Hotărârea nr. 681/2017

Hotărârea 681/2017 - Însușirea documentației tehnice de actualizare a datelor de carte funciară pentru imobilul cu nr. cadastral 313322-C2, situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Constantin Daicoviciu nr. 15.


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind însușirea documentației tehnice de actualizare a datelor de carte funciară pentru imobilul cu nr. cadastral 313322-C2, situat înmunicipiul Cluj-Napoca, str. Constantin Daicoviciu nr. 15

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind însușirea documentației tehnice de actualizare a datelor de carte funciară pentru imobilul cu nr. cadastral 313322-C2, situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Constantin Daicoviciu nr. 15 - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 197986/45/29.05.2017 al Direcției patrimoniul municipiului și evidența proprietății prin care se propune însușirea documentației tehnice de actualizare a datelor de carte funciară pentru imobilul cu nr. cadastral 313322-C2, situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Constantin Daicoviciu nr. 15;

Reținând prevederile Ordinului Directorului General al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară nr. 700/2014, cu modificările și completările ulterioare și ale Legii cadastrului și publicității imobiliare nr. 7/1996, republicată;

Văzând avizul comisiei de specialitate și Actul nr. 12034/23.05.2017 al Universității Tehnice;

Potrivit dispozițiunilor art. 36 al. 2 lit. „c”, al. 5 lit. „b”, 39 alin. 1 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. L Se aprobă actualizarea datelor de carte funciară pentru imobilul cu nr. cadastral 313322-C2, parte din imobilul situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Constantin Daicoviciu nr. 15, înscris în CF nr. 313322 Cluj-Napoca,, în sensul modificării descrierii construcției C2, edificată în anul 1920, care va fi următoarea: „Construcție D+P+2E, pe fundații din piatră și beton, pereți portanți din cărămidă, planșee din cărămidă zidită în boltă pe grinzi din beton armat, acoperiș tip șarpantă din lemn cu învelitoare din țiglă, compusă din: la demisol: opt săli de clasă, un cabinet stomatologic, o încăpere sterilizare, două arhive, un hol cu casa scării, trei magazii, trei wc-uri, un hol wc, un vestiar și un hol; la parter: o bibliotecă, cinci săli de clasă, șase birouri, două holuri cu casa scării, cinci holuri, șapte wc-uri, două magazii, o sală profesorală, un luminator, o sală de sport și trei vestiare; la etajul I: opt săli de clasă, un cabinet de sprijin, un laborator de chimie, patru holuri, nouă wc-uri, o sală de tratament, un cabinet medical, un luminator, un hol cu casa scării și cinci birouri; la etajul II: un cabinet de psihologie, două laboratoare de informatică, trei holuri, două magazii, două wc-uri și un cabinet de limbi străine, cu suprafața utilă de 2837,14 mp.”

Art. 2. Se aprobă înscrierea în cartea funciară nr. 313322 Cluj-Napoca, a suprafeței construite a imobilului identificat prin nr. cadastral 313322-C2, de 1303 mp.

Art. 3, Se însușește Documentația tehnică pentru actualizarea datelor de carte funciară pentru imobilul cu nr. cadastral 313322-C2, situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Constantin Daicoviciu nr. 15, întocmită de PFA Verdeș Vasile-Nicușor, ce se constituie în Anexă, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 4. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția patrimoniul municipiului și evidența proprietății.

Nr. 681 din 22 iunie 2017

(Hotărârea a fost adoptată cu 25 voturi)

NR. 1.33 la regulament MEMORIU TEHNIC

 • 1.  Adresa imobil: municipiul Cluj Napoca, str.Constantin Daicoviciu, nr.15, intravilan, jud. Cluj.

 • 2.  Tipul lucrării: Actualizare date imobil ( descriere construcție C2 si rectificarea geometriei construcției C2).

 • 3. Scurtă prezentare a situației din teren:Pe acest imobil sunt edificate doua construcții CI apartinind Universității Tehnice din Cluj Napoca a cărei situație ramine neschimbata si C2 apartinind Municipiului Cluj Napoca in administrarea Colegiului National George Baritiu.

