Hotărârea nr. 683/2017

Hotărârea 683/2017 - Vânzarea suprafeței de teren de 198 mp., cu destinația de curte, înscris în C.F. nr. 312721 Cluj-Napoca, nr. cadastral 312721, provenit din transcrierea imobilului cu nr. topografic 7572/2, din C.F. nr. 310771 Cluj-Napoca, situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Ecaterina Teodoroiu nr. 7.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind vânzarea suprafeței de teren de 198 mp, cu destinația de curte, înscris în C.F. nr. 312721 Cluj-Napoca, nr. cadastral 312721, provenit din transcrierea imobilului cu nr. topografic 7572/2 din CF nr. 310771 Cluj-Napoca, situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Ecaterina Teodoroiu nr. 7

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind vânzarea suprafeței de teren de 198 mp, cu destinația de curte, înscris în C.F. nr. 312721 Cluj-Napoca cu nr. cadastral 312721 (nr. topo. 7572/2 , CF nr. 310771), situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Ecaterina Teodoroiu nr. 7- proiect din inițiativa primarului și a consilierilor locali: Olâh Emese, Gergely Balazs, Tothfalusi Andras și Constantin Ioan Tomoș;

Analizând Referatul nr. 254801/451/29.05.2017 al Direcției patrimoniul municipiului și evidența proprietății, prin care se propune vânzarea suprafeței de teren de 198 mp, cu destinația de curte, înscris în C.F. nr. 312721 Cluj-Napoca cu nr. cadastral 312721 (nr. topo. 7572/2 , CF nr. 31077), situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Ecaterina Teodoroiu nr. 7;

Văzând Raportul de evaluare nr. 2007/03.04.2017, întocmit de către societatea NEOCONSULT VALUATION S.R.L. și Procesul-verbal al Comisiei de vânzări terenuri curți din data de 29.05.2017;

Reținând prevederile Hotărârii nr. 318/2013, așa cum a fost completată și modificată prin Hotărârea nr. 571/2013, precum și avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36, 39 al. 1 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se însușește Raportul de evaluare nr. 2007/03.04.2017, întocmit de către societatea NEOCONSULT VALUATION S.R.L, pentru imobilul-teren cu suprafața de 198 mp, înscris în C.F. nr. 312721 Cluj-Napoca cu nr. cadastral 312721, situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Ecaterina Teodoroiu nr. 7, ce se constituie în Anexă și face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Se aprobă vânzarea suprafeței de teren de 198 mp, cu destinația de curte, înscrisă în C.F. nr. 312721 Cluj-Napoca cu nr. cadastral 312721 (provenit prin transcrierea imobilului cu nr. topografic 7572/2 din CF nr. 310771 Cluj-Napoca), situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Ecaterina Teodoroiu nr. 7, în favoarea doamnei Țârțan Finuca, cu domiciliul în municipiul Cluj-Napoca, str. Ecaterina Teodoroiu nr. 7, a doamnei Țârțan Andreea, cu domiciliul în municipiul Cluj-Napoca, str. Ecaterina Teodoroiu nr. 7 și a doamnei Țârțan Bianca-Oana, cu domiciliul în municipiul Cluj-Napoca, str. Ecaterina Teodoroiu nr. 7.

Art. 3. Se aprobă prețul de vânzare a terenului precizat la art. 1, respectiv 91,41 euro/mp, la care se adaugă T.V.A, preț stabilit conform Raportului de evaluare nr. 2007/03.04.2017, întocmit de către societatea NEOCONSULT VALUATION S.R.L.

Art. 4. (1) Prețul de vânzare precizat la art. 2 va fi achitat integral, în termen de 60 de zile de la data comunicării prezentei hotărâri, în caz contrar aceasta își încetează valabilitatea.

 • (2) Prețul de vânzare precizat la art. 2 va fi achitat în lei, la cursul leu/euro stabilit de Banca Națională a României din ziua plății.

 • (3) Contractul de de vânzare-cumpărare va fi întocmit în termen de cel mult 5 zile lucrătoare de la data achitării prețului.

Art. 5. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția patrimoniul municipiului și evidența proprietății și Direcția economică.

Nr. 683 din 22 iunie 2017

(Hotărârea a fost adoptată cu 25 voturi)

Anexă la Hotărârea nr. 683/2017

NEOCONSULT


'•‘XTi-saîgjWM _

MO fs tM^Sfl S


| '■ fi 1|' j 1 | li pî KM t v 1 târfei fefc W        Eli* //!


rwsj'ia1


OiiS/


ifi

ir1:


TEREN LIBER INTRAVILANSINTEZA EVALUĂRII

; Numele solicitanților

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

i Data inspecției

23.03.2017

' Data evaluării

24.03,2017

I Tipul proprietății

Teren liber intravilan

1 Acresa proprietății

Str. Ecaterina Teodoroiu, nr. 7, mun. Cluj-Napoca, jud. Cluj

Descriere juridică - conform OF

i

Proprietatea imobiliară supusă analizei în cadrul prezentului raport reprezintă un teren intravilar liber cu destinație „teren curte". Activul evaluat la solicitarea clientului reprezintă un o parcelă de teren în suorafată totală ce 198 mp, conform extrasului CP nr.312721 eliberat la

I

1

data de 22.04.2015 avut la dispoziție (dispunerea acestuia se regăsește în anexe).

Utilizarea     preconizată

i amplasamentului

1

1

i

a

Zonă caracterizată ca rezidențială de densitate mică Structură funcțională dedicată locuințelor individuale lunifa.miliate) și anexelor acestora și locuințelor colective {familiale) cu max. 2 unități locative-conform Certificatului de Urbanism nr.4428 din 16.09.2015..

j Cea mai buna utilizare

Teren - curte

i Descrierea     zonei     și

■ amplasamentului

a

» Proprietatea este amplasată în Cluj-Napoca, cartierul Dambu Rotund, pe strada Ecaterina Teodoroiu nr. 7, conform Extrasului de Carte Funciară și Certificatului de Urbanism.

* Destinația zonei: rezidențială de densitate mică - locuințe cu regim redus de înălțime dispuse pe un parcelar de tip periferic

1

\ ***.....

\      t     o»

142B                          WB      CL‘1'23

StradaEcaterina                   G&tt'

Teodoroiu 7

Dedeman

,.t                                 O Hema rul‘16 Februarie    ,.         g     „

E3        1        £

FOLOSINȚA ACTUALĂ: teren - cuns.                                    .  î<-:

DESTINAȚIA ZONEI: Locuințe cu regim redus de înălțime dipuse pe un parcelar de tip periferic.

CARACTERUL ZONEI:                                              -P.Jy ./ ■

Zona este caracterizată de funcțiunea rezidențială de densitate mică (predominaht locuințe unifamiliale), de parcelarul omcqen și regulat, rezultat al unor operațiuni de urbanizare sau variat, rezultat al dezvoltării spontane (cu parcaje având deschiderea la stradă de 8 - 18 m, adâncimea de 30 -75 m și suprafața dc 250-1200 mp) și de regimul

de construire izolat sau cuplat, cu clădiri de locuit de tip tradițional, (mai ales case lungi cu latura scurtă la stradă, așezate In lungul unei laturi a parceiei), retrase sau nu din aliniament (caracterul fiind marcat de prezența decorației de tip eclectic a fațadelor principale).

Subzonc:

S_Et- Subzona de activități economice cu caracter terțiar situate in zone cu caracter rezidențial - a se vedea Regulamentul aferent UTR Et

S_is — Subzona de instituții și servicii publxe șl de interes public constituite în clădiri dedicate, situate In afara zonei centrale - a se vedea Regulamentul aferent UTR ls_A

..

Amplasarea terenului în cartierul denumit Dâmbu Rotund, în zona Pieței Gării, în imediata vecinătate a autogării Beta și a gării, pe Str. Ecaterina Teodoroiu, nr. 7, zonă matură, dezvoltată, fiind bine localizată, departe de

___________________________________________ _________________ ______________V

sursele poluante industriale.

Strada Ecaterina Teodoroiu se regăsește în imediata apropiere a străzii Corneliu Coposu arteră principală din cartierul Dâmbu Rotund, care leagă orașul Cluj-Napoca de comuna Baciu. Este o stradă, intens circulata, asfaltată și sistematizată superior.

Zona este preponderent rezidențială, în zonă fiind amplasate preponderent case cu regimul de înălțime maxim P+M.

Pentru terenul evaluat există restricții de construire: conform Certificatului de Urbanism avut la dispoziție, utilizările admise sunt: locuințe individuale (unifamiliale) și anexelor acestora: garaje, filigoni, împrejmuiri, platforme carosabile și pietonaie, amenajări exterioare, piscine și locuințelor colective (familiale) cu max. 2 unități locative."

Utilizările interzise sunt: "Orice utilizări, altele decât cele menționate anterior, reglementare cu caracter definitiv și care nu poate fi modificată prin PUZ. Sunt interzise orice lucrări de terasamente și sistematizre verticală de natură să afecteze amenajările din spațiile publice sau de pe parcelele adiacente".

Art. 1. UTILIZĂRI ADMISE:

Locuințe Individuale (unifamiliale) și anexele acestora; garaje, filigorU, împrejmuiri, platforme carosabili* și pietonaie, amenajări exterioare, piscina.

Locuința semicolectlvo {familiale), cu maximum două unități locative.

Art. 2. UTILIZĂRI ADMISE CU CONDIȚIONĂRI:

Instalații exterioare (de climatizare, de încălzire, pompe de căldură olc) cu condiția ca in funcționare acestea să producă un nivel do zgomot care să fie Inaudibil la nivelul ferestrelor vecinilor.

Servicii cu acces public (servicii de proximitate), conform Anexei 1 le prezentul regulament, prestat» in special de proprietari, cu următoarele condiții:

să co adreseze preponderent locuitorilor zonei

suprafața utilă ocupată de acestea să nu depășească 80 mp

aă implice maximum £ persoane

activitatea (Inclusiv depozitarea) să se desfășoare numai in interiorul clădirii

să nu producă poluare fonică, chimică.sau vizuală, sa nu.afecteze intimitatea locuirii pe parcelele vecine pontru activități ce nu so conformează prevederii anterioare se va obține acordul vecinilor de parcelă. Este de asemenea necesar acest acord pentru orice Intervenții asupra spațiilor 1 clădirilor existente ce adăpostesc activități dc natura celor mai sus menționate

pentru activități de alimentație publică se va obține acordul voclnllor pe o rază de SO m de la limita parcelei, pe toate direcțiile              .AȚ.                                   .   '

Servicii profesionale sau manufacturiere, conform Anexai 1 la prezentul reguIamenL prestate dc proprietari > ocupanțl numai In paralel cu ioculrea, cu următoarele condiții:

să se desfășoare în paralel cu funcțiunea de locuira

suprafața utilă ocupată de acestea să nu depășească 80 mp

să implice maximum 5 persoane

activitatea (inclusiv depozitarea) să se dosfășoare numai In Interiorul clădirii

să nu producă poluare fonică, chimică sau vizuală, să nu afecteze intimi lalea locuirii pe parcelele vecine pontru activități ce nu sc conformează prevederii anterioare se va obține* acordul voclnllor de parcelă. Este do asemenea necosar acest acord pentru orice intervenții asupra spațiilor / clădirilor existente ce adăpostesc activități do natura celor mai SUS menționate

Funcțiuni de turism, cir urmâtoarolo condiții:

să nu includă alimentație publică;

să se obțină acordul vecinilor

Instituții de educație / învățământ - crețe, grădinițe, școli publice șl private, cu următoarele copdlții:

să se elaboreze un PUD pentru organizarea ocupării parcelei

să se. asigure suprafețele necesare (de teren, utile, desfășurate), funcție de capacitate, conform normativelor privind proiectarea, realizarea șl exploatarea construcțiilor de acest tip

po parcelă să nu existe alte funcțiuni

. * ’ . .' *

Art. 3. UTILIZĂRI INTERZISE:

Sunt Interzise orice utilizări, altele decâtcele admise la punctul 1 șî punctul 2. Această reglementare are caracter definltv șl nu poate fi modificată prin PUZ.

Sunt interzise lucrări de terasament și sistematizare verticală dc natură să afecteze amenajările din spațiile publice sau do pe parcelele adiacente.

Acces:


Accesul auto și pietonal este facil, se realizează direct din Str. Ecaterina Teodoroiu, la nr. 7. Din Piața Gării, în dreptul Autogării Beta se face dreapta pe str. Simion Balint și apoi prima la stânga fiind strada Ecaterina Teodoroiu. Strada Piața Gării este o arteră principală din cartierul Dâmbu Rotund, care leagă zona gării și a autogării atât de zona centrală a orașului cât și de zona Baciu prin strada Corneliu Coposu, Este o stradă intens circulată, este asfaltată și sistematizată superior.

Regimul juridic al drumului de acces - str. Ecaterina Teodoroiu este drum public, amenajat, asfaltat, cu o bandă pe sensul de mers.

Evaluarea s-a realizai în ipoteza în care terenul dispune de acces neîngrădit.

Abordări în evaluare:

Abordare prin piață - metoda comparațiilor de piața

Abordarea prin venit - metoda reziduală

VALOAREA JUSTĂ RECOMANDATĂ

Vjustă = 18.100 euro echivalent 82.449 lei

_____Re zi j I t at obținut în urm a aplicării ab ordă rii pri n piață_______ Curs de schimb valutar la data f ,.r

evaluării [Lei/EUR - curs BNR) l,JJ

Considerentele privind valoarea sunt următoarele:

J Valoarea este Iară TVA;

J Valoarea este valabilă numai în baza ipotezelor și ipotezelor speciale prezentate în raport;

J Cursul de schimb meniu LEU/EURO considerat este de 4,5552 și este cursul BNR valabil la data evaluării;

■/ Estimările noastre sunt valori juste, conform definițiilor menționate pe parcurs și nu au luat în calcul condiții atipice de limitarea a vandabilității cum ar fi vânzarea forțată.

Această evaluare reflectă cea mai bună judecată a noastră, având în vedere informațiile disponibile și scopul procedurilor aplicate. Noi, echipa Neoconsult Valuation, apreciem oportunitatea de a vă asista în continuare în acest proiect. Dacă aveți întrebări, vă rugăm nu ezitați să contactați managerul acestui proiect - Marius ȘUFANĂ, maa la nr. de telefon +40 786 130 650

2

NEOCONSULT.C/NEOCTONSULT VALUATION S.R.L.Declarația evaluatorului

Evaluatorul prezentului raport este SC NEOCONSULT VALUATION SRL, membru corporativ ANEVAR. autorizația 0377, prin colectivul de evaluatori autorizați din cadrul societății, care au competența cerută de domeniul specific al evaluării (specializarea EP1), respectiv cel (cei) care semnează prezentul raport de evaluare.

Prin prezenta, în limita cunoștințelor și informațiilor deținute, certificăm că: afirmațiile prezentate și susținute în acest raport sunt adevărate, corecte, obiective și imparțiale; nu avem nici un interes prezent sau de perspectivă referitor la obiectul prezentulu- raport de evaluare și nici un interes sau influență legată de părțile implicate; suma ce ne revine drept plată pentru realizarea prezentului raport nu are nici o legătură cu declararea în raport a unei anumite valori (din evaluare) sau interval de valori care sa favorizeze clientul sau vreo parte implicată și nu este influențată de apariția unui eveniment ulterior.

Evaluarea de față nu a impus evaluatorului să apeleze la asistență substanțială din partea altor specialiști; analizele, opiniile și concluziile prezentate sunt în concordanță cu ipotezele și ipotezele speciale considerate și sunt analizele, opiniile și concluziile noastre personale, fiind nepărtinitoare din punct de vedere profesional. Analizele și opiniile noastre au fost bazate și dezvoltate conform cerințelor din standardele ANEVAR în vigoare la data evaluării.

S-au primit informații și documente legate de identificarea obiectului evaluării din partea solicitantului evaluării și/sau a reprezentanților acestuia; prezentul raport a fost realizat prin respectarea recomandărilor „Codului de Etică al profesiei de evaluator autorizat", se supune Standardelor ANEVAR în vigoare la data evaluării, și poate fi expertizat (la cerere, cu acordul scris și prealabil al evaluatorului) și verificat, în conformitate cu Standardele ANEVAR în vigoare la data evaluării, în speță SEV 400 „Verificarea evaluărilor".

Evaluatorul care certifică prezentul raport de evaluare are competența necesară impusă de complexitatea temei de evaluare [tip proprietate, arie geografică, scop lucrare); la data elaborării acestui raport, evaluatorul care semnează mai jos este membru autorizat al ANEVAR și a îndeplinit cerințele programului de pregătire profesională al ANEVAR.

Evaluatorul care semnează prezentul raport de evaluare are încheiată asigurarea de răspundere profesională la ALL1ANZ - TIRIAC ASIGURĂRI S.A. Firma NEOCONSULT VALUATION S.R.L. are încheiată asigurarea de răspundere profesională la ALLIANZ-ȚIRIAC ASIGURĂRI S.A.

Raportul de evaluare este realizat cu respectarea procedurilor interne de calitate ale companiei NEOCONSULT VALUATION, aplicarea și respectarea procedurilor interne fiind verificate intern.

__________Zl

Pag 6 din 65

CUPRINS

SINTEZA EVALUĂRII...............................................................................................................

J TERMENII DE REFERINȚĂ Ai EVALUĂRII

 • 1.1 Identificarea și competența evaluatorului

 • 1.2 Identificarea clientului și a oricăror alți utilizatori desemnați

 • 1.3 Scopul evaluării

 • 1.4 Drepturi de proprietate evaluate. Identificarea activului supus evaluării. Identificarea juridică, cadastrală și

FAPTICĂ

 • 1.5     Tipul valorii

 • 1.6     Data inspecției. Data evaluării. Data raportului

  1.7 MONECA RAPORTULUI..........................................................................................................................................


  11


  1.8 Documentarea necesară pentru efectuarea evaluării. Natura și slrsa informațiilor pe care s-a bazat evaluarea

  11


  1.9 Ipoteze și ipoteze speciale


  13


  1.10 Restricții de utilizare, difuzare sau publicare..................................................................................................


  16


  1.11 Declararea conformității evaluării cu Standardele de evaluare a bunurilor 2016


  17


  1.12 Descrierea raportului.....................................................................................................................................


  18


  2 PREZENTAREA DATELOR

  • 2.1     Identificarea proprietății imodiliare subiect. Descrierea juridică

  • 2.2     Date despre zonă, oraș, vecinătăți și amplasare

  • 2.3     Informații despre amplasament

  • 2.4     Date privind impozitele și taxele


  2.5 Istoric, incluzând vânzările anterioare și ofertele sau cotațiile curente


  25


  3 ANALIZA PIEȚEI IMOBILIARE.............................................................................................26


  3.1 Generalități


  26


  3.2 Definirea și identificarea pieței specifice..........................................................................................................


  30


  3.3 Cererea. Oferta competitivă. Echilibrul pieței


  31


  6 ANALIZA DATELOR SI CONCLUZII


  4.1 CEA MAI BUNĂ UTILIZARE • 4.2     Evaluarea terenului

 • 4.3     Analiza rezultatelor și concluzia asupra valorii

 • 4 4     Opinia EVALUATORULUI

 • 5  ANEX E......

1 TERMENII DE REFERINȚĂ Al EVALUĂRII

1.1  Identificarea și competența evaluatorului

Prezentul raport de evaluare a fost întocmii de S.C. NEOCONSULT VALUATION S.R.L., membru corporativ ANEVAR, prin colectivul de evaluatori autorizați din cadrul societății.

Semnatarii acestui raport:

 • -  sunt competenți să efectueze lucrarea și nu au primit asistență de la nicio altă persoană

 • -  nu au nicio legătură sau implicare importantă cu subiectul evaluării sau cu solicitantul evaluării

pot oferi o evaluare obiectivă și imparțială

Cele prezentate mai sus sunt declarații ale evaluatorului și sunt susținute prin elaborarea prezentului raport.

1.2  Identificarea clientului și a oricăror alți utilizatori desemnați

Solicitanții prezentei lucrări și singurii utilizatori desemnați sunt: PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA. Raportul de evaluare nu este destinat pentru oricare alte terțe persoane fizice sau juridice, iar evaluatorul nu își asumă nicio responsabilitate decât pentru utilizatorii desemnați, menționați anterior și pentru scopul menționat în continuare.

1.3 j Scopul evaluării

Lucrarea de față a fost întocmită în vederea informării clientului privind valoarea justă a proprietății analizate. Menționăm în continuare că acest raport nu este destinat pentru niciun alt scop, altul decât cel menționat anterior.

1.4 Drepturi de proprietate evaluate. Identificarea activului supus evaluării. Identificarea juridică, cadastrală și faptică.

