Hotărârea nr. 695/2017

Hotărârea 695/2017 - Aprobarea P.U.D. construire imobil de birouri S+P+3E, str. Tăietura Turcului nr. 47 – beneficiară: S.C. Luca Prest S.R.L.

Consiliul Local al Municipiului

Cluj-Napoca

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu construire imobil de birouri S+P+3E, str. Tăietura Turcului nr. 47

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - construire imobil de birouri S+P+3E, str. Tăietura Turcului nr. 47 - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 264183 din 12.06.2017 al Direcției Generale de Urbanism, prin care se propune aprobarea Planul Urbanistic de Detaliu - beneficiar: S.C. Luca Prest S.R.L

Având în vedere Avizul Arhitectului Șef nr. 150 din 13.03.2017, avizele organismelor teritoriale interesate, precum și avizul comisiei de specialitate;

Reținând prevederile Legii nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare și ținând cont de prevederile Regulamentului Local de Urbanism, aprobat prin Hotărârea nr. 493/2014, așa cum a fost modificat și completat prin Hotărârea nr. 118/2015;

Potrivit dispozițiunilor art. 36 pct. 5 lit. ”c", 39 al. 1 și 45 din Legea nr. 215/ 2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE :

Art. 1. - Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu - construire imobil de birouri S+P+3E, str. Tăietura Turcului nr. 47, beneficiară S.C. Luca Prest S.R.L, pe o parcelă de teren proprietate particulară. Planul Urbanistic de Detaliu reglementează retragerile față de limitele parcelei, accesul auto și pietonal, conformarea arhitectural-volumetricâ, modul de ocupare al terenului cu evidențierea modalității de conformare la prevederile Regulamentului local de urbanism, respectiv:

- amplasarea construcției pe parcelă:

-retragerea minimă față de limita laterală estică: 8 m;

-retragerea minimă față de limita laterală vestică: 8 m;

-retragerea minimă față de limita posterioară: Hcomișă dar nu mai puțin de 6 m; -distanța minimă dintre hala existentă pe parcelă și imobilul propus: 12 m;

-regimul de înălțime : S+P+3E;

-accesul auto și pietonal: direct din strada Tăietura Turcului;

-staționarea autovehiculelor: în interiorul parcelei, locuri de parcare amenajate la subsol și sol, necesarul de locuri de parcare calculându-se conform Anexei 2 din Regulament aferent P.U.G. Toate investițiile propuse prin documentația de urbanism vor fi suportate de beneficiarii acesteia.

Art. 2.- Suprafața de teren necesară asigurării profilului servitutii de utilitate publică instituită prin PUG, înscrisă în C.F nr. 323824, va fi transferată cu destinația de drum, în proprietate publică înaintea emiterii Autorizației de Construire (cf. Art.25 din partea a Il-a a Regulamentului Local de urbanism).

Art. 3.- Se stabilește perioada de valabilitate a documentației de trei ani de la aprobare.

Art. 4. -


Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția Generală de Urbanism.


Z1EAZÂ: 'cipiului, <oșea_-

Nr. 695 din 22 iunie 2017 (Hotărârea a fost adoptată cu 25 voturi)