In faza de documentare am studiat actele existente la sediul Colegiului National George Baritiu si Primăria Cluj Napoca pentru corelarea situației din cartea funciara cu realitatea din teren pentru construcția C2 din CF 313322. In CF 313322 la Al.2 exista o constructie-C2 in suprafața la sol de 1287 mp compusa din corpurile I, II, III, VI si VII fiecare corp avind descriere separate astfel:

Colegiul Național GEORGE BARFflU Casă din cărămidă, compusă la subsol din: 1 bucărărie și dependințe.la parter din: 14 camere și seminarii.la etaj: 14 camere, seminarii și dependințe în str. Chinezu și Șaguna nr. 11, II: Casă din cărămidă, acoperită cu țiglă și tinichea, compus la parter: din 6 camere, 3 bucătării și dependințe, la etaj din: dependințe în curte spre str. Șaguna, III: Casă din piatră și cărămidă acoperită cu tinichea compusă la subsol din: dependințe la parter din: 7 camere, 2 bucătării, seminarii și dependințe. VI: Casă din cărămidă, acoperită cu tinichea cu 9 camere. VII: Casă din cărămidă acoperită cu tinichea cu 3 camere - cu accesul din str. Emil Isac nr. 10.

Construcția C2 a fost edificata in anul 1920 apoi extinderea etajului al doilea, recompartimentari si construirea sălii de sport cu vestiarele si birourile aferente in perioada interbelica si după al doilea război mondial(1950-1960) iar descrierea din cartea funciara nu corespunde situației actuale.

Construcției C2 i se propune următoarea descriere: Construcție D+P+2E pe fundații din piatra si beton, pereți portanti din cărămidă, plansee din cărămidă zidita in bolta pe grinzi din beton armat, acoperiș tip șarpanta din lemn cu invelitoare din țigla compusa: la demisol - 8 săli de clasa, 1 cabinet stomatologic, 1 incapere sterilizare, 2 arhive, 1 hol cu casa scării, 3 magazii, 3 WC, 1 hol WC, 1 vestiar si 1 hol; la parter-1 biblioteca, 5 săli de clasa, 6 birouri, 2 hol cu casa scării, 5 holuri, 7 WC, 2 magazii, 1 sala profesorala, 1 luminator, 1 sala de sport si 3 vestiare; la etajul intii- 8 săli de clasa, 1 cabinet de sprijin, 1 laborator de chimie, 4 holuri, 9 WC, 1 sala de tratament, 1 cabinet medical, 1 luminator, 1 hol cu casă scării si 5 birouri; la etajul al doilea-1 cabinet de psihologie, 2 laboratoare de informatica, 3 holuri, 2 magazii, 2 WC si 1 cabinet de limbi străine in suprafața utila de 2837,14 mp.

Suprafața construita la sol necesita rectificarea la valoarea de 1303 mp iar suprafața construita desfasurata este de 909 mp la demisol, 2x1303 mp la parter si etajul intii si 397 mp la etajul al doilea cu valoarea totala de 3912 mp.

 • 4. Operațiuni topo-cadastrale efectuate 1 : Am determinat coordonatele punctelor de statie 3,4 si 5 cu un echipament GPS dubla frecventa in regim RTK cu legare la statia GPS Cluj Napoca si încadrare in sistemul Stereo 70, avind soluție fixa, apoi cu statia totala Nikon am efectuat doua drumuiri din care am radiat punctele din lucrare. Precizia de determinare a punctelor radiate sub 4 cm.Calculul suprafețelor l-am făcut prin metoda analitica, inventarul de coordonate cuprinde totalitatea punctelor radiate si a punctelor de statie.Punctele de,.stati£ in șurub metalic bordurile străzilor.Data întocmirii..

CARTE FUNCIARA NR. 313322

"anc.pt


KEEXTM V AȚI UN Al.A u h; .t; i? a i c. t- viCOPIE

Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară CLUJ Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Cluj-Napoca
A. Partea I. DESCRIEREA IMOBILULUI
TEREN intravilan

Adresa: Cluj-Napoca, Strada Constantin Daicoviciu, nr. 15

Nr crt

Nr.cadastral

Nr.topografic

Suprafața* (mp)

Observații / Referințe

Ai

313322

5.446

CONSTRUCȚII

Nr crt

Nr.cadastral

Nr.topografic

Adresa

Observații / Referințe

Al.l

313322-C1

Cluj-Napoca, Strada Constantin Daicoviciu, nr. 15

Teren cu construcții Facultatea de construcții. Clădirea IV cu Sparțial + P+1E cu fundații din patra, pereți portanți din cărămidă, planșee din boltizare din cărămidă pe profile metalice, acoperiș șarpantă din lemn, învelitoare din țiglă și tablă, ...Vezi detaliat mai jos, la anexe...

Al.2

j

1_________________________

313322-C2

Cluj-Napoca, Strada Constantin Daicoviciu, nr. 15

Colegiul Național GEORGE BARIȚIU Casă din cărămidă, compusă la subsol din; 1 bucărărie și dependințe, la parter din; 14 camere și seminarii. la etaj: 14 camere, seminarii și dependințe în str. Chinezu și Șaguna nr. 11, II: Casă din cărămid ...Vezi detaliat mai jos, la anexe...

