Hotărârea nr. 699/2017

Hotărârea 699/2017 - Modificarea Anexei la Hotărârea nr. 251/2015 (aprobarea documentaţiei tehnico-economice şi a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii „Reabilitarea termică a unităţilor de învăţământ preuniversitar din Cluj-Napoca”).

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind modificarea Anexei la Hotărârea nr. 251/2015 (aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții "Reabilitarea termică a unităților de învățământ preuniversitar din Cluj-Napoca”)

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea modificării Anexei la Hotărârea nr. 251/2015 (aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții "Reabilitarea termică a unităților de învățământ preuniversitar din Cluj-Napoca”), prin actualizarea indicatorilor tehnico-economici - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 268489 din 08.06.2017 al Serviciului Strategie și dezvoltare locală, management proiecte prin care se propune, aprobarea modificării indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții "Reabilitarea termică a unităților de învățământ preuniversitar din Cluj-Napoca”, aprobați prin Hotărârea nr. 251/2015, conținând principalele caracteristici și indicatorii tehnico-economici ai obiectivului;

Reținând adaptarea soluției tehnice pentru obiectivul de investiții: "Reabilitarea termică a unităților de învățământ preuniversitar din Cluj-Napoca”;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36, 39 alin. 1 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.I. Se aprobă modificarea Anexei la Hotărârea nr. 251/2015, în sensul modificării documentației și a indicatorilor tehnico-economici, conform Anexei care face parte integrantă din » prezenta hotărâre._____•___________________________.___ »            _______

Art.II. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Serviciul Strategie și dezvoltare locală, management proiecte, Direcția Tehnică și Direcția Economică.

Nr. 699 din 22 iunie 2017

(Hotărârea a fost adoptată cu 25 voturi)

Anexă la Hotărârea 699/2017

Deviz General

Reabilitarea termică a unităților pre-universitare din Cluj-Napoca Colegiul National "George Coșbuc" si Liceul de muzica "Sigismund Toduță"

in mii lei/mii CHF rata schimb 4.1197

lei/CHF la data de

20.08.2015

Nr. Cri.

Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli

Valoare (fara TVA)

TVA

Valoare (cu TVA)

lei

CHF

Mii lei

Mii lei

Mii CHF

1

2

3

4

5

6

7

CAPIT OLUL 1 Cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului

1.1.

Obținerea terenului

0

0

0

0

1.2.

Amenajarea terenului

0

0

0

0

1.3.

Amenajări pentru protecția mediului și aducerea la stare inițială

109,386

26,552

20,783

130,170

31,597

TOTAL Capitol 1

109,386

26,552

20,783

130,170

31,597

CAPITOLUL 2 Cheltuieli pentru utilităților necesare obiectivului

2.1.

Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului

0

0

0

0

0

TOTAL Capitol 2

0

0

0

0

0

CAPITOLUL 3 Cheltuieli pentru proiectare

i asistență tehnică

3.1.

Studii de teren

5,146

1,249

978

6,123

1,486

3.2.

Obținerea de avize, acorduri și autorizații

6,859

1,665

1,303

8,163

1,981

3.3.

Proiectare și inginerie

99,672

24,194

18,938

118,610

28,791

3.4.

Organizarea procedurilor de achiziție

0

0

0

0

0

3.5.

Consultantă

46,112

11,193

8,761

54,873

13,320

3.6.

Asistență tehnică

66,447

16,129

12,625

79,072

19,194

TOTAL Capitol 3

224,235

54,430

42,605

266,840

64,772

CAPITOLUL 4 Cheltuieli pentru investiția de bază

4.1.

Construcții și instalații

3,712,567

901,174

705,388

4,417,954

1,072,397

4.2.

Montaj utilaje tehnologice

130,578

31,696

24,810

155,388

37,878

4.3.

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționare cu montaj

768,114

186,449

145,942

914,056

222,716

4.4.

Utilaje fără montaj și echipamente de transport

0

0

0

0

0

4.5.

Dotări

0

0

0

0

0

4.6.

Active necorporale

0

0

0

0

0

TOTAL Capitol 4

4,611,258

1,119,319

876,139

5,487,398

1,332,991

CAPITOLUL 5 Alte cheltuieli

5.1

Organizare de șantier

23,058

5,597

4,381

27,439

6,660

5.1.1.

Lucrări de construcții

23,058

5,597

4,381

27,439

6,660

5.1.2.

Cheltuieli conexe organizării șantierului

0

0

0

0

» 0

5.2.

Comisioane, cote, taxe, costul creditului

36,892

8,955

0

36,892

8,955

5.3.

Cheltuieli diverse și neprevăzute

177,159

43,003

33,660

210,820

51,174

TOTAL Capitol 5

237,109

57,555

38,041

275,151

66,789

CAPITOLUL 6 Cheltuieli pentru probe și teste și predare la beneficiar

6.1.

Pregătirea personalului de exploatare

0

0

0

0

0

6.2.

