Hotărârea nr. 70/2017

Hotărârea 70/2017 - Aprobarea P.U.D. construire locuință unifamilială, str. Eremia Grigorescu nr. 118 B; beneficiari: Kosztin Aron și Kosztin Daniela Florentina.

Consiliul Local al Municipiului Cluj-Napoca

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu construire locuință unifamilială, str. Eremia Grigorescu nr. 118 B

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - construire locuință unifamilială, str. Eremia Grigorescu nr. 118 B - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 418138 din 20.01.2017 al Direcției Generale de Urbanism, prin care se propune aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - construire locuință unifamilială, str. Eremia Grigorescu nr. 118 B, beneficiari: Kosztin Aron și Kosztin Daniela Florentina;

Având în vedere Avizul Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și de urbanism nr. 537 din 10.02.2016, avizele organismelor teritoriale interesate, precum și avizul comisiei de specialitate;

Reținând prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare și ținând cont de prevederile Regulamentului Local de Urbanism, aprobat prin Hotărârea nr. 493/2014, așa cum a fost modificat și completat prin Hotărârea nr. 118/2015;

Potrivit dispozițiunilor art. 36 pct. 5 lit. ”c", 39 al. 1 și 45 din Legea nr. 215/ 2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. -

Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu - construire locuință unifamilială, str. Eremia Grigorescu nr. 118 B, beneficiari: Kosztin Aron și Kosztin Daniela Florentina, pentru construire locuință unifamilială, pe o parcelă de teren proprietate particulară. Documentația reglementează:

  • - retrageri minime față de limitele laterale - 3 m;

  • - retrageri minime față de limitele nordică și sudică - 6 m;

  • - echiparea tehnico-edilitară: existentă.

Art. 2. - Se stabilește perioada de valabilitate a documentației de doi ani.

Art. 3. - Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția Generală de Urbanism.


Roșea


Nr. 70 din 31 ianuarie 2017

(Hotărârea a fost adoptată cu 23 voturi)