B. Partea II. PROPRIETAR si ACTE

înscrieri privitoare la dreptul de proprietate si alte drepturi reale

Observații / Referințe

77489 / 20.05.2015

înscris sub semnătură privata nr. 5/1, din 05.03.2015, emis de Universitatea Tehnica, inscris sub semnătură privata nr. 5/2/18-03-2015 emis de Municipiul Cluj-Napoca; act administrativ nr. 62490/27-04-2015 emis de BCPI Cluj-Napoca; act administrativ nr. 165846/04-05-2015 emis de Municipiul Cluj-Napoca - Direcția impozite si taxe locale; act administrativ nr. 1070/30-03-2005 emis de Primăria municipiului Cluj-Napoca; act administrativ nr 1461/25-08-2006 emis de Municipiul Cluj-Napoca - Direcția urbanism Serviciul autorizări construcții; act administrativ nr. 1461/30-05-2011 emis de Primăria mun Cluj-Napoca - Comisia de recepție; act administrativ nr. 359/08-07-2011 emis de Primăria mun Cluj-Napoca; inscris sub semnătură privata nr. 755/09-12-2013 emis de Craciunas Maria Magdalen- auditor energetic;

Bl

se înfințează cartea funciară nr.313322 Cluj-Napoca, cu nr.cadastral 313322, transcris din cartea funciară nr.299745 Cluj-Napoca

Al, Al.l, Al.2 |

-

B2

Intabulare, drept de PROPRIETATE, lege 84/1995, în rang serial câștigat cu nr.6147/16.04.2002, dobândit prin Lege, cota actuala 1.601 / 2.723, cota inițiala 1.601 / 2.723

Al

1) UNIVERSITATEA TEHNICĂ DIN CLUJ NAPOCA, CIF; 4288306

B3

Intabulate, drept de PROPRIETATE, lege 84/1995, în rang serial câștigat cu nr.6147/16.04.2002, dobândit prin Lege, cota actuala 1/1, cota inițiala 1/1

Al.l

1) UNIVERSITATEA TEHNICĂ DIN CLUJ NAPOCA, CIF: 4288306

B4

Intabulare, drept de PROPRIETATE, dobândit prin Lege, cota actuala 1.122 / 2.723, cota inițiala 1.122 / 2.723

Al         |

 • 1) municipiul cluj napoca, în administrarea

 • 2) CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ NAPOCA

B5

Intabulare, drept de PROPRIETATE, în rang serial câștigat cu nr.3640/08.03.1938 și nr. 6147/16.04.2002, dobândit prin Lege, cota actuala 1/1, cota inițiala 1/1

Al.2

 • 1) municipiul cluj napoca, în administrarea

 • 2) CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ NAPOCA

C. Partea III. SARCINI

înscrieri privind dezmembramintele dreptului de proprietate, drepturile reale de garanție si sarcini

Observații /'Referințe

NU SUNT                                                                               /^    .


Anexa Nr. 1 la Partea I                                   'rt't-U'"■’•■■

TEREN intravilan                 .                 .

Adresa: Cluj-Napoca, Strada Constantin Daicoviciu, nr. 15

Nr. cadastral

Suprafața masurata (mp)*

Observații / Referințe

313322

5.446Date referitoare la teren

Nr crt

Categorie folosința

Intra vilan

Supraf (mp)

Nr. tarla

Nr. parcela

Nr.

Topografic

Observații / Referințe          i

1

curți construcții

DA

5.446

-

-

-

-

Date referitoare la construcții


Nr.

Crt.

Număr

Destinația construcție

Supraf. (mp)

Situație juridica

Observații / Referințe

Al.l

313322-C1

construcții dministrativ si social culturale

2.241

Cu acte

Teren cu construcții Facultatea de construcții. Clădirea IV cu Sparțial+P+1E cu fundații din piatră, pereți portanți din cărămidă, planșee din boltizare din cărămidă pe profite metalice, acoperiș șarpantă din lemn, invelitoare din țiglă și tablă, compusă: la subsol: 6 ateliere, 16 magazii, 2 vestiare, coridor, casa scării; la parter: 4 laboratoare, 1 sală lectură, 4 depozite bibliotecă, 17 birouri, 2 săli buffet, 1 baie, 2 grupuri sanitare, coridor, casa scării, la etaj I: amfiteatru, 32 birouri, 1 depozit, 2 coridoare, 2 case de scara. Suprafața utilă: 2303 mp. , Suprafața construită 1816 mp. Extindere corp administrativ al UTCN cu un corp cu regim de inaltime S+P + 3E+M, edificat intre anii 2006-2011, cu fundație pe radier general, izolate pe piloti forați, pereții de la subsol din beton armat, structura in cadre de beton armat, cu plansee din beton armat, șarpanta din lemn cu invelitoare ușoara, compusa din: Subsol: 1 hol acces, 1 centrală termică, JT^ș^ljarvșrssmtar, 1 adăpost protecție civilă+gură de evacuare tip "gură de lup"; Parter: 1 hol intrare, 1 acces subsol, 1 papetărie-librărie de carte tehnica; Etaj 1: 1 hol+circulații, 1 sală de curs, 1 sală de seminar, 2 birouri.