Probe tehnologice și teste

0

0

0

0

0

TOTAL Capitol 6

0

0

0

0

0

CAPITOLUL 7 Cheltuieli Audit si Publicitate

yi .- j

7.1.

Audit financiar

18,860

4,578

3,583

22,443

5,448

7.2.

informare si publicitate

45,148

10,959

8,578

53,726

13,041

TOTAL Capitol 7

64,008

15,537

12,161

76,169

18,489

TOTAL GENERAL

5,245,997

1,273,391

989,730

6,239,840

1,514,635

TOTAL GENERAL INCLUSIV RISCUL DE SCHIMB

VALUTAR (>5%)

5,738,587

1,392,962

1,082,666

6,820,979

„1,655,698

DIN CARE CONSTRUCȚIE + INSTALAȚII

3,975,589

965,019

755,362

4,730,951

1,148,532

i

"George Coșbuc" National College

ii

"Sigismund Toduță" High School of Music

Total

Acest buget este estimat in RON. Ele nu fac parte din bugetul proiectului, dar intervențiile structurale reprezintă o condiție prealabilă pentru alte activitățiBUGET

Reabilitarea termică a unităților pre-universitare din Cluj-Napoca Colegiul National "George Coșbuc" si Liceul de muzica "Sigismund Toduță"Crt. Nr.

Cheltuiala capitol si subcapitol

Valoare (fara TVA

TVA

Valoare (cu TVA)

CHF

CHF

CHF

CHF

CHF

SECO

Municipiul Cluj-Napoca

Total (*< ( i

1

2

3

4

5

6

7      l      \

1.1.

Obținerea terenului

0

0

0

0

X U o

1.2.

Amenajarea terenului

0

0

0

0

1.3.

Amenajări pentru protecția mediului și aducerea la stare inițială

26,552

5,045

26,857

4,739

31,^96

Colegiul National "George Cosbuc"

9,766

1,856

9,878

1,743

11,622

Liceul de Muzica "Sigismund Toduta"

16,786

3,189

16,979

2,996

19,975

TOTAL Capitol 1

26,552

5,045

26,857

4,739

31,596

2.1.

Cheltuieli pentru asigurarea utilitarilor necesare obiectivului

0

0

0

0

0

TOTAL Capitol 2

0

0

0

0

0

3.1.

Studii de teren

1,249

237

223

1,486

Colegiul National "George Cosbuc"

1,249

237

1,263

223

1,486

Liceul de Muzica "Sigismund Toduta"

„0

0

0

0

0

3.2.

Obținerea de avize, acorduri și autorizații

1,665

316

1,684

297

1,981

Colegiul National "George Cosbuc"

832

158

842

149

990

Liceul de Muzica "Sigismund Toduta"

832

158

842

149

990

3.3.

Proiectare și inginerie                                        «»

24,194

4,597

24,472

4,319

28,790

Colegiul National "George Cosbuc"

16,129

3,065

16,314

2,879

19,194

Liceul de Muzica "Sigismund Toduta"

8,065

1,532

8,157

1,440

9,597

3.4.

Organizarea procedurilor de achiziție

0

0

0

0

0

Colegiul National "George Cosbuc"

0

0

0

0

0

Liceul de Muzica "Sigismund Toduta"

0

0

0

0

0

3.5.

Consultantă

11,193

2,127

11,322

1,998

13,320

Colegiul National "George Cosbuc"

8,156

1,550

8,250

1,456

9,706

Liceul de Muzica "Sigismund Toduta"

3,037

577

3,072

542

3,614

3.6.

Asistență tehnică

16,129

3,065

16,314

2,879

19,194

Colegiul National "George Cosbuc"

10,753

2,043

10,876

1,919

12,796

Liceul de Muzica "Sigismund Toduta"

5,376

1,021

5,438

960

6,398

TOTAL Capitol 3

54,429

10,341

53,792

9,716

64,770

Colegiul National "George Cosbuc"

37,118

7,052

■ 37,545

6,626

44,171

Liceul de Muzica "Sigismund Toduta"

17,310

3,289

17,509

3,090

20,599

4.1.

Construcții și instalații

901,174

171,223

911,537

160,860

1,072,397

Colegiul National "George Cosbuc"

619,398

117,686

626,521

110,563

737,084

Al

115,587

21,962

116,916

20,632

137,549

A2

99,958

18,992

101,108

17,843

118,950

B

278,054

52,830

281,252

49,633

330,884

Extensie

125,799

23,902

127,246

22,455

149,701

Liceul de Muzica "Sigismund Toduta"

281,776

53,537

285,016

50,297

335,313

4.2.

Montaj utilaje tehnologice

31,696

6,022

32,196

5,682

37,878

Colegiul National "George Cosbuc"

28,507

5,416

28,835

5,088

33,923

Al

0

0

0

0

0

A2

14,777

2,808

14,947

2,638

17,585

B

10,867

2,065

10,992

1,940

12,932

Extensie

2,8(53

544

2,896

511

3,407

Liceul de Muzica "Sigismund Toduta"

3,189

606

3,361

593

3,955

4.3.