în cadrul raportului s-a evaluat dreptul de proprietate deplin al proprietarului: Statul Român, în administrarea operativă a Consiliului Local al Municipiului Cluj-Napoca, asupra proprietății imobiliare analizate. Dreptul de proprietate este considerat integral, valabil, tranzacționabil și neafeclat de eventuale sai cini ori alte aspecte litigioase care pot afecta valoarea.

Proprietatea imobiliară supusă analizei în cadrul prezentului raport reprezintă un teren intravilan liber cu destinație „teren curte . Activul evaluat <a solicitarea clientului reprezintă un o parcelă de teren în suprafață totală de 198 mp, conform extrasului CF nr.312721 eliberai la data de 22.042015 avut la dispoziție (dispunerea acestuia se regăsește în anexe). Conform extrasului CF proprietatea este liberă de sarcini.

CARTE FUNCIARA NR. 312721 Comuna/Oras/Mu,AN CJLUEXTRAS DE CARTE FUNCIARA pentru INFORMARE

Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară CLUJ Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Cluj-Napoca


Nr cerere

59940

Ziua

22

Luna

04

Anul

2015A. Partea I. DESCRIEREA IMOBILULUI

TEREN intravilan

Adresa: Cluj-Napoca, Strada Ecaterlna Teodoroiu, nr. 7

Nr Crt

Nr.cadastral Nr.topografic

Suprafața* (mp)

Observații / Referințe

312721

198

-

Identificarea în teren a fost realizată de către evaluatorii autorizați Marius Șufană și Monika lacob, împreună cu reprezentantul solicitantului d-na Ștefania Cucereanu.

6      '            O

Raport evaluare teren liber

1.5  Tipul valorii

Raportul de evaluare a fost întocmit în vederea exprimării unei opinii privind valoarea justă a proprietății imobiliare analizate.

Definiția valorii juste, conform SEV 100 - Cadrul general este următoarea: "Valoarea justă este prețul pentru transferul unui activ sau a unei datorii între parii identificate, aflate în cunoștință de cauză și hotărâte, care reflectă interesele acelor părți."

1.6  Data inspecției. Data evaluării. Data raportului

Proprietatea analizată a fost inspectată în data de 23.03.2017 denumită în continuare data inspecției. Cu ocazia inspecției s-a identificat proprietatea imobiliară, și s-a verificat dacă situația juridică regăsită în documentele legale coincide cu cea reală, constatată.

Rezultatul evaluării reprezintă opinia evaluatorului privind valoarea justă, a proprietății imobiliare analizate, la 24.03.2017 - dala evaluării - dată la care se consiceră valabile ipotezele considerate și valorile exprimate de către evaluator.

Raportul a fost întocmit în martie 2017, 27.03.2017 fiind considerată data raportului.

1.7 Moneda raportului

Conform solicitării clientului, opinia exprimată în prezentul raport este prezentată în lei și euro, conversia realizându-se la cursul oficial BNR, valabil la data eva^jă-Rii - 4,5552 lei / 1 euro. Valoarea exprimată ca opinie în prezentul raport reprezintă suma plătită, cash și integral în ipoteza unei tranzacții, fără a lua în t^pțjiții de plată deosebite (rate, leasing etc.j.


mentarea necesară pentru efectuarea evaluării a presupus următoarele-.

NEOCONSULT VALUATION


Analiza documentelor avute la dispoziție, puse la dispoziție de proprietar/solicitant:

o Extras de carte funciară

o Plan de amplasament și delimitare a imobilului

o Certificat de Urbanism nr.A428/16.09.201 5

 • -  Analiza informațiilor preluate cu ocazia realizării inspecției:

o Caracteristici fizice

i                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ’

o Eventuale necorelări între situația faptică, constatată, și cea preluată din documentele legale și documentația cadastrală

o Istoricul utilizării proprietății

o Funcționalitatea proprietății

 • -  Analiza informațiilor preluate din surse terțe:

o Hărți digitale disponibile online cu scopul de a identifica suplimentar limitele proprietății, avantajele și dezavantajele amplasării în zonă, studierea vecinătăților și a cailor de acces la proprietate, gradul de acoperire al zonei, etc

o Baze din mediul online și scris (vânzări, închirieri, costuri de construcție, etc.], analize de piață publicate fie online, fie în scris de companii și instituții specializate în analiza pieței imobiliare, date statistice, previziuni etc

o Publicații de specialitate: Revista Valoarea, studii publicate de companii internaționale specializate în analiza pieței imobiliare

Analiza informațiilor preluate din baza de date proprie:

o Proprietăți similare evaluate în trecut

o Tranzacții istorice pe piața specifică

o Proprietăți similare expuse pe piață, verificate telefonic

“O

'mutrictii documentare:

-Am avui la dispoziție extrasul CF nr.312721 eliberat la data de 22.04.2015 în care este înscrisă suprafața terenului de 198 mp. teren cu destinație teren-curte.

-Informații cu privire la calitatea utilităților de care dispune amplasamentul evaluat.

Restricțiile din punct de vedere urbanistic au fost preluate din Planul Urbanistic General disponibil pe site-ul Primăriei Cluj-Napnca, iar opinia privind valoarea justă a proprietății imobiliare analizate s-a exprimat în ipoteza în care nu există restricții deosebite generate de calitatea utilităților disponibile.

Concluzie privind documentarea: documentația avută la dispoziție și amploarea investigațiilor realizate se consideră a avea un grad de suficientă mediu pentru realizarea evaluării.

1.9 Ipoteze și ipoteze speciale

Valoarea opinată în raportul de evaluare este estimată în condițiile realizării ipotezelor care urmează și în mod special în ipoteza în care situațiile la care se face referire mai jos nu generează niciun fel de restricții în afara celor arătate expres pe parcursul raportului și a căror impact este expres scris că a fost luat în considerare. Dacă se va demonstra că cel puțin una din ipotezele sub care este realizat raportul și care sunt detaliate în cele ce urmează nu este valabilă, valoarea estimată este invalidată;

Aspectele juridice (descrierea legală și aspecte privind dreptul de proprietate) se bazează exclusiv pe informațiile și documentele furnizate de către proprietar/solicitant și au fost prezentate fără a se întreprinde verificări sau investigații suplimentare. Dreptul de proprietate este considerat valabil și transferabil (în circuitul civil). Afirmațiile făcute de evaluator privitoare la descrierea legală a proprietății nu se substituie avizelor juridice exprimate de specialiști; evaluatorul nu are competență în acest domeniu;

Se presupune că toate studiile inginerești puse de proprietar / destinatar la dispoziția evaluatorului sunt corecte. Planurile de situație și materialele ilustrative din acest raport au fost incluse doar pentru a ajuta cititorul raportului în vizualizarea proprietății. Evaluatorul a preluat dimensiunile, din NEOCONSULT VALUATION                                                         Pag 13 din~65~

documentele avute la dispoziție, acestea fiind considerate conforme cu realitatea. Nu am efectuat măsurători suplimentare. Evaluatorul a utilizat în estimarea valorii numai informațiile și documentele pe care Le-a avut la dispoziție, existând posibilitatea existenței și a altor informații sau documente de care evaluatorul nu avea cunoștință;

Se presupune că proprietatea se conformează tuturor reglementărilor și restricțiilor de zonare, urbanism, mediu și utilizare, în afara cazului în care a fost identificată o ne-conformitate, descrisă și luată în considerare în prezentul raport;

Nu am realizat nici un fel de investigație pentru stabilirea existenței contaminanților. Se presupune că nu există condiții ascunse sau ne-aparente ale proprietății, solului, sau structurii care să influențeze valoarea.; Cu ocazia inspecției nu am fost informați despre existența pe amplasament a unor contaminanți; Nu am realizat nici un fel de investigație suplimentară pentru stabilirea existenței altor contaminanți. Evaluatorul nu-și asumă r.icio responsabilitate pentru asemenea condiții sau pentru obținerea studiilor necesare pentru a le descoperi;

Situația actuală a proprietății imobiliare, scopul prezentei evaluări au stat la baza selectării metodelor dc evaluare utilizate și a modalităților de aplicare a acestora, pentru ca valorile rezultate să conducă la estimarea cea mai probabilă a valorii proprietății în condițiile tipului valorii selectate. Evaluatorul consideră că presupunerile efectuate la aplicarea metodelor de evaluare au fost rezonabile considerând datele care sunt disponibile la data evaluării;

Orice referință în acest raport de evaluare la rasă, etnie, credință, vârstă sau sex sau orice alt grup individual a fost făcută în scop informativ. Aceste date prezentate s-a considerat că nu au niciun efect asupra valorii de piață a proprietății evaluate sau a oricărei proprietăți în zona studiată;

Se consideră că proprietatea evaluată se conformează tuturor cerințelor de acces pentru persoane cu dizabilități. Nu au fost efectuate investigații în acest sens și evaluatorul nu are calificarea necesară pentru a face acest demers.

Prezenta evaluare a fost întocmită pentru scopul declarat în cadrul raportului și asumat prin contractul de prestări servicii întocmii între evaluator și beneficiar/destinatar. Acest raport de evaluare nu va putea fi utilizat pentru niciun alt scop decât cel declarat;

Evaluatorul a obținut informații, opinii, estimări din surse considerate a fi corecte și de încredere dar nu se asumă nicio responsabilitate în cazul în care acestea s-ar dovedi a fi incorecte;

Evaluatorul nu are cunoștință de posibilele litigii generate de elemente ascunse sau vecinătăți care să afecteze proprietatea evaluată;

6 “ ~ ~ ~ O

Ret port ova l11 are teren tibet

Opinia evaluatorului este cu referire la proprietate asa cum reiese din documentele și titlurile de proprietate puse la dispoziție de propriclar/utilizalor, fiind limitata exclusiv la acestea;

Raportul de evaluare este valabil în condițiile economice, fiscale, juridice și politice de la data întocmirii sale. Dacă aceste condiții se vor modifica concluziile acestui raport își pot pierde valabilitatea;

intrarea în posesia unei copii a acestui raport nu implică dreptul de publicare a acestuia;

Evaluatorul, prin natura muncii sale, nu este obligat să ofere în continuare consultanță sau să depună mărturie în instanță relativ la proprietatea în chestiune;

Nici prezentul raport, nici părți ale sale (în special concluzii referitor la valori, identitatea evaluatorului) nu trebuie publicate sau mediatizate fără acordul scris prealabil al evaluatorului;

Orice valori estimate în raport se aplică întregii proprietăți și orice divizare sau distribuire a valorii pe interese fracționatc va invalida valoarea estimată, în afara cazului în care o astfel de distribuire a fost prevăzută în raport;

Valoarea exprimată în prezentul raport nu reprezintă valoarea pentru asigurare.

Ipoteze speciale

J La solicitarea clientului s-a estimat valoarea justă a suprafeței totale de 198 mp de teren înscrise în CF nr. 312721

v Am avut la dispoziție un extras CF nr.312721 din 22.04.2015, Certificatul de Urbanism nr.4428 din 16.09.2015 pentru 198 mp și un plan de amplasament și delimitare a imobilului. Evaluarea s-a realizat în baza documentelor menționate anterior, considerate parte integrantă a prezentului raport

v Evaluarea s-a realizat în ipoteza în care proprietatea nu este grevată de sarcini (juridice și/sau contractuale).

Evaluarea s-a realizat în ipoteza în care terenul este încadrat conform PUG în UTR Lip, adică rezidențială de densitate mică, cu regim de construire izolat sau cuplat, cu clădiri de locuit de tip tradițional retrase sau nu din aliniament.

Evaluatorul a examinat Planul de amplasament și delimitare a imobilului și a identificat proprietatea împreună cu reprezentantul clientului; locația indicată și limitele proprietății indicate de reprezentanții proprietarului se consideră a fi corecte. Evaluatorul nu este topograf/topometrist/geodez și nu are calificarea necesară pentru a măsura și garanta că locația și limitele proprietății așa cum au fost ele indicate de proprietar și descrise in raport corespund cu documentele de proprietate/cadastrale. Acest raport are menirea de a estima o valoare a proprietății identificată și descrisă în raport în ipoteza în care aceasta corespunde cu cea din documentele de proprietate. Orice neconconcordanță între proprietatea identificată și cea din documentele de proprietate invalidează corespondența dintre valoarea estimată și proprietatea atestată de documentele de proprietate dar păstrează validă valoarea estimata pentru proprietatea identificata in raport.

Terenul este împrejmuit, reprezentând teren în jurul unei construcții de tip casă unifamilială. Delimitarea terenului se poale observa în planul anexat.

J Conform instrucțiunilor evaluării primite verbal de la solicitanți, evaluarea s-a realizat în ipoteza în care terenul dispune de acces neîngrădit, regimul juridic al drumului de acces - public, respectiv str. Ecaterina Teodoroiu.

1.10 Restricții de utilizare, difuzare sau publicare

Prezentul raport de evaluare a fost realizat pe baza informațiilor furnizate de către proprietar, corectitudinea și precizia datelor furnizate fiind responsabilitatea acestuia. în conformitate cu uzanțele din România valorile estimate de către evaluator sunt valabile la data prezentată în raport și încă un interval de timp limitat după această dată, în care condițiile specifice nu suferă modificări semnificative care pot afecta opiniile estimate.

Opinia evaluatorului trebuie analizată în contextul economic general când are loc operațiunea de evaluare, stadiul de dezvoltare al pieței imobiliare relevante și scopul prezentului raport. Dacă acestea se modifică semnificativ în viitor evaluatorul nu este responsabil decât în limita informațiilor valabile și cunoscute de acesta la data evaluării.

Acest raport de evaluare este confidențial, destinat numai scopului precizat și numai pentru uzul clientului și destinatarului. Nu acceptăm nicio responsabilitate dacă este transmis unei alte persoane, fie pentru scopul declarat, fie pentru alt scop. în nicio circumstanță.

intrareaîn posesia unei copii a acestui raport nu implică dreptul de publicare a acestuia.

— o —

Raport evaluare teren liber

1.11 Declararea conformității evaluării cu Standardele de evaluare a bunurilor 2016

Evaluatorul prezentului raport este S.C. NEOCONSULT VALUATION S.R.L., membru corporativ ANEVAR, autorizația 0377, prin colectivul de evaluatori autorizați din cadrul societății, care au competența cerută de domeniul specific al evaluării (specializarea EPi), respectiv cel (cei) care semnează prezentul raporl de evaluare.

Prin prezenta, în limita cunoștințelor și informațiilor deținute, certificăm că: afirmațiile prezentate și susținute în acest raport sunt adevărate, corecte, obiective și imparțiale; nu avem niciun interes prezent sau de perspectivă referitor la obiectul prezentului raport de evaluare și niciun iniei es sau influență legată de părțile implicate;

Suma ce ne revine drept plată pentru realizarea prezentului raport nu are nici o legătură cu declararea în raport a unei anumite valori (din evaluare) sau interval de valori care sa favorizeze clientul sau vreo parte implicată și nu este influențată de apariția unui eveniment . lerior; evaluarea de față nu a impus evaluatorului să apeleze la asistență substanțială din partea altor specialiști; analizele, opiniile și concluziile prezentate suni în concordanță cu ipotezele și ipotezele speciale considerate și sunt analizele, opiniile și concluziile noastre personale, fiind nepărtinitoare dm punct de vedere profesional. Analizele și opmiile noastre au fosl bazate și dezvoltate conform cerințelor din standardele ANEVAR în vigoare la data evaluării;

S-au primit informații și documente legate de identificarea obiectului evaluării din partea solicitantului evaluării și/sau a reprezentanților acestuia;

Prezentul raport a fost realizat prin respectarea recomandărilor „Codului de Etică al profesiei de evaluator autorizat", se supune Standardelor ANEVAR în vigoare la data evaluării, și poate fi expertizat (la cerere, cu acordul scris și prealabil al evaluatorului) și verificat, în conformitate cu Standardele ANEVAR în vigoare la data evaluării, în speță SEV 400 „Verificarea evaluărilor";

Evaluatorii care semnează raportul de evaluare au competența necesară impusă de complexitatea temei de evaluare (tip proprietate, arie geografică, scop lucrare);

La data elaborării acestui raport, evaluatorii care semnează mai jos sunt membri autorizați ai ANEVAR, au îndeplinit cerințele programului de pregătire profesională al ANEVAR și au competența necesară realizării prezentei evaluări;

NEOCONSULT VALUATION

Pag 17 din 65Evaluatorii care semnează prezentul raport de evaluare are încheiată asigurarea de răspundere profesională. NEOCONSULi VALUATION are încheiată asigurarea de răspundere profesională la ALLIANZ-ȚIRIAC ASIGURĂRI S.A.;

Raportul de evaluare este realizat cu respectarea procedurilor interne de calitate ale companiei NEOCONSULT VALUATION, aplicarea și respectarea procedurilor interne fiind verificate intern.

1.12 Descrierea raportului

Prin tema comenzii/solicitării și numirea evaluatorului nu s-au specificat cerințe speciale cu privire la forma raportului de evaluare ce trebuie întocmit pentru proprietatea subiect. în acest context, prezentul raport s-a întocmit în conformitate cu specificațiile din SEV 103 - „Raportare", convenit în prealabil cu solicitantul, astfel încât raportul de evaluare să comunice informațiile necesare pentru o înțelegere adecvată a evaluării. Nu există excluderi de la cerințele standardului SEV 103 - "Raportare".

2 PREZENTAREA DATELOR

2.1 Identificarea proprietății imobiliare subiect. Descrierea juridică

Proprietatea imobiliară supusă analizei în cadrul prezentului raport reprezintă un teren intravilan liber cu destinație „teren curte". Activul evaluat la solicitarea clientului reprezintă un o parcelă de teren în suprafață totală de 198 mp, conform extrasului CF nr.312721 eliberat la data de 22.0^.2015 avut la dispoziție [dispunerea acestuia se regăsește în anexe). Conform extrasului CF proprietatea este liberă de sarcini.

CARTE FUNCIARA NR. 312721 Comuns/Oras/Mun/cipiu: Cluj-Napocaan celEXTRAS DE CARTE FUNCIARA pentru INFORMARE

Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară CLUJ

Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Cluj-Napoca


Nr.cerere

59940

Z'Uo

22

Luns

04

| Anul

2QJ5


A. Partea I. DESCRIEREA IMOBILULUI


TEREN intravilan

Adresa: Cluj-Napoca, Strada Ecaterlne Teodoroiu, nr. 7

Nr crt

Nr.cadastral Nr.topografic

Suprafața* (mp)

Observații / Referințe

Al

312721

198


2.2 Date despre zonă, oraș, vecinătăți și amplasare


Municipiul Cluj-Napoca este reședința județului Cluj și se întinde pe o suprafață de 179,5 kmp. considerare localitățile din zona metropolitană), dispunerea acestora fiind următoarea:


Clujul este împărțit în 20 de cartiere distincte (fără a lua înCluj-Napoca


-Cartiere-


Iris


Dâmbul Rotund


.r’*


It


Gruia


Mărâști


Bulgaria \

‘ * Someșeni


între Lacuri


'CentnAGheorgheni


Andrei

Mureșanu


Colonia Sopor


Zorilor

Zorilor Sud


Buni Ziua

Colonia

Bec-ftș


Colonia Borhancl


Colorai

Fâgel

Zona metropolitană a municipiului cuprinde, suplimentar, și 1? comune învecinate acestuia: Aiton, Apahida, Baciu, Bonțida, Bocșa, Căianu, Chinteni, Ciurila. Cojocna, Feleacu, FLorești, Gârbău, Gilău, Jucu, Petreștii de Jos, Sânpaul, Săvădisla , Tureni, Vultureni. Suprafața totală a zonei metropolitane este de 1537,54 km2, iar populația de 418.153 locuitori.

Cluj-NaDoca are una dintre cele mai dinamice economii din România. Industria județului este concentrată în cea mai mare parte în Cluj-Napoca fiind extrem de variată. Sunt prezente industrii precum industria chimică, poducătoare de ciment, construcțiile de mașini, prelucrarea metalelor, industria alimentară, încălțăminte, sticlă, porțelan, faianță, prelucrarea lemnului, extracția minereurilor, produse abrazive, celuloză și hârtie, cosmetice, textile, confecții. Cu peste 100 de companii de software și mai multe universități care oferă personal calificat de calitate, orașul a devenit un important centru IT.

NEOCONSULT VALUATION
Pag 20 din 65

O


o             o

_____Raport evaluare teren liber

în Cluj-Napoca există deschise mai multe centre comerciale: Polus Center, lulius Mall, Sora Shoping Center, Sigma Shoping Center, Centrul comercial Central. Piața de retail este reprezentată prin hypermarket-urile Cora, Carrefour, Auchan, magazine cash and carry - Metro și Selaros, supermarket-uri si alte magazine mai mici - Lidl, Billa, Profi, Kaufland ș.a.