i

1 grup sanitar; Eraj 2: 1 circulație, 1 sală ședințe, 1 sală de curs, 1 sala de seminar, 2 birouri, 1 grup sanitar; Etaj 3: 1 circulație, 1 sală ședințe, 1 sală de curs, 1 sală de seminar, 2 birouri, 1 grup sanitar; Mansardă: 1 circulații, 1 oficiu, 1 sală de protocol, 1 sală de conferințe, 1 birou, 1 grup sanitar; Construcția deține certificat de performanta energetica si nu este dotata cu lift ; Suprafața constr. desfasurata: 1180mp. Clădirea V - cu S+P+7E (2 ascensoare de 6 persoane) cu fundație radier general și elevații din beton armat, cadre B.A., planșee semidati din B.A. prefabricat, închidere cortină metalică cu sticlă, parapeți din B.C.A., pereți despărțitori din cărămidă, dafragme B.A. la lifturi, acoperiș terasă hidroizolată, compusă: la subsol: centrală termică, post trafo, 6 magazii, 2 case de scară, la parter: 1 laborator, 5 magazii, 2 gr. Sanitare, 2 case de scară, hol. la etaj I: 2 laboratoare, 2 săli seminar, 3 birouri, 2 grupuri sanitare, coridor, 2 case de scară, la etaj 11: 1 laborator, 1 sală seminar, 7 birouri, 2 gr. sanitare, coridor, 2 case de scară, la etaj III: 4 laboratoare, 2 birouri, 2 gr. sanitare, coridor, • 2 case de scară, la etaj IV: 1 laboratoar, 2 săli seminar, 4 birouri,

2 gr. sanitare, coridor, 2 case de scară, la etaj V: 2 laboratoare,

2 săli seminar, 1 birou, 2 gr. sanitare, coridor, 2 case de scară, la etaj VI: 1 sală curs, 6 birouri, 2 gr. sanitare, coridor, 2 case de scară, la etaj VII: 2 săli seminar, 5 birouri, 2 grupuri sanitare, coridor, 2 case de scară. Suprafața utilă: 3376 mp. , Suprafața construită 402 mp. - cu accesul din str. Constantin Daicoviciu nr. 15

Al.2

313322-C2

construcții dministrativ si social culturale

1.287

Cu acte

Colegiul Național GEORGE BARIȚIU Casă din cărămidă, compusă la subsol din: 1 bucărărie și dependințe, la parter din: 14 camere și seminarii. la etaj: 14 camere, seminarii și dependințe în str. Chinezu și Șaguna nr. 11, 11: Casă din cărămidă, acoperită cu țiglă și tinichea, compus la parter: din 6 camere, 3 bucătării și dependințe, la etaj din: dependințe în curte spre str. Șaguna, III: Casă din piatră și cărămidă acoperită cu tinichea compusă la subsol din: dependințe la parter din: 7 camere, 2 bucătării, seminarii și dependințe. VI: Casă din cărămidă, acoperită cu tinichea cu 9 camere. .Vil: Casă din cărămidă acoperită cu tinichea cu 3 camere - cu accesul din str. Emil Isac nr. 10

Lungime Segmente

1) Valorile lungimilor segmentelor sunt obținute din proiecție in plan.

Punct început

Punct sfarsit

Lungime segment(m)

1

2

11,8

3

4

0,6

5

6

0,6

7

8

26,4

9

10

44,2

11

12

33,6

13

14

2,8

15

16

1,2

17

18

1,1

19

20

2,1

21

22

21,7

23

24

23,8** Lungimile segmentelor sunt determinate in planul de proiecție Stereo 70 si sunt rotunjite la 10 centimetri, *** Distanta dintre puncte este formata din segmente cumulate ce sunt mai mici decât valoarea 10 centimetri.

-■ t r :k J


itO'2-^-oU

(issioto ■ 6 _

CERTIFICAT

■ cT           D

>3 AUTOR


INVENTAR DE COORDONATE


Județul Cluj Denumirea unității administrativ-teritoriale CLUJ NAPOCA Cod SIRSUP 56354


PUNCTE VECHI


Nr. Pct.

