Hotărârea nr. 687/2017

Hotărârea 687/2017 - Reglementarea situației imobilului ce face obiectul Contractului de vânzare-cumpărare nr. 232/21.04.2008, încheiat cu S.C. Moara Albă S.R.L., în baza Legii nr. 550/2002.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind reglementarea situației imobilului ce face obiectul

Contractului de vânzare-cumpărare nr. 232/21.04.2008, încheiat cu S.C. Moara Albă S.R.L., în baza Legii nr. 550/2002

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind reglementarea situației imobilului ce face obiectul Contractului de vânzare-cumpărare nr. 232/21.04.2008, încheiat cu S.C. Moara Albă S.R.L., în baza Legii nr. 550/2002 - proiect din inițiativa primarului și a consilierilor locali: Tomoș Constantin, Rareș Petru Ferdean și Olăh Emese;

Analizând Referatul nr. 251122/26.05.2017 al Comisiei de aplicare a Legii nr. 550/2002 prin care se propune reglementarea situației imobilului ce face obiectul Contractului de vânzare-cumpărare nr. 232/21.04.2008, încheiat cu S.C. Moara Albă S.R.L., în baza Legii nr. 550/2002;

Reținând prevederile Legii nr. 550/2002, actualizată, ale Codului civil și avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36, 39 al. 1 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. (1) Se aprobă modificarea obiectului Contractului de vânzare cumpărare nr. 232/21.04.2008, încheiat cu S.C. Moara Albă S.R.L., în sensul identificării corecte a imobilului vândut astfel: Spațiul vândut este situat în municipiul Cluj-Napoca str. Napoca nr. 3 ap. 34, subsol, înscris în C.F. 255322-C1-U27 sub număr topografic 499/XXXIV, cu cote părți comune de 3,49/100, S.U. 90,79 m.p. și este compus din două ateliere și magazie.

(2) Pentru diferența de suprafață de 4,42 m.p., dintre cea înscrisă C.F. ind. 255322-

C1-U27 și contractul de vânzare-cumpărare nr. 232/21.04.2008, prețul este de 4.728,59 lei fără

T.V.A, la care se adaugă dobânda calculată pentru perioada 15.04.2008-25.05.2017, în valoare de 3.324,78 lei.

(3) Dobânda va fi actualizată până la data plății.

Art. 2. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția patrimoniul