Polrivit unui clasament efectuat de revista Capital în prima parte a anului 2006, Cluj-Napoca este cel mai scump oraș din România, nivelul ridicat al preluriloi fiind încurajat de investitorii străini, dar și de numărul mare de studenți [Clujul găzduiește cea mai mare universitate din România - Universitatea Babes-Bolyail.

Terenul analizat în cadrul acestui raport se află în cartierul Dâmbu Rotund, pe str. Str. Ecaterina Teodoroiu, nr. 7, fiind situat în zona Pieței Gării, în imediata vecinătate a autogării Beta și a gării, zonă matură, dezvoltată, fiind bine localizată, departe de sursele poluante industriale..

Destinația zonei: locuințe cu regim redus de înălțime dispuse pe un parcelar de tip periferic. Caracterul zonei; rezidențială de densitate mică locuințe individuale (unifamiliale) și anexelor acestora: garaje, filigorii, împrejmuiri, platforme carosabile și pietonale, amenajări exterioare, piscine și locuințelor colective [familiale] cu max. 2 unități locative.

Conform Certificatului de Urbanism nr.4428/16.09.2015:

FOLOSINȚA ACTUALĂ: teren - curte.                                                                                    de construire izolat sau cuplat, cu clădiri de locuit de tip tradițional, (mal ales caso lungi cu latura scurtă la stradă,

așezate In lungul unei laturi a parcelei), retrase sau nu din aliniament (caracterul fiind marcat de prezența decorației DESTINAȚIA ZONEI: Locuințe cu regim redus de înălțime dipuse pe un parcelar de tip periferic.                          de tip eclectic a fațadelor principale).

.  . Ț;                                           Subzonc:

CARACTERUL ZONEI :                                                                                                S_Et- Subzona de activități economice cu caracter terțiar situate in zone cu caracter rezidențial - a se vedoa

Zona este caracterizată de funcțiunea rezidențială de densitate mică (predominant locuințe unifemillalo), de Regulamentul aferent UTR Et

parcelarul omogen șl regulat, rezultat al unor operațiuni de urbanizare sau variat, rezultat al dezvoltării spontane (cu         SJs _ Subzona de !nsUwjn și scrv|cH pub||ce șl de interes public constituite in clădiri dedicate, situate In afara

parcolu având deschiderea la stradă dc 8 - 13 rn, adâncimea de 30 - 75 m și suprafața de 250- 1200 mp) și e regimul zonej centrale - a se vedaa Regulamentul aferent UTR Is A

Amplasarea terenului în cartierul denumit Dâmbu Rotund, în zona Pieței Gării, în imediata vecinătate a autogării Beta și a gării, pe Str. Ecaterina fecdoroiu, nr 7, zonă matură, dezvoltată, fiind bine localizată, departe de sursele poluante industriale.

 • •   Strada Ecaterina Teodoroiu se regăsește în imediata apropiere a străzii Corneliu Coposu arteră prinr/.ulă din cartierul '. Mmbu Rotund, care leagă orașul Cluj-Napoca de comuna Baciu. Este o stradă, intens circulată, asfaltată și sistematizată superior.

 • •   Zona este preponderent rezidențială, în zonă fiind amplasate preponderent case cu regimul de înălțime maxim P-i-M.

«   Pentru terenul evaluat există restricții de construire: conform Certificatului de Urbanism avut la dispoziție, utilizările admise sunt: locuințe

individuale [unifamiliale) și anexelor acestora: garaje, filigorii, împrejmuiri, platforme carosabile și pietonale, amenajări exterioare, piscine și

locuințelor colective [familiale) cu max. 2 unități locative."

Utilizările interzise sunt: "Orice utilizări, altele decât cele menționate anterior, reglementare cu caracter definitiv și care nu poale fi modificată prin PUZ. Sunt interzide orice lucrări de terasamente și sistematizre verticală de natură să afecteze amenajările din spațiile publice sau de pe parcelele adiacente".

" Conform Certificatului de Urbanism nr. 4428/16.09.2015:

Art. 1 UTILIZĂRI ADMISE.

Locuințe Individuale (unifamlllală) ți anexele acestora: garaje, flligoril, împrejmuiri, platforme carosabila ți pl eto na le, amenajări exterioare, piscine.

Locuințe semicolective (familiale), cu maximum două unități locative.

Ari. 2. UTILIZĂRI ADMISE CU CONDIȚIONĂRI:

Instalații exterioare (de climatizare, de încălzire, pompe de căldură olc) cu condiția ca In funcționare acestea să producă un nivol do zgomot care să fie Inaudibll la nivelul ferestrelor vecinilor,

Servicii cu acces public (servicii de proximitate), conform Anexei 1 la prezentul regulament', prestate in special de proprietari, cu următoarele condiții:

să so adreseze preponderent locuitorilor zonei

suprafața utilă ocupată de acestea să nu depășească 80 mp

să implice maximum 5 persoane

activitatea (Inclusiv depozitarea) să se desfășoare numai In interiorul clădirii

să nu producă poluare fonică, chimică sau vizuală, să nu afecteze intimitatea locuirii pe parcelele vecine pontru activități ce nu so conformează prevederii anterioare se va obține acordul vecinilor de parcelă Este de asemenea necesar acest acord pentru orice intorvențli asupra spațiilor I clădirilor existente ce adăpostesc activități do natura celor mai sus menționate

pentru activități de alimentație publică se va obține acordul vecinilor pe o rază de 50 m de la limita parcelei, pe toate direcțiile

Servicii profesionale sau manufacturiere, conform Anexei 1 la prezentul regulamenL prestate do proprietari f ocupanțl numai în paralel cu locuirea, cu următoarele condiții:

să se desfășoare in oaraiel cu funcțiunea de locuire

suprafața utilă ocupată de acestea să nu depășească 80 mp

să Implice maximum 5 persoane

activitatea (Inclusiv depozitarea) să se desfășoare numai In Interiorul clădirii

să nu producă poluare fonică, chimică sau vizuală, să nu afoctcze intimitatea locuirii pe parcelele vecine pontru activități ce nu so conformează prevederii anlerioare se va obține acordul vecinilor de parcelă, Este de asemenea necesar acest acord pentru orice intervenții asupra spațiilor i clădirilor existente ce adăpostesc activități de natura celor mai sus menționate

Funcțiuni de turism, cu următoarele condiții:

să nu Includă alimentație publică;

să se obțină acordul vecinilor

Instituții de educație I învățământ - creșe, grădinițe, școli publice șl private, cu următoarele condiții:

să se elaboreze un PUD pentru organizarea ocupării parcelei

să se asigure suprafețele necesare (de teren, utile, desfășurate), funcție de capacitate, conform normativelor privind proiectarea, realizarea șl exploatarea construcțiilor de acest tip

■ po parcaiâ să nu exista alte funcțiuni"

ArL 3, UTILIZĂRI INTERZISE:                                                  l .

Sunt Interzise orice utilizări, altele decât cele ădmlse la punctul 1 șl punctul 2, Această regiomontare are caracter definltv și nu poate fi modificată prin PUZ.                                    • i-'-

Sunt Interzise lucrări de teresament ți sistematizare Verticală de natură să afecteze amenajările din spațiile publice sau de pe parcelele adiacente.

-- O -

Raport evaluare teren liber

" Vecinătăți: Proprietatea evaluată este situată în zona autogării Beta și a gării, în zonă fiind amplasate pi eponderent case cu i cgimul de înadir ie maxim P+M conform PUG: UTR:Lip.

2.3 Informații despre amplasament

Proprietatea imobiliară evaluată reprezintă un teren liber aflat în intravilanul mun. Cluj-Napoca, dispus fizic între comuna Chinteni și co nuna Bactu


Nb. cadastral

Suprafața masurata 0 imobilului (mp-)

Adresa imobilului

• MW

isa

jir. Eccferlno r«odorolu, nr.7, Cluf-Napoco, |ud. Cluj

Nr. Cart»- Ftinclora

Nr. lopo

Unitatea

administrați* teritoriala (UAT)

310771 ?

7572/2

Cluj— NapocaAmplasamentul evaluat este format dintr-o parcelă de teren de 198 mp, a cărei descriere juridică a fost prezentată în capitolul 2.1.

NEOCONSULT VALUATION                                                       Pag 23 din 65

i

i

Prezentăm în continuare caracteristicile importante ale amplasamentului:

S Suprafață: 198 mp, conform documente avute la dispoziție

J Zona nu este o zonă cu risc de alunecări de teren (conform celor regăsite în Certificatul de Urbanism)

s Teren liber intravilan încadrat conform PUG în UTR Lip.

Restricții legale: Locuințe - POT=35%, Instituții de educație/învățământ - POT=25%, Locuințe - CUT=0,9, instituții de educație/învățământ - CUT=0,5 -conform Certificatului de Urbanism nr.4428/16.09.2015 si P.U.G. Cluj-Napoca

S Parcela de 198 mp are o formă neregulată și front de 15,85 ml la drumul public de acces, Terenul este împrejmuit, reprezentând teren în jurul unei construcții de tip casă unifamilială.

S Topografie: Parcela de teren este plană, nu prezintă denivelări.

s Utilități disponibile: energie electrică, apă - canalizare, gaz metan

s Accesul auto și pietonal este facil, se realizează direct din Str. Ecaterina Teodoroiu, la nr. 7. Din strada Piața Gării, în dreptul Autogării Beta se face dreapta pe str. Simion Balint și prima la stânga fiind strada Ecaterina Teodoroiu. Strada Piața Gării este o arteră principală din cartierul Oâmbu Rotund, care leagă zona gării și a autogării atât de zona centrală a orașului Cluj-Napoca cât și de zona Baciu prin strada Cornelie Coposu, Este o stradă intens circulată, este asfaltată și sistematizată superior.

J Regimul juridic al drumului de acces - drum public, amenajat, asfaltat, cu o bandă pe sensul de mers

Locația și caracteristicile amplasamentului evaluat îl fac pretabil pentru teren curte, zona fiind o zonă matură, dezvoltată.

I

2.4 Date privind impozitele și taxele

Conform Certificatului de Urbanism terenul este încadrat în zona de impozitare "D".

2.5 istoric, incluzând vânzările anterioare și ofertele sau cotațiile curente

Nu se cunosc informații cu privire la tranzacții anterioare în care să fie incluse integral sau o parte din parcelele de teren evaluate.

3 ANALIZA PIEȚEI IMOBILIARE

/

3.1 Generalități

Termenul analiză de piață este folosit în general în economie, dar are un înțeles specific în domeniul evaluărilor. Analiza de piață investighează relațiile dintre cerere și oferta competitivă a proprietății imobiliare într-o piață definită.

Evaluatorii iau în considerare analiza de piață pe două nivele:

'T din punct de vedere al pieței largi, fără ca o anumită proprietate să reprezinte obiectul de studiu - analiza macroeconomică;

v' din punct de vedere al pieței în care o anumită proprietate concurează - analiza pieței specifice.

'n cazul evaluării unei anumite proprietăți, analiza de piață arată modul în care interacțiunea dintre cerere și ofertă afectează valoarea proprietății. Prin investigarea vânzărilor, ofertelor, cotațiilor și comportamentului participanților de pe piață, evaluatorul poale stabili relațiile între cerere și ofertă, poate investiga motivația pentru prețurile plătite și pentru prețurile acceptate și poate stabili atitudinile de piață privind tendințele curente și schimbările anticipate.

Analiza de piață oferă și baza pentru determinarea celei mai bune utilizări a unei proprietăți.

In sensul său cel mai larg, analiza de piață oferă informațiile esențiale necesare pentru aplicarea abordărilor de evaluare.

Aspecte generale

După o perioadă în care elementul comun al analizelor de piață a fost contextul dificil generat de influențele crizei economice apărute în a doua parte a anului 2008, în 2013 a fost evidențiată o îmbunătățire a fundamentelor pieței imobiliare. Atitudinea reținută a jucătorilor pieței a fost mult diminuată, principalele cauze care au generat acest comportament fiind volatilitatea redusă a indicatorilor macroeconomici, îmbunătățirea contextului economic local și regional, precum și evaluația pozitivă a piețelor imobiliare mature din Europa. în acest sens, datele statistice arată creșteri ale PIB-ului real generat al României de cca, 5,2% în 2016 și, previzionat, 3,9% în 2017 si sa ajunga la 3,6% in 2018, după scăderile înregistrate în perioada 2012-2013 și stagnare în 2016.

Segmentul comercial al pieței imobiliare naționale a înregistrat cea mai importantă îmbunătățire a indicatorilor de piață, reflectați în creșterea activității de dezvoltare, stabilitatea ratelor de neocupare și fluctuațiile minore ale chiriilor. Această îmbunătățire este dovedită de ponderea proprietăților comerciale în

6             O

totalul investițiilor realizate în perioada 2013-2014. Segmentul rezidențial [exclusiv dependent de cererea internă), a înregistrat unele progrese evidente în ceea ce privește dezvoltarea imobiliară și nivelul cererii pentru unitățile rezidențiale adresate clienț'lor cu venituri medii. Piața imobi'iară românească se află pe locul 5 în Europa când vine vorba de cele mai mari creșteri ale prețurilor pe metrul pătrat pe segmentul rezidențial în primul semetru din 2016, potrivit unui studiu realizat de RE/MAX în 15 state europene. Aceasta a crescut cu 10,7% în 2016, comparativ cu anul precedent, atât în ceea ce privește valoarea, cât și volumul tranzacțiilor realizate, cu previziuni de păstrare a trendului ascendent și pentru 2017.

Perspectivele pieței imobiliare s-au îmbunătățit în ultimii doi ani, atitudinea ezitantă a jucătorilor pieței s-a diminuat, dovadă fiind numărul ridicat al proiectelor de dezvoltare imobiliară, ritmul de absorbție a proiectelor finalizate, activitățile de prospecție a pieței și consolidarea portofoliilor de proprietăți a unor dezvoltatori și investitori străini. Creșterea încrederii dezvoltatorilor este evidentă pe toate segmentele de piață. Aceeași atitudine este așteptată și în cazul investitorilor, inclusiv din partea celor instituționali. Consolidarea fundamentelor pieței, coroborată cu îmbunătățirea contextului economic, oferă motive pentru a considera piața locală ca destinație pentru potențiale investiții. Totuși, rămâne în continuare o serie de incertitudini, mai ales de ordin economic, care pot afecta încrederea investitorilor în piața locală.

in ceea ce privește așteptările pentru următorii ani, evenimentele care au declanșat criza financiară din 2008 se regăsesc și în contextul acestui început de an. în plus s-au adăugat noi elemente care au generat îngrijorarea investitorilor.

Enunțăm în continuare evenimentele din 2016, similare cu 2008:

 • 1.  Bursa americană a scăzut cu 9% de la începutul anului, la fel ca în 2008

 • 2.  Evoluția raportului dintre prețul acțiunilor și câștigul obținut, este în februarie 2016 similar cu cel din Q4 2008 [P/E price/earnings)

 • 3.  Valoarea de piață a companiilor este în ambele situații de 2,5 ori mai mare decât valoarea contabilă, iar scăderea este identică

•4. . Criza din 2008 a fost generată de supraevaluarea activelor de către bănci, criza din 2016 este generată de supraevaluarea economiei Chinei

\din 2008 a fost transmisă în tot sistemul financiar datorită vânzării de portofolii către multe instituții financiare din Europa și Asia. Criza din W 6^ contaminat toate bursele pentru că majoritatea țărilor au văzut în China un motor de dezvoltare pentru economiile lor.

(entrată a Statelor Unite a mărit pentru prima data după 6 ani dobânda de referință

șArea fondurilor de hedging în ambele crize: este foarte posibil ca scăderea pieței din China, începând cu prima zi a anului, să fie rezultatul Y^>Ca pMejxferilor masive generate de contractele de hedging.

Piața rezidențială la nivelul Municipiului Cluj-Napoca:

In prezent municipiul Cluj-Napoca este împărțit în următoarele cartiere; Centru, Zorilor, Mănăștur, Grigorescu, Gheorgheni, Andrei Mureșanu, Mărăști, Iris, Bulgaria, Dâmbul Rotund, Someșeni, Plopilor, Gruia, între Lacuri, Bună Ziua, Europa, Colonia Sopor, Colonia Făget, Colonia Borhanci și Colonia Becaș.

Perioada de expansiune imobiliară a condus la aglomerarea cartierelor consacrate, respectiv Gheorgheni, Marasti, Andrei Mureșanu, Zorilor, Gruia, Grigorescu, Manastur, Plopilor, precum si la cautarea unor zone mai puțin dense, propice pentru dezvoltare. S-au creat astfel zone precum Câmpului (Manastur), Buna Ziua, Europa, Plopilor Noi. Aceeași tendința, insa mai lenta, se manifesta si in zonele Făget, Becas, Borhanci si Sopor.

Cluj-Napoca

> s- —Dâmbul Rotund t

•»-*

...

Gruia t

/ r Grlgoretcu r v       Jgf* '

'■\\r

^«-Minăștur \  *•—«>— ;

.i . V-,

yjf "w*..                 **

'/fi \ r\ \


Ptopilor

V

A


Ini-

l                   Z

--__

Bulgaria • îj ------

.... .

It         Vc

\ Jrrtre Lacuri ' /

\ /

.......

>

Sopor/ v

' r î‘

t .— -Miriști

t -( ■ y

4l                 -i

Centru <'

-*%-**% o, Gheorgheni u

__r "■'          —-

Andrei 'N,'1 Tu

<,r<tJMure^anu^ , lorilor

Becay-’ \

i


-r-1

vt' V


"Somcxeni

____ -


i Buna Ziua /

I r

' I

> <

Figet |

i

trrrrwC


K

\ X

V


Borhanci


v. *


'l

'7

l

\

3


I ,‘fl

I H V W £ d


z“*w'

V


in prezent, Clujul experimentează o creștere semnificativă a prețului proprietăților imobiliare pe segmentul rezidențial. După un studiu al imobiliare.ro, în anul 2016, prețurile au crescut cu cca 13% față de 201 5, cu previziuni de păstrare a trendului ascendent și pe parcursul anului 2017.

Concret, piața imobiliară din Cluj a revenit la ritmuri de creștere comparabile cu cele din perioada anterioară cr zei economice. Motoarele acestei creșteri sunt reprezentate de faptul ca în Cluj vin în fiecare an zeci de mii de studenți, români și străini, iar unii dintre aceștia doresc să investească în cumpărarea unor apartamente, pentru că doresc să se stabilească în oraș la finalul studiilor. De asemenea, creșterea veniturilor pentru informaticieni le-a ofer it acestora perspectiva cumpărării unor proprietăți. în oraș există aproximativ 20.00G de persoane care lucrează în acest domepiu sau care studiază pentru a deveni programatori. Media salariilor angajaților companiilor de IT este mai mare decât media salariilor din economie, de aceea, informaticienii rămân cu banii necesari pentru a face investiții în apartamente sau în case. Au contat și relansarea creditării, precum și creșterea economică înregistrată în ultimii ani. . oți acești factori au pus presiune pe prețuri.

Creșterea prețurilor a dus la relansarea pieței construcțiilor. Numărul autorizațiilor de construire a crescut semnificativ în anul 2015.

Tendințe: specialiștii spun că județul Cluj ocupă un loc fruntaș la acordarea de credite pentru cumpărarea de locuințe. Clujul deține prima poziție și în ce privește clasamentul celor mai mari scumpiri consemnate la 12 luni, urmat de București și Timișoara. Potrivit analizelor realizate în ceea ce privește .■cețurile solicitate pentru apartamentele scoase la vânzare, s-a arătat că acestea au cunoscut o evoluție ascendentă în ultimimii 2 ani.

Piața terenurilor pentru construcții rezidențiale de la nivelul Municipiului Cluj-Napoca și a zonelor limitrofe

Piața acestor terenuri este structurată, în general, în două segmente mari: piața primară (segmentul de piață compus din parcele mici de teren, pentru construire de case/duplexuri) și piața secundară [segmentul de piață compus din parcele mai mari de teren sau pacele mici comasate în parcele mari, pentru dezvoltare cu imobile de locuințe colective cu regim mediu și mare de înălțime).