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționare cu montaj

186,449

35,425

189,309

33,407

222,716

Colegiul National "George Cosbuc"

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------rg--------------------

167,689

31,861

170,333

30,059

200,392


Al

0

0

A2

86,924

16,516

B

63,924

12,146

Extensie

16,841

3,200

Liceul de Muzica "Sigismund Toduta"

18,760

3,564

4.4.

Utilaje fără montaj și echipamente de transport

0

4.5.

Dotări

0

4.6.

Active necorporale

0

TOTAL Capitol 4

1,119,319

212,671

Colegiul National "George Cosbuc"

815,594

154,963

Al

115,587

21,962

A2

201,659

38,315

B

352,845

67,041

Extensie

145,503

27,646

Liceul de Muzica "Sigismund Toduta"

303,725

57,708

5.1

Organizare de șantier

5,597

1,063

Colegiul National "George Cosbuc"

4,078

775

Liceul de Muzica "Sigismund Toduta"

1,519

289

5.1.1.

Lucrări de construcții

5,597

1,063

Colegiul National "George Cosbuc"

4,078

775

Liceul de Muzica "Sigismund Toduta"

1,519

289

5.1.2.

Cheltuieli conexe organizării șantierului

0

0

Colegiul National "George Cosbuc"

0

0

Liceul de Muzica "Sigismund Toduta"

0

0

5.2.

Comisioane, cote, taxe, costul creditului

8,955

0

Colegiul National "George Cosbuc"

6,525

0

Liceul de Muzica "Sigismund Toduta"

2,430

0

5.3.

Cheltuieli diverse și neprevăzute

43,003

8,171

Colegiul National "George Cosbuc"

28,669

5,447

Liceul de Muzica "Sigismund Toduta"

14,335

2,724

TOTAL Capitol 5

57,554

9,234

Colegiul National "George Cosbuc"

39,271

6,222

Liceul de Muzica "Sigismund Toduta"

18,283

3,012

6.1.

Pregătirea personalului de exploatare

0

0

6.2.

Probe tehnologice și teste

0

0

TOTAL Capitol 6

0

0

7.1.

Audit financiar

4,578

870

7.2.

Informare si publicitate

10,959

2,082

TOTAL Capitol 7

15,537

2,952

TOTAL GENERAL

1,273391

240,243

Colegiul National "George Cosbuc"

901,750

170,093

Liceul de Muzica "Sigismund Toduta”

356,104

67,198

Audit Financiar si Informare si publicitate

15337

2,952

RISC SCHIMB VALUTAR (>5%)

Rata cofinantare

TOTAL GENERAL INCLUSIV RISCUL DE SCHIMB VALUTAR (+5%)

1,337,060

254,041

Costuri intervenție structura* (RON)

i

Colegiul National "George Cosbuc"

1,732,265.13

329,130

ii

Liceul de Muzica "Sigismund Toduta"

760,147.36

144,428

Total

2,492,412.

49

473,558.37

Acest buget este estimat in RON. Ele nu fac parte din bugetul proiectului, dar intervențiile structurale reprezintă o condiție prealabilă pentru alte activități

0

0

0

87,924

15,516

103,440

64,659

11,410

76,070

17,750

3,132

20,883

18,976

3,349

22,325

0

0

0

1,133,042

199,949

1,332,991

825,689

145,710

971,399

116,916

20,632

137,549

203,978

35,996

239,974

356,903

62,983

41>8^6

147,892

26,099

/Î73JI91

307,353

54,239

361.592

5,661

999

- A;66C

4,125

728

/   '  / 4,853

1,536

271

5,661

999

\ «t \ 6.660

4,125

728

4^53

1,536

271

0 J,8<Î7

0

0

< X 0

0

0

0

0

0

7,611

1,343

8,955

5,546

979

6,525

2,065

364

2,430

43,498

7,676

51,174

28,998

5,117

34,116

14,500

2,559

17,058

56,770

10,018

66,788

38,669

6,824

45,493

18,101

3,194

21,295

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4,631

817

5,448

11,085

1,956

13,041

15,716

2,773

18,489

1,286,177

227,195

1,514,635

911,782

160,903

1,072,685

359,942

63,519

423,461

15,716

2,773

18,489

119,904

21,159

141,063

«5%

15%

100%

1,407,343

248,355

1,655,698

2,061395.50

904,575.36

2,965,970.86
State


Actual


Obiectiv


Energie spe consumata [kWh/m2] / AnColegiu National „George Coșbuc” -Corp Al

Colegiu National

„George Coșbuc” -

Corp A2

Colegiu National

„George Coșbuc" ~


Corp B

Liceul de muzica „Sigismund Toduță” -TOTAL


319

406

267Emisii noxe CO[kgCO2/m2] / An

64

81

$ •

53

88

286

Propus

Diferența

Economie

Energie

Emisii

Energie

Emisii noxe

Energie

Emisii noxe :

consumata

noxe CO2

consumata

CO2

consumata

CO2

[kWh/m2] /

[kgCCWm

[kWh/m2] /

[kgCO3/m2]

[kWh/m2] / An

[kgCO2/m2] /

An

2J/An

An

/An

An

149

32

170

32

53.29%

50.00% .