LAT;X

[m]

LONG;Y

[m]

GPS CJ

47.084236772983

23.523484281880


PUNCTE RADIATE


Nr. Pct

X

[m]

Y [m]

1

586698.040

392111.064

2

586687.050

392115.243

3

586686.979

392115.056

4

586660.146

392125.458

5

586642.327

392130.771

6

586637.398

392109.603

46

586635.501

392101.235

47

586635.022

392099.170

48

586618.042

392099.764

49

586618.013

392100.823

50

586618.179

392101.756

51

586619.338

392101.774

52

586618.040

392135.304

53

586615.225

392135.572

54

586596.438

392135.757

55

586586.236

392103.695

56

586583.294

392078.475

33

586626.856

392070.955

40

586654.824

392065.780

41

586680.763

392060.974

42

586686.833

392078.547

43

586687.448

392078.337

44

586692.551

392093.238

45

586692.027

392093.418

7

586641.160

392108.530

8

586644.078

392118.596

9

586658.093

392114.487

10

586657267

392109240

11

586681.957

392099.700

12

586680.002

392093.589

13

586673.669

392095.861

14

586670.559

392086.926

15

586676.873

392084.778

16

586674.005

392076.070

17

586668.900

392077.174

18

586669.099

392078.139

19

586668.561

392078.926

20

586666.286

392079.332

21

586665.548

392078.762

22

586665.349

392077.796

23

586659.221

392078.907

24

586657.869

392075.153

25

586652.541

392074.390

26

586649.919

392074.961

27

586654.723

392101.392

28

586639.822

392104.115

29

586635.040

392077.794

30

586632.705

392078.208

31

586628.365

392079.165

32

586626.878

392071.154

33

586626.856

392070.955

34

586642.781

392068.375

35

586642.813

392068.584

36

586647.661

392067.850

37

586647.630

392067.640

38

586650.441

392067.214

39

586655.055

392066.515


Nr. Pct

X

[m]

Y

[m]

57

586605.872

392135.546

58

586596.466

392135.707

59

586593.688

392126.758

60

586586.471

392103.860

61

586586.505

392103.692

62

586586.284

392103.640

63

586583.369

392078.513

64

586604.619

392074.852

65

586611.622

392073.624

32

586626.878

392071.154

31

586628.365

392079.165

66

586626.987

392079.414

67

586627.361

392081.481

68

586629.546

392081.085

69

586630.649

392087.170

70

586626.844

392087.859

71

586627.115

392089.236

72

586613.085

392091.729

73

586612.742

392089.399

74

586600.675

392091.499

75

586601.992

392103.440

76

586599.479

392103.530

77

586605.887

392123.549

78

586605.180

392123.735CALCULUL SUPRAFEȚELOR


C.F. NR. 313322; NR. CAD. 313322


TEREN S = 5446 mp

C-tia C1 S = 2241 mp

C-tia C2 S= 1303 mp

Nr. Pct.

X

[m]

Y

[m]

1

586698.040

392111.064

2

586687.050

392115243

3

586686.979

392115.056

4

586660.146

392125.458

5

586642.327

392130.771

6

586637.398

392109.603

46

586635.501

392101.235

47

586635.022

392099.170

48

586618.042

392099.764

49

586618.013

392100.823

50

586618.179

392101.756

51

586619.338

392101.774

52

586618.040

392135.304

53

586615.225

392135.572

54

586596.438

392135.757

55

586586.236

392103.695

56

586583.294

392078.475

33

586626.856

392070.955

40

586654.824

392065.780

41

586680.763

392060.974

42

586686.833

392078.547

43

586687.448

392078.337

44

586692.551

392093.238

45

586692.027

392093.418


Nr. Pct

X

[m]

Y

[m]

1

586698.040

392111.064

2

586687.050

392115.243

3

586686.979

392115.056

4

586660.146

392125.458

5

586642.327

392130.771

6

586637.398

392109.603

7

586641.160

392108.530

8

586644.078

392118.596

9

586658.093

392114.487

10

586657.267

392109.240

11

586681.957

392099.700

12

586680.002

392093.589

13

586673.669

392095.861

14

586670.559

392086.926

15

586676.873

392084.778

16

586674.005

392076.070

17

586668.900

392077.174

18

586669.099

392078.139

19

586668.561

392078.926

20

586666.286

392079.332

21

586665.548

392078.762

22

586665.349

392077.796

23

586659.221

392078.907

24

586657.869

392075.153

25

586652.541

392074.390

26

586649.919

392074.961

27

586654.723

392101.392

28

586639.822

392104.115

29

586635.040

392077.794

30

586632.705

392078.208

31

586628.365

392079.165

32

586626.878

392071.154

33

586626.856

392070.955

34

586642.781

392068.375

35

586642.813

392068.584

36

586647.661

392067.850

37

586647.630

392067.640

38

586650.441

392067.214

39

586655.055

392066.515

40

586654.824

392065.780

41

586680.763

392060.974

42

586686.833

392078.547

43

586687.448

392078.337

44

586692.551

392093238

45

586692.027

392093.418


Nr. Pct.

