacere dependință (anexă), str. Meseriilor nr. 13 - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 531900 din 17.01.2017 al Direcției Generale de Urbanism, prin care se propune aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - extindere și etajare locuință unifamilială, refacere dependință (anexă), str. Meseriilor nr. 13, beneficiară: Nagy Katalin-Emese;

Având în vedere Avizul Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și de urbanism nr. 946 din 19.09.2016, avizele organismelor teritoriale interesate, precum și avizul comisiei de specialitate;

Reținând prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare și ținând cont de prevederile Regulamentului Local de Urbanism, aprobat prin Hotărârea nr. 493/2014, așa cum a fost modificat și completat prin Hotărârea nr. 118/2015;

Potrivit dispozițiunilor art. 36 pct. 5 lit. ”c", 39 al. 1 și 45 din Legea nr. 215/ 2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. - Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu - extindere și etajare locuință unifamilială, refacere dependință (anexă), str. Meseriilor nr. 13, beneficiară: Nagy Katalin-Emese, pe o parcelă de teren proprietate particulară.

Documentația reglementează:

  • •  retragerea minimă față de limita laterală sudică - pe limita laterală;

  • •  retragerea minimă față de limita laterală nordică: 3 m;

  • •  retragerea minimă față de limita posterioară: 6 m;

  • •  regimul de înălțime: locuința unifamilială P+E(M), dependința/anexa P;

  • •  accesul auto și cel pietonal direct din str. Meseriilor;

  • •  staționarea autovehiculelor: în interiorul parcelei, un loc de parcare amenajat la sol.