158

34

248

47

61.08%

58.02% |

107

' 22

160

31

59.92%

58.49%

177

37

259

51

59.40%

57,96%

591

125

837

161

54.48%

55.79% :


INDICATORIînlocuire becuri LED Montare sistem de ventilație


Liceul de muzica


înlocuirea instalației electrice


înlocuirea instalației de încălzire înlocuirea sistemului sanitarîntreaga instalație


întreagaCONSILIUL LOCAL AL

MUNICIPIULUI CLUJ- NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții "Reabilitarea termica a unităților de învățământpreuniversitar din Cluj-Napoca"

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară.

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții "Reabilitarea termică a unităților de învățământ preuniversitar din Cluj-Napoca" în cadrul Programului de cooperare elvețiano-român vizând reducerea disparități lor economice și sociale în cadrul Uniunii Europene extinse - Obiectivul 1 al Ariei de concentrare tematică 4 - „îmbunătățirea mediului înconjurător" - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 246239 din 30.06.2,015 al Serviciului: Strategie și dezvoltare locală, management proiecte prin care se propune aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții "Reabilitarea termică a unităților de învățământ preuniversitar din Cluj-Napoca”, în cadrul Programului de cooperare elvețiano-român vizând reducerea disparităților economice și sociale în cadrul Uniunii Europene extinse - Obiectivul 1 al Ariei de concentrare tematică 4 - „îmbunătățirea mediului înconjurător”;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36, 39, alin. 1 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1- Se aprobă documentația și indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investiții "Reabilitarea termică a unităților de învățământ preuniversitar din Cluj-Napoca", depus de Municipiul Cluj-Napoca în calitate de solicitant, în cadrul Programului de cooperare elvețiano-român vizând reducerea disparităților economice și sociale în cadrul Uniunii Europene extinse - Obiectivul l al Ariei de concentrare tematică 4„îmbunătățirea mediului înconjurător”, indicatori tehnico-economici prevăzuți în Anexa ce constituie parte integrantă a prezentei hotărâri.

Art. 2. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Serviciul Strategie și dezvoltare locală, management proiecte, Direcția Tehnică și Direcția Economică.

Președinte de ședință,

r

Nr, 251 din 9 iulie 2015

(Hotărârea a fost adoptată cu .23 voturi)

Anexa la Hotârârea nr. 251 din 9 iulie 2015


Buget

Reabilitare termica a unităților preuniversitara

Colegiul “George Coșbu$“ si Liceul de muzica "Sigismund Toduța"


Cri Ml

Valuefwitbuut VA’H

. V

itr

'Vaiue iwhh VĂTI

Nshhv ftfcxpcesie vhapiers and iubchapiers

CUF

e

UF

CTIF

eiiF

<111

SECO

Cluj Napucsi

Muiiidpaliiy

Total

1

4

i

•J

a

ta<

ih|uwr«a terenului

ii, MWlO

tUHKtâi

ujhkH)

iLUUUU

ll

\.ips^W»te3 icterului

MiHit»

Ă.IMMKi

(kim

U.1W>

'\«i«iiiUĂn pisnm» pH’îwțhs mediului .$( udMmea ia «»*-ubyaiâ

265SM0tte

6.3723840

.27,‘>a53.S<»4

4,»3«,«976

32.923,9*411

GJejya* National        f’iszfettc

y 766,l£>«!

2 343 AM«i

10.2.93,46*74

1 816.4940

|2.1O0J>Md

nsJ».l <iv ii’s.zl<u Sit;vmu>«l s mJijî»

16 7X5.5W

4.02O2dt!

3 122 1036

20 8!4.02UU

M55L6fiite

6J7ÎĂS40

T73S53S64

4.9J8M76

32.933.9840

L.J.  ] Chdlusdi țwiui u «sigurul«u uiihtaHlar         obiei'î^ulut

U.IMteti

U.iNXW

iWiMf

U.tXteol                                 O.Uâmil

ÎOL&L T.'&apirr 2

a.dbw

0.UDOU

(MXHîU

MOOdl                       OiHlOI

i 1M>

Studii de Ivreu

299,6421

L;Hs,9m

232^226

1.548,1568

Căbgsd              i'eybuG

U<W

ă^.^îâi

i 3i$52S2

232 2226

j iUii..

Liceul de muzica Sigunund Tinleu

Bj'biHi

u,l4i(iu

u.oonu

li’woG

ii

■Obținerea de avize, acorduri vi aulvi wafii

LWV4.609U

MOMi

L754.4SS4

309^156

2.U64.J04M

(Xifeyiii; Nâîiuoai GjnrgttCnabte

X32.W>

1W520

S7T.34-U

i 34.8>îfii

L!132..ll:$2i>

i.icyai du («smea Stimau! 4'oduU

832.JW:

W7520

*77.2442

i54>m

1 U33 iiMfi

3.3.

