Hotărârea nr. 686/2017

Hotărârea 686/2017 - Vânzarea unor locuințe din fondul locativ de stat.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind vânzarea unor locuințe din fondul locativ de stat

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind vânzarea unor locuințe din fondul locativ de stat - proiect din inițiativa primarului și a consilierilor locali: Dan Ștefan Tarcea, Constantin-Ioan Tomoș, Adrian Mureșan și Gergely Balazs;

Analizând Referatul nr. 256564/45/30.05.2017 al Direcției patrimoniul municipiului și evidența proprietății prin care se propune vânzarea unor locuințe din fondul locativ de stat;

Reținând prevederile Legii nr. 112/1995, actualizată;

Văzând avizul Comisiei tehnice mixte de specialitate pentru evaluarea și vânzarea locuințelor din fondul locative de stat, precum și cel al comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36, 39 al. 1 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă vânzarea locuințelor din fondul locativ de stat, conform Anexei 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Se însușesc procesele-verbale de evaluare a locuințelor, conform Anexelor 2, 3 și 4, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3. (1) La data perfectării contractului de vânzare-cumpărare, titularii contractelor de închiriere vor prezenta următoarele documente:

 • a) adeverință eliberată de asociația de proprietari/locatari sau orice document care atestă faptul că nu înregistrează restanțe rezultate din neachitarea cheltuielilor comune.

 • b) certificat fiscal eliberat de autoritatea locală privind obligațiile față de bugetul local.

 • c) declarație notarială din care să rezulte că atât titularul cât și membrii familiei sale (soț, soție, copii minori) nu au dobândit sau nu au înstrăinat o locuință proprietate personală, după data de 1 ianuarie 1990, în localitatea de domiciliu.

(2) în cazul nedepunerii documentelor, contractul de vânzare-cumpărare nu va fi încheiat.

Art. 4. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția patrimoniul municipiului și evidența proprietății și Direcția economică.

Nr. 686 din 22 iunie 2017

(Hotărârea a fost adoptată cu 25 voturi)

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

LISTA LOCUINȚELOR DIN FONDUL LOCATIV DE STAT EVALUATE DE CĂTRE COMISIA TEHNICĂ MIXTĂ DE SPECIALITATE

PENTRU EVALUAREA ȘI VÂNZAREA ACESTORA ÎN BAZA LEGII NR. 112/1995

Nr. Crt

NUMELE ȘI PRENUMELE

ADRESĂ

LOCUINȚĂ

DESCRIERE CONFORM SCHIȚEI FUNCȚIONALE

DESCRIERE CF/ IDENTIFICARE CF

SUPRAFAȚĂ MĂSURATĂ

mp.

PREȚUL VALABIL LA

DATA

DE 01.01.1990 (RON) CARE SE

VA ACTUALIZA POTRIVIT NORMELOR METODOLOGICE*

PREȚUL VALABIL LA MOMENTUL APROBĂRII VÂNZĂRII

1.

Gali Pepi

Donath nr. 120, ap. 1

Cameră, Cameră, Bucătărie.

Cameră

Cameră

Bucătărie,

C.F. individuală nr. 323905-C1-U1 Cluj-Napoca

Nr.cadastral 323905-C1-U1

48,72

4,0086 RON

31.965 LEI

2.

A

' ,J**T **

Tudoran Clara-Livia

i *•)

Aron Densușianu nr.

16

Cameră,

Cameră,

Bucătărie,

Cămară alimente,

Baie,

Pivniță.

Cameră Cameră, Bucătărie,

Cămară,

Baie

Pivniță.

C.F. nr. 125116 Cluj-Napoca

Nr. topo. 2749/1

97,47

8,9472 RON

71.347 LEI

3.

Moldovan Natașa

Mehedinți nr. 47-49,

Cameră,

Cameră,

47,80 +

7,3415 RON

58.543 LEI

ap. 59

Cameră,

Cameră,

7,90    mp.    suprafața

Bucătărie,

Bucătărie,

aferentă celor 2 balcoane

Cămară alimente,

Cămară alimente,

f.

