Hotărârea nr. 702/2017

Hotărârea 702/2017 - Mandatarea unui consilier local pentru a reprezenta interesele Municipiului Cluj-Napoca, prin Consiliul local, în cadrul Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor Societății Cluj Innovation Park S.A., convocată pentru data de 23 iunie 2017, ora 10 (prima convocare) și, respectiv, 26 iunie 2017, ora 10 (a doua convocare).

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind mandatarea unui consilier local pentru a reprezenta interesele Municipiului Cluj-Napoca, prin Consiliul local, în cadrul Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor Societății Cluj Innovation Park S.A., convocată pentru data de 23 iunie 2017, ora 10 (prima convocare) și, respectiv, 26 iunie 2017, ora 10 (a doua convocare)

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind mandatarea unui consilier local pentru a reprezenta interesele Municipiului Cluj-Napoca, prin Consiliul local, în cadrul Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor Societății Cluj Innovation Park S.A., convocată pentru data de 23 iunie 2017, ora 10 (prima convocare) și, respectiv, 26 iunie 2017, ora 10 (a doua convocare) - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 255.983/44.10, din 30.05.2017, al Direcției tehnice, prin care se propune mandatarea unui consilier local pentru a reprezenta interesele Municipiului Cluj-Napoca, prin Consiliul local, în cadrul Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor Societății Cluj Innovation Park S.A., convocată pentru data de 23 iunie 2017, ora 10 (prima convocare) și, respectiv, 26 iunie 2017, ora 10 (a doua convocare);

Reținând prevederile art. 113 lit. m și art. 125 din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale, ale art. 3 alin. 2 lit. a și 28 alin. 7 din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvemanța corporativă a înteprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale Hotărârii nr. 640/2017;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 39 alin. 1 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se mandatează domnul Florin Gliga, consilier local, pentru a reprezenta interesele Municipiului Cluj-Napoca, prin Consiliul local, în cadrul Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor Societății Cluj Innovation Park S.A., convocată pentru data de 23 iunie 2017, ora 10 (prima convocare) și, respectiv, 26 iunie 2017, ora 10 (a doua convocare), în sensul de a vota „pentru” pentru punctele înscrise pe ordinea de zi, în conformitate cu prevederile Hotărârii nr. 640/2017.

Art. 2. S.C. Cluj Innovation Park S.A. va comunica hotărârea adoptată de Adunarea generală extraordinară a acționarilor, Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca.

Art. 3. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează domnul Florin Gliga, Societatea Cluj Innovation Park S.A. și Direcția Tehnică.

Nr. 702 din 22 iunie 2017

(Hotărârea a fost adoptată cu 25 voturi)