Hotărârea nr. 67/2017

Hotărârea 67/2017 - Aprobarea P.U.D. mansardare imobil S+P, str. Oașului nr. 36; beneficiară: Sabău Raveca.


Consiliul Local al Municipiului Cluj-Napoca

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu mansardare imobil S+P, str. Oașului nr. 36

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - mansardare imobil S+P, str. Oașului nr. 36 - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 12386 din 12.01.2017 al Direcției Generale de Urbanism, prin care se propune aprobarea Planul Urbanistic de Detaliu - mansardare imobil S+P, str. Oașului nr. 36, beneficiară Sabău Raveca;

Având în vedere Avizul Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și de urbanism nr. 1059 din 13.12.2016, avizele organismelor teritoriale interesate, precum și avizul comisiei de specialitate;

Reținând prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare și ținând cont de prevederile Regulamentului Local de Urbanism, aprobat prin Hotărârea nr. 493/2014, așa cum a fost modificat și completat prin Hotărârea nr. 118/2015;

Potrivit dispozițiunilor art. 36 pct. 5 lit. ”c", 39 al. 1 și 45 din Legea nr. 215/ 2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE :

Art. 1. - Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu - mansardare imobil S+P. str. Oașului nr. 36,


beneficiară Sabău Raveca, pe o parcelă de teren proprietate particulară. Documentația reglementează:

  • •  retragerea minimă față de limita laterală nordică : 60cm;

  • •  retragerea minimă față de limita laterală sudică : min. 3 m;

  • •  retragerea minimă față de limita posterioară: min. 6 m;

  • •  accesul auto și pietonal: direct din strada Oașului;

  • •  staționarea autovehiculelor: în interiorul parcelei, locuri de parcare amenajate la

    sol.


    Art. 2. -   1) Conform Planșei de Reglementări Urbanistice - Unități Teritoriale de Referință, aferent


P.U.G. 2014, parcela este grevată de servitutea de utilitate publică propusă prin P.U.G., reglementată la profil tip II. F - 26 m.

(2) Suprafața de teren necesară pentru asigurarea servituții de utilitate publică va fi dezmembrată și înscrisă în CF cu titlu de „drum” , urmând a fi transferată în proprietate publică, conform art. 25 alin. 4 din partea a Il-a a Regulamentului Local de Urbanism.

Art. 3. - Se stabilește perioada de valabilitate a documentației de doi ani.

Art. 4. - Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția Generală de Urbanism.

Nr. 67 din 31 ianuarie 2017 (Hotărârea a fost adoptată cu 23 voturi)