Baie,

Baie,

Vestibul,

Vestibu,

Debara,

Debara,

Boxă,

Boxă,

2 Sasuri,

2 Sasuri,

2 Balcoane.

2 Balcoane.

C.F. nr. 250117-C1-U54

Cluj-Napoca

Nr. topo. 23483/S/LIX‘■al locuințelor este cel stabilit prin procesele-verbale de evaluare la nivelul prețurilor la data de 1 ianuarie 1990, determinat potrivit normelor metodologice și care tractului de vânzare-cumpărare se actualizează cu coeficientul de actualizare în funcție de creșterea veniturilor salariate medii nete pe economie din ultima luna a Sțiterid'r/plății prețului locuinței.


România

Județul Cluj

Consiliul.Local al municipiului Cluj-Napoca

.....Nr..O^Z-........din ££.^.@3...........          .........

PROCES-VERBAL

încheiat azi...................

PRIVIND EVALUAREA APARTAMENTULUI SI ANEXELOR AFERENTE. _

................. ' nrfS,20...ap.<\. nivelul JbfR..


situat in Cluj-Napoca,                        .................■..............' hr3£P...ap.<\. nivelul .D.T.L...

înscris în c.f. nr.^^ȘP.^.T.^.T.S^. cu nr.topo                    ...... cota indivizărH^.^.%,

■ teren atrib......... cof. normelor metodologice privind aplicarea Legii nr. 112/1995, aprobate prin.

H.G.nr. 20 din 17.01.1996.                _

Titular contract de închiriere............-...;....

• t/


Număr contract de închiriere

Modul de preluare a imobilului de către Statul Român ...C2.;.VaW

Valoar in pretur ian. 1990

i Coeficient de actualizare

Valoarea

Actualizată

Coeficient de actualizare

Valoarea

Actualizata

LOCUINȚA

Su =

SțZ'oeST

297.620.6^-

BOXA- PIVNIȚA

Su =

l

Împrejmuire

Magazie Șopron

TOTAL

VALOARE (Locuința       si

anexe)

Valabila la data de............

VALOARE ACTUALIZATA Valabila la data

Valoare GARAJ

.......................................... Su =..................................

valabila la data de....................pentru 1$ =............................

Comisia tehnică mixtă de specialitate:

 • 1. PREȘEDINTE          DAN ȘTEFAN TARCEA

 • 2. MEMBRI:                Constantin loan Tomoș

  • - consilier local........

  • - consilier local.........

  • - consilier local......

  • - consilier local...

  • - consilier local.....Vj&mz

  JULIA ARDEUȘXf®.

  > f - .V /* i


  fere:


Radu Florin Rațiu Molhen Mohammad- Bachar j-                             Adrian Mureșan

Gergely Balăzs

Director, Direcția Patrimoniul municipiului și Evidența Pisa

Sef serviciu, Serviciul Juridic, Legislație, Contracte- ...Jk!

Sef serviciu, Serviciul Administrare, Spații, Terenurt-RAlUdA

Sef serviciu, Serviciul Evidență Patrimoniu și Cadstru- MIHAELA MIRON.

Sef serviciu, Serrviciul Rate, Chirii, Tarife și Prețuri- MIHAELA TODORUț. Henț Adrian V. Cristina Popovici Mircea T. Todoran Steliana Turdean Ștefania Cucereanu Cristina Vajas

-consilier S.E.P.Cf^m^t^f^./

 • - consilier S.E.,A£?.Oi.yO............

 • - consilier S.E.RC...

 • - consilier S.EP.C...A>^r...........

 • - inspector S.E.P.C...^ymT.<^^’‘

 • - inspector S.E.P.C.....(PzVoAa-


România

Județul Cluj

Consiliu

..Nr..;/j

ILopal al municipiuluLCIuj-Napoca

xXL.din            .....2oZ£-‘ .........

PROCES-VERBAL

încheiat azi


PRIVIND EVALUAREA APARTAMENTULUI SI ANEXELOR AFERENTE

situat in Cluj-Napoca,^T..-..-A..-...?î02^^!AW.U....'........./...'rir7<£....ap.r.. nivelul ..^........

