Hotărârea nr. 692/2017

Hotărârea 692/2017 - Aprobarea P.U.D. construire imobil mixt S+P+5E+R, str. Constantin Brâncuși nr. 73-79A – beneficiară: S.C. Transilvania Construct Invest S.R.L.

Consiliul local al municipiului

Cluj-Napoca

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu

construire imobil mixt S+P+5E+R, str. Constantin Brâncuși nr.73-79A

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - construire imobil mixt S+P+5E+R, str. Constantin Brâncuși nr.73-79A- proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 202904 din 26.05.2017 al Direcției Generale de Urbanism, prin care se propune aprobarea Planul Urbanistic de Detaliu construire imobil mixt S+P+5E+R, str. Constantin Brâncuși nr. 73-79A- beneficiară: S.C. Transilvania Construct Invest S.R.L.

Având în vedere Avizul Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și de urbanism nr. 287 din 12.04.2017, avizele organismelor teritoriale interesate, precum și avizul comisiei de specialitate;

Reținând prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare și ținând cont de prevederile Regulamentului Local de Urbanism, aprobat prin Hotărârea nr. 493/2014, așa cum a fost modificat și completat prin Hotărârea nr. 118/2015;

Potrivit dispozițiunilor art. 36 pct. 5 lit. ”c", 39 al. 1 și 45 din Legea nr. 215/ 2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE :

Art. 1. - Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu - construire imobil mixt S+P+5E+R, str. Constantin


Brâncuși nr.73-79A, beneficiară S.C. Transilvania Construct Invest S.R.L, pe o parcelă de teren proprietate particulară. Planul Urbanistic de Detaliu reglementează retragerile față de limitele parcelei, accesul auto și pietonal, conformarea arhitectural-volumetrică, modul de ocupare a terenului cu evidențierea modalității de conformare Ia prevederile Regulamentului local de urbanism, respectiv:

  • - retragerea față de limita nord-vestică: construcție dezvoltată de-a lungul limitei, alipită la calcan, cu retragere de min. 9m de la limită, în dreptul curții de pe parcela alăturată;

  • - retragerea față de limita sud-estică: min. 9m;

  • - retragerea față de limita nord-estică: min.l4m (latura dinspre str. Aron Densușeanu nr. 32) respectiv min. 5m (latura dinspre str. Tache Ionescu nr.l)

  • - accesul pietonal: din str. Constantin Brâncuși și str. Tache Ionescu;

  • - accesul auto: din str. Tache Ionescu;

  • - regimul de înălțime : S+P+5E+R la str. Constantin Brâncuși;

  • - staționarea autovehiculelor: în interiorul parcelei, locuri de parcare amenajate la sol și subsol, necesarul de locuri calculându-se conform Anexei 2 din Regulament aferent P.U.G.

Toate investițiile propuse prin documentația de urbanism vor fi suportate de beneficiarii acesteia. Intersecția străzilor Constantin Brâncuși, Tache Ionescu și Barbu Ștefănescu Delavrancea va fi amenajată ca sens giratoriu în formă provizorie, anterior autorizării investiției propuse, respectiv în formă definitivă până la recepția investiției. Nu se acceptă recepția pe stadiul fizic al construcției până la realizarea sensului giratoriu.

Art. 2 - Se stabilește perioada de valabilitate a documentației de trei ani de la aprobare.

Art. 3. - Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredinți “


Nr. 692 din 22 iunie 2017 (Hotărârea a fost adoptată cu 25 voturi)