X

[m]

Y

[m]

57

586605.872

392135.546

58

586596.466

392135.707

59

586593.688

392126.758

60

586586.471

392103.860

61

586586.505

392103.692

62

586586.284

392103.640

63

586583.369

392078.513

64

586604.619

392074.852

65

586611.622

392073.624

32

586626.878

392071.154

31

586628.365

392079.165

66

586626.987

392079.414

67

586627.361

392081.481

68

586629.546

392081.085

69

586630.649

392087.170

70

586626.844

392087.859

71

586627.115

392089.236

72

586613.085

392091.729

73

586612.742

392089.399

74

586600.675

392091.499

75

586601.992

392103.440

76

586599.479

392103.530

77

586605.887

392123.549

78

586605.180

392123.735
CI

Teren cu construcții Facultatea de construcții.

Clădirea IV cu Sparțial+P+IE cu fundații din piatră, pereți portanți din cărămidă, planșee din boltizare din cărămidă pe profile metalice, acoperiș șarpantă din lemn, învelitoare din țiglă și tablă, compusăda subsol: 6 ateliere, 16 magazii, 2 vestiare, coridor, casa scării;la parter: 4 laboratoare, 1 sală lectură, 4 depozite bibliotecă, 17 birouri, 2 săli buffet, 1 baie, 2 grupuri sanitare, coridor, casa scării.la etaj I: amfiteatru, 32 birouri, 1 depozit, 2 coridoare, 2 case de scara.Suprafața utilă: 2303 mp. , Suprafața construită 1816 mp. Extindere corp administrativ al UTCN cu un corp cu regim de inaltime S+P+3E+M, edificat intre anii 2006-2011, cu fundație pe radier general, izolate pe piloti forați, pereții de la subsol din beton armat, structura in cadre de beton armat, cu plansee din beton armat, șarpanta din lemn cu invelitoare ușoara, compusa din:Subsol: 1 hol acces, 1 centrală termică, 1 sas, 1 grup sanitar, 1 adăpost protecție civilă+gură de evacuare tip "gură de lup";Parter: 1 hol intrare, 1 acces subsol, 1 papetărie-librărie de carte tehnică;Etaj 1: 1 hol+circulații, 1 sală de curs, 1 sală de seminar, 2 birouri, 1 grup sanitar;Etaj 2: 1 circulație, 1 sală ședințe, 1 sală de curs, 1 sală de seminar, 2 birouri, 1 grup sanitar;Etaj 3: 1 circulație, 1 sală ședințe, 1 sală de curs, 1 sală de seminar, 2 birouri, 1 grup sanitar;Mansardă: 1 circulații, 1 oficiu, 1 sală de protocol, 1 sală de conferințe, 1 birou, 1 grup sanitar.Constructia deține certificat de performanta energetica si nu este dotata cu lift ;Suprafata constr. desfasurata: 1180mp. Clădirea V - cu S+P+7E (2 ascensoare de 6 persoane) cu fundație radier general și elevații din beton armat, cadre B.A., planșee semidati din B.A. prefabricat, închidere cortină metalică cu sticlă, parapeți din B.C.A., pereți despărțitori din cărămidă, diafragme B.A. la lifturi, acoperiș terasă hidroizolată, compusă:la subsol: centrală termică, post trafo, 6 magazii, 2 case de scară.la parter: 1 laborator, 5 magazii, 2 gr. Sanitare, 2 case de scară, hol.la etaj I: 2 laboratoare, 2 săli seminar, 3 birouri, 2 grupuri sanitare, coridor, 2 case de scară.la etaj II: 1 laborator, 1 sală seminar, 7 birouri, 2 gr. sanitare, coridor, 2 case de scară, la etaj III: 4 laboratoare, 2 birouri, 2 gr. sanitare, coridor, 2 case de scară.la etaj IV: 1 laboratoar, 2 săli seminar, 4 birouri, 2 gr. sanitare, coridor, 2 case de scară.la etaj V: 2 laboratoare, 2 săli seminar, 1 birou, 2 gr. sanitare, coridor, 2 case de scară.la etaj VI: 1 sală curs, 6 birouri, 2 gr. sanitare, coridor, 2 case de scară.la etaj VII: 2 săli seminar, 5 birouri, 2 grupuri sanitare, coridor, 2 case de scară. Suprafața utilă: 3376 mp. , Suprafața construită 402 mp. -cu accesul din str. Constantin Daicoviciu nr. 15

