Hotărârea nr. 700/2017

Hotărârea 700/2017 - Modificarea Hotărârii nr. 252/2015 (aprobarea proiectului şi a cheltuielilor legate de proiectul „Reabilitarea termică a unităţilor de învăţământ preuniversitar din Cluj-Napoca”).

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind modificarea Hotărârii nr. 252/2015 (aprobarea proiectului și a cheltuielilor legate de proiectul "Reabilitarea termică a unităților de învățământ preuniversitar din Cluj-Napoca”)

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea modificării Hotărârii nr. 252/2015 (aprobarea proiectului și a cheltuielilor legate de proiectul "Reabilitarea termică a unităților de învățământ preuniversitar din Cluj-Napoca”), prin actualizarea valorii bugetului și a cheltuielilor ce revin municipiului Cluj-Napoca - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 268830 din 08.06.2017 al Serviciului Strategie și dezvoltare locală, management proiecte prin care se propune aprobarea modificării valorilor bugetului și a cheltuielilor ce revin municipiului Cluj-Napoca pentru obiectivul de investiții "Reabilitarea termică a unităților de învățământ preuniversitar din Cluj-Napoca”, aprobate prin Hotărârea nr. 252/2015; ,

Reținând modificările de soluție pentru obiectivul de investiții: "Reabilitarea termică a unităților de învățământ preuniversitar din Cluj-Napoca”;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36, 39 alin. 1 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Ărt.I. Se aprobă modificarea art. 2 din Hotărârea nr. 252/2015, în sensul modificării bugetului și a cheltuielilor bugetare aferente proiectului „Reabilitarea termică a unităților preuniversitare din Cluj-Napoca”, din Cluj-Napoca, județul Cluj, după cum urmează:

Art. 2. (1) Se aprobă bugetul proiectului în valoare de 1.655.698 CHF echivalentul a 6.820.979,05 lei la cursul de schimb valutar (1 CHF=4,1197 lei), din care 1.407.343 CHF echivalentul a 5.797.830,96 lei la cursul de schimb valutar (1 CHF=4,1197 lei) reprezintă suma nerambursabilă solicitată.

  • (2) Se aprobă contribuția la cheltuielile eligibile, ce revine municipiului Cluj-Napoca, în valoare de 248.355 CHF, echivalent a 1.023.148,09 lei, la cursul de schimb valutar (1 CHF=4,1197 lei).

  • (3) Cursul de schimb valutar, luat drept referință pentru toată perioada de implementare a proiectului, este cursul BNR de la data inițierii Acordului de proiect, adică 1 CHF=4,1197 lei din 20.08.2015.

  • (4) Se aprobă contribuția la cheltuielile neeligibile, care nu sunt cuprinse în bugetul proiectului, ce revine municipiului Cluj-Napoca, în valoare de 2.965.970,86 lei.

  • (5) Municipiul Cluj-Napoca se obligă să asigure resursele financiare, costuri eligibile, neeligibile, inclusiv costuri conexe proiectului, necesare implmentării optime a proiectului în condițiile rambursării-decontării ulterioare a cheltuielilor din instrumentele programului de cooperare.

Art. II. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Serviciul Strategie și dezvoltare locală, management proiecte, Direcția Tehnică și Direcția Economică.

Nr. 700 din 22 iunie 2017

(Hotărârea a fost adoptată cu 25 voturi)