Hotărârea nr. 691/2017

Hotărârea 691/2017 - Aprobarea P.U.D. construire imobil mixt (S)/Dparțial+P+2E+R, str. Sălajului nr. 1 – beneficiari: Ghembitci Francisc și soția, Ghembitci Domnița.

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu construire imobil mixt (S)/Dparțial+P+2E+R, str. Sălajului nr. 1

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu -construire imobil mixt (S)/Dparțial+P+2E+R, str. Sălajului nr. 1 - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 213449 din 29.05.2017 al Direcției Generale de Urbanism, prin care se propune aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - construire imobil mixt (S)/Dparțial+P+2E+R, str. Sălajului nr. 1, beneficiari: Ghembitci Francisc și soția Ghembitci Domnița;

Având în vedere Avizul Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și de urbanism nr. 201 din 31.03.2017, avizele organismelor teritoriale interesate, precum și avizul comisiei de specialitate;

Reținând prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare și ținând cont de prevederile Regulamentului Local de Urbanism, aprobat prin Hotărârea nr. 493/2014, așa cum a fost modificat și completat prin Hotărârea nr. 118/2015;

Potrivit dispozițiunilor art. 36 pct. 5 lit. ”c", 39 al. 1 și 45 din Legea nr. 215/ 2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE :

Art. 1. - Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu - construire imobil mixt (S)/Dparțial+P+2E+R, str. Sălajului nr. 1, beneficiari: Ghembitci Francisc și soția Ghembitci Domnița, pe o parcelă proprietate privată.

Documentația reglementează:

  • •  retragerea minimă față de limita lateral vestică: 4,5 m;

  • •  distanța minimă dintre casa existentă pe parcelă și clădirea propusă: 6 m;

  • •  circulațiile și accesele: auto din str. Sălajului și pietonal din str. Comeliu Coposu și str. Sălajului;

  • •  echiparea tehnico-edilitară: existentă pe str. Comeliu Coposu și pe str. Sălajului.

Art. 2.     1) Conform Planșei de Reglementări Urbanistice - Unități Teritoriale de Referință, aferentă

PUG 2014, servitutea de utilitate publică la str. Comeliu Coposu este reglementată la profil tip II. A- 35 m și grevează parcela studiată.

(2) Suprafața de teren necesară pentru asigurarea servitutii de utilitate publică va fi dezmembrată și înscrisă în CF cu titlu de „drum”, urmând a fi transferată în proprietate publică, conform art. 25 alin. 4 din partea a Il-a a Regulamentului Local de Urbanism.