în prezent, achizițiile masive de terenuri realizate în vederea extinderii de către marii retaileri alimentari și de bricolaj sunt înlocuite treptat cu investiți.Io dezvoltatorilor imobiliari interesați de rezidențial. Piața terenurilor s-a deblocat încă din 2011, iar perioada 2011-2013 a fost marcată de o activitate relativ redusă comparativ cu cea din perioada de "boom", precum și de o atitudine prudentă din partea investitorilor. In prezent se observă o revenire a interesului din partea dezvoltatorilor pe segmentul terenurilor rezidențiale, iar piața este dominată de tranzacții mici și mijlocii, încheiate sub pragul de 1 milion euro, care implică investitori oportuniști. S-a intensificat activitatea de prospectare a pieței, tendința fiind încurajată de perspectivele bune venito din economie

NEOCONSULT VALUATION

Pag 29 din 65Tranzacțiile cu terenuri realizate în ultima perioadă au fost încheiate de investitori care cunosc foarte bine piața locală. Piața a începui să se revigoreze cu cei care au experiență, investitorii noi fiind mai ezitanți și vrând să vadă înainte o tendință. Majoritatea tranzacțiilor au fost încheiate tot de investitorii deja activi pe piață - care au făcut și alte proiecte în trecut, însă tendința este să apară și alți investitori care încep să intre pe piață.

Terenurile cu potențial de construire au revenit în topul tranzacțiilor imobiliare în acest an, principalii participând fiind dezvoltatori mici și mijlocii. Poziționarea rămâne cel mai important criteriu în selectarea terenului potrivit, achiziția fiind determinată ulterior și de alte aspecte, precum accesul la utilități, drumuri, intrări și vecinătăți. De asemenea, în funcție de acestea și de potențialul de dezvoltare, prețurile pot diferi substanțial.

Investitorii își îndreaptă atenția către acele zone care oferă un potențial crescut de construire și coeficienți de urbanism cerți. Raportat la piața imobiliară de la nivelul municipiului Cluj-Napoca, terenurile reprezintă investiția cu cel mai mare potențial de creștere.

în cadrul anexei "Extras din analiza de piață” sunt prezentate informații privind prețurile terenurilor pentru dezvoltare, selecție cu comparabilitate corespunzătoare pentru amplasamentul evaluat.

3.2 Definirea și identificarea pieței specifice

Evaluatorul identifică în mod clar proprietatea imobiliară în cauză și piața imobiliară în care proprietatea se încadrează. Analizarea caracteristicilor și atributelor proprietății imobiliare este necesară pentru a identifica proprietățile competitive care formează piața și a înțelege modul în care factorii externi afectează proprietatea respectivă. Prin analiza de piață, se delimitează proprietatea imobiliară de evaluat de alte tipuri de proprietate. Se va analiza piața proprietăților imobiliare compuse din teren liber intravilan, încadrate conform PUG în UTR Lip, adică rezidențială de densitate mică, zonă cu locuințe cu regim redus de înălțime, situate în loc. Cluj - Napoca, jud. Cluj.

Proprietatea subiect este amplasată în Cartierul Dâmbu Rotund pe Str. Ecaterina Teodoroiu, nr. 7 și dispune de unele avantaje precum:

Proximitate față de zone de interes ale mun. Cluj Napoca, autogara Beta, gară, magazinul Dedeman, zona stăzii Corneliu Coposu, arteră principală din cartierul Dâmbu Rotund, care leagă orașul Cluj-Napoca de comuna Baciu și străzii Horea, arteră principală care leagă zona gării de centrul orașului

Infrastructură dezvoltată, facem referire aici la drumul de acces cu regim juridic drum public, asfaltat, iluminat, dar și la utilități precum apa-canalizare, curent electric, gaz metan pe parcela de teren.

Zona este preponderent rezidențială, în zonă fiind amplasate preponderent case cu regimul de înălțime maxim P+M.

□ Au fost selectate comparabile, terenuri cu destinație similară, situate în zona de amplasare a proprietății evaluate precum și în zone asimilabile -reprezentând tranzacții aferente anilor anteriori;

 • □  Fiind o proprietate atipică, având în vederea încadrarea conf. PUG în UTR Lip, într-o zonă rezidențială, este dificil de găsit proprietăți comparabile similare și relevante, de aceea s-au căutat tranzacții cu terenuri cu încadrarea similară.

 • □  A fost selectat un număr de oferte / tranzacții din care s-au utilizat ca și comparabile cele mai asemănătoare cu proprietatea subiect.

Identificarea pieței imobiliare a proprietății subiect:

'L Tipul de proprietate/caracterisitici: amplasament pentru dezvoltare de tip rezidențial cu regim redus de înălțime, oraș cu economic activă, interes scăzut datorită dimensiunilor reduse și a caracteristicilor parcelei - teren destinație curte amplasat în jurul unei conslnjcți: de l p casă unifamilială, formă asimilabil poligon neregulat;

Aria imobiliară: urbană - zona cartierului Dâmbu Rotund și alte zone asimilabile

Proprietăți comparabile: terenuri libere de suprafață medie și mică, cu destinație curte și / sau pretabile pentru dezvoltări imobiliare cu regim de înălțime și coeficienți urbanistici similari amplasamentului analizat, din aria descrisă mai sus;

Cererea reflectă nevoile, cerințele materiale, puterea de cumpărare și preferințele consumatorilor. Analiza cerci ii este concentrată asupra identificării potențialilor utilizatori ai proprietății respectiv cumpărătorii, chiriașii sau clienții pe care îi atrage. în cazul fiecărui tip specific de proprietate, analiza cererii este orientată asupra produsului sau serviciului final pe care proprietatea imobiliară îl oferă.

Cererea de astfel de proprietăți la nivelul zonei subiect nu a înregistrat creșteri importante în ultimii ani. în perioada imediat următoare nu se întrevede o dinamică semnificativă a pieței, ci mai degrabă se vor menține prețurile actuale, iar pe termen lung se pot înregistra scăderi.

In cazul proprietății analizate, cererea solvabilă este relativ scăzută pe piața specifică - segmentul de potențiali cumpărători interesați de cumpărarea unei astfel ce proprietăți fiind redusă, reprezentată de proprietarii de locuințe din zona de amplasare, segment limitat între participanții pe piață.

Oferta competitivă

Oferta se referă la producția și la disponibilitatea produsului imobiliar.

Identificarea ofertei proprietăților competitive comparabile/asimilabile proprietății subiect:

J Cantitatea și calitatea proprietăților competitive de pe piață (stocul disponibil): oferte puține, gradul de ocupare al terenului în zona proprietății '■ subiect fiind ridicat;

J Prețul și disponibilitatea terenului liber (neocupat): a se vedea Anexa - Extras din analiza de piață, unde sunt prezentate selecții cu comparabilitale corespunzătoare;

J Disponibilitatea de împrumuturi și finanțări: există posibilități diverse de finanțare din partea instituțiilor financiare;

J  Impactul standardelor de construcție, al reglementărilor locale privind zonarea și a altor reglementări privind volumul și costurile construcțiilor:

reglementări favorabile în zona subiect pentru dezvoltarea de amplasamente de tipul celui subiect, conform cu dezvoltarea urbanistică a zonei;

S  Ofertele variază în funcție de localizare, dimensiune, restricțiile de utilizare, acces, existența unor utilități precum curent electric, gaz, apă -

canalizare la limita proprietății sau posibilitățile de racordare la acestea, forma, accesul auto și pietonal și vecinătățile,

In urma analizei pieței imobiliare a terenurilor pentru construcții din zona subiect s-au identificat oferte plaja prețurilor fiind prezentată în Anexa Extras Analiza de Piață. Pragul superior al intervalului este specific proprietăților ce dispun de reglementări urbanistice favorabile, acces auto facil, utilități, formă regulată [ce oferă posibilitatea dezvoltării unor amplasamente la standarde moderne). Conform informațiilor avute de la dispoziție marja de negociere în cazul acestor proprietăți variază între 5% - 15% (maxim 20%), în funcție de dimensiuni, caracteristici și de avantajele de care dispun.

Detalii suplimentare se regăsesc în Anexa - Extras Analiza de Piață, unde sunt prezenate selecții cu comparabilitate corespunzătoare.

Echilibrul pielei

în baza informațiilor prezentate referitoare la tranzacții încheiate, a informațiilor privind ofertele de tranzacționare, în urma analizei și interpretării datelor, în continuare am realizat o sinteză a analizei. Datele cu relevanță mai mare sunt cele din tranzacțiile realizate în ultima perioada. Au fost analizate nivelul și evoluția prețurilor, precum și nivelurile de preț percepute pe piață pentru diferitele dimensiuni ale proprietăților.

în urma analizei au rezultat următoarele intervale de vânzare (informații prezentate în Anexa - Extras Analiza de Piață), pentru proprietăți similare/asimilabile, în zona de amplasare a proprietății subiect și zone asimilabile:

TERENURI

TEREN CURTE / PARCĂRI

Prețuri de tranzacționare (eur/mp)

70-150

Practic, ținând cont de tipul terenului și de ceea ce este permisibil dpdv legal , conform certificatului de urbanism, de amplasarea acesteia, cea mai bună alternativă posibilă pentru suprafața de 198 mp este cea de teren cu destinație curte / dezvoltare parcări supraterane aferente spatiilor rezidențiale. Considerăm că această alternativă îndeplinește toate cele patru criterii urmărite, respectiv este: permisibil legal, fizic posibilă, fezabilă financiar și maxim productivă.

4.2 Evaluarea terenului

In evaluarea terenului se pot utiliza șase tehnici: comparația vânzărilor, alocarea, extracția, parcelarea si dezvoltarea, tehnica reziduală și capitalizarea rentei funciare. Alocarea și extracția combină metoda costului cu metoda comparației directe; tehnica reziduală combină metoda capitalizării cu metoda costului, iar parcelarea combină cele trei metode.

Comparația directă este cea mai utilizată metodă pentru evaluarea terenului și cea mai adecvată atunci când există informații disponibile despre tranzacții și/sau oferte comparabile.

Atunci când nu există suficiente vânzări de terenuri similare pentru a se aplica comparația directă, se pot utiliza metode alternative, precum: extracția de pe piață, alocarea (proporția) și metode de capitalizare a venitului.

Selectarea și argumentarea abordărilor, metodelor și tehnicilor de evaluare adecvate depinde de calitatea, cantitatea și credibilitatea informațiilor disponibile, precum și de raționamentul profesional al evaluatorului.

In cazul de față s-a aplicat abordarea prin piață, respectiv comparația directă, existând informații credibile la nivelul și/sau asimilabile proprietăților evaluate.

Abordarea prin piață - Comparația directă

Tehnica analizează, compară și ajustează tranzacțiile și alte date cu importanță valorică pentru loturi/parcele comparabile.

Este o metoda globală care aplică informațiile culese urmărind raportul cerere - ofertă pe piața imobiliară, reflectate în mass-rnedia sau alte surse de informare și se bazează pe valorile unitare rezultate în urma tranzacțiilor cu terenuri efectuate în zone cu profil similar,

o             n

Premisa metodei este aceea că valoarea de piață a unei proprietăți imobiliare este în relație directă cu prețurile de tranzacționare a unor proprietăți competitive și comparabile. Analiza comparativă se bazează pe asemănările și diferențele între proprietăți, între elementele caro influențează prețurile de tranzacție.

Procesul de comparare ia în considerare asemănările și deosebirile între terenul ..de evaluat" și celelalte terenuri deja tranzaclionate/oferite spre tranzacționare, pe baza unor elemente de comparație.

SEV 230 - Drepturi asupra proprietății imobiliare recomandă luarea în considerare a diferențelor de: drepturi care oferă dovada despre preț și dreptul supus evaluării; data efectivă a dovezii despre preț și data evaluării; situațiile în care a fost determinat prețul și tipul valorii cerut; localizare; utilizarea permisă sau zonarea.

Elementele de comparație se referă în general la: drepturi de proprietate, restricții legale, condiții de finanțare, condiții de vânzare [motivația), condiții de piață (data vânzării), localizarea, caracteristici fizice' utilități disponibile, zonarea și cea mai bună utilizare. Abordarea este credibilă atunci când există tranzacții recente suficiente.

în cazul de față, a fost analizat un număr de terenuri din zona de amplasare a proprietății evaluate și zone asimilabile. Din acestea, pentru introducerea în grila de evaluare au fost selectate de către evaluator terenurile cele mai apropiate ca și caracteristici și informații cunoscute și credibile de proprietatea evaluată.

Particularități metodologice:

Au fost selectate comparabile, terenuri cu destinație similară, situate în zona de amplasare a proprietății evaluate precum și în zone asimilabile -reprezentând tranzacții aferente anilor anteriori;


iind o proprietate atipică, având în vederea încadrarea conf. PUG în UTR Lip, într-o zonă rezidențială, este dificil de găsit proprietăți comparabile ^ÎXpilare și relevante, de aceea s-au căutat tranzacții cu terenuri cu încadrarea similară.

£fâ ist selectat un număr de oferte / tranzacții din care s-au utilizat ca și comparabile cele mai asemănătoare cu proprietatea subiect.

in^pyo valoare justă pentru suprafața totală de 198 mp.

țile comparabile utilizate în analiză sunt prezentate mai jos:

NE0C0NSUL1 VALUATION

Pag 36 din 65Nr

•Criterii și elemente

Teren de evaluați :.

' Terenuri comparabile

crt.

de comparație:

. b .

• —      :       A     '

c

|| J D

0

Tipul comparabilei

tranzacție

tranzacție

tranzacție

tranzacție

1

Drepturi de proprietate transmise:

fara restricții

fara restricții

fara restricții

fara restricții

fa a restricții

2

Restricții legale

0

similare

similare

similare

similare

3

Condiții de finanțare

normale

similare

similare

similare

similare

4

Condiții de vanzare

normale

normale

normale

normale

normale

5

Condițiile pieței:

prezent

Feb-13

Jan-10

Apr-16

0ct-10

6

Localizare [acces]:

Cluj-Napoca, str.Ecaterina Teodoroiu nr.7

str.Călimănești nr. 2

str.Sălajului nr.

11 B

str.Generat Drăgălina

nr. 116

str Gruia nr.43

7

Caracteristici fizice

Suprafața (mp):

198

296

458

219

325

Forma, raport front /

adâncime:

poligon

poligon

poligon

poligon

poligon

Front stradal - aprox :

15.85 ml

1 fs

1 fs

1 fs

1 îs

Topografie:

plan

plan

pantă ușoară

pantă/plan

pantă ușoară

8

Utilitati (en el / apa / canalizare / gaz metan / termoficare / alte)

da / da /da / da / nu / nu-la front

da / da / da / da / nu / nu

da / da / da / da / nu / nu

da / da / da / da / nu / nu

da / da / da / da / nu / nu

9

Zonare:

mixtă

mixtă

mixtă

mixtă

mixtă

10

Cea ma buna utilizare:

parcări / teren curte

parcări / teren curte

parcări / teren curte

teren curte

parcări / teren curte

Preț total (EURO]

25,752

32,714

26,280

24,899

Preț / mp [EURO]

87.00

71.43

120

76.61

Grila de comparații este următoarea :


Ajustare totala pentru tipul comparabilei


Preț de vanzare ajustat


DREPTUL DE PROPRIETATE

Drepturi de proprietate transmise__

Ajustare unitara sau procentuala


0.00


87.00


71.43


120.00


76.61


;                                             ,. ..of..'-- ■.       '                             - •


fara restricții


fara restricții


'■ ■ "

fara restricții


fara restricții


fara restricții


€0.00


€0.00


€0.00


€0.00


€ 76.61

€ 120.00

Preț ajustat (EUR/mp)

€71.43

€87.00

Restricții legale - coeficienți urbanistici

similare

similare

similare

similare

Ajustare unitara sau procentuala

0%

0%

0%

0%

Ajustare totala pentru Restricții legale - coeficienți urbanistici

€0.00

€0.00

€0.00

€0.00

Preț ajustat (EUR/mp)

€87.00

€71.43

€ 120.00

€76.61

CONDIȚII DE FINANȚARE

‘ C                              '    7-

Condiții de finanțare

normale

similare

similare

similare

similare

Ajustare unitara sau procentuala

€0.00

€0.00

€0.00

€0.00

Ajustare totala pentru finanțare

Preț ajustat (EUR/mp)


€ 87.00-


€71.43


€ 120.00


€.76.61


CONDIȚII DE VÂNZARE    ‘                  ‘

Condiții de vânzare

normale

normale

normale

normale

normale

Ajustare unitara sau procentuala

Ajustare totala pentru condiții de vânzare

€0.00

€ 0.00

€0.00

€0.00

Preț ajustat (EUR/mp)

€87.00

€ 71.43

€ 120.00

€ 76.61

CONDIȚII DE PIAȚĂ        •

; ■

Condiții ale pieței

prezent

Feb-13

Jan-10

Apr-16

Oct-lO

Ajustare unitara sau procentuala

5%

10%

0%

10%

Ajustare totala pentru condiții ale pieței

€4.35

€7.14

€0.00

€ 7.66

Preț ajustat (EUR/mp)

€91.35

€78.57 .

€ 120.00

€84.27

LOCALIZARE

■  •      W-/ '‘V     •

•                ■ ■      .    < V

-. v-. ■

■                                  Jt ■,.■■■       ;■     '•

■ v .. ■                        ;

Localizare

Cluj-Napoca, str.Ecaterina Teodoroiu nr.7

str.Călimănești nr. 2

str.Sălajuiui nr. 113

str.General Drăgălina

nr. 116

str. Gruia nr.43

Ajustare unitara sau procentuala

0%

5%

-30%

5%

Ajustare totala pentru localizare

€0.00

€3.93

-€ 36.00  ’

€4.21

Preț ajustat (EUR/mp)

€91.35

€82.50

€84.00

€88.48

CARACTERISTICI.FIZICE        ' .'.V? ‘

. ■

■ ■■:■ :                          V.!

Mărime ( dimensiune) si forma

198

296

458

219

325

Ajustare unitara sau procentuala

0%

5%

0%

0%

Ajustare totala pentru forma și dimensiuni

€0.00

€4.13

€0.00

€0.00

Front stradal - deschidere la fațada

lfs

lfs

lfs

lfs

1 fs

Ajustare unitara sau procentuala

0.0%

0%

0%

0%

Ajustare totala pentru front stradal

€0.00

€0.00

€0.00

€ 0.00

Topografie

plan

plan

pantă ușoară

pantă/plan

pantă ușoară

Ajustare unitara sau procentuala

0%

5%

5%

5%

Ajustare totala pentru topografie ( planeitate)

€0.00

€4.13

€4.20

€4.42

Preț ajustat (EUR/mp)

€91.35

€90.75

€88.20

€92.91

UTILITĂȚI DISPONIBILE

k, .....

'tri.

• ’r -

■ ' ,■       ;■                     v?- ^.7. •■■■.■

• •             ■ '■ '

\     5 :.■■ ■     ‘ ■’ .Vi* ?•'<_’ r)-;‘'s '

Utilitati ( en el / apa / canalizare / gaz metan / termoficare / alte)

da / da /da / da / nu / nula front

da / da / da / da / nu

_

da / da / da / da / nu / nu

da / da / da / da / nu / nu

da / da / da / da / nu / nu

Ajustare unitara sau procentuala

0%

0%

0%

0%

Ajustare totala pentru utilități disponibile

€0.00

€0.00

€0.00

€0.00

Preț ajustat (EUR/mp)

€91.35

€ 90.75

€88.20

€ 92.91

ZONAREA . % C                          . .

Zonarea - destinația legala permisa

mixtă

mixtă

mixtă

mixtă

mixtă

i Ajustare unitara sau procentuala

0.0%

0.0%

0.0%

0.0%

Ajustare totala pentru zonare

€0.00

€0.00

€0.00

€0.00

Preț ajustat (EUR/mp)

€91.35

€90.75

€88.20

€ 92.91

CEA MAI BUNA'-UTILIZARE     ,     .   -  /

. . .     . ws

l:-

• ■

parcări / teren curte

parcări / teren curte

parcări / teren curte

parcări / teren curte

0.0%

0.0%

0.0%

Cea mai bună utilizare__________

Ajustare unitara sau procentuala

teren curte

5%

 • >  Pentru tipul comparabilei - nu au fost necesare ajustări, toate comparabilele sunt tranzacții de terenuri cu destinația de curte aflate în proprietatea Statului Român.

 • >  Pentru drepturi de proprietate transmise - nu au fost necesare ajustări

 • >  Restricții legale: nu au fost necesare ajustări

 • >  Condiții de finanțare: nu au fost necesare ajustări

 • >  Condiții de vânzare: nu au fost necesare ajustări

 • >  Condiții de piață: Comparabilele 1, 2 și 4 au fost ajustate pozitiv cu un procent de cca. 5%, respectiv 10% comparabilele 2 și 4 fiind tranzacții aferente anilor 2013, respectiv 2010, procent rezultat din analiza pieței imobiliare la început de 2017 la nivelul mun, Ctuj-Napoca și a localităților limitrofe, Comparabila 3 nu a necesitat ajustări, fiind tranzacție de dată recentă.

