Hotărârea nr. 69/2017

Hotărârea 69/2017 - Aprobarea P.U.D. consolidare, extindere și etajare locuință existentă, str. Rarău nr. 1; beneficiari: Kovacs Francisc-Kornel, Kovacs Teodora Oana și Kovacs Aurora.

Consiliul Local al Municipiului Cluj-Napoca

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu consolidare, extindere și etajare locuință existentă, str. Rarău nr. 1

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - consolidare, extindere și etajare locuință existentă, str. Rarău nr. 1 - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 498990, 16894 din 13.01.2017 al Direcției Generale de Urbanism, prin care se propune aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - consolidare, extindere și etajare locuință existentă, str. Rarău nr. 1, beneficiari: Kovacs Francisc-Kornel, Kovacs Teodora Oana și Kovacs Aurora;

Având în vedere Avizul Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și de urbanism nr. 43386/120/24.02.2016, avizele organismelor teritoriale interesate, precum și avizul comisiei de specialitate;

Reținând prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare și ținând cont de prevederile Regulamentului Local de Urbanism, aprobat prin Hotărârea nr. 493/2014, așa cum a fost modificat și completat prin Hotărârea nr. 118/2015;

Potrivit dispozițiunilor art. 36 pct. 5 lit. ”c", 39 al. 1 și 45 din Legea nr. 215/ 2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. - Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu - consolidare, extindere și etajare locuință existentă, str. Rarău nr. 1, beneficiari: Kovacs Francisc-Kornel, Kovacs Teodora Oana și Kovacs Aurora, pe o parcelă de teren proprietate particulară.

Documentația reglementează:

  • •  menținerea distanței față de limita nordică;

  • •  conformarea construcției cu retragerea față de limita vest: lm;

  • •  regimul de înălțime P+E, etajarea propusă nedepășind înălțimea maximă a construcției existente;

  • •  accesul auto și cel pietonal din strada Rarău.

Art. 2. - Se stabilește perioada de valabilitate a documentației de doi ani.

Art. 3. - Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția Generală de Urbanism.


de ședință,

Ștefan Tarcea

Nr. 69 din 31 ianuarie 2017

(Hotărârea a fost adoptată cu 23 voturi)