C2

Construcție D+P+2E pe fundații din piatra si beton, pereți portanti din cărămidă, plansee din cărămidă zidita in bolta pe grinzi din beton armat, acoperiș tip șarpanta din lemn cu invelitoare din țigla compusa: la demisol - 8 săli de clasa, 1 cabinet stomatologic, 1 incapere sterilizare, 2 arhive, 1 hol cu casa scării, 3 magazii, 3 WC, 1 hol WC, 1 vestiar si 1 hol; la parter-1 biblioteca, 5 săli de clasa,6 birouri, 2 hol cu casa scării, 5 holuri, 7 WC, 2 magazii, 1 sala profesorala, 1 luminator, 1 sala de sport si 3 vestiare; la etajul intii- 8 săli de clasa, 1 cabinet de sprijin, 1 laborator de chimie, 4 holuri, 9 WC, 1 sala de tratament, 1 cabinet medical, 1 luminator, 1 hol cu i 5 birouri; la etajul al doilea- 1 cabinet de psihologie, 2 laboratoare de 3 holuri, 2 magazii, 2 WC si 1 cabinet de limbi străine in suprafața 7,14 mp. Suprafața construita la sol 1303 mp iar suprafața construita desfasurata 3912 mp.


(b


Plan de amplasament si delimitare a imobilului


Scara 1:1000


Suprafața masurata a imobilului (mp)


5446

313322


Adresa imobilului


str. CONSTANTIN DAICOVICIU, nr. 15


Ht-----------

50

2 78

75

58

59


/ Nr. parcela

Categoria de folosința

Suprafața (mp)

Mențiuni

1

Cc

5446

Suprafața împrejmuita cu gard si construcții

Total

5446

B. Date referitoare la construcții

2od


CI

72

Destinația

S. c. la sol

(mp)

Mențiuni

CASC

2241 mp

Descrierea pe verso

CASC

1303 mp

Desen ereape^eree d as^7''\

mp

,u?Tv-


Total


Suprafața totala masurata a imojult^ui^-p446

Executant Verdes Vasile-Nicusori’S               Inspector

Confirm executarea măsurătorilor la teren^U                    Confirm

corectitudinea întocmirii documentației cadastrale si            ’ '•

corespondenta acesteia cu realitatea din teren\?? .               -------


Suprafața din act =5446 mp

Confirm executarea măsurătorilor la terei        .

corectitudinea întocmirii documentației cadastrale si corespondenta acesteia cu realitatea din teren' __


i introducerea imobilului in baza de date integrata si atribuirea numărului cadastral            . <

Șâmnatura si nam-fa


RELEVEU CONSTRUCȚIE C 1
Scara 1:100

Nr.cadastral al terenului

Suprafața teren

Adresa imobilului

313322

5446 mp

str. CONSTANTIN DAICOVICIU, nr. 1 o

Cartea Funciara colectiva nr.

UAT

CLUJ NAPOCA

Cod unitate individuala (UI)

313322-C2

CF individuala

-ANEXA NR. 1.29 la regulament

Nr. de înregistrare/data................./..............

BORDEROU

Adresa imobilului: UAT CLUJ NAPOCA

Adresă imobil

Nr. CF/ Nr. cad (IE)

Localitate

Strada (Tarla)

Număr

(Parcelă)

Bloc

Scara

Etaj

Ap.

CLUJNAPOCA

CONSTANTIN DAICOVICIU

15

-

-

*

313322/313322

• Proprietari:

Nume

Prenume

CNP

MUNICIPIUL CLUJ NAPOCA IN ADMINISTRAREA CONSILIULUI LOCAL

4

3

0

5

8

5

7

UNIVERSITATEA TEHNICA DIN CLUJ NAPOCA

4

2

8

8

3

0

6

• Persoană autorizată:


Conținutul documentației:

ȘP borderou dovada achitării tarifului cerere de recepție si inscriere

 • □  declarații proprietari

copie certificate de inregistrare fiscala

EL copie extras de carte funciara

P copie PAD anterior recepționat memoriu tehnic inventar de coordinate

fi calculul analitic al suprafețelor

 • □  plan de delimitare si amplasament

Ej) releveul construcției C2

Serviciu achitat cu chitanța nr.

Data


SumaANEXA NR. 1.31 la regulament


OFICIUL DE CADASTRU ȘI PUBLICITATE IMOBILIARĂ CLUJ

BIROUL DE CADASTRU ȘI PUBLICITATE IMOBILIARĂ CLUJ NAPOCA

Nr. de înregistrare......................./.

