Hotărârea nr. 698/2017

Hotărârea 698/2017 - Aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul „Soluții acces pasaj subteran existent în P-ța Gării din municipiul Cluj-Napoca – lifturi și scări”.


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul “Soluții acces pasaj subteran existent în P-ța Gării din municipiul Cluj Napoca - lifturi și scări “

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul “Soluții acces pasaj subteran existent în P-ța Gării din municipiul Cluj Napoca - lifturi și scări“;

Analizând Referatul nr.275313/441/13.06.2017 al Direcției tehnice, prin care se propune aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul “Soluții acces pasaj subteran existent în P-ța Gării din municipiul Cluj Napoca - lifturi și scări“, conținând principalele caracteristici și indicatori tehnico-economici ai obiectivului;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36, 39 alin. 1 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se aprobă indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul “Soluții acces pasaj subteran existent în P-ța Gării din municipiul Cluj Napoca - lifturi și scări“, cu caracteristicile principale, conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția Tehnică și Direcția Economică.

Nr.698 din 22 iunie2017

(Hotărârea a fost adoptată cu 25 voturi)


Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca Direcția Tehnică


ANEXĂ LA HOTĂRÂREA NR. 698/2017


CARACTERISTICILE PRINCIPALE ȘI INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI

AI OBIECTIVULUI DE INVESTIȚII: “Soluții acces pasaj subteran existent în P-ța Gării din municipiul Cluj -Napoca - lifturi și scări“

TITULAR:         Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca

BENEFICIAR:     Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca

AMPLASAMENT: Municipiul Cluj -Napoca

INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI:

  • •   Capacități:

  • - STRADA HOREA gura acces nr. 5

se asigură protecția scărilor prin confecționrea unei copertine se montează un lift și o scară rulantă

  • -  P-ța Gării gura acces nr. 4

se asigură protecția scărilor prin confecționrea unei copertine

se montează un lift și o scară rulantă

  • -  P-ța Gării stație tramvai spre b-dul Muncii gura acces nr. 3

se asigură protecția scărilor prin confecționrea unei copertine

se montează o scară rulantă

  • -  P- ța Gării stație tramvai spre cartier Manastur gura acces nr. 6

se asigură protecția scărilor prin confecționrea unei copertine

se montează o scară rulantă

  • -  P-ța Gării intrare clădire gară, guri acces nr. 1 și nr. 2

se asigură protecția scărilor prin confecționrea unei copertine

se montează un lift și două scări rulante.

  • •  Valoarea totală a investiției, Iară TVA :

-4 309 ,12 mii RON,

din care, construcții-montaj:   - 2 150,76 mii RON.

Durata de realizare: 8 luni.


FINANȚAREA INVESTIȚIEI:

ș^Ț aît^\ fonduri legal


Finanțarea obiectivului este tăcută din fondurile

n

constituite cu această destinație, conform listelor de investiții hp