Tiuirvlarr ții iMeuiej ie

SAiki.A-imi

iWOMâ

4,49091’0

29.999,94911

(Nauwiiîfl (i&iUMa rpsbiit

iți l&LWdi

■5 SMyMXi

l£i

3.W.‘Zf4U

i->=s^ >A.:<u

1 iwu’l           SifjiAUjittid Tadum

XinW.filfifi

1 M5.4KÎH:

i 4*w.‘>iiu

9.99U,98țiu

3.4.

Ori»auizareu pntecdudku drachud*e

IWW

iWHlikl

0,1 W1

0>te0«

Cdcghd Nalîuaai Ge^ișjrf Cusbuc

tUHWi

O.OUiX-

UF.OiHKi

ii.uiiikl

liCSitl da Hilizitii XigiiiHKaid T'iidtea

fl.WiȚ?

ft.tW

iî.iMHii?

U.iMMXi

fi/tfigi)

3 Ar

Cmuulfeswta

iiMmw

US6,344i>

1 L7M.5274

2,08.13166

13.879.4440

ixjhgsiii N,aimiari Geurga C'dsbut

1.957.4 Î6P

H M6.31K6

1.SIWÎ4

UM133160

Unand de niuztca Stgtj'i-Uttxl Tuduta

■i.<zn.2^xi,

728.9286

3 20i.29^

5.642H92

.3 766.1286

3,6.

AMStrujă idmkă

SMWMMUi

3.87«,96(te

16.9^,9666

t9.m960O

( sdesjnd Nâiiiitiial Ltevîîpî Gisbui.'

iu:'?52j0lK

2.5&U48B

11 mj-rn

3 Oilii.i8)22

i 5 ?.n3'.lS6

l.juAiui de imute* Sa'fksisuud TusisUa

S TîfjJWK'i

i 2‘XUJ»i

5.666,6202

’>99.»M1A

6.666.6Î3.0

TOTAL (WttttU

54.428.7087

13.0623961

57.367,8590

10,123,7398

6*» .491,5988.

Cișîegiiil Nihicțiid Ckojye Cx^but

37.LJ8.408?

«.908.4181

391122,8028

6.904,0240

46.02 c»,Sloi

i.kcui d» uuuka Sigîsuuifiii Todui»

t73J<LWMI

4.154,4720

tSt,24Xfl562

X21V1S8

.21.464,7720

■LL

CutHiUwfu >i iusiiulati»

9âl.i73Jiiin(

H£2Sl4tfttl

»49J37.0798

167.618.3082

1.1 l“.155.WSI«

t iiUrșiiui NulVxud i.U’Ofjix*.

M8T»S5,5:20t

652 M5T921)

115 208.0281

761$. 053.5 26»1

Ăi

H:5:587,{KXk

27 74O.8RiK

121.828.6986

21.499.1824

i.43 327,*Sfl£»

. Â't

v w y5fc.w*&

23 7Sy.92i)(>

ÎO5.m732i

IM 5AI2J881

123 047.9200

ti

3?8-d5<iHHM

66 7JX961X

203

5L71M.M4I

344 78b.i)f4m

E\towiiî

i 25

IO j.9l .7i;ț«

132502.1460

23.3'«t.G14i

i55 0WK760i'.

l.iteui du nns?ii:<i S^jauurtHi T».t>lu&

281 7?5.7B6i

S'ifiWLSliVS

52:4iiO8i>2

34‘>4‘iLU<>80

4.1

Mimluj iiidajc lehntdueke

:7,6873Wj

33.467,7948

5495.4932

39.303.28811

t         Notuu-ul s'iaji ișe r<<ihue

28.3ii?JMMK

4,

3ti.U46.378i.

5.3t22.302<

.35 .'MiUiiuo

ai

U,i'WXM

UAii^K

u.tiUiM

UjidOi

thOiXîi;

A 2

14777,UtMiȘ

354u.4KiK

|1M-L‘i5&

>. 748.5221

(S 3B.;4S0<.

B

iu ȘîsȚjtiXX

2 608.OWX

11 433,81X5

2u’l,2u2(

G 475.UK0U

bucuste

.13Mi.Li.UMX

r«?.Uix

3 dl 7.61

532.5181

9 55-i 12Uu

i-|j«ui de «MU'iza Siy.ivșiiuuii Tu&uâ

i IS9,2iXii

765.4teif

5 U.L416K

591.1*112

i'AM.Oîiu

•L3,

ITilirjc. cdutiMwmiite letamtadice runcțifinarr cu «mulaj      *

186’,449,HMM

■44.■747,7*41

196.5173514

34.679^326

Z..Hj9i,^84U

l Aite^uis Ndu-auai Gciug»; i f»âbwc

411:243, JMa

i 76 744,2i'»&

.ii iw.ij’$4i

SnhLwjiidu

Ai

d.lXXH

if.iMXit

: li.iXKH

u.ufxvi

A?