CERERE DE RECEPȚIE ȘI ÎNSCRIERE

Subsemnatui(a) CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ NAPOCA , CUI 4305857, cu sediul în localitatea CLUJ NAPOCA Str.-MOȚILOR, nr. 1-3, tel./fax...............-............................................e-mail:................-

.............................împuternicesc persoana fizică/juridică Verdes Vasile N., conform convenție nr..36/2016 , pentru înregistrarea documentației la OCPI și vă rog să dispuneți:

I. OBIECTUL RECEPȚIEI:

C - prima înscriere

Li - actualizare informații cadastrale:

 • □ - înscriere/radiere construcții

O - modificarea limitei de proprietate

 • □ - modificarea suprafeței imobilului

 • □ - actualizare categorii de folosință/destinații

 • □ - repoziționare

^Cc'alte informații tehnice cu privire la imobil


 • □ - documentația de identificare a amplasamentului imobilului situat pe un alt UAT

 • □ - documentație de atribuire număr cadastral

C - documentație pentru dezlipire/alipire teren

 • □ - documentație de prima înregistrare UI

fi - documentație pentru apartamentare

îl - documentație pentru dezlipire/alipire UI

 • □ - documentație pentru reapartamentare

 • □ - documentație pentru mansardare

 • □ - documentație pentru descrierea dezmembrămintelor dreptului de proprietate

C - documentație pentru reconstituirea cărții funciare pierdute, distruse sau sustrase

II. OBIECTUL ÎNSCRIERII:

C: - intabularea 2..................

j - înscrierea provizorie 3♦................................-.............................................................................................................

P- notarea 4.............................................-...............................................................................................................

□ - radierea 5.............................................-............................................................................................................

IMOBILUL: UAT CLUJ NAPOCAQ_        \ -p9 7

ACTUL JURIDIC care justifică cererea, anexat în original sau în copie legalizată : ......

Solicit comunicarea răspunsului:

prin poștă

la sediul biroului teritorial

fax nr.........................

Semnătura proprietar


Serviciu achitat cu chitanța nr.. 32

Data

Suma          ‘ ; |

od serviciu


ANEXA NR. 1.32 Ia regulament

OFICIUL DE CADASTRU ȘI PUBLICITATE IMOBILIARĂ CLUJ BIROUL DE CADASTRU ȘI PUBLICITATE IMOBILIARA CLUJ NAPOCA

DECLARAȚIE

Subsemnatul(a) CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ NAPOCA , CUI 4305857, cu sediul în localitatea CLUJ NAPOCA str.-MOTILOR, nr. 1-3, prin prezenta declar pe propria răspundere, în calitate de proprietar al imobilului situat în loc. Cluj Napoca, str.Constantin Daicoviciu, nr.15, nr. cadastral 313322, sub sancțiunile prevăzute de Codul penal, cu privire la falsul în declarații, că:

jX am indicat persoanei autorizate limitele imobilului, în vederea întocmirii documentației cadastrale; am fost informat(ă) și solicit înscrierea în evidențele de cadastru și carte funciară a suprafeței rezultate din măsurători de 5446 mp, comunicată de persoana autorizată;

□ am fost informat(ă) și sunt de acord cu poziționarea incertă a imobilului și a consecințelor ce decurg din acest lucru;

am adus la cunoștiința tuturor proprietarilor informațiile mai sus menționate, aceștia fiind de acord cu întocmirea documentației și înregistrarea ei la OCPI

imobilul nu se află în litigiu / se-află în-litigiu - cu imobilul ID           nr. dosar....nr?..,

instanța...obiect.... rr........

îmi asum întreaga răspundere pentru punerea la dispoziția persoanei autorizate Verdes Vasile N./autorizație categoria B serie RO-CJ-F nr. 0078 a următoarelor acte doveditoare ale dreptului de proprietate ................................................................................................... în

vederea identificării limitelor bunului imobil măsurat, pentru executarea documentației cadastrale,

Subsemnatul(a) CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ NAPOCA , CUI 4305857, cu sediul în localitatea CLUJ NAPOCA str.-MOTILOR, nr. 1-3

Declar că am luat la cunoștință de prevederile Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date și sunt de acord ca datele mele personale să fie prelucrate de către ANCPI/OCPI CLUJ în conformitate cu dispozițiile legale.

Data:


Proprietar MUNICIPIUL CLUJ NAPOCA

Semnătura:1

Se vor prezenta la solicitarea oficiului teritorial în format analogic si digital

2

   Drept de proprietate, uz, uzufruct, abitație, servitute, concesiune, ipotecă, privilegiu etc.

3

 • * 2 Act sub condiție suspensivă, act sub condiție rezolutorie sau cu termen, hotărâre judecătorească care nu a rămas definitivă.

4

Incapacitate, locațiunea, preemțiunea, promisiunea de înstrăinare, sechestrul judiciar și asigurător, schimbarea rangului ipotecii, acțiuni în justiție asupra imobilului în cauză, orice alte fapte sau drepturi personale etc.

5

***♦ Drepturi reale, ipotecă, privilegiu.