înscris în c.f. nr...<£2&z/AA6............. cu nr.topo             ................. cota indiviză '55?.'?...%,

teren atrib./vX^. cof. normelor metodologice privind aplicarea Legii nr. 112/1995, aprobate prin. H.G.nr. 20 din 17.01.1996.                                         '

Titular contract de închiriere............CLvMSĂ.. .4m .V.lA.;.............

Număr contract de închiriere.......f5<5^.-..3â$?.yL.2<Q./.p4.:..^.Qf52L..... •.......

Modul de preluare a imobilului de către Statul Român............ ;.................


Valoâr in pretur ian. 1990

(lei)

i Coeficient de actualizare

Valoarea

Actualizată

Coeficient de actualizare

Valoarea

Actualizata

LOCUINȚA

Su =

7?. 9^7^

7774-^

<^^77X6.724

BOXA- PIVNIȚA

Su =

4. 092.

46 577.^1

împrejmuire Magazie Șopron

■d.-AOQ

27

TOTAL

VALOARE (Locuința        si

anexe)

Valabila la data de............

i

7^-472.0^

VALOARE

ACTUALIZATA

Valabila la data

Ide.............

Valoare GARAJ

................................ Su =..................................

pentru 1$ =

valabila la data de


Comisia tehnică mixtă de specialitate:

1. PREȘEDINTE


DAN ȘTEFAN TARCEA


2. MEMBRI:


Constantin loan Tomoș Radu Florin Rațiu

Molhen Mohammad- Bachar Adrian Mureșan

Gergely Balăzs


 • - consilier local

 • - consilier local

 • - consilier local

 • - consilier local....

 • - consilier local./

Director, Direcția Patrimoniul municipiului și Evidența Profcrtetății-IULIAARDEUȘ .

" Sef serviciu, Serviciul Juridic, Legislație, Contracte-.....................

Sef serviciu, Serviciul Administrare, Spații, Terenuri- RACWC/yFEREZAN1 Sef serviciu, Serviciul Evidență Patrimoniu și Cadstru- MIHAELA M1RON. Sef serviciu, Serrviciul Rate, Chirii, Tarife și Prețuri- MIHAELA TODORUȚ...

Henț Adrian V.

Cristina Popovici Mircea T. Todoran Steliana Turdean Ștefania Cucereanu Cristina Vajas/ *" *

1.......

f]România

Județul Cluj

Consiliul Local al municipiului Cluj-Napoca .............din ,../^^7T...... 2^- .........:

‘                         PROCES-VERBAL

încheiat azi.-..................

.' nf$7.mfK?.aj£T. nivelul


PRIVIND EVALUAREA APARTAMENTULUI SI ANEXELOR AFERENTE

situat in Cluj-Napoca,...........■......ntfZm^.aF^. nivelul

înscris în c.f. nr^pQTÂAV-................... cu mr.topo'ȘS^^/^/'k^............. cota indiviză ^6^..%,

• teren atrib^Âcier- cof. normelor metodologice privind aplicarea Legii nr. 112/1995, aprobate prin. H.G.nr. 20 dîn 17.01.1996.                                             .

Titular contract de închiriere............ ....:.............

. Număr contract de închiriere.....^77.4.           49.9:7... a .........■.......

Modul de preluare a imobilului de către Statul Român.......................

I

Valoâr.in pretur ian. 1990

(lei)

i Coeficient de actualizare

Valoarea Actualizată

Coeficient de actualizare

Valoarea Actualizata

LOCUINȚA

Su =

73

BOXA- PIVNIȚA

Su =

-

Împrejmuire Magazie Șopron

TOTAL

VALOARE (Locuința       si

anexe)

Valabila la data de............

VALOARE

ACTUALIZATA abila la data de.............

Valoare GARAJ

.......................................... Su =..................................

valabila la data deComisia tehnică mixtă de specialitate:

1. PREȘEDINTE

- viceprimar.


2. MEMBRI:


 • - consilier local.

 • - consilier local.

 • - consilier local.

 • - consilier local.....

 • - consilier local. ății-IULIAARDEUȘ

-consilier S.E.P.GÎL

 • - consilier S.E.P.C....1.

 • - consilier S.E.P.C..

 • - consilier S.E.P.C..

 • - inspector S.E.P.C..J

 • - inspector S.E.P.C....