 • >  Pentru localizare:

o Comparabilele 2 și 4 au fost ajustate pozitiv cu 5% fiind situate în zone considerate mai puțin atractive, mai departe de punctele de interes local din vecinătatea proprietății subiect, dar care sunt încadrate conf.PUG în UTR Lip, ca și terenul subiect

o Comparabila 3 a fost ajustată negativ cu 30% fiind situată într-o zonă semicentrală, cu vecinătăți imediate Parcul Central, hotel Napoca, zonă considerată mai atractivă ca cea a proprietății subiect, care sunt încadrate conf.PUG în UTR L2

 • >  Carasteristici fizice- mărime (dimensiune] și formă:

o S-a aplicat o ajustare pozitivă de 5% comparabilei B, datorată suprafeței de teren mai mari, în comparație cu proprietatea subiect;

 • >  Carasteristici fizice- front stradal/formă: nu au fost necesare ajustări, toate comparabilele având front și formă similare.

 • >  Carasteristici fizice- topografie: s-a aplicat o ajustare pozitivă de 5% comparabilele B, C și D fiind terenuri situate în pantă ușoară, față de subiect care e teren plan, nivelat.

> Utilități disponibile: nu au fost necesare ajustări.

 • >  Zonarea: nu au fost necesare ajustări;

 • >  Cea mai buna utilizare : S-a aplicat o ajustare pozitivă de 5% pentru faptul că, datorită zidurilor de sprijin, terenul nu poale fi utilizat ca și spațiu de parcare, doar ca și teren cu destinție curte;

Valoarea asimilată pentru terenul supus evaluării a fost estimată ca fiind asimiliabilă valorii ajustate a terenului comparabilei A deoarece terenului A i-au fest aduse cele mai puține ajustări [ajustarea brută procentuală cea mai mică) având în vedere caracteristicile analizate, in acest context valoarea rezultată pentru teren prin abordarea prin comparații de piață este de 18.100 EURO (82.669 RON ).

VALOAREA TOTALĂ JUSTĂ DETERMINATĂ

PRIN ABORDAREA PRIN PIAȚĂ

18.100 EUR

echivalent 82.669 RON

Abordarea prin venit - Metoda reziduală

Prezenta abordare a fost aplicată în cazul ipotezei 2 de lucru, luând în considerare potențialul de dezvoltare a unei parcele de 198 mp.

In evaluarea terenului se pot utiliza șase tehnici: comparația vânzărilor, alocarea, extracția, parcelarea si dezvoltarea, tehnica reziduală și capitalizarea rentei funciare. Alocarea și extracția combină metoda costului cu metoda comparației directe; tehnica reziduală combină metoda capitalizării cu metoda costului, iar parcelarea combină cele trei metode.

S-a aplicat - "tehnica reziduală a terenului", care aplică informațiile privind venitul și cheltuielile ca elemente în analiză.

Având în vedere localizarea, forma și utilizarea terenului evaluat, considerăm că abordarea cea mai potrivită este cea prin venit - metoda reziduală (ca abordare de verificare și susținere a abordării prin piață).

Există unele variante ale tehnicii reziduale. într-una dintre acestea, proprietatea evaluată este considerată a fi construită și se deduc costurile de construcție și orice fel de profit, suma rămasă fiind valoarea reziduală a terenului. Practic avem o combinație a tehnicii reziduale și a metodei extracției.

Etapele parcurse sunt:

 • 1.  Stabilirea dimensiunilor și caracteristicilor proprietății construite care se va realiza, sau amenajarea construcțiilor existente pe teren.

 • 2.  Estimarea costurilor de amenajare.

 • 3.  Estimarea prețurilor de vânzare pentru tipul de proprietate care se va dezvolta si venitul total din valorificarea proprietății construite, A. Deducerea valorii reziduale a terenului

S-a considerat necesitatea amenajării a cca. 8 de locuri de parcare pe o suprafață de 109 mp, astfel:

S-a calculat suprafața de teren aferentă locurilor de parcare scăzând din suprafața totală de teren de 198 mp pierderile cu accesul în procent de cca. 45%.

•=> S-a calculat numărul de metri pătrați care se pot amenaja pentru un loc de parcare: o 109 mp / 8 [locuri de parcare) = 13 mp / loc de parcare

 • 2. Costurile de amenajare a amplasamentului țin cont de informațiile de piață disponibile privind costul do nou pentru o platformă betonată aferentă spațiilor de parcare pentru autovehicule ușoare.

Aceste costuri sunt prezentate în tabelul următor:

Costuriieicie de

Zvoltare.l

- ■ ■

Steren

198

mp

Ac

109

mp

Ad

109

mp

Cost unitar de edificare

25

EUR/mp

i Total costuri construcție

4,950

EUR

Avize și autorizații

248

EUR

5%

Profit antreprenor %

1,040

EUR

20%

al costuri dezvoltare      -.

6,23.8

'.EUR 1

— --o


 • 3.Pentru vânzarea proprietății s-a luat în considerare nivelul actual al pieței pentru acest tip de proprietăți, pornind de la valorile unitare medii Pi ?lurile medii pentru locurile de parcare supraterane sunt în Cluj-Napoca de 1.500 - 5.000 EUR. Având în vedere locația terenului subiect și cererea medie pentru locuri de parcare în zona analizată, am luat în calcul pe baza abordării prin piață o valoare do 3.0C0 de EUR/loc de parcare. Detalii privind piața imobiliară specifică se regăsesc în Anexe.

Veniturile totale sunt :

Venituri din vânzarea proprietăți

■ - .

construi

o ' U

Număr parcari

8

buc

Preț vânzare unitar

3,000

EUR/loc parcare

*

^o\ ————

afeăvajnzare proprietate construita

:C25,131-

'EUR- .'M<’Valoare teren

1 8.900H

"EUR ■<

86.09.®

■RON ■

VALOAREA TOTALĂ JUSTĂ DETERMINATĂ

18.900 EUR

PRIN METODA REZIDUALĂ

echivalent 86.093 RON

Analiza rezultatelor și concluzia asupra valorii

Rezultatele abordării prin piață, în cazul de față, sunt cele mai relevante datorită faptului că informațiile privind ofertele de proprietăți similare la nivelul zonei și a zonelor asimilabile, sunt suficiente.

o           o — —

Raport evaluare teren liber

4.3 Opinia evaluatorului

in urma aplicării metodologiei, opinia evaluatorului referitoare la valoarea justă a proprietății imobiliare evaluate, ținând seama exclusiv de prevederile prezentului raport, este cea obținută prin abordarea prin piață:

Vjustă = 18.100 euro echivalent 82.449 lei

Considerentele privind valoarea sunt următoarele:

S Valoarea este fara TVA;

s Valoarea este valabilă numai în baza ipotezelor și ipotezelor speciale prezentate în raport;

J Cursul de schimb mediu LEU/EURO considerat este de 4,5552 și este cursul BNR valabil la data evaluării;

S Estimările noastre sunt valori juste, conform definițiilor menționate pe parcurs și nu au luat în calcul condiții atipice de limitare a vandabilității cum ar fi vânzarea forțată.

Această evaluare reflectă cea mai bună judecată a noastră, având în vedere informațiile disponibile și scopul procedurilor aplicate. Noi, echipa Neoconsult Valuation, apreciem oportunitatea de a vă asista în continuare în acest proiect. Dacă aveți întrebări, vă rugam nu ezitați să contactați managerul acestui proiect - Marius ȘUFANĂ, maa la nr. de telefon +40 786 130 650

Cu stimă,


S.C. NEOCONSULT VALUATION S.R.L.Evaluator acreditai //i-țEVAR E1

Evaluator autorizat'ĂNEVAR U0I


MARiUS/^

'•egulmaila Nr.zfo44|

L Valabil 20 i 75 ANEXE

ANEXA NR. 1 - FOTOGRAFII RELEVANTE

ANEXA NR. 2 - DOCUMENTE ALE PROPRIETĂȚII

ANEXA NR. 3 - EXTRAS DIN ANALIZA DE PIAȚĂ

ANEXA NR. A - PREZENTAREA EVALUATORULUI

NEOCONSULT VALUATION

---o     ~

Raport evaluare teren liber

ANEXA NR. 1 - FOTOGRAFII RELEVANTE PROPRIETATE EVALUATĂO “ “ ~

Raport evaluare teren liber


ANEXA NR. 2 - DOCUMENTE ALE PROPRIETĂȚII

CARTE FUNCIARA ‘<!R. 312721 Cornuna/Orai/Munjciplu: Cluj- Ng.

EXTRAS DE CARTE FUNCIARA pentru INFORMARE

Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară CLUJ

Biroul de Cadastru șl Publicitate Imobiliară Cluj-Napoca


NrcerCrc

599-10

2<*

Luna

CH

AniJ

20J5


CAR IC FUNCIARA A'.R. 312 771. tpwvr'jtfCraf/MuolC’piUi

**■ l.unguuile ktsgnientelor suni dctciTninatf* 11 pianul de proiect»* Stere? 70 si sunt rotunjite la 10 cenbTrrtri. <M* OIslAnta dintre puncte este formala din segmente cumulate ce sunt mai mic» decât valoarcn 10 cerjumeui.


A. Partea I. DESCRIEREA IMOBILULUI

TEREN Intravilan

Adresa; Cluj-Napoca, SLrada Ecalcrină Teodorolu, nr. 7       •


Nr Crt

Nr,tadastr^| Mr.topografic

Suprafața" (mp)

Observații / Referințe

Ăl

312771

196


Certific că prezentul extras corespunde cu pozițiile in vigoare din cacte/i funciara originala, păstrată de acest birou.

Prezentul extras de carte funcția este valabil ia autentificarea de cat-c not-rul public ?. acte’or juridice prin caro se sting drepțuhfe reale precum si pentru dezbaterea succesiuni cr, :ar informațiile prezentate sunt susceptibile de orice modificare, in condițiile legii.

S-e achitat tariful de 0 R.ON, pentru serviciul de publicitate, imobiliară cu codul rit. 211,


Data ă<?i»t!onârll,

13/05/2015


4 sis ferit- rp tj is trx tor, IUSTINA lyZAA GALL-iAU


B. Partea IX. PROPRIETAR si ACTE

Înscrieri privitoare la dreptul de proprietate si alte drepturi reale

Observații / Referințe

59940 / 22.04.2015

Att ?dm

idministrallv nr. 127731, din 01.04.2015, emis de MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA-DJRfCTlA IMPOZITE Si TAXE LOCALE, act nfstrsrtiv nr. 15324/03-02-2015 emis dc BCP1 CLUJ-NAPOCA;

Bl

se infilnbeară cartea funciara electronici nr. 3L2721 a UAT CLUJ NAPOCA, prin \ transcrierea imobilului cu număr topografic 7572/2 din CFE 310771 CLUJ NAPOCA, CU situația juridkă neschimbată                                           ■<£;.;

Al        I

32

1 n t a bula re, drept de PROPRIETATE, In rang serial câștigat cu nr. 3109/1979, ttspectiv 59247/2015 in baza; Adresa nr 9S14, din 20.04.1979, emis de G4.G.C.L a Jud. Cluj, Decizie nr 136/1979 , emisă de Comitetul Executrv ar Consiliului Popular el Jud. Cluj, Certificat de moștennot nr 988/1976 , emis de Notariatul de Stal Jud. Cluj; iar in rang serial Înscris In cartea funciara cu 'încheierea nr. 19269/24.11.1997, cerere ji documentare tehnică anexată, Act administrativ nr. IIOTARARE NR 57, din 03 04.1995, emis de CONSILIUL LOCAL AL MUN CLUJ NAPOCA, act administrativ nr. PROTOCOLNR 20889/31-08-1994 emis de RAIFL CLUJ NAfOCA.CONSlUUL LOCAL AL MUN CLUJ NAPOCA; act normativ nr. LEGE NR 213/17-11-1996 emit de PARLAMENT; act normativ nr, LEGE NR 215/23 04-2001 emi$ de PARLAMENT, dobândit prin Lege, cota actuala 1/1

-.... ftl           1

 • 1) STATUL ROMAN, (N ADMINISTRAREA 0PERT1VA A

 • 2) CONSILIUL LOCAL AL HUN1CIPIULIH CLUJ NAPOCA


Dala eliberării,

______1 5 MAS. 201$
C, Partea III. SARCINI

înscrieri privind dazmembramintele dreptului de proprietate, drepturile reale de garanție sl sarcini

Observații / Referințe

NU SUNT

Pdrr.ar-i Wunidplu’u->£,UJ•N-flpoea

Wr 321187              ,2015

CERTIFICAT DE URBANISM

Nr       ‘iV* din

în vcopul; Irtformar» (veți nc«ta)

Ca urmare n Cererii acreMte prin Net» Intern» nr. 1MU8/45I/28 08.2015 de către Serviciul Administrare spsill, terenuri din cadrul Ciracii»! Patrimoniul Municipiului , cu domiciliul In Județul Cluj, localitatea Cluj • Napoca, Strada MoSlornr. 1-3, telelorVlsx           . Înregistrată la rv. 321687 din 01.09.2015.

Pentru Imobhrl — teren —. ilturst. In Județul Cluj . localitatea CluJ-NapOCl , Strada Ecaterin» Tesdoroiu rit. 1. număr CF310771 ( CF vethl nr. 17147 |. număr topografic 7572(2 , sau Identrlical prin plan de situaUe.

In temeiul reglementarilor dccumeniuțlei de urbanram ^actualizare . PUG municipiul CI uj - Napoca", faze FUG aprobată ar Hoizrdrea Ccnsiliulaf Local al munipcrulul Cluj-Napocs nr.493722.t2.2014.

HCL nr. 118(01.04.2015 plivind mcdiSeares parțiali și completarea Reoutenienlulri Local de Urtanlsm ifersnț documentației .Acteelcrare Plan Urtsanlitlc Generai al muiiciplulul Clta-Nei“x:B‘l apxtal pin Hotărârea nr. zWÎOia

fi 17       ...           anrnhaicu_______l               . PUD..            aorotatcu.______<__________.

i          In conformitate cu prevederile Legn nr, S.>'1??1 privind amerizarea executorii lucterllar de tarstozcțH. rcpubicate, cu

modificările ji completările ulterioare.                                                        u-ș

SE CERTIFICĂ:

1. REGIMUL JURIDIC;

. Imobil situat in intravilanul municipiului Cluj-Hepoca, In afara perimetrului de protecție « valoriloi istorice și srhitectural-urbanisllee.                                                                   ::'d.

Imobil In proprietatea Statului Roman - contract do închiriere nr. 65611f23.04.2012 - in favoarea Tartan Finirea , Tartan Blanc» , Tartan Andreea.

SERVITUTI PENTRU OBIECTIVE CE UTiyjAJL PUBLICĂ, AFLATE In20NÂ_ALIIJ1ESTRICTH I

Sn vor aplic» In mod oblIgit'o’riiria'rvHuțilțlgănerate-de obiectivei» de utilitate publici precum șl celelalte restricții, așa cum suni ele e-vldențlate in PUG - planșa 3.2. .Reglemente ri UrSăhlsIlcz — Unități Teritoriale de Referință" șl Fi RLU - Cap. 2 - Terenuri șl Zone cu Regim Special jl Cep. 3 • Condiții Generale Privitoare te Construcții.

SERVUUȚ1 DE UTILITATE PUBUCÂ:

j         Pentru tra-ms stradali pini I» nivel de colectcan; se wr aplica servitutile »f) cum sunlele marcate în PUG (a

sc vede» planșe 3.2."Roglementbri Urbanistice • Unități Teritoriale de Referință").

ppn FUZCF se vor ou, URI luuețlI uwuivls »< aervIluUle ds otllitst* public» «f ironie pentru irnm» «»rad»li da Interes lotcii, infrastructura edilitară, spațiile verzi, locurile do joacă pentru eopil. ptațate, instituții publica d» invățărnlnt, sinitate. locuințe socialo etc, ccnform programului urbanistic stabilit prlrr Avizul d» Oportunitate (Avizul Arhitectului Șefju                                                                 V:'

j w M.

Conform ari (P) Capitolul 2 din Regulamentul general do urbanism amplasamentul se a/tueaza In Interiorul tonei IIJ de aervffute aeronautice . marcata ca atare In planșa 3.2. - „Pcglvrnenliri Urbanistice - Undijl Teritoriale de Referința"; eutorLusrea executării construcțiilor In acest caz se va face cu aplicare» ras tricț'îfor-;i a procedurilor specifice. conform cadrului normativ In vigoare. H maz • 12,00 m.


2. REGIMUL ECONOMIC:

FOLOSINȚA ACTUALĂ: teren- curte.

DESDNAf IA ZONEI: Locuințe cu regim redus de fn a Ițim» dl puse pe un parcelar de tip periferie.

. ■ .

CARACTERUL ZONEIi                                       ’ftțlM “

Zona este caracterizat» de funcțiunea rezidențiali de densitate mică (predominant locuințe undamillate), d» parcelarul omogen țțl rcgulst, iazului al unor operațiuni de urbanizare sau variat, rezultai al dszvoltărti spontane (cu parcela având deschiderea la stradă do 8 -16 m. adâncimea de 30 - 75 m sl suprafața do 250 -1200 mp) ți de regimul de conslruine Izo-'at sau cuplat cu clădiri do locuii Pe tip tradițional, (m*î ales oase lu-'fjl cu latura ț.:uite te «tracii, a?er>fa in lungul unei laturi r paf tetei), retraee ®«u nu dîn ■alinfa.fn'Hit (caracterul fiind marca! rk prvzența decorați*! dc tip ocfoc.dc a fațadelor principalei.

Subzone;

S_El - Subzona de activități economice cu caracter teqlar siluete in zona cu caracter rezidențial - o tevod*] Regulamentul aferent UTR El.

B_Ja —•Subiena de instituții țl eervicH publice ;l d<* Intere» public con« tihni? >n clAdirl dedicate, situate In Bfara zonei centrele - z se vtdoa Regulamentul aferent UTR b_A

CONDIȚIONĂRI PRIMARE:

Pantrv Instituirea de noi nuhtone S ft w" 3J» ti va «libera un KUZ

In cazul elaborării PUZ. so vor          urmi toorîh corvdlțh"

Teritoriul minim caro umeazi ba ne reglementat prin PUZ vi n Unitatea Teritorialii ti® Referință. in cu. uri bir* justific «ie se poate accept? eliberarea PlJX pe un teritoriu m«J restrâns, dacă acest* sc evMcnțteză ca o i.n.'uțe urbanistici Independentă, unitari ?i cocnjnti din punct de vedere spațial șl funcțional. Afecta va include mlnbnum un cvartal.

Prin Avizul de Oportunitate (Avizul Ar hUedutiri $vr» entfs cucnnjtultarea / avizul CTATl* te ver țp^cifine detaliat programul urbanistic, obiectivele tfi servîtuțilo da tlIHUte p >u’;cS, restricții^ stabilite prin PUGr ca țl cel* KiarrtJHcele uHerior sau ca efect ol prevederilor PUZ, alte condiționări specifice teritoriului In cauză.

UTILIZARE FUNCȚIONALA:'

S» vs aplice liste utilizărilor I activităților coresponjlnaro fi.cărol MU90.-C tte funcțiuni, conform Anexei 1 la prezentul Regulament

Ari. 1. UTILIZĂRI ADMISE:

Locuințe Individuale (unifamiltal*) și anexele xccctora: garaje, fillgoril. împrejmuiri, platforma eoretahîlc țl pîclonale, amenajări exterioare, piscin®.

Locuințe semiccdoelîv® (familiale). cu maximum două unități locaOve.

Art 2. tmUZÂRJ ADMISE CU CONDIȚIONĂRI:

Instalații exterioare (de dhnslizșrc, d* încălzire, pompe de căldură ale) cu condiție ca în funcționan» aceste» »4 producă un nivel de zgomot care s* fwi inaudlbil îs nivelul ferestrelor vecinilor.