&<♦ SiM.telUi

10 Kîd.VhîA

01:61 ?,«•>&

iii?.?X5;7i:0i<

B

țiOi-i.dtHx

i 5341 :Wl

<»7 Î?5A^A

H

79.265,76181

iiMtsiăisS

4 &O3&

U 7HO.4t.fi

3132.42®!

1 î<*SUi i&îIhiMIt i Ss^SXiliUid. t'uiLifil

4.5mW4<

i9.77U^

1,18*1:3781

33;2o2.52 tu4.4,

i.UUajî- fără nninl»} st edripaiueate de transport

d.notai

9.00011

4,5,

bniărt

ajwoii

0,0000

-L6,

Auk ».' fîttcoqwMU

«tai

0M&

HH aL 4 apitid 4

Li 1^3lWtai

2idU36J«

1.1791762,2260

20SJ9J4-I40

omss-soao

\:1 euiuLNaliMod < isua j-4 Cnshnc.

KiST94.««)iiii

iO$.W:S6tai

850 hld.iîWi

i5.i'70<"i..Î54i>

i iti i. Ltu.SOW

Ai

n.S-5U,ta.tta>

2? Ții) K8f>6

Ui

21 Wj?i2ii

i4M>7 8Wf

A.,-.

5      U5«#,«iKKi

48

iii LiiOtwiii

37:.508.5tlb

250 iiST. |6i>i

B

352 845.tattal

84 682.ao?ib

37LH<6W>

65 (>2&J?0<'

437:527.8&*i

iditemie

HS ^.twsiki

34 9W20U

î 53.36ii, J 610

27

. |«0 434,7

:.i«aul iîs muica Siguauaiid IndaU.

31U 72â.(Oio

nwcw

șid.UițBw

$6.492.8^5

Ifiii'd «L1«HS i

5,1

SirițwMUar» de »ani»er

SAW,««»

1.343,1840

5.895,6(64

1.040.9076

6.959,7840

(Viijjgaii N,si;i>nd) Tțeuj^e vtj&buG

4.078,0000

978,721»)

4.298,2120

7503030

056,72110

Hsiiîsii d& iiiu/tCâ SwipumI Todtaa

361,4040

t .600,6044

282.4596

1,883,0640

i i

i ncrfiri de c««sirtH'ț»

5 5'Xi .US^ :

1 Ti<)*M'

î «illi xiia

i iiill.<*:■?<

6 919,78 i«

l,          ‘ValHiiliil <xe«>i jj<f CddJMÂ.

WSUiî&i

4294,2120

•JM.SiMiP

5.i)?h.?2iKJ

Liiirtsij dtf irâtâa Ha-.dttiutui

î«;4.4iUi.i

i    .tĂU4

28243%

I8S1ăbl(<<

y.i 2

t .WhiHcii raiuexe orgaabârn wriimsbd

tMtfițsil

(ț.Oiiini

i'uUâi

Gd^uni Niiijitnsd

ÎAlRiiii:

ii.ițOUț)

UjMUii

1 iCS»! .'xî >;■»; '■:<>. $ii".xh.«uil io

n.tXsM-:

Oiiiiți

ii.C&Ofl

O.iifiXXl

(1 iiiiOfi

&2.

f'sMuisittanr» cote. tanc, cosiwî cwiitulw

O.taMWi

7,6 H 3250

1.342,175»

8.954.5066

t. TfbîîUil NXPl’-'<d i'&Akteiî Ț tsdwc

6.52<‘?()<ki

a.tHkni

S.S45>>50

978,7051)

6.524JO00

lx<ffd ds OHwkii S-îJtanîiH'id Toihiia

xaz^soco

«Mo

X.O65J3O0

364<47U«

2.4 29X100

ș.k

Ciii'lhtîdi diverse $i neprevăzute

41,003,2000

111320,7656

45J25373S

7,9983952

53323XAD

CisiwKiwi Nii6>'.'>s^ii <.k‘Oîi;e i'i-."ilut£

2s w.staH»

M> XHii.l.Pid

302165990

5..n’..44ih

35 548,9400

l.iLeui da aHu'ivii SifjiăKnujid Tedua»

14.334.»

3 4-Ui;52ii<'

ÎS 1OH1773ÎI

2fki6,2.547

t7775.«’Kii

TOTAL CiîiiilBlS

57.5543000

.........................

11.665,952»

58,.MJ5A14’

10,302,7378

69.218.2520

i'»daitnd N.ibi»wi Georgiel’wsbwc

iwi^owi

7^59.160(1

40.'ii60,si»6ii'

7,069^54111

47.130,3600

l.Kaut du ri»iza& Swinnuaid Todute

1083.1000

3.804.7926

18.774,7082

XSti.iOBf

2.2,087X120

6.1.

l’iatxâiiiea pcîsofiahikit ds exploatare

0,(1000

0.06(01

0,0000

0JI0D0

0.0000

6.2-,

Pfiibc tahindosads și idste

«tai

«.OtalO

0,0006

0.0000

0.0000

TOi TAL (TiapUi 6

0,ta)ta)

0,0000

0,0000

0.0600

O.OOiHi

7.1.

