Hotărârea nr. 684/2017

Hotărârea 684/2017 - Transmiterea dreptului de concesiune asupra cotei actuale de 33/1.640 parte din terenul în suprafață de 1.640 mp., situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Nicolae Pascaly nr. 7, înscris în C.F. 264131 Cluj-Napoca (nr. C.F. vechi 107546), sub nr. cad. 18150 (nr. topo. 14104).

CONSILIUL LOCAL AI. MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE privind transmiterea dreptului de concesiune asupra cotei actuale de 33/1.640 parte din terenul în suprafață do 1.640 mp., situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Nicolae Pascaly nr. 7, înscris în

C.F. 264131 Cluj - Napoca (nr. C.F. vechi 107546), sub nr. cad. 1815O(nr. topo. 14104)

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință, ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind transmiterea dreptului de concesiune asupra cotei actuale de 33/1.640 parte din terenul în suprafață de 1.640 mp., situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Nicolac Pascaly nr. 7, înscris în C.F. 264131 Cluj-Napoca (nr. C.F. vechi 107546), sub nr. cad. 18150 (nr. topo. 14104) - proiect, din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 213323 din 05.05.2017 al Direcției patrimoniul municipiului și evidenta proprietății, prin care se propune transmiterea dreptului de concesiune asupra cotei actuale de 33/1.640 parte din terenul în suprafață de 1.640 mp.. situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Nicolae Pascaly nr. 7, înscris în C.F. 264131 Cluj-Napoca (nr. C.F. vechi 107546), sub nr. cad. 18150 (nr. topo. 14104), în favoarea noilor proprietari ai construcției;

Reținând prevederile Legii nr. 50/1991, republicată și actualizată și ale Hotărârii nr. 171/1995;

Văzând avizul comisiei dc specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36, 39 al. 1 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se transmite dreptul de concesiune asupra cotei actuale de 33/1.640 parte din terenul în suprafață de 1.640 mp., situat în municipiul Cluj-Napoca. str. Nicolae Pascaly nr. 7, înscris în C.F. 264131 Cluj-Napoca (iu. C.F. vechi 107546). sub iu. cad. 18150 (tu. topo. 14104), în favoarea

imobilului spațiu comercial nr. 10, în baza contractului dc vânzare-cumpărarc, autentificat prin încheierea nr. 1216 din 07.12.2005.

Art.2. Se transmite dreptul de concesiune asupra cotei actuale de 33/1.640 parte din terenul în suprafață de 1.640 mp., situat în municipiul Cluj-Napoca, sLr. Nicolac Pascaly nr. 7, înscris în C.F. 264131 Cluj-Napoca (nr. C.F. vechi 107546), sub nr. cad. 18150 (nr. topo. 14104), în favoarea

doamnei Așchilean Florina-Cristina, având C.N.P.                și a domnului Așchilean Ioan.

având C.N.P.                , începând cu data dc 12.07.2006, urmare dobândirii în proprietate, a

imobilului spațiu comercial nr. 10, în baza contractului dc vânzarc-cumpărarc, autentificat prin încheierea nr. 560 din 12.07.2006.

Art.3. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția patrimoniul municipiului și evidența proprietății, Direcția economică și Serviciul juridic-contencios.

Nr. 684 din 22 iunie 2017

(Hotărârea a fost adoptată cu 25 voturi)