Hotărârea nr. 688/2017

Hotărârea 688/2017 - Aprobarea P.U.D. construire locuință unifamilială P+E, str. Tractoriștilor nr. 19 prov. – beneficiari: Anton Sebastian Romeo și Ștefănescu Oana Laura.

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu construire locuință unifamilială P+E, str. Tractoriștilor nr. 19 prov.

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - construire locuință unifamilială P+E, str. Tractoriștilor nr. 19 prov. - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 226912 din 29.05.2017 al Direcției Generale de Urbanism, prin care se propune aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - construire locuință unifamilială P+E, str. Tractoriștilor nr. 19 prov. beneficiari: Anton Sebastian Romeo și Ștefanescu Oana Laura ;

Având în vedere Avizul Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și de urbanism nr. 288 din 12.04.2017, avizele organismelor teritoriale interesate, precum și avizul comisiei de specialitate;

Reținând prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare și ținând cont de prevederile Regulamentului Local de Urbanism, aprobat prin Hotărârea nr. 493/2014, așa cum a fost modificat și completat prin Hotărârea nr. 118/2015;

Potrivit dispozițiunilor art. 36 pct. 5 lit. ”c”, 39 al. 1 și 45 din Legea nr. 215/ 2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE :

Art. 1. - Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu - construire locuință unifamilială P+E, str. Tractoriștilor nr. 19 prov. beneficiari: Anton Sebastian Romeo și Ștefanescu Oana Laura, pe o parcelă de teren proprietate particulară.

Documentația reglementează:

  • - retragerea față de limitele laterale - 2,4m, față de limita vestică și min.- 3m față de limita estică;

  • - retragerea minimă față de limita posterioară - 3 m;

  • - circulații și accese: din aleea de deservire locală ce se desprinde din str. Tractoriștilor;

  • - echiparea tehnico-edilitară: existentă pe alee.

Art. 2. - Se stabilește perioada de valabilitate a documentației de doi ani de la aprobare.

Art. 3. - Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția Generală de Urbanism.

Nr. 688 din 22 iunie 2017 (Hotărârea a fost adoptată cu 25 voturi)