Sonricli cu aceea public (serricli da proximitate), conform Anexei 1 11 prezentul regulament presteie în speeteide proprietari, cu urmitoșuete condiții;

să ba «dreseze preponderent locuitorilor zonei

•uprsfi'jj utilă ocupată do acestea să nu depășească 50 mp

să hnplice maximum 5 persoane

tcuvlteteâ (InrJuilv ttepodfBre*) sâ se driHșaah» numii In interiorul cildlni

xi nu producă poluare fontei, chimici «au vizual*, ti nu afectez® întimltete.1 locuirii pe parcelate vec’ne pentru activități ce nu ic confarmeazi preved*rfi Anterioare va obține acordul vccinî’or da parcei! Eâte de asemene» necesar aerai acord pentru orice Intervenții asupra spațllor / clădi Mior cxtetrnte ca stfepottetc activități CenBUJf» celor mai menționate

pentru activități de alimentație publici la vn obține acordul vecinilor pa o razi de 50 m de 11 limita partitei, pa toita direcțiile

Servicii profesionale sau manufacturier®, conform Anexei 1 b pr9r®ntu! regulament prestai* dc proprietari / ocupa nț» numai In paralel cu locuire», cu următoarele condiții;

să cs desfășoare în psralni cu funcțiunea da locuire

suprafața util* ocupate de acestea să nu depășească *0 mp

să Implice maxJmum 5 persoane

activitatea (Inclusiv depozitarea) să se desfășoare numai In Interiorul c’âdiriJ

eă nu producă poluară fonlcA chimică e^3u vizuali, «4 nu afecteze Intimitate» locuirii pe parcelele vecine pentru activități ce nu se conformează prevederii anterioare se vi obține acordul vecinilor de parte 15. Este de asemene» necesar ac est acord pinlru orice intervenții asupra spațiilor / clădirilor existențe co adăpostesc aciivite|i de natura celor mai tux menționate

Funcțiuni de turism, cu urniloirelf oondlțll;

sA nu Includă alimentați* publici:

tă se obțină acordul veoinilor

Inslltuțil de educație / tovAUmânl • cr®?*. grădinile, țtoli publico *î private, cu ufmâtoarvle cortdlțfl;

sâ se «laboreze ud PUD pentru organizarea ocuplrlf parcatei

al m asigure cuprifețofa net*sari (de tirefi.ullfa, <5etfM>Ur<te|. funcție do ecprfdttfe. conform Wmxllvgto? privind proltcUrel, realizarea ii »xpl<wter« eanciruțțîilof d* acest tip

pa pareeli ti nu oxtetc <H* furtețlunl

An. 3. UTILIZĂRI INTERZISE:                                                         .          .  ,4*

Sini Intere»e orice uiilaarL ahcio. docil     WfTHH» te punctul 1 țl puntlU 2. Această reglernwilarc ara

caracter cJefinitv ți nu po«t<? fi mod^CJtljl fHn PUZ

Sunt         hjcrăti d*j terasornent ț( tisicrnatare vcrteM n^lurB afe Ctez.fr        irite din spațiile

mu de pe parc-cletia adlacondo.                                              *7>V*    *    ’ -

Zo-na de im por Hare * D ’ c-onlonn M.C JL nr. TI5/20CO, modificată cu H.C.L. nr. 20^'2003.

2. REGIMUL TEHNIC

5*- 158.OQ Mp

U'TR=L‘p conform PUP

'f ;■< &~.Ș.


>.?y


.

REGLEMENTARI PENTRU SPAȚIUL PUBLIC I                             • - Iți.

Amenajarea V iztill zarea .pajluiui public»* V» face cu respectarea reglcmontlrHor cuprinw (n Anou d *1» . rețlenientârilor demal Jos.                                                                 . .>r r, ■     ->• v           ■-. <

Pentru lucrirllo de mcd.mlxaro a r»|.l»l O< .trizl »e vor elabora proiecte de Cpeolairtate, In cadrul cdroraca vor aplip* pnafrlo tran.veeealc unitara, «wclfio reardanțlal» |e»nform Anexei 8) ce vbr determina caracterul cpatfulul public *> Al ZOtvel. Adeetee vor li avicole dc CĂTU.                                  ’;3e-le^~-"-T/      • * t\

Prorael. (r.nivera.le vor cuprinde in mod obligatoriu planta|ll de arbori in .finterrrairt iocud deetețlortart in lung, trceuaro da minimvni 1,$U tn lâțime, tniee pentrubiclclițptl comuna cu csâo psrrtru velitul*,'cu excepjia MticHot colecte» re pe care sc vor amanaja plșf* MMt*t«,                                 ' "-ț.         *   , '

5e reecmazidd limitarea vttazit da dapr»**r« « autovehiculelor la 30 km/h. cu excepția striilirx colectoare, Cablurile electrice șl de comunicații covor Introduc* te avbteran, ca ți toate celelalte radele edilitare. Pentru luerirrte de reabilitare sau amanajar» a ipcțlllot v»rțltîteor* pubilb* de Vgl' elabora proiecte de spaelalttel», lp C.drut cir or a se vor orp.niea, d. reguli, trw. alta In, locufl d« paecS penl/U copil *1 .pdjll de odthni. Acestea vor n rAtat* te CATU.                                                 V vj?r'r.''   ?'Ț

Mobilierul vrtțen vsr ti Irttflttt unul concept coerent pentru Imaginea urbani . ap joilor pubtte* dihlnlreavl «n.amblu,                                                                                    ; •’iS'T.,■, ?’

C-V'l'-- "\

FROCENT MAXIM DE OCUPĂRI A 16JUKULUI (POT) I                      ‘ t >■

t<,cxtlnț)*> tlte UtlIMirl .dmise: POT maxim = 3ibt

luftlilvpl d. nditc.țte I Invsțâmânt* cre.e, grădinițe, țooD publlod ți privatei POT thdxkn M 73%,

Ac^asti reglementaro ao va apno ți M eezul «xtinderif clădirilor exastcn'.n sav al adăugării do noi corpuri do clitfre, calculul F¥cându.&e In mod obligatoriu pa «nQțsg?. parcelă. In lațele* urbarusdc.

COEHCieiT MAXIM de UTILIZARE a TLRgKdLLn (CUT) :

L<ici.*Mț% »lle UbTiiâfl adinlsrz CUT maxarn *0.9                                     ..       ..   . *            '

Instituții cte 9duGA|i*/1nV&(ământ • crețe, pdbt£nițs< școli publica ți private; CUȚ r»9Xl»n *0.5.

" •• .jk-Zr.?-- •-. I

Această regtamontara aa va       țî în-Cazul extinderii.. mansardăril, supractajiril clădirilor «x5<.tenta cau al

adâugAr.l dc noi corpuri dc clădire. caJcUuf teoAn<3u-to în mod obfigyioriu pe InCruagi parcelă. InlnțHes urbanistic, (n , catul mftrteiar dărilor, suprafața nivelului țSNji mansardei va repn?-îcnw m#xiT)un> 60% din ewpriafața nivelului curent va lua In calcul numoî torțiunee cu h liber a 1.40 mj.                                            • 1

CONDIȚII t?E AMPLASARE, ECHIPARE SI CONRCURARE ACLÂDiRjlOR :

Se recotnandâ ca ampli® araa, OflțnUfftn ți Configurarea clâdinkir de locuit <ă sa înscria fzi tipologia specificii zonei.                                                                                   .             .'12;.•

Extinderea, marreardarea sau supraetajarea codirilor »xMterote Băle pfrăîbilA (fdarcu respectarea contfițiilar ei^plfieerft ți configurare repk mentale in cadrul preișntțt «țcțlunl CIAdVîte b^v       6* dMM existente ce hu .

st Inudrwă în prevede^k prezentului regulament nu vor pulpa fi ampirrtcata. ol doar menținut# ki partreeAril

ACTCftlStlOLI PARCELELOR; SUPRAFEȚE, FORME, DIMENSIUNI ■ ri ccnctrurtde parcslcle cat. îndeplinesc «umutsliv urmSto*r»le46r>di(li! >■ t It *tr*dâ

Mutui la strsdi ti fi. mal mir. b.u rg:IA cu S hi fri carul tn c»f* 0» p*rtel*f« frtvoemete «orrrtat d* , rwep«c<lv th.i mure «*u egali cu 10 tn tn cazul in urc ps psrcal.l* învecina!♦*.«*!» depeț.St* 10

■ ■ ■■ '■ ■

Ne mai mat. ducat trpniul l» Hr*dd                            v-Ș

e mal maro sau egala cu 303 mp                                 *     , -i'

teguladi                                                                                   ,                             '<.•                ’     ' •■•>’•''

, In catul p>rccWorln. înțeles urban existente ce nu rntepllr**» CSClțiifni. enurnerate m.r eu., ea vi prin c»re «e va «viterr|ia modalitatea de. conformare la pr-eveaor lu-pmvntulW r«gvt*m»tM privind/•■/■' ' aM, amploare., «ehlp.res ți conflgunirea clădirilor, staționarea autovehiculelor, pcslbllltdțde pare șl utlliia/a a terenurilor


OCONSULT VALUATIONIn cinul p**telrl<x e<hl«r|r te dala intrării In rigoare a PUG; accoilollo orln servitute* J«- lf«cu?o,          din

divizam Urtti p*rț*M lnrț**te In jtfăntlmc, ccnstruiblhlatea acestora < co»vjwion*u de acordul vecinilor, dac4 parcotel* *c»3io»a nu ** t* rlndul lor, în aeeeiol siUnUe.

Si sdrnK operațiuni de diva-ar* sau cornajnn; ? parcatelor, num.sîcu oondlpa ca inV.t parcelele mvltate ai respecta condițiile mai iu> nx:r.|lonair. «paclfteș zon&i,

AH. 5. AMPLASAREA CtMWlOft FA [A OE AUMA/WH

|n srtuațflteln c?rw «v»$iA 9H<ilerț unite'* («Crea?! retragere Fa6 *ic ajrniamcrt. sau ccnrtrucpj In aiinlamam pa cc< puțin patru parcate alăturate %J lnvaclnett pe a^ifiț» front CU parcela în cousi). Clădiri v vor rctrapc cu jc*cJJți osLartJă fad d» aliniament, re^paclrv i« ycy junpteae Ir» e/intenent Ca si ctedEri<c a»Huralc.

In srtuațiile cu alinieri variabile, clădirile so vor retragă cu col puțin 3 m țl cu oel mult 5 «n îa|l de aliniament Pentru parcatei* d*cc<ț, retragerea se va realiza fața de ambele alinlamtnta.

Garajele sa yc< retrase cu minimim 6 m de la iflnăaurvent pentru □ permit* parcarea In fața a urt.il auioturw*,-n.

Art S. A.11PLAĂAREA CLĂCIRILOR ?*JĂ DE l.ir«TELE LATERALE SI POSTERIOARE ALE PARCELELOR Pentru parcelei* cu front la strada d* lungWn* mal mlt-Miu egală eu 10 m:

pe Ixlzj unei convenții de construire po Umila d« propn*tite Inchllat** intre vecini, elitfirile »r vor alipi, de regulă, la acnbclf limite laterala al* parcelei, po o adâncim* do m«lmvm 25 rr, n*ktUtelA de h allnbment Ise va Inehld-frontul). In carii în cere o «emenei ccnvende nu poate fltnchatatA,         *• vor r*tr»Q* <f* te Emili / llmitek

literate de proprietate conform r*-jl<f*nentârif de la poneiul urmilor. IncxzuC r&structurăril I ©xtlndoriH etejidî unor clădiri txîatante m Y* apUoi. acserțl raguli, porțiune** de construcție :e ctepițcțto adâncimea rvgitmenWĂ pviirxj Fi ntimțlnuU c**ta'«, Htei • I se mo di fi ea rrglmiZ de inăfțrme. In căzui maneuardiril unor clădiri cmtent* tntervonV* va rw»Hia to mod obigatortu in gogmatn* acoperitului letual.

Pentru parcelele cu front ta stradă da lungim* mal mart cbcfiț 10 m:

în cazul existenței unul calcan vecin, clădirile se vor aripi <1* acasta. Nou calcan nu va dapăț.| lUnâ»r*tea d* 30 m, turtii d* te HliiMtmtnl. NU vor fi luîla m considerare calcanele constrvcțjilor anexe țb’sau provizorii C« r*a partitei» vecina. $0 admiti conscru»*w unul Ciocan fn loopul iCdtxrriiiî unul raion existent sau pe tara unei convenții do conxlrulrs pa limita do proprietate IncholeH Intr* vednL CIACJlrite a» vor retrage In mod obîîgateriir de la latura opusă colul ca Includă un calcan aiufltent cu o dtetenți mlnltnl {te 3 m. H Catul«zlstențțl «ricinelor pe ambele laturi ale pcrcekl. sr Va Incbidc frontul.

în C-*tv( în Ci re p* limitele ljteole de proprietate nu exiști calcane, clădirile se vor nctraoe dt *a acestea in mod •ibiîflflrixlu CU 0 WtUUW minimă cte 3 m.

Prin ♦xcoptlo. m SîtUOțte fn r.ar* S* pa*te IdeHJflct K rdnâ 0 jrepjlS ideali" (reguli j zorc-i, al lr<«rful) da amptesar* a clădirilor po panccfA. demonclraii prin ^e<nt*r^c Irtjoall^r <jin vf<Enfctete r- r'snu! de u'4ii^ț*e • te implici o retragere mal mică de te limita laterali d& proprlfila*o, ac^tj, iq poate «pilea numai p< ime din teluri, cu condiția cai imobilul învecinat si nu »ibâ încăperile princîpak orientau «.pr» limita Jn rairzi.

In *C«rtt ca X frfilțjrtiba filădirii. pu >eoa*U parte, măsurau U cotntța fecperioată wu la a fit In punctul C«l înm< nu va depJ$l MQm, .

Pentru toate illuarțfls:

clădirile se vor retrape la Emite pcs-terioarA a parental cu o tUBlanp minimă egală cu înălțime» clAdirii, drr eu nu moi puțin dacii 6 m.

garajțl», Induary cate inclus** în cornul principul de clădire, se ver putea alipi kmhrXjr toicralc alt parcCel, <u candqia ca înălțimea calcanului rezultat ță nu dapfiQeaacă 2,BC M.

gan>)ala «■ vorrrlraga cu col puțin E m bp O* llmim* po^teriktete alt pa^ealai.

toate construcțiile de >re parcela In înțeles urban oa vpr xmplasă h Ugl» MffAcant* aliniamenti^ur OU ed4 "Urnei «> 25 m. cu exoepJjB ed*cutelor cu caracter provlzonu o« contrlbulo la organlzarta grtWlr.il țnHgortt / pavll^ann. depozita pentfV unalie d* srWină rtcl, » cârxx «uprafați însumată va fi de maxJmura 16 mp.

Art 7. AMPLASAREA CUCIRTLOR UNELE FAȚĂ PE ALTELE PE ACEEAȘI PARC ELi

Dktarrța minimi ointte» Coua clădiri sfiita r* KWIfl paroli G aJ>U CU h.'rnâ’.ata dh» inăîprnea clădiri» mai InaHv. măximti la oc<nl0 sau atic b. punctul cai mai IraiL da» rxw puțin dacit 3 m.

(n cazul In carr încăperi principate (camere dc si. dormitoare) «unt prtantato cpta apațlul cnnvn c*te e-x»* clădiri, distanța minimă vu fi de-1 m.

Arț. 3- CIRCULARII Șl ACCESE

Autorizarea exacutiră construcțiilor cate» parmteă nunăl dl'J t-xlfi'.ă <ec« dteKt te dimnu/ite publfrr. Prin excepție, pentru situată existente te data Intrării In vlgoaru » PU’ri. se ndm»t> efrndrulrs» pametelof eu *<*"• nd»-e*rsi‘bjte te drumurite publfcr?. Pa e piroM ae put prevedea un slngu* iluci plrtonaJ fl un singur accis circtMbUi AflCăsul tătoWWI Vt tUrli Uțlr>”t ds mft*>rtum 3 rri.          ,j

Otte* t4C?t te (ffumudlte pub&t* sevii rrateza cunftjrm avizului eliberat de admîntetratoful acesf.nra. Ftenirv căite phtonate $i cifoMbllf «io întefiorul părceUter tfrreconUndi uGIteăre» teveliiodte* remMblte.

Ari. 1 STA-flO«M£A AlfTOV^BlCULtlOrt

•?t»il<jn8»va «ufovehlculctaf seva orpjniza In interiorii* paftâ'ftL facetlftll de parcaje: •

Lotuinț* IrKff/idatfte |uMarmitele) siu 5cmF<c*‘cctX'c (fajnttelc). ‘ntluslvln căxulln ca^ ecupanț»!

AMlVilițl libătite,        eiuiterf »âU 6» mteă producție:

țin lo< CU pjrcjro, |4C0lMndUth<Hn4brpor«* Sn VdlumuA clădirii principale 3»u Într--..T. țara)

S*rvicl| cu «cc*p pi/WC iWvIcD de pnoximitalcl:

un tec da parcară

,                                                 .                                          V;Vț-'

Prin excepție, tn sltuap» in care din mnflve demonstrabile, in interiorul parcelei nu pol fi realiiato In cond-țil rezonabile parcaj: sau numiri* de parcap r«catar, pentru lucrări de IMlrvcturarc parțial» /«ehimbâri dc datllnație. domcfsri parfale. extinderi, mansardiri. adsțlor-sr» <le noi corpuri de clldire rtc); *e poate accepta pivxarea pa domeniul public^ pe bază da abonament, rn accsm caturi ie va elabora In PW0,iv

Inatltvțil da educație HririțAmint ■ crețe, grădinițe,țcoii publice fi prizate • parcaje pantru personal: minimum un loc de parc».’» la 6 persoana, d*r fiu trial puțin d» d»u* ,

Art. tO.lHÂUȚIMEA MAXJIAÂ AOMlSl A CU.D<RllOfÂ

Regimul da tnitțimemaxim idei» cete de mei niveluri airprxterarie (partet t. etaj t mansarda I rrivăfrelrasț sau (demnei » parter + marreartfa/rival retrss). Relngerca ultimului nl«l va f| mat mare sau egala cil 1,11? m față de ptaniă fațadei »pr»Mr*rfâ/spaț>iMF<Jbtlc.                 .     ' Vi •’r4: o I

Totalcut, regimul de IrUIȘm» nu poale depăși una dintre vrmitoarxieccsnngurejiH ($|»PM ‘M, (S)‘lJ'*1'‘R, OP’M. D*P-»R |Mnxii*1catfi>e prescurtărilor: 3 - subsol, 0 . CeriVriol. P - parter, M —maniardi. R • rrvol nHn>ă|, însHimca maximă admiși a cllointo’, măsurată la cornița superioara uula aticul Ulllmudui nivel naratris, In pu'-CUX rel msl Inatț, nu va dcpăfl S m

Inllțimea marXnă >dm'ni a clădirilor, mișunată la coama acoperitului sosi la alicul nivelului retras, In punctiZ cal m>« huit nu va dcplțl 1? m.                          ""■ ‘ j,

* ■ ■■ ■ ■

Art. 11. ASFECTUL. EXTERIOR AL CLĂDIRILOR

Autortrar*» exacurtrii eonatrim(iilor este nermlel numai daci «poetul Ipt.exWor nu contravin» funcțiunii acestora, camctevului zonei (HO WS'ttSi. Art. 321 ața cum « fost el descrii Tn proamblri jl peisafulii u/bort.

Aulorlzerex oxecutirl construcțiilor care, prin corrfotrwa, volumetric )f aspect exterior, intri In contmitlețîe eu aspectul general al lenei țl deprecia:* valorile pe narat acc*p(*to ale urbanismul J fl prlUIoeturii. este le.tercisi. (HO 525,'tm, Art. 3ZJ.                                                       i" ,.c v.   •.

Alhltecture clădirilor noi va f> de factura moclamă țl va asprim» c»r»ct»m») proprsmiiiJ nocuir»). Se irnerarc rcalmrva ițe p«țlițe arhitectural? sau imrtarca stilurilor istorice.                  - .

Volumoirfl va fi echilibrată, arvecificl programului i.M locuit': ./iciî ; I:      .

Ac Dporlțurtl»eu se-panlS vor avar Icme simplu, tn două atu patru «pa. cu psnt» epale ți coraunta cx nu v»r •fepăji W, »au cu torta*. Cornițele vor fi d» lip urban ■ “ ;

Raportul plin-paf vt 11 «prppral de cel pradominsnlfn aonA

MaleHalale de finisaj vor fi orie specrtice xonol - țijli ceramic» *?u LtlzMi lisă fUțuiUf pentru acoperise Inciaiate. laneulall pentru lajade, pfacaja din p'alră sau tencuieli pentru ăocluri țl alt» »lf menit arhitecturala, pantru Kmplirâ | jsI țl fc-titr») »< recomanda lemnul.

Culorile vorfi gnșlelsle. deschis», anmpiete de «la naturala, Specifice. Se tolaraic» folosim culorilor talerele, slriilvnle, închise f» leat» elementele consirncltol.                      ■       ■

Im cljrftrlle existenta sa Intorzice eliminarea iSecorațiilor specific» (ancaiframenie, comița, biriuți, colonete, pllațlrl, llmplărll toipntxnulrt olc) tu ocazia renovării MU d reabilitării tertruce. Tn o*U festructuriru.'aslinde'» aceste elemcmc ss vpf îngloba, du rapula.ln cnnceplul generat            «!;?■■ V" ■ ■

Serviciile profhslorralc ale ocuoar, iilor vor pirita fi marcel» prin plăci metalice grava 1»cu drmenstunaa mașinii ița 30x50 cm. Aotda» vor fi amplasata numai ia limita sau In arar» domeniului public.

m muniT» me enuns A uc enn ir > a I p, m.r am li cse a rvenrllnn rin


4. REGIM C1C ACTUALIZARE iT«K)IF>CARE A CXXUMEWI ATHLOft DE UHRAHIȘM SI A REGLEfilENTARTLOR LOCALE AFERENTE I fiți «2Ml.


r fi. vet .nsioeefi» KG nr.dAfirt Pud m.ewblm»rA, L-s« nr.JîO'ZOM mod.'r.kouJ. 0V5 n,-. f .'4-,'l>3T f.' mare regAc, wndMrMi :< hftiriiițt CWtUMMl (OCKf ca™ ripgtomc^icazâ ormen^iarc» terrir.'m'uz cooirzu.ro» m zână.