Aiidă Itnm#

4.577', 9000

1.(198,69011

4,S25,166&

S5L4894

5,076,596»

Vi.

fcdbîimj-s y puhiiidkite

10,9594 «Oii

X6MU40

11^50^914

3.0383926

t3«S9,2S4(»

TOTAL Oapler?

i5.537.taital

3.720800-

iO7St‘>980

2.092^20

19.265J1800

TOTAL GENERAL

L27330U,60*7

1J4U3X9S36

■236,5283912

1.576.8553748

Cdegîit National         Ca^tMic’’

»lî«.»'.

n-LiBMwii

. 949.113,1542

I67.W<WSW>

1.M6.6W1»*

t.ițrul âe mnjtica. hSi;gisw»««4 îWiMă'-

.354.lO.i.<Wr

■44'jwtijuii

374J374SH

66,147^26

440.985.,6840

Audit si SHiblUiiâl»

lS.S37.tffl»

■X72S.8800

........"'"""".......""

. 18375^40

•. 2.88.9:3820

19J6MJWO

Risc schimb valutar (5%)

67,0164492

. ■■ tiiisAH»

.   '  '78^2*7637

Raia cofinamarc

ș -          .

'15%

100%

TOTAL GENERAL INCLUSIV RISCUL DE SCHIMB

VALUTAR os%|

»3>W»

.s 32O’.^4

LW734.J

.. • ■•' •'«' :-

■ NS'-W

uss.«»

costuri structura rezistenta (RO’Nț

i

i.\ik^ii»i Niiiiftiial "Cbăîj$e

i.I77M2(.2Saii

.460.698,11001.

0,a«iMi

'L46ih698,0Oât

L.46U.:69M.0fti1«

Ai

735.432*4194

9ll.93ft,2tato

0,0000

9 ÎL936,2fi0(

911.936 4000

iU

44î;54«Ju<7

MS.TSIAMK

0,0000

548.701,8'aOf

548.76 i,8S'

ii

Iii:«ui >i|i? t«iu£a4 ':S>ui.$.-nui:id Tft$d|S*

64L052M26

?*M.W530«,K

n^Hiw

794M&5001

794X15>090

i' <Ji>d

i,a»9.ttîș,«w

,2S5^O3,ȘU(K

«s0i)i)(

2,255.603^1)1

2,255.i»0.L5O(iO

Atest» taiiiixis auiîî eXpiintale di ftON . Eiâ ftUfăț, paciis ițiți bufliiltii ^«sirciuiui dar iHtațwiițiiie stwidsinife wptitâtată s fwftu aSc acii»aățî •

Deviz General

Reabilitarea termică a unităților pre-universitare din Cluj-Napoca Colegiul National "George Coșbuc" and Liceul de muzica "Sigismund Toduță"tei/GHFia data de

m rnii l& /mh CHF rara schimb

Nr. Crt.

Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli

Valoare (far» TVA)

TVA

Valoare (cu TVA)

Mii lei

Mii CHF

Mii lei

Mii lei

Mii CHF

i

2

3

4

5

:.6

T

CAPITOLUL 1 Cbelruieli pentru obținerea <fi amenajarea terenului

1.1.

Obținerea terenului

1.19,4322

26,5516

28.6757

148.1579

32,9240

1.2.

Amenajarea terenului

O,0«H

0,0000

0,0000

0.00(8

0,0000

13.

Amenajări pentru protecția mediului și aducerea la stare inițială

n.iHMM

o.ooot

0,0000

0,0000

0,0000

rom. cauitoi i

119.4822

26,5516

28.6757

148,157'J

32.9240

CAPITOLUL 2 Cheltuieli pentru utilităților necesare obiectivului

;eera î-*'-’< • '*-         "S

2.1.

Cheltuieli pentru asigurarea utilitarilor necesare obiectivului

0,0000

0.0000

0,0000

0.0000

0,0000

TOTAL Capitol 2

0.0000

0,0000

0,0000

0.0000

o.oooo

-

CAPTTOLUL3 Cheltuieli pentru proiectare

și asistenți tehnica

3.1.

Studii de teren

5.6183

13485

13484

6,9666

13481

3.2.

Obținerea de avize, acorduri >i autorizații

7,4907

1.6646

■1.7978

9,2885

2,0641

3.3.

Proiectare: ș r inginerie

108.8708

24,1935

26.1290

134,9997

29,9999

3.4,

Organizarea procedurilor de achiziție

0,0001

0.00110

0,0000

0.00110

OjWlO

3.5,

Consultantă

50,36911

11,1931

12,0885

62.4575

13.8794

&6i

Asistență tehnici

7.2*5805

.16,1290

17,4193

89,9998

20.0000

TOTAL Capitol 3

244*9292

54.4287

58,7830

303J121

67,4916

CAPITOLUL 4 Cheltuieli pentru investiția de bază

4,1;

Construcții și instalații

4.0553817

901.1737

9733676

5.0283492

1.117.4554

4.2;

Montai utikye tehnofoșjce

142,6329

31,6962

34,2319

176.8648

393033

43.

