Hotărârea nr. 694/2017

Hotărârea 694/2017 - Aprobarea P.U.D. construire locuință familială cu două apartamente S+P+E, str. Livezii nr. 18 – beneficiari: Vință Ștefan-Mihai, Vință Iosif-Emeric și Vință Ana-Maria.

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca

HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu construire locuință familială cu două apartamente S+P+E, str. Livezii nr. 18

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară, Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - construire locuință familială cu două apartamente S+P+E, str. Livezii nr. 18 - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul 178719 din 26.05.2017 al Direcției Generale de Urbanism, prin care se propune aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - construire locuință familială cu două apartamente S+P+E, str. Livezii nr. 18, beneficiari: Vință Ștefan- Mihai, Vință Iosif-Emeric și Vință Ana-Maria;

Având în vedere Avizul Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și de urbanism nr. 47 din 14.02.2017, avizele organismelor teritoriale interesate, precum și avizul comisiei de specialitate;

Reținând prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare și ținând cont de prevederile Regulamentului Local de Urbanism, aprobat prin Hotărârea nr. 493/2014, așa cum a fost modificat și completat prin Hotărârea nr. 118/2015;

Potrivit dispozițiunilor art. 36 pct. 5 lit. c, 39 al. 1 și 45 din Legea nr. 215/ 2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE :

Art. 1. - Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu - construire locuință familială cu două apartamente S+P+E, str. Livezii nr. 18., beneficiari: Vință Ștefan-Mihai, Vință Iosif-Emeric și Vință Ana-Maria.

Documentația reglementează:

  • •  retragerea față de limitele laterale - pe limitele laterale;

  • •  retragerea minimă față de limita posterioară - 6 m;

  • •  accesul auto și pietonal: direct din strada Livezii:

  • •  staționarea autovehiculelor: în interiorul parcelei, două locuri de parcare amenajate la sol;

  • •  echiparea edilitară - completă pe str. Livezii.

Art. 2. - Se stabilește perioada de valabilitate a documentației de doi ani de la aprobare.

Art. 3. - Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția Generală de Urbanism.

Nr. 694 din 22 iunie 2017 (Hotărârea a fost adoptată cu 25 voturi)