Hotărârea nr. 680/2017

Hotărârea 680/2017 - Aprobarea solicitării de schimbare a destinației unui spațiu în suprafață de un 1 mp., situat în municipiul Cluj-Napoca, Aleea Peana nr. 16, în incinta Școlii Gimnaziale „Octavian Goga”.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE privind aprobarea solicitării de schimbare a destinației unui spațiu în suprafață de 1 mp., situat în municipiul Cluj-Napoca, aleea Peana nr. 16, în incinta Școlii Gimnaziale „Octavian Goga”

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea solicitării de schimbare a destinației unui spațiu în suprafață de 1 mp., situat în municipiul Cluj-Napoca, aleea Peana nr. 16, în incinta Școlii Gimnaziale „Octavian Goga” - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 256304/45/30.05.2017 al Direcției patrimoniul municipiului și evidența proprietății prin care se propune aprobarea solicitării de schimbare a destinației unui spațiu în suprafață de 1 mp., situat în municipiul Cluj-Napoca, aleea Peana nr. 16, în incinta Școlii Gimnaziale „Octavian Goga”;

Reținând prevederile art. 112 alin. (6) din Legea nr. 1/2011 a educației naționale, ale Ordinului nr. 5819/25.11.2016, precum și Adresa nr. 8509/F/l6.06.2015 a Ministerului Educației și Cercetării Științifice;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36, 39 alin. 1 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă solicitarea de schimbare a destinației, pe o perioadă de cinci ani, a spațiului în suprafață de 1 mp., inclus în baza materială a învățământului, situat în municipiul Cluj-Napoca, aleea Peana nr. 16, în incinta Școlii Gimnaziale „Octavian Goga”, din spațiu ce aparține bazei materiale de învățământ, în spațiu în care se desfășoară acte și fapte de comerț aducătoare de profit, respectiv pentru închirierea acestuia în vederea amplasării unui automat de produse de patiserie.

Art. 2. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția patrimoniul municipiului și evidența proprietății.

Nr. 680 din 22 iunie 2017

(Hotărârea a fost adoptată cu 25 voturi)