Hotărârea nr. 703/2017

Hotărârea 703/2017 - Mandatarea unui consilier local pentru a reprezenta interesele Municipiului Cluj-Napoca, prin Consiliul local, în cadrul Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor Sala Polivalentă S.A., convocată pentru data de 27 iunie 2017, ora 14 (prima convocare) și, respectiv, 28 iunie 2017, ora 14 (a doua convocare).

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind mandatarea unui consilier local pentru a reprezenta interesele Municipiului Cluj-Napoca, prin Consiliul local, în cadrul Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor Sala Polivalentă SA.., convocată pentru data de 27 iunie 2017, ora 14 (prima convocare) și, respectiv, 28 iunie 2017, ora 14 (a doua convocare)

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind mandatarea unui consilier local pentru a reprezenta interesele Municipiului Cluj-Napoca, prin Consiliul local, în cadrul Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor Sala Polivalentă SA., convocată pentru data de 27 iunie 2017, ora 14 (prima convocare) și, respectiv, 28 iunie 2017, ora 14 (a doua convocare) -proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 256.819/44.10, din 30.05.2017, al Direcției tehnice, prin care se propune mandatarea unui consilier local pentru a reprezenta interesele Municipiului Cluj-Napoca, prin Consiliul local, în cadrul Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor Sala Polivalentă S.A., convocată pentru data de 27 iunie 2017, ora 14 (prima convocare) și, respectiv, 28 iunie 2017, ora 14 (a doua convocare);

Reținând prevederile art. 113 lit. m și art. 125 din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale, ale art. 3 alin. 2 lit. a și 28 alin. 7 din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvemanța corporativă a înteprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale Hotărârii nr. 642/2017;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 39 alin. 1 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE :

Art. 1. Se mandatează domnul Constantin Tomoș, consilier local, pentru a reprezenta interesele Municipiului Cluj-Napoca, prin Consiliul local, în cadrul Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor Sala Polivalentă S.A., convocată pentru data de 27 iunie 2017, ora 14 (prima convocare) și, respectiv, 28 iunie 2017, ora 14 (a doua convocare), în sensul de a vota „pentru” pentru punctele înscrise pe ordinea de zi, în conformitate cu prevederile Hotărârii nr. 642/2017.

Art. 2. Societatea Sala Polivalentă S.A. va comunica hotărârea adoptată de Adunarea generală extraordinară a acționarilor, Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca.

Art. 3. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează domnul Constantin Tomoș, Societatea Sala Polivalentă S.A.. și Direcția Tehnică.

Nr. 703 din 22 iunie 2017

(Hotărârea a fost adoptată cu 25 voturi)