Hotărârea nr. 671/2017

Hotărârea 671/2017 - Prelungirea termenului de locațiune a unor contracte având ca obiect locuințe de serviciu.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind prelungirea termenului de locațiune a unor contracte având ca obiect locuințe de serviciu

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind prelungirea termenului de locațiune a unor contracte având ca obiect locuințe de serviciu - proiect din inițiativa primarului și a consilierilor locali: Olâh Emese, Călin Marcel Găbudean, Gabriela Iuliana Moldovan și Tothfalusi Andras;

Analizând Referatul nr. 254720/29.05.2017 al Comisiei mixte de repartizare a locuințelor din fondul locativ de stat prin care se propune prelungirea termenului de locațiune a unor contracte având ca obiect locuințe de serviciu;

Reținând prevederile Legii nr. 114/1996, actualizată și republicată, cu modificările și completările ulterioare și ale H.G. nr. 1275/2000 privind aprobarea normelor metodologice pentru aplicarea Legii nr. 114/1996, actualizată;

Văzând avizul comisiei de specialtate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36 pct 2 lit. "c", 39 al. 1 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă prelungirea termenului de locațiune a contractelor având ca obiect locuințe de serviciu, conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția Patrimoniul municipiului și evidența proprietății, Direcția economică și Direcția Juridică.

Nr. 671 din 22 iunie 2017

(Hotărârea a fost adoptată cu 24 voturi)

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA


Anexă la Hotărârea nr. 671 / 2017


Lista contractelor de închiriere aferente locuințelor de serviciu, pentru care se prelungește termenul de locațiuneNR. CRT.

NR.

CONTRACT

DATA ÎNTOCMIRII CONTRACTULUI

NUMELE TITULARULUI

ADRESĂ

TERMENUL PÂNĂ LA CARE SE PRELUNGEȘTE LOCAȚIUNEA

STRADA

NR.

AP.

1

37221

04/06/2002

COCIȘ SORIN ILIE

CRIȘAN

32

4-5

PÂNĂ LA ÎNCETAREA CONTRACTULUI DE MUNCĂ/RAPORTURILOR DE SERVICIU DAR NU MAI MULT DE 19.05.2018

2

21311

10/04/2000

BURIAN DANIEL

ALEEA PADIN

32

5

PÂNĂ LA ÎNCETAREA CONTRACTULUI DE MUNCĂ/RAPORTURILOR DE SERVICIU DAR NU MAI MULT DE 19.05.2018

3

25398

18/05/1999

UNIVERSITATEA BABEȘ BOLYAI

BUZĂU

14

75

19.05.2018

4

31450

15/06/1999

TEATRUL NAȚIONAL CLUJ-NAPOCA

IONI. C.

BRĂTIANU

24

1

19.05.2018

5

69641

20/11/2001

MORICZ LAURA MANUELA

HOREA

35

9

PÂNĂ LA ÎNCETAREA CONTRACTULUI DE MUNCĂ/RAPORTURILOR DE SERVICIU DAR NU MAI MULT DE 19.05.2018

6

22716

01/06/1999

VLAS FILICA

AUREL SUCIU

32

27

PÂNĂ LA ÎNCETAREA CONTRACTULUI DE MUNCĂ/RAPORTURILOR DE SERVICIU DAR NU MAI MULT DE 19.05.2018

7

173357

29/12/1999

LICEUL GHEORGHE ȘINCAI

AUREL SUCIU

32

105

19.05.2018

8

25398

18/05/1999

UNIVERSITATEA BABEȘ BOLYAI

AUREL SUCIU

32

141

19.05.2018

9

25398-6

18/05/1999

UNIVERSITATEA BABEȘ BOLYAI

BĂIȚA

5

27

19.05.2018

10

173357

29/12/1999

LICEUL GHEORGHE ȘINCAI

MUNCITORILOR

10 A

6

19.05.2018

11

25398/3

18/05/1999

UNIVERSITATEA BABEȘ BOLYAI

UNIRII

3

9

19.05.2018

12

25398

18/05/1999

UNIVERSITATEA BABEȘ BOLYAI

DRAGALINA

6

; Â A'        19.05.2018

13

31061

29/05/2000

CLUBUL SPORTIV UNIVERSITATEA CLUJ-NAPOCA

ȘESULUI

*Z(T7

*   19.05.2018

tSsîhS U 1