Hotărârea nr. 672/2017

Hotărârea 672/2017 - Atribuirea locuinței de necesitate situată în municipiul Cluj-Napoca, str. Zambilei nr. 21, ap. 17, domnului Michi Radu.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind atribuirea locuinței de necesitate, situată

în municipiul Cluj-Napoca str. Zambilei nr. 21, ap. 17, domnului Michi Radu

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind atribuirea locuinței de necesitate, situată în municipiul Cluj-Napoca str. Zambilei nr. 21, ap. 17, domnului Michi Radu - proiect din inițiativa primarului și a consilierilor locali: Olâh Emese și Tothfalusi Andras;

Analizând Referatul nr. 280589/451/15.06.2017, al Direcției patrimoniul municipiului și evidența proprietății prin care se propune atribuirea locuinței de necesitate, situată în municipiul Cluj-Napoca str. Zambilei nr. 21, ap. 17, domnului Michi Radu;

Văzând Hotărârea nr. 575/2013, completată prin Hotărârile nr. 282/2017 și 141/2017, dispozițiile Legii nr. 114/1996, actualizată și republicată, cu completările și modificările ulterioare, actul nr. 255997/443/30.05.2017 al Direcției Tehnice, avizul comisiei mixte și al comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36, 39 al. 1 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE :

Art 1. Se aprobă atribuirea imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Zambilei nr. 21, ap. 17, înscrisă în C.F. nr. 253162-C1-U30 sub număr topografic. 3391/10/S/XVII, cu suprafața utilă de 10,40 m.p., având structura formată din o cameră și wc cu duș, în favoarea domnului Michi Radu, cu destinația de locuință de necesitate, pe perioada executării lucrărilor necesare asigurării condițiilor de locuit la imobilul situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Burebista nr. 12-14, ap. 8, deținut de acesta în baza Contractului de închiriere nr. 33546/23.06.1999.

Art. 2. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția patrimoniul municipiului și evidența proprietății și Direcția economică.

Nr. 672 din 22 iunie 2017

(Hotărârea a fost adoptată cu 25 voturi)