Hotărârea nr. 682/2017

Hotărârea 682/2017 - Însușirea documentației tehnice de actualizare date și dezlipire a imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Horea nr. 94, ap. 1.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind însușirea documentației tehnice de actualizare date și dezlipire a imobilului situat în municipiul CIuj-Napoca, str. Horea nr. 94, ap. 1

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind însușirea documentației tehnice de actualizare date și dezlipire a imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Horea nr. 94, ap. 1 - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 252226/45/26.05.2017 al Direcției patrimoniul municipiului și evidența proprietății prin care se propune însușirea documentației tehnice de actualizare date și dezlipire a imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Horea nr. 94, ap. 1;

Reținând prevederile Ordinului nr. 700/2014, ale Legii cadastrului și publicității imobiliare nr. 7/1996 și ale Legii nr. 213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia și ale Hotărârii Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca nr. 748/2005;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36 al. 1 lit. „c”, al. 5 lit „b”, 39 al. 1 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă actualizarea datelor de carte funciară ale imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Horea nr. 94, ap. 1, cu nr. topo. 9447/2/1/1 compus din: trei ateliere reparat încălțăminte, un sas, un duș, un wc, cu suprafața utilă de 69,18 mp., cu părți indivize comune în cotă de 18,04/100 parte, teren în cotă de 1804/10000 parte, înscris în C.F. nr. 255816-C1-U8 Cluj-Napoca, CF vechi 127596, în proprietatea Statului român, în administrarea operativă a Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca, în sensul înscrierii în cartea funciară a suprafeței utile măsurate, de 69,61mp.

Art. 2. Se aprobă dezlipirea imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Horea nr. 94, ap. 1, identificat prin nr. topo. nr. topo. 9447/2/1/1 compus din: trei ateliere reparat încălțăminte, un sas, un duș, un wc, cu suprafața utilă de 69,61 mp., cu părți indivize comune în cotă de 18,04/100 parte, teren în cotă de 1804/10000 (29/162) parte înscris în C.F. nr. 255816-C1-U8 Cluj-Napoca, CF vechi 127596, în proprietatea Statului român, în administrarea operativă a Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca, astfel:

- Apartamentul 1/A, cu nr. topo. 9447/2/1/1/A compus din: un atelier reparat încălțăminte, un sas, un duș, un wc, cu suprafața utilă de 23,91 mp, cu părți indivize comune în cotă de 613/10000 parte, teren în cotă de 10/126 parte, care va fi înscris în CF nou Cluj-Napoca, cu drept de proprietate în favoarea Statului român, în administrarea operativă a Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca;

— Apartamentul 1/B, cu nr. topo. 9447/2/1/I/B, compus din: două ateliere reparat încălțăminte, cu suprafața utilă de 45,70 mp, cu părți indivize comune în cotă de 1191/10000 parte, teren în cotă de 19/162 parte, care va fi înscris în CF nou Cluj-Napoca, cu drept de proprietate în favoarea Statului român, în administrarea operativă a Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca.

Art. 3. Se însușește Documentația tehnică de actualizare date și dezlipire a imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Horea nr. 94, ap. 1, întocmită de PFA Bitai Lehel, documentație ce se constituie în Anexă care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 4. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția patrimoniul municipiului și evidența proprietății.

Nr. 682 din 22 iunie 2017

(Hotărârea a fost adoptată cu 25 voturi)

} DOCUMENTAȚIE CADASTRALĂ ÎN VEDEREA

I OBȚINERII HCL PENTRU ATRIBUIRE NR. CAD. IMOBÎLn RECTIFICARE SUPRAFAȚĂ UI ȘI

DEZLIPIRE UI

PLAN DE AMPLASAMENT ȘI DELIMITARE A IMOBILULUI SITUAT ÎN

LOC. CLUJ-NAPOCA,

STR. HOREA, NR.94, AP.l

JUD. CLUJ


MEMORIU TEHNIC

 • 1. Adresa imobilului: loc. Cluj-Napoca, str. Horea, nr.94, ap.l, jud. Cluj.

 • 2.  Tipul lucrării: Se propune dezlipirea apartamentului 1 în vederea înstrăinării apartamentului rezultat 1/B, conform cu adresa nr. 253733/451/12.08.2014 cu scopul înscrierii contractului de vânzare-cumpărare nr. 146/02.04.2006. în vederea efectuării acestei operațiuni de dezlipire UI este nevoie în prima etapă întocmirea unei documentații de actualizare date cadastrale pentru imobilul (teren și construcție) în cadrul căreia se regăsește apartamentul sus menționat, acesta să aibă contur în sistemul de cadastru Etera-3. în a doaua etapă este nevoie de rectificarea suprafeței utile a apartamentului de la suprafța de 69,18 mp la 69,61 mp, fiind trecută pe contractul de vânzare cumpărare o suprafață de 45,70 mp pentru Ap. 1/B în loc de 45,27 mp, suprafață cu cât figurează cele două încăperi în evidențele Cărții Funciare. Statul Român, în administrarea Consiliului Local Cluj-Napoca fiind proprietar pe cotă parte din teren, este necesar acordul instituției sus menționate nu numai pentru operațiunea de rectificare suprafață și dezlipire UI ci și pentru documentația de actualizare date cadastrale.

 • 3. Scurtă prezentare a situației din teren:

 • > Operațiuni în faza de documentare a lucrării

 • •  studierea documentelor puse la dispoziție de către solicitant și stabilirea actelor necesare pentru întocmirea documentației cadastrale;

 • •  consultarea arhivei OCPIZBCPI Cluj în scopul verificării situației imobilului și a vecinătăților acestuia

 • > Localizarea și identificarea imobilului

Imobilul este situat în intravilanul loc. Cluj-Napoca, str. Horea, nr.94, jud. Cluj, având următoarele vecinătăți: N - imobilul cu nr. cad. 250131; E - imobilul cu nr. topo. 9447/2/2; S - imobilul cu nr. cad, 274114, V - str. Horea.

 • > Descrierea generală a imobilului.

Imobilul este identificat prin C.F. nr. 255816-C1-U8, nr.topo. 9447/2/1/1, apartamentul nr.l, aflat la Parter, cu suprafața utilă de 69,18 mp. Construcția în care se găsește apartamentul nr.l este înscris în CF 255816, imobil cu suprafața de 162 mp, teren de sub construcție

Limitele imobilului sunt parțial materializate prin pereții construcției existente.

 • 4.  Operațiuni topo-cadastrale efectuate:

 • >     Aparatură: Stație totală Leica TCR407, GPS CHC X91 cu dublă frecvență și laserometru Trimble.

 • >     Metode : Punctele de stație s-au determinat prin metode RTK, prin utilizarea în timp real de corecții diferențiate provenind de la stația de referință integrată înRGN-G^SS,pjgluj-Napoca și de la serviciul


  Data: ianuarie 2017


întocmit: ing. Bitai Lehel y |tel: 0744-191940

LqS e-măil:info @topo grafiecluj .ro

specializat B.OMPOS, apoi s-a utilizat metoda radierii pentru determinarea punctelor de detaliu. Suprafața imobilului s-a determinat din. coordonate prin metoda analitică.

> Sistemul de coordonate: Măsurătorile au fost realizate în sistemul de proiecție Stereo 1.970, sistemul de cote Marea Neagră 1975.                                                                '      .


Data: ianuarie 2017