2. Froroniul ReffvWeiil <><> Ant>r(Jț ol pimiata pfiirenfe se cot vizi/afico pi' a.'l>?-wl K.țșș-jțfiiria'WCItUWi.'LiLll.’ 4 sccnoris „(nTu’-mefiV priMicd”-           " •<■ .Proiect WJG"

PirjstrflilIcGrtiflaal ce y'baniîîT iwatc F ulMta1 »r»        • informare (veci ntr’.?)

••

--"ijjca!{uj ^7>it8nlsrrt nu ține ioc da autorizație de conîirlilrrt<desfliniare ei nu conforj țiropl'.i! da a execut.* ’.icjdn de construcții.5-______

---------_A....^-_-X           - -hV.uucUf. ffampno ,rfc>riH


Asnhol toi» dA «tiriit ’A. oaĂritirrti Crthsnței rr.

F.wrsUul edilitari d-ijrWlivr. a fotf Iwni-rs aoicrjnidu dmrlipi i t-v.'A M1 .1*Arv IZ CONL'iJ* OE. ECHIPAR6 EDILITARĂ șt EVACUAREA DEȘEURILOR         ‘ '

Toate uliliU|xk se vor «lUguta prin racorriaro la rșțelfle edilitare pjblio»4izcrna beneficiind dc frchipan» completA.                                                     • P • jrr'5*1?

Se Interzici conducerea apelor rnekwfce wr* domeniul public biu pjircctela vtolno.

FidtJfclfr di b/A^oincnl ți conloclaxK* vor fi integrate In împetjinwr*,        ’.

S- Interzic* cttippnt/țe aeriaro a cabiuOix de d**ce fel (olecVR-4, ItlHonfce.’CATVctcL

Fit?»** parceti va dEspuni dț o platforma 04 Un spațiu Interior parcelei (eventual irtfegrac In In* jxrj'nuîrrl detunai ceteciirll dațetrllorrnc>ni»i«f«. accesibil d«n Fpajiut public. ;:/ • s . ' '? ■«

’                                                                                                                    »,L i4’'

Art 13. SPAțll LIBERE Șl SPAJH PLAKTATE

Pe ansamblul linei parcefe, spațiile verzi orpanizatn pe «olul nătutoi rw ocupa minim 40S <4n sirprifața tauii țl vor cuprinde mrclueiv vegetale Coasa, rnttfc ți înaltă). Suprafeței» ivâfid o kfilbrtcimlrite 0* crice lip sunt cvpr'inM in categoria spațStor )lb»i.                                     ,. .' v''-'i

IJțln de teren cuprlrrel Intre strada f spațiu puWto li clădirile retrase d» t* ilrnimsnwit ișradlru d» t»i«<Mț. minim. tK din «vprafețe vor II organUple ca spațleverol. .*. ;                         ți.-

Eliminare» arborilor maturi «sto Intorzisa. cu excepția »ltu*pflcrfn oara aesțția.reprezinți un pericol Iminent pentru siguranța persoanelor sau a bunurilor «au ar împiedica re*fix»rea emeinjețiiior.,. ? Art.n.Împrejmuiri                                        ^ •' ' ,>.   < «gj , ,

Spre spațiul public, aliniamentul va fl obigatOtlU închis pe toată iumfiiihțe.ejaprlilirnpuejmu'n», împrejmuirile oriental» ppnr opriți ut public vpravea un soclu opaci cu SnAlIJme* maximi do !0 cn> el 0 harta


teansf atoni*, rnj’irmtn din grilaj metalic »ou inlr-unslatem elmUar cane pcmtt»lrîilbl|IWl»*rri*rTibe<e direcții țf pitrunderos vageUțiel, intițlmoa maximi a Împrejmuirilor va fi de îj tn.jmprsjrriulrll» vw pute» fi duOiits do garduri

Impre^nuirifa fpre parcelele vecina vgț »Ve» rhaximum 2^0 m tnjlțlme ți Vot li da tip tronaperent nu opac, Porțile îrnprejniulrftar »lhJate fri altolamont »n vpr deschid» spre IntaricAil prenselsl. . Tratamentul eitirtcdutal allmp-ejmurilorva tl cemilalcucetal clădirilor artoi* pe parcei*.


S trmltrrritata EV o W.leil* leii’ rz. flE.-.PTT' pnvin.fi miierlcore.i furtul*' vgr.tltr.Srik: 41 comr-leSrila uUeibiM.

:..' i*rț»


X» pwilirng«;|sr voioirWtafea

CertrfrMtdWf SP riitianUm


nitrucl». tspuditali ev


ds Iu caia Ce

După a jeeltă <J*W, o.nouA (kciuiijlre o vslatifr.ăii1 ru esto rrjfM» At.Kilrj-.lit! unr.AfiC sa otillrâ i"          '‘’l’.

•jn bSl ce bfiîâl du Utjn^in


p Jr.i la sayi iî'i


Prlmsr,'


rCCT'.'fa.'.


i- ;.•■•'. ' ■'

Arriiloțr.țc/.

_____„.oi ......


uVrectw expcirfi'v.


Șvf fu


■ L-'. h’*'*: 7*. ’- 1

Data praljnylr• ■>6lf<>< W ______________

fich-al texs 'Je ..... J tei. CWrtPim ChlafilSi Iii.

Traumlj «cik*iT»'lli:lnl te data ds u-_j~..—__- d't*4'-


drr


PIAN DE AM-lASAMEîH DEi R.«rAR£ A IMti3H.Ul.UI

un $3?

...... .

M. tcC<ulro|

Suprafață mtsurula •> krnbîiutuî l™)

Adrțta Imobilului

. ..

w

♦P. (Cctvrtno λo3omlu. nr.7. CuJ-Nopocxj, jud. Cluj

'ir. Cert» Tunclaro

Hf. Jepo                | UnHolta a dmlnls Troliu UH»ț>rie<c (IMT)

31C7Î1

7572/2                1     Cl<j)-Nopoeo

L____

A. Dtir Aftrfm i« brii

.......... ■ ...........1

W» pâ-celo

ST$M

■'•î'-i;1' '

Ihrttal

CUrtl teox^vdi

IM

nrvi HfrtAn frrpnj'rul! ti $<rr «rtolt

_

W«l

w

B. fa>lt rtlttdliort 1. ijnilnrcti:

CM miii Ir.

Dormi»

Suprdcl^^tp to l

UoTUrl

Ulei

“m '■■    1

SuprțHah lț?lola matutota a Jypto/oH din. ed: 196 mp

Imobilului» if8

r*«^l4ri» KAJ ftilV «UJO OAtlu, tvh mH« q.^rJU Ca-iflm «xitcXemii WBtuna1»^^cWU^.n< fw.rmvtfTrHc kMtmlrtl d6HHr4rtfotf<i ctnddMfrWi il •6^i»rsnd<H«        țru ri^ntSQRTX^ Al»n^

/ 'atrt Îw^M1_£ > I UiUUiAMOTH g!

1 ^IC01AEAWiwu

Oiltr «1.0MIHS                        ■   > ‘■.O.’-';

«mfMefot*

tocfVfn «mfWuMniit hffa&iuA/l In          'dote,.'.

fol«țre<« «< filrtbulmt »(ur*orv|ul «odâttin»?

Ovidit OllUjr

J-J

{«Tratară ti p«r<rt«                 f/

Sfampllo StFI

ANEXA NR. 3 - EXTRAS DIN ANALIZA DE PIAȚA

Comparabile:

Comparabila 1:

Comparabila 2:


l OSsl! II i l,<>< Al. Al. Ml M( II'H I I I CI I IA X|‘(H \

i


I’ltoil< r M I/. M SF< RE I Ml.

JK. XVKClR a CĂIIMI l<


I nV 1 H I I (M \l \l \l Xl< II’ ’ I t I 1 I ' . \r»H \


HUI XR \RI

tiiun.1 Viisvbnn . icl'i . :      »|,i| ,i .t i'i.i’U s.liiiit m ftic:l(i.C'H-.l

< ini*Vn»i\.i ut .■ iiin'Ane.i' m 2

• nnul.nl .-.ui ,.l i»»nn',<.|-. f». < I-...X ,ps.,            ;eJinvi i».«rjiu.

. i.*uiiii..-<..l pi'-i.i 1. ... I”1...h,*       ir.,1 . uivut.;1ivi.iiiri l rt diMriMii    r .iik i ,. <■_.

Pili: 1 HiiA.'ii'u. v ,|ț ' .)(•: i.uic >1. ••• p . I iir 1 irniciln 4 pi inilfilhli

R|.ki:iWl 4*4$ ■ f-         'țtl| > îl Dinelk) MîrHiVvti 1'. n... v ■■

•■•'IJcn.i pvw.'.lln. ;«.t| I. .                  J.MT.J lîrcnillm ui .k>l>|-,j|u             . ..   ■!

Tir, l Iu. \.iprvi .îl '. ;ilr-.,iit.Mi ’

CeT-Vi.: i'.T'.i'.i.'i iv il’> . f.           p!•.ik., >ip:.<hirc.l Ni i[><!.•< r-. ,-.i. >.j,. , -v.

•.■■in.U   . I .'<1: c 11 I                   ........ 11 ./jnin: 1'.. I«’i7                 ,,.1   .H|-i lla ,,

■ ■.••tp.A-iUi prii: il"Uiajii ni ■ isr' |. .,u >(               rr • ,      .

• Î. I,1> i.Hll I.IHI «1'1 ,1. .|V I I.. in-

'■.•tr'v.l .îi'pi'.’iiir'* l.'i .»! 5l> '<•< .1' i «i I .1-.. I nr îl$ ?ilol .1 ;i;:iii i>: t< .|.vi ,„|.i.., Ia.'I. . "■;i11E!;r..ir.t .;n l<v,.Jin. y,E-i.,ni. , t,.,...

IIOI ĂRĂSTE:

AUs-L '■>            H;ir"in.. .«.'.11 ■;>1.'.ni. : 1S'!..1|U,IkIiui ninîir.s ;■ ihue uui.iih..

ei .ic niwîia «|. ,.11.4 Mliud ........... i i ''1   '-...i i im »v < A!inU:ivj;i ai uii.miih ■!. .ivi'

■ iiii'i •'t'i Iji'iaIw Mihacl.i l, i.!ii.i . r reiri'.'.»:r,i,nliitp^neniahiiiUrâii

V..1:.-,. «iîlsil a ‘•.li.z.it.'-' riiil.- ..I, 1-i.Tîl i . h'c.11 iviv ui and I , \ f Indii.' ixii. .i.'i.i 1 VllîU.I X IGa" J -H'ilIU '.V.Îr.J I \ I1            "’l !*.' i i î«-|;'liHhl| «I’          *.țp |li,- <1.1*;, j| «j ■. .■ ■■.' (|...

;-îi. Of •■i|l ul III Hlui.l,:.fi ți l t             • I- ,i|!i|t'.r.1y1 .r ; iliH'îi’ fii I uni'» I IS .1 II

A *‘l*lțAo|* * r. ip<->rin<A ,"| ■ -i I- •‘i'irT.-a 1 | i.t 4I»J<1,vil HI i v            .<

i.lli tl.•!.<!.ll I. ••l'UJtl.lll • .!viin.h:i ilv ;î! »HI ’ 'I?

II O I \ 11 \ It I

•'r »’îe|              -siv.n U'ivn Mii».*,    i?'-■•?». k»h. ’ "l

•lf                        i

l’.HMlîUl 1". ll 'I                l < hl|-\»r<h J •• I •./!»»• ’•          . VI .HtjHUlfă.

• s»rMi..'ur.l i •»<€•»»• J ' k. ii *,*. prii !«•>•    *0.161        k Vi altul ih mnitOimt l lut*

S.»rv. t. >h             :it IIH r-»»-’.a?l din iuilllf'l'.i iiwi’J ■. «< .1 %-ikiI .n.vi Itknd : I .wl.:- \1liki.

vinii ' l-iu- l’i'ivj i itm <«.:.i M,ikd\i> I lîciuii \ ••i.if.t '• I iîhlia , • Sn:i Xluivxl;

.:.i».l |\* -.i»-.      '•»*'<• *l«n u‘ui'” •« r               |\nu«KHUiil nninuipi.ihu v

t,|t • |T 'Hik’..i’.i .'im        *•< ph'pvik \;ruîH 1 ’rk«- kivn vi J.-vinii.i de cutv.*.        î**

i' .iii. i‘iil* L»rX! *’i V’.l.riil t) K 11U

kdiuiw jvv .hTik Hi •* D"' ?|wfci I» •’ d ii”«      V’itnd;* mvh»tk«h\mcv |vnl«V

..pk 4 I e»*«i »n ’ • I l'»'”' îvl'i»#? îtk î V•«.uti- • • •*•’> ,,|M .WKJ- viir.i ;i li»si iiimMu

•'II ' . ‘.Itfâ .M 111 **

. .J •• l» >l nu* v. • !• •|\f-.ilil;il.';

'.,,,.1           rm-.i.'’         ••!.• ui. ■'l-'l •     ■” 'I ' m •* .-n-, (avii iu .’!? Tii'l .•

.. II ■ t:iv.'           I.T \ l.;p|lhi.Tjl<l ct> lllisllll. 1-    •• I ;»kl n uUi-'H -.ik*.

11 0 1 \ m i > I I

Xrtl S> |1.1IH‘«I. Tipțl. ,k cullr.ll. 1           ' "'Ui i> n-jilli.-ipl'il Cuj \;.p> ' -ir

«.tiu III III :»|..-mr .1.    >,.ri;i'.> Rțitn Air I -l'l ...    '.>•     |'..rte tiiWși.nt.1 .!m p</i-h '

\n.' V ti-N. I.n. i'r.i ,al<» i)l. XM HI '■ ‘A          ■■ <Im \Șt IfllIAX i»r. X .1

I l-.i..... .. .nU.: |,« ,.u.i., ,..l.>lili....| in Ci, ni '           hi Tpe I» mprallU »k->X nir

ii.in ui< Iul         .' m ^ILiîHhi''r ’ '

Sr|..s l’ieu.i J. . in.'J. n'r.-.'.iEii .i.'.iui hi 1 i.I'iii:-i„.i .1:             Ji >M.ibl(i. T 'iHr>k

■I'.II .11.1 C.H I'aI'ihI. IX \      i:l.l.":>J HA . «11 l\x. jAlln.il pHlrj.tll.JI-l.lp.ll -.1 Albiile!

< «*i   ». i U           hJciuii .E i f* ‘J’M’J’

\rlJ < itini’..'.: iio’i; •” •»».!•» '• ’nlciuj’ pt'V 1    % «h/: :. v ivfxnul».*r iivlin aivikil in 1<t *.,» •l.n.i

tît l.-tîK-zd. ‘*h k b .I tUi V'inui’it ;:•» îl •

>«1.5* .• ’*•»! ■.’,!î!’!i;. ■ •• .*d •|i*:,r îhV.irU.'it M .1IC‘I|<;.‘:u • ’ Ik'i.; .1 ptliitrii'li tj'i l«'lir:. l i'l’»»’1» ii.- .i•h|>!•-.«•V                   .•iu.nik‘5


$‘iiihUL

/ *C -<'A ■

ț..;. ,>7’;'.:.,y.-'j-d.iuy../j

‘ t'sȚ v a              » ipi lhtl.

X2 k          >«m//knnî»v

Ati.'.r.i J.             k>.;v.il«. vu •     i-i''      ... .> V ir. viitc.iîfțițe!

i i'ini.m,c:      .   . .1.     ■'                 l-i                    '. 'Ml ’•

.".i ,.l;. I •   ..           <• My.' .'ii; iprt--.ii pi>.,:--, iu »i .1 ..-.bisK- Gmi-îti iu .. ..ir» -

î.-:-.    .4 < I ■ .- . i. -.          u>i!î:s(; ir. MZ ■ I .                                   i.,*v|‘*iîiiii; Wr                 .

. ,-,l: : ■ M ■ ■'          ‘‘ HI !.

;\| I. ............ -:.I ■!'. j±;k: Îi:tc;rji ? vii. .1. -i".n< .- kr. wke. i'i Wl’.U'i:

.!:• jii.. v.'t li-.'-i tw>: «ilsi- l'lCju! ui f' al i.d •   . a t.ii'll!              sKil'd:

a IH>1:'. .< V." l.iiiu- |j .mS.l ji

Ari. ‘ i ' i ■ .pli p'.,a p cl-,-d-.,iiî.ci Iti-Jltl ■ * 'i.:>tjtllivj<ii î)tiv.:ți,. ' -n<i! >;i uiț,              II •. . -Î..I .111 ,-s ■ i.-'.ipi ;i ll«v:.-ia • . nulii:.: i

http://www.primariacluinapoca.ro/userfiles/files/6(1).pdf

Comparabila 3:

i

Comparabila 4:


( •O.X.SIl.ll.L l.0( Al, AL Ml NK 11*11 l.l I


CI UJ-NAPOCa
PROIECT AXXZXI: SECIIpTAH.

J1L AURQWA RQȘf A


(11X1X11.11'1 I.OCAI Al Ml Nit ll'U I I I

< l.l JAAl'OCAHOTĂRÂRE

privind vânzarea suprafeței de 2111 m.p. de teren eu destinația du eune. suuril în municipiu)

Cliij-Napricn. șir. G-ml Drau alinanr. Uti

Consiliul lintal ai municipiului Clițj-Napoca întrunit inxdințA ordinară.

I xaminănd proiectul de Iwlilrărc privind vânzarea suprafeței de 219 m.p. de teren cu desimuțtii de curte, situat in nmnictpiul tlnJ-Napoca. str. G-ral Dragalina nr. 116 ■ proiect din inițiativa pninantliti și a couMlteriltir locali: Ilorvdih Anrui, Cvnstanlin Toinoș, Duru Mugurel Stoici ji Radu florin Raliu:

Analizând Rcferund nr I '25G4'45L'24.03.2016 al Direcției patrimoniul municipiului ți vvidențit pn.'priclA|ii. prin care se propune vânzarea suprafeței de 2IU m.p. de teren cu destinația de curte, situat în municipiul Clui-Ncipoca. str.O-ral Drugtdinu nr. 116;

Vît'.ind llotinima nr .ttX.201 ». așa cum ti lom completată fi modiltcaU prin ilotAtâicu ni* 571-2.UI v Raportul de evaluare r.r 7ggT9.O2.2OIG, Întocmit de S.C. Ncuconsnli Valuution x.R.!.. fi avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispuzijiutrilur srt 5<v. ’9 a! I și 45 din Legea nr 215'2001 a administrației pijl’livv lovele, republicată, eu iiuxiificiirile și completările ullcr.onre,

HO I ARĂȘI E:

Ari. I. Se aprob» sân'zareu supriilcțci dc 219 m.p., de teren cu destinația dc curte, situat in municipiul (..Tuj-Napue.i. str. G-ttil Dragnlinn nr. 116. înscris in C.F. nr. 271427, iu, cadastral 271427 <(.T vechi nr. 574 Clui-Nupocn cu nr. topografic 10078/2). in (iivtwea S.C. ART INVfSTMlN I & MANAGEMENT S.R.L.. cu sediu) social in Municipiul 'klign Mureș, str. Miriști, nr. 18.judelui Mureș, număr de ordine In rețisltul comerțului 7267910/02,09,2013, C l.l.L 1.3825187.

An. 2. Sc aprobi prețul dc vtui/Ate a terenului, descris la tul, I ui prezentei htxSrârl, rezultat cu umiart! a ncgueieirii. dc 12o curtv'in.p,, Iu care se uduugă T.V.a,

Ari, 3. (I) Prețul va fi achitat integral in letroeil dc 6(i dc zile de la data comunicării proze iței lintăriici. in cazo'irtlrnr aceasta iși încetează valiiblliuitca.

H d l  R V H I-

privind vânzarea icrenulia cu .l,vtin.m,i ,k cure ;.m,n ir inimii tpr.il Cai-'iupoca. Mi i îniin n J t

Consiliul lecui ai minuvipi’.iu. (Tiij-X'a|V'v.i i. ticnii in v. J.'i'J mdiiiuiâ.

Es-aminând proiectul dc ituiarure privind vîuvnrea unui teren ■nuiat iii municipiul Cl.tj-Ivapi'tn. str. (imiu nr. 4) preiei" ilip iuiliiiiîv.i p!iti,.n ului șt .1 >.wi'ili..-ril.*r l**,ali l.â.oi'i Anilu. Sandu 'dihai. Popa l.iviu. Suciu Mareinis l.aiun. AXislusc Cl.iiidta ji ’. hirj Maturei:

Analizând liderului nr 25-l'z'H ,!■« .” ti diii'.l 11) Direcție p>.irinv«nnil nmntcipnihii șt evi.Ien|a («rupiictății, țsrin tare se p<. pune vâii'iirei unu. teica eu <lcM.ina|ij ile curie situat in municipiul Cluj-Napoca, str. Gmio nr 11.

Reținând prevederile IIG w 1274 iimn.l pruban-a Normelor mclislnlngiei* pentru aplicarea Legii nr. H4/I('°!i. republicat! si ale lliiuinlrti nr mo.2007. astfel cum a fost irwdifimtă p iwnplclnlft priit Hnlânitc.i nr V.9 2ISW «• Itnt.irnri-a u| s'<l.-2’Xl9.

Vlizânil avizul comisiei de specialitate.

Potrivii diâpoziihinilor .ui M» ol. 3 lit. ,.e . “» al. . și t* din l egea nr. 215'3*111 .1 ■iclininislraliei publice locale, republicii.' 111 mudil'ni'il;- y t .*iitplilâtilv uțierinan:.

IIOTĂRAȘ I E:

Arl.l Se însușește R.iahIuI ,1c eviilu.iii .1 terenul ii-ai.-ir vilu.ii îi. municipiul ('Ini-Nap ca, sir. Gruia nr. 13. întocmit de evaluator Ji. inc Virtiliu Vcxun. cute se curtutihiie in anexă :i tXv parte inliftantâ clin prezenta h**i.:iritrc

Arl-Î Se aprobă \ ,hiz.itv,i i-stiv d-tui < -ei.'. h SX*<uliu .1 icre» iikarourte alereru ’.x.ui''iei. iJvntilicai in t'.f. nr 2JIX195. nr. 'npn. sS'.i"'d in suria Jld de ,;25 ni.", situa! n intirikipiul l Im 'sop'c n. str. (inii» nr. 43

ArlJ Prețul dc vânzare .11.Tenului curte situai in municipii.. I. Iiij-b-apiicu. 4t < iiif.a nr. <’ ested" 30.875 curo care include I' A |9f cur.* mp., uxlu.vr IV-\. potrivo ținx. evului-iiihnl <il p.dinț.i Cintiixiei de vânzări krciinu din '7 lti 2i)Hn

Art.4 Cumpăra muica va iiKheia c*'iuracu,l dc vonzurv-ciirtpănirc și va ochita intqjml ,-r,-iiil de vânzare .1 tercnulm-eurii. in K-mwn <le 10 de <il. dr taj,na . oniunictaii liiZ.'iiiirii. Piciul vj !Î nchit.it in lei, Iu cursul leu.'eiln* xtaeilii de Banca Viii, n.iln a României la djto plătii.

Art.5 l.ll indcplininii prcvvdcnlor liotâr.iiu re ii’trediii'e.izâ IhrcUia pntnniuniii! ’ii.’inciphilui y ciidcnța phipriciății ți Di.-.v|iu efutumin l

Xt JIX din«noiembrie 2<>Ui

• ll.’Gniicu o lust ndv'piolft eu 26 vutuiitNEOCONSULT VALUATIONAlte oferte:


http://www.blitz-imobiliare.ro/vanzare-teren-450-mp-front-14-ml-zona-linistita-

necesita-puz-x3sh130uiVanzare teren, 450 mp, front 14 ml, zona inistfta, necesita PUZ


PERSOANA DE CONTACT

Sebastfan Oltean


O ultim* dcuaUzare: OI-03-2017


Paro'tfu -acmtukîi; Teren situat /PfZ-o zwa liniștita & txeT cu acces facil.


Te Jbibnlim tind xide prețul

| '• W i Trl’hr- t <Jn -nt.t* Ir t

••>•■ ......... -

Caracteristici

Suprafețe teren:

450 mp

Vrf:

nu tur.t

Front «radii:

14 m

Vadnatatn

caw^le. tainuri

Nr. frevdwi strîdste:

1

Destinație:

nrai4»’itî»<

Cfa£c>r« («reni

intravilan

Tip bj-tn:

CCnstructj:

Utilitati

Acte, avize

Alte detalii zona

Vtiltts# »n zo^a

Extras de Carte Funciara

ft-mervapra străzi t.pittroAe)


Alte detalii


’vanzar» tarte situat intr-o zona liniștita de «se.

Terenul ar* o suprafețe de 450 mp, iar fazitiJ stradal este de 14 ml. VUÎHabla precum apa. curenti/ electric, gazul si canalizarea se afla in zona. Dispune de Extras de Cart» Funciara P necesita PUL

Accesul 58 face pe un drvm pubk p*»tru4.


Doresc sa nu contacta*. m itpnxj eu ofe^ X3SH132UI. Varca** teren *50 mp. front 14 ml. ronț Bnâtita. necesita FUZ. iturw in cona Gluj-Napoca, Dâmbul Rotundhttp://www.weltimobiliare.ro/vanzare-teren-cluj-napoca-daiTibul-

rotund-id-30849.html
htsunnrx UHttnatx


’ ’hM.' <»•«..tebd »5

■           79l.’4?.UfS.3i.MO

https://www.olx.ro/oferta/teren-de-vanzare-dambul-rotund-

!D73NmY.html#8a379f7589

://www.blitz-imobiliare.ro/vanzare-teren-700 mp-zona-linistita-de-e-si-vile-x3 s hi 302r


92 000 €

PERSOANA CONTACT; • instlan Oltean XxiW hrt>k<y
Teren de vanzare, Dâmbul Rotund

Cluj-Napoca, județ Cluj AdaugalLa 11:01. 15 martie 2017. Număr anunț 104339090

QEES3 («3


i 'a.

(o CiuJ-Hanoca, județ Cluj ' Vezi t>“ naria

«

oHomoveaza anunntl


Adualize.va anunțul


t»i«dan Peltu

O <S -rfînn-i

11. :.<ta Tr* iet* zui î


Caracteristici

SuDcdnla rnxil. «îrxWi

Nr, frcntiri

Gonstnxije o* t«rtn: drum

Ckirore ^'vi


?tX> n*p                         Viei»’-

m                        V«rirvil>t>:

J                          Decreta?:


nj 'vnl c»*». ni» rartfcntiri


Tip


UtflîtaO


■ i>ul i'~                   Agenție


Siițy iMlii U-.1


701 m1


Ai'ui'luiUe utllvawniliii


Acte, ivce

ExfrM d» Cart» Fvrrfcjf.'»,

Studiu G»:


4He detalii zona
Date de contact agente

AJle ddafiî

VtMfee»          intru 1W«H       k Urt* V vk-

»rw o ftufWTkU1 ‘h ?W ”xi- •«« fttnh? *»i* J* U.S7. ml. i-t kn vn •>»<». puNk. irftlUt eu o »u*»,4 d* fm.

r*r«!f*j| eupj;’- O» L'Arj» d» C.*«                  d*         wt= i*           POVul **•.! d-f ?5W»

li CUT-j’ CA

1 <'*r» i             ttrtr cc         un* uii ?*» * e»*n« -• d t>x

Tool» ubki»Wp jur,!, in j»yc„


Pag 60 din 65


https://www.imobiliare.ro/vanzare-terenuri-constructii/clui-napoca/dambul-

rotund/teren-constructii-de-vanzare-X3SH130QK?lista-3278807


Teren 1000 mp, z.ona liniștita de case si vile

O».»; 'Mpocs. zona Dâmbul Rotund • Vezi Iartă


80.000 EUR

80 EUR r rnp

CwyMston 2 dm prețui devansareAnunț puoiir.ar.de:

>E6ASTtAN OLTEAN ,-r •îr8«*.’*tr gtrrz IMOBILIARE0264.333.777


Centru o Identfficire ușa»r S cwnun<j id-ul invarului X15HBOOK. d« Smobrwfc ro

■ Muntele tău

• Telefon


i Eman

1 Aj dori să primesc mal mufte informații despre proprietatea cu ID-ul

| X3SH130QK găsită pe lmobiliare.ro
nyih           for v >            t (.otrtVml

ci Jl otH ei *>i' tfr j'.’rrd «o           > 4v^dt|ilie

dc vMh’ț > «Hiu l«nc».wft.frsDetalii

r*a»»rw sțentului Terenul este pretabil pentru o casa sau pentru un duplex. Este stuet incr-o zona knrHit* si a*x c panorama deosebita asupra orașului.


Caracteristici


n.

100Qrrp

••irst.rucw

t*.b;

22 m

fUî/'U/e ie

intravilan

’••. -15 3 >• ’

1 fi m

Corwucția w.*e*«

Nu


http:,7www.publi24.ro/anunturi/imobiliare/de-vanzare/apartamente/apartamente-

3-camere/anunt/direct-de-la-dezvoltator-apartamente-3-camere-in-ansamblu-

de-lux-qheorQheni-iulius-mall-vivido/7b00617e70686354.html

https://www.oix.ro/oferta/vand--iuc-de-parca e-zorilor-clui-

ID1TRIt.html#0cf613f952


2 700 €
VÂND loc de parcare Zorilor Cluj


Clu)-Napoca: Judel Cluj Adaucsl la 22:12.22 rearbe 201 / Număr animi 20090S65

GB22SE2i230J
ncuD

I

i


<!■.:                    Proprietar            A,'« .    • i; •           Garaje

'tr'ini.-:                   Para preferințe

s                   Câștigi un pachet de cârd cu tipurile prietenilor

Vana 2 parcați m cartierul Zorilor Cluj str.MIrcea Zaciu preț 2700 euro amoeie neg tei


<

o


neio

- tfe. 20 V

•M'-unMfl’o ’jM’ • vohi u’


Descriere

'JhcT'lbW.         »pvp«>t • fecUltki fSțGA •       «VtW h.4» Mal v t <acvâ*y
a* iir»«        VbIm       r*


19 OcMni


Preiun inc>op<and de la 1 30?

eut&''rnp+ 500 euto/fhp                        m funcție cf* mocsHaies de plata ateas-a da fiecare client.

Preț porcBsrs ?ubt S2 7.CC0 țuro

Pîgț parcare subt S‘ S.COOeixo

Preț parcase exterioara 5.000 auro preturile nu incâud TVA..


http://www.blitz-imobiliare.ro/penthouse-cu-3-camere-93-mp-terasa-30-mp-

zona-strazii-corneliu-coposu-x3sh10i00


http://www.blitz-irnobiliare.io/?- .~amere-74-7-mp -iecomandat-eu!

intermediar-imobil-nou-zona-piata-l4-iuiie-x3shl0i9i


PentlxHjs» cu 3 cainere, itv. iwasa 30 mp, straz/l Ccrneii: GOfvau

r&J ’• s-x-!.


eeSmmmi

O                lO-O)-2Jt?

GțVWQ              C"* fi'


CTr. <           ‘.r/e        - e*.*, ir

dfcV t-i-j’ .«4 <jy t\<rt-Jjtaî tcrtTvtx

■ ti*. <•***’»•.

Io. HraftMta

Nr. b«>:

r<*. aivmuv

e.M:

CțrJjrt.-


*i.re

JliAinf

J

1

) ■

m

>■ ’,r»d«. >?j ~J *v4jtk

4«jr


ta:

ier»țț*V»*i

TaincW

StF^durn re^n^w*.»: V- fc^^yv.tx;

nMOMwt


tvjfturt

rr»x***» ■.'« b              »•

'vuJVAM

bl.< 4t *f

K*»

iftw


L^t>b


DuQri


*p.y, CvWbn G*x. CA’X*. S&mh »KJ»hjt*        t't j.I».<»»»e.

f-x1**/*-»'!. Vrr >.

IKaWu.     esltu;


?* • .             rțrtț?(

. i .»•••■ Iw-xc^i fZVC). Ui« •»*>** e         LrA'e 1*»-*.v

3 >?•••«*).        itWiSrt..

tzt-viiR Uv «’îtrcr


r><*-»‘vAnl-tr’V’y u*!


Mr tTFif

A-wvuț n* <»*?• ifaUț jVx'«*u«< tUASji         ii*         >. ce~wi


Me 1

ff-C              | <tfa •w<v«i r^vj »••/»/• v»u*f * W

A*Hh&M-*U rt‘.r. ri*»w> =*. 2 <a FUr-w'A ■M taitktaj «leu                   tk 4)

*•0.

f t «'rrfckc e*n»-clif u difMM »&M

ftwiM 11 Kt»? >p*ti     < *v            {■••«»».•

ÎZ-crM/i .* rjfWH A-». ha* > e       •* nț.

i.lAc^zar^ 5» i'.țr.'hjfa i*w>                •&. -r<_xi -fu Lxi<Âvm Af. Fit v ju 7>u!o l;<

WM-»,

ÎC       ORl W-Z <V                 1 u l-..       ».

CțX>;*W vt                Mp» Kx îA? :r;.»‘g u*it!» -jM )V?<fM»y. J2 camere, 74/7 mp. dțfcwai-dîi. ewi witcsnvxirâr, înotul ikxi, „via FV.Q 14 Iulie

C- ; lin;*;,...ifMKMN '■*# '• * 4

3»>-.-n'vUV Ant.-lj.fit'r.f c> ^

fvmi« f-t^v -. r .-a'e ■Avnw S £vv.>-^>t.vw twt*7 w.vM <7«. «ffltnaț .& rty >hteTr*?JJK- ^-■■^' .^’ <• «•cu/ i.Vjțr.i, <.•*            /«.<■' s'-i

it»yAlrrS- <.v A'i'iV'VT i" <W) J riv. -A ?■; M i/ cV’ J fi este htiui «> zrxr.f'wi^u.'.


OrKljțrW»;

S*4^ZaLx      '•/. '>

?<?0

ra'rtrutsi

țh*rP: "ț.

Kir. -xjftwtc

2

tvknsoe:

>

>*i

1

t*. feb

1

1».

4

cch? !

4‘ax»’i**

I:ț^

f**Ț 2

C’Cr^t?


tokio


1 rM., ti           îr<z«Iț. “T.1

Ca.*u&rtf-x 7JI-7. ifețiHTt

ȚCr.rcA’jip-ci**^


A*r,      7OM
î»         <An4-      p«*4d!

j • :. » » ^ •• .»•zltai.ii/< <%< »*

Vtr.î

tai

v*<r^taț.'

nv|Xx>* M h>rty/r. r»er>Tt.«n.         •>

^piocurt): ■■:   •

»<#r» -< ■**¥.

SA.uJkj

Wu»>U

*<1 Hsrfafe

4» 10.T-V-/».-*•

CM

Aii OMejOCtift

M4?

rvr*'^'

D^.c tk tontxt »?mt5c:


Rmu)e

"j     iWTVțjan


DoUrt


C c^/crr-.yt- .< rrt*x 7.»?. Aporv*.PT}, M^tndyfxt. >■!>-. knc<><îf4^î»*.


ilV !n*49*lldri» «Cf< yteexti* «p^Va^H ta ? Mrtwt-T, uț-^l h «ru rț**.*» J4 J â«», J1-4

h **.iJvU **fr <ri«rne#l c; 4 V           c

f.hl»            4» ?4»‘ rt«. I /irrf. .vîrtv—*«.•* A*/w»*flShX >wrl*u       ca-v*’» A» F • Hf

<>i W.wifrw.        1aA4**X 1<4 U-< « bab*v.          <V wMmU       P’Ct't’f» »k>

m.j             rit* 0JT, y»                 >• .«'Ira**-.

ta sLkkr tfc            ut -^.>-«Y/ihi<y^,i,u4.v.;,l.jUU.i: .i*

vn s.-'.tn ju»<i <J» tCC<i <s/»r? • T/A >> f-»        h«. 14 <*»•«,vr       w-/< de t- »•' ♦

Î’{A 4» $*«U                                              "’"■     “■                r-Cv«e de rrtrx.’ »9<54»r:

•■ n) n.

• ■iî*           ■/. î.i. ttij*•¥•>.«“ —

Raport evaluare teren liber


ANEXA NR. 4 - PREZENTAREA EVALUATORULUISuntemo companie de profesioniști în evaluare


. -v-ț>::r:»Sv al Aj»o<lalfol Mațforxafo » Evalua lori for Awtorixarțl cWr» Rominb

 • •              .i* »-.>rîir~ i r t T. fi >'1         >f-<•. t                    ț» sta» i.l         A* IL* AU                                  • ' .>

5t arrdarțfofo krrterr*«rtforuala da Svahuara (FVS1

ti; f?Wn» -5t>

 • •               I. H 'r. i [ Iți r !• • :-t‘lli J IfTli a'|| Hi ! •

 • •    '■.■■. ."ii■«.?a '"..-rri f.Ltc- -f-f-ri. i’

 • •                  ...ii         ,.r-j . i;-ri ■. i
2 mernbn

Royal Institution of Chartered Sur veyorsTj NtocoxsțjLrServicii oferite


N» OCOHSUM


•‘l.r.n*• *.>r *'• *r |.'?’» M

LV-. FM*K *- • i— L’*’. !'* «M.C.’     «I ’l ..Ct- hi '.I                        „ t - y ,                     • - ;• • 4, —            f i**»         t-

•j .Ci/- ly.i’.r : .»•-. SXn.4* v- t'V'.y •..<!» j. •..V’itu* »r -..«n sV<r -   •

!>» Aul'Jr » •«»•’’*.* .»■*- rH.Kh! — '

T A.1X ..Y0 vfo w’r|w|rr<i«-<â rscl.• '.'■» «».v»!       •.?• •» •/'4rr

,           ai»* n-»-*- k-r'-ra»»»tril»’- tr r’v.f‘Krtr*>

r vai.«rtrn d** u* -T’»**

T«t"Z« d** it«’*r * f*r *r«' a ac 11 «tfff ^.Hh.t v >•

|7.Sn.ț/i     ,!*,>-*<• •

T’.N <      S.’.A h s>»

.v» pitițA ; (inalM .1 r»*> •*

V“‘’ er*          «•• v»s*i***«M .*»< »• <«^Ihj «1* rn

*\lț»t**     —S'1 •»'•« rr-|p»- firV.*»
Suport logistic

,irn»i ffir.’n ?X.oț*Mi p<Mnr**v/r- o*'    «> p*»n

.1* iiiirț.          r<=» t.MHvrțr*»

.-rrnizî>r nc p np.d.l .«am a ți      .1       « r 5?

l.»»--'r+iri:tn. ”c;țfiToate locațiile dispun de :

-up^'l 'T

i ■ îtr'rtr.

. rr,;r rnnr.t p <>'••• r>*<jru i'. r

jacnram

.'~iht.rr s»

','ț'<'‘nrio ■jcd.TCirrwțf’SP

•;■■: <rv. vr'w,


aparate ".uport ’n.

k acwtat<m de wam

5> rtr.?.7« a rnf.wMu» aparate irKTj (•■r«Mițo ■> ''■’Ai-Jn■:>••■. '.it.vv.V*! <Xt legat •-wcun’e^c etc

n-țioar*> <1<=> ’.rnn-.rcitRaport evaluare teren liber

HE OCOMSUU


Contact

Baia Mar*

<A>r' *>flrr;u

tf it.'H'j ; '.ii i j-.t

;V: V.,< «•. ».<

■i ll.’Kd i b<t 1

Buiiu

ÎC e?!H'. IO.'. 4J!?

Bucure țtl

I.rrz

tf '.î,'.’ I .'jii km ; k';r‘..-<n'. l,r.;A

in ii.'iy.i1?

Cl^'NAfMK» "    ?,

> • i             f-.SîJ

Constanți» <, !-,t r.j      ,

în, li.,' ui UJS1«

Cralovn

• ijr.ț

C»Ai»ț l

V5*f • **.?•; ' j

»«.•        h’!. i .<■♦:» : ’j

Iuți

!>• '■

PlUjl'

tr:        i            :

Pk»ta>tl

î.          Ph-Tr.         (

h~      5.1/ M \

.țlo'u

r>                      . h >'!

Tlmljo».»

F^'.i V

tel         'C t-5?

Pag 65 din 65

1

itws :as<.a            Câștigă un pachet de cărți cu figurile prietenilor

Va oferim spre vanzare. un teren In cartierul Dâmbul Rotund, in tona Valea Seaca. Suprafața este de. 701 mp. iront de 24. Dispune de toate utllitallie.

IO 1315N

Anunțuri publicate oe. Wett Imobiliare