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționare cir montaj

839,0210

186,4491

201.3650

1.0403860

231,1969

4.4.

Utilaje fără montai și echipamente de transport

0,00001

0,0001)

0,0000

0,0000

0.0000

4.5.

Dotări

0,0000

0,0000

0,0000

0,00001

0,0000

4.6;

Active necorporale

oJjooo

0,0000

0.0000

0,00001

0.0000

TOTALCapitol 4

5.036.9355

11193190

1208.8645

6245,8000

138731556

CAPITOLUL 5 Alte cheltuieli

>,‘.s    ,

-L" c-

■■ •

5.1

Organizare de șantier

25,1847

5,5966

6.0443

31,2290

6.9398

5:1.1.

Lucrări de construcții

25,1847

5,5966

6,0443

313290

6,9398

5;lX

Cheltuieli conexe organizării șantierului

0,0000

0,0000

0.0000

0.0(100

0.0000

Comisioane, cote, laxe, castul creditului

40,2953

8.9545

9,6709

49.9661

11,1036

5.3.

Cheltuieli diverse și neprevăzute

193,5144

43,0032

46,4435

239.9579

533240

TOTAL Capitol 5

258.9944

573543

62,1586

321,1530

713673

CAPITOLUL 6 Cheltuieli pentru probe si teste și predare la beneficiar

6.1.

Pregătirea personalului de exploatare

0.0000

o.oooo

0,0000

0,0000

0.0000

. 6.2.

Probe tehnologice siteste

9,0000

0,0000

0,0000

0.0000

0,0000

TOTAL Capitol 6

0.(1000

0,0000

0,00(81

0,0000

CAPITOLUL 7 Cheltuieli Audit si Publîcitate

~

7.1.

Audit financiar

20.6006

43779

4.9441

25,5447

5.6766

7.2.

informare si publ ieițsie

493160

10.9591

11.8358

61.1518

13.5893

TOTAL Capitol 7

69,9165

15.5370

16.7800

86.6965

193659

TOTAL GENERAL

5.7303577

13733906

13753618

7.1053195

1376.8552

TOTAL GENERAL INCLUSIV RISCUL DE SCHIMB VALUTAR (+5%)

6.016,7706

1337,060

1.444,0249

7.460,7955

1.655,6980

DIN CARE CONSTRUCȚIE + INSTALAT!!

4323.0993

938.4665

1.013,5438

5336,6431

1.163,6985

i

'George Coșbuc* Naifonal Coitegc

1,177.9823387

1.460.698,1000

0.00001

1.460.698,1000

1.460.698,1000

Al

735,432,4194

911.936,2000

0,0000

911.9363WKI

911.9363000

A2

442.549,9194

548.761,9000

0,0000]

548.761,9000

548,761,90 W

îi

’Sigismund Tadu$“ High Schoai cf -Mus ic

641.052,8226

794.995.5000

D.tHHMll

794,9053000

*94.905,5000

Total

1.819.035,1613

2.255,603.6000

0,MWl(

2355.603,6000

2.255.603.60011

Acest buget este estimat te R0N; Ele nu fac parte din bugetui proiectului< dar Intervenite structurate reprezinte o pundîțte prealabilă pentru alte actfvitâii


INDICATORI

Termoizolația părții opace

3872 m2

Termoizolatia mansardelor

1745 m2

Termoizolația soclului clădirilor

1051 m2

Termoizolația plintelor

358 m2

Termoizolația ferestrelor

258 m2

Montarea panourilor fotovoltaice 205W/buc

410 buc

înlocuire becuri LED

733 buc

Montare sistem de ventilație

Liceul de muzica „Sigismund Toduță”

înlocuirea instalației electrice

întreaga instalație

înlocuirea instalației de încălzire

întreaga instalație

înlocuirea sistemului sanitar

întreaga instalație
State

Obiectiv


Colegiu National „George Coșbuc" -

Corp A1

Colegiu National „George Coșbuc” -

Corp A2

Colegiu National „George Coșbuc” -


Corp B

Liceul de muzica „Sigismund Toduță” -

TOTAL


[kWh/m2] /

An

319Actual

Energie spe I Emisii noxe consumata

COS [kgCOî/m2] /

An

64

406 j           81

267          53

88

286

Propus

Diferența

Economie

Energie

Emisii

Energie

Emisii noxe

Energie

Emisii noxe

consumata

noxe CO2

consumata

COj

consumata

co2

[kWh/m2] /

[kgCO2/m

[kWh/m2] /

[kgCO,/m2]

[kWh/m2] / An

[kgCO2/m2] 1

An

2]/An

An

/An

An

149

■ >- a-' :

32 :

170

32

53.29%

50.00%

158

34

e

248

47

61,08%

58.02%

1

107

22

160

31

59.92%

58,49%

177

37

259 ;

51

59.40%

57,96%

;....................

591

125